Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
És pretén que l'alumne adquireixi una formació teòrica i pràctica en determinats aspectes psicològics i socials implicats en el camp de la fisioteràpia. Així, aquesta assignatura se centra en l'estudi dels processos d'interacció de l'individu amb el seu entorn en l'àmbit de la salut.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
OLGA HERNANDEZ SERRANO
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (10%), Francès (10%)

Competències

  • T4. Treballar en equip.
  • T11. Desenvolupar habilitats en les relacions personals.
  • 14. Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional així com integrar els aspectes socials i comunitaris a la presa de decisions.
  • 19. Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals.

Continguts

1. Les necessitats humanes i la salut

2. L'atenció sanitària i la psicologia

3. La comunicació en l'entorn sanitari

4. L'atenció a persones amb malalties mentals

5. Els pacients davant la malaltia en les diferents fases de la vida

6. El procés de dol

7. L'estrès i el burnout

8. Motivació i conductes saludables

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 3 33 36
Classes pràctiques 15 16 31
Lectura / comentari de textos 1 15 16
Resolució d'exercicis 17 33 50
Simulacions 14 3 17
Total 50 100 150

Bibliografia

  • Amigo, I. (2014). Manual de psicología de la salud. Madrid: Pirámide.
  • Fernández-Abascal, E., Jiménez, M. P. y Martín, M. D. (2009). Emoción y motivación: La adaptación humana I. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces.
  • Van-der Hostandt, C. J., Quiles, Y. y Quiles, M. J. (2006). Técnicas de comunicación para profesionales de enfermería. Comunitat Valenciana: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanidad.
  • William, J. (2008). El tratamiento del duelo: asesoramiento psicológico y terapia. Barcelona: Paidós.
  • Giménez, M. P., Tordera, M., Beltrán, L. (2005). Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente. Barcelona: Itamar.
  • Miller, W. R. y Rollnick, S. (2015). La entrevista motivacional. Ayudar a las personas a cambiar. (3ª Edición). Barcelona: Paidos Iberica.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen tipus test sobre tots els continguts de la assignatura Capacitat de comprensió, integració i assimilació dels continguts de la matèria. 70
Activitats pràctiques realitzades a l'aula durant la sessió de classe. 1. Capacitat per treballar en equip.
2. Capacitat per integrar els continguts teòrics.
3. Desenvolupament d'habilitats socials.
4. Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com a escrita.
5. Capacitat per resoldre casos pràctics referents a l'àmbit sanitari.
6. Treballar el raonament crític i l'exposició d'idees a través d'activitats dinàmiques.
7. Habilitat per resoldre problemes.
8. Incorporar principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional.
30

Qualificació

1º AVALUACIÓ PART TEÒRICA [70% de la nota global]:
Consta d'un examen d'avaluació continuada. És una prova on s'avaluen tots els continguts de la matèria.

2º AVALUACIÓ PART PRÀCTICA [30% de la nota global]:
Activitats pràctiques realitzades a l'aula durant la sessió de classe.

*Important: Per obtenir una puntuació mitjana entre la part teòrica i la part pràctica de l'assignatura, l'alumne ha d'obtenir una qualificació d'almenys 5 punts en cadascuna de les parts.

3º AVALUACIÓ DE SUFICIÈNCIA [100% de la nota global]:
En el cas d'haver suspès la part teòrica o la part pràctica o ambdues parts de l'assignatura, l'alumne tindrà l'opció de realitzar un examen tipus test on s'avaluaran tots els continguts de l'assignatura de la teoria i la pràctica [100% de la nota global]. En el cas que l'alumne aprovi l'examen de suficiència, la seva qualificació final serà de 5.00 punts.

*Els alumnes que hagin aprovat l'examen d'avaluació continuada (amb una qualificació igual o superior a 5 punts) i la part pràctica (amb una qualificació igual o superior a 5 punts) estaran exempts de realitzar l'examen de suficiència.

*Es considerarà un alumne no presentat (NP) aquell que no es presenti a l’avaluació continuada o a l’avaluació final.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:

OA 1 Identifica els factors psicològics que incideixen en l'estat de salut dels individus, famílies i comunitat, salut i educació en el procés d'aprenentatge al llarg de la vida.
OA 2 Inclou aspectes psicològics en la relació fisioterapeuta-pacient.
OA 3 Identifica els factors implicats en el treball en equip.