Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
És pretén que l'alumne adquireixi una formació teòrica i pràctica en determinats aspectes psicològics i socials implicats en el camp de la fisioteràpia. Així, aquesta assignatura se centra en l'estudi dels processos d'interacció de l'individu amb el seu entorn en l'àmbit de la salut.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARTA PORTERO TRESSERRA
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (10%), Francès (10%)

Competències

 • T4. Treballar en equip.
 • T11. Desenvolupar habilitats en les relacions personals.
 • 14. Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional així com integrar els aspectes socials i comunitaris a la presa de decisions.
 • 19. Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals.

Continguts

1. Tema 1. Les necessitats humanes i la salut. 1. L'ésser humà com un tot. 1.1. Un ser integral que necessita cures integrals; 1.2. L'atenció psicològica i social; 1.3. L'educació per a la salut; 2. Les necessitats humanes. 2.1. Definició de necessitat; 2.2. Models de classificació de les necessitats; 2.3. Necessitats i cures; 3. Salut i malaltia. 3.1. Concepte de salut; 3.2. Concepte de malaltia; 4. Factors que condicionen la salut. 4.1. La biologia humana; 4.2. El medi ambient; 4.3. El sistema sanitari; 4.4. Estils de vida.

2. Tema 2. L'atenció sanitària i la psicologia. 1. L'atenció psicològica. 2. Com es produeix el canvi. 3. Tècniques pel desenvolupament i reducció de conductes. 3.1. Principis bàsics; 3.2. Tècniques pel desenvolupament de conductes; 3.3. Tècniques per la reducció de conductes.

3. Tema 3. El procés de dol. 1. Conceptualització. 1.1. Què és el dol?; 1.2. Quan podem dir que hem completat el dol?; 1.3. Manifestacions del dol; 2. Etapes del procés de dol. 3. El dol complicat. 3.1. Què és el dol complicat?; 1.2. Com es diferencia el dol normal del dol complicat?; 4. Actuacions enfront del dol. 5. Situacions de crisi. 5.1. Característiques de les situacions de crisis; 5.2. Principis de la intervenció en crisi; 5.3. Comunicació efectiva en crisi; 6. Com transmetre notícies dolentes. 6.1. El model de sis etapes; 6.2. Comunicació amb nens.

4. Tema 4. Tècniques de comunicació per a professionals de la salut. 1. Les relacions interpersonals; 2. Components conductuals de la comunicació; 3. Tècniques i habilitats assertives.

5. Tema 5. L'entrevista motivacional. 1. Quan es produeix el canvi de conducta? Etapes en la roda del canvi. 2. Com saber en quina etapa del canvi es troba la persona?. 3.Com es produeix el canvi de conducta?. 4. Què és l'entrevista motivacional?. 4.1. Principis generals de l'entrevista motivacional; 4.2. Construint la motivació per al canvi.

6. Tema 6. L'atenció a persones amb malalties mentals. 1. Definició de malaltia mental. 1.1. Tractament per a les malalties mentals; 1.2. L'assistència a persones amb problemes mentals; 1.3. Classificació de les malalties mentals; 2. Trastorns de tipus neuròtic. 2.1. Definició de trastorn neuròtic; 2.2. Trastorns neuròtics més freqüents i estrès. 3. Trastorns de tipus psicòtic. 3.1. Definició de trastorn psicòtic; 3.2. Símptomes i manifestacions; 3.3. El tractament; 4. La depressió.

7. Tema 7. L'atenció a persones amb malalties mentals. 1. Trastorns de la personalitat. 1.1. Què són els trastorns de la personalitat?; 1.2. Diferents tipus de trastorns; 2. Trastorns de la infància i l'adolescència. 2.1. El retard mental (DSM-IV) o Discapacitat Intel·lectual (DSM-V); 2.2. Anorèxia nerviosa i bulímia; 2.3. Trastorns orgànics mentals (Les demències). 3. L'atenció a persones amb malalties mentals. 3.1. Atendre persones amb problemes psíquics; 3.2. Atendre persones amb trastorns psicòtics; 3.3. Atendre persones amb retard mental; 3.4. Atendre persones amb Alzheimer.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 3 33 36
Classes pràctiques 15 16 31
Lectura / comentari de textos 15 18 33
Simulacions 17 33 50
Total 50 100 150

Bibliografia

 • Amigo, I. (2014). Manual de psicología de la salud. Madrid: Pirámide.
 • Fernández-Abascal, E., Jiménez, M. P. y Martín, M. D. (2009). Emoción y motivación: La adaptación humana I. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces.
 • Van-der Hostandt, C. J., Quiles, Y. y Quiles, M. J. (2006). Técnicas de comunicación para profesionales de enfermería. Comunitat Valenciana: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanidad.
 • William, J. (2008). El tratamiento del duelo: asesoramiento psicológico y terapia. Barcelona: Paidós.
 • Giménez, M. P., Tordera, M., Beltrán, L. (2005). Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente. Barcelona: Itamar.
 • Miller, W. R. y Rollnick, S. (2015). La entrevista motivacional. Ayudar a las personas a cambiar. (3ª Edición). Barcelona: Paidos Iberica.
 • Thangamani Ramalingam, A. y Bid, D. (2017). Psychology for physiotherapists (2a edition). New Delhi, India: Jaypee Brothers Medical Publishers.
 • Porter, S. (2017). Psychologically informed physiotherapy. Elsevier.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen tipus test sobre tots els continguts de la assignatura Capacitat de comprensió, integració i assimilació dels continguts de la matèria. 60
Proves pràctiques realitzades a casa. 1. Capacitat per resoldre casos pràctics referents a l'àmbit sanitari.

2. Treballar el raonament crític i l'exposició d'idees a través d'activitats dinàmiques.

3. Habilitat per resoldre problemes.

4. Incorporar principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional.
10
Activitats pràctiques realitzades a l'aula durant la sessió de classe. 1. Capacitat per treballar en equip.
2. Capacitat per integrar els continguts teòrics.
3. Desenvolupament d'habilitats socials.
4. Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com a escrita.
5. Capacitat per resoldre casos pràctics referents a l'àmbit sanitari.
6. Treballar el raonament crític i l'exposició d'idees a través d'activitats dinàmiques.
7. Habilitat per resoldre problemes.
8. Incorporar principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional.
30

Qualificació

1º AVALUACIÓ PART TEÒRICA [60% de la nota global]:
Consta d'un examen d'avaluació continuada. És una prova on s'avaluen tots els continguts de la matèria.

2º AVALUACIÓ PART PRÀCTICA [40% de la nota global]:
(10%) Proves pràctiques realitzades a casa.
(30%) Activitats pràctiques realitzades a l'aula durant la sessió de classe.

*Important: Per obtenir una puntuació mitjana entre la part teòrica i la part pràctica de l'assignatura, l'alumne ha d'obtenir una qualificació d'almenys 5 punts en cadascuna de les parts.

3º AVALUACIÓ DE SUFICIÈNCIA [100% de la nota global]:
En el cas d'haver suspès la part teòrica o la part pràctica o ambdues parts de l'assignatura, l'alumne tindrà l'opció de realitzar un examen tipus test on s'avaluaran tots els continguts de l'assignatura de la teoria i la pràctica [100% de la nota global]. En el cas que l'alumne aprovi l'examen de suficiència, la seva qualificació final serà de 5.00 punts.

*Els alumnes que hagin aprovat l'examen d'avaluació continuada (amb una qualificació igual o superior a 5 punts) i la part pràctica (amb una qualificació igual o superior a 5 punts) estaran exempts de realitzar l'examen de suficiència.

*Es considerarà un alumne no presentat (NP) aquell que no es presenti a l’avaluació continuada o a l’avaluació final.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:

OA 1 Identifica els factors psicològics que incideixen en l'estat de salut dels individus, famílies i comunitat, salut i educació en el procés d'aprenentatge al llarg de la vida.
OA 2 Inclou aspectes psicològics en la relació fisioterapeuta-pacient.
OA 3 Identifica els factors implicats en el treball en equip.