Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
És pretén que l'alumne adquireixi una formació teòrica i pràctica en determinats aspectes psicològics i socials implicats en el camp de la fisioteràpia. Així, aquesta assignatura se centra en l'estudi dels processos d'interacció de l'individu amb el seu entorn en l'àmbit de la salut.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Alberto Cabane Cucurella
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (10%), Francès (10%)

Competències

 • T4. Treballar en equip.
 • T11. Desenvolupar habilitats en les relacions personals.
 • 14. Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional així com integrar els aspectes socials i comunitaris a la presa de decisions.
 • 19. Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals.

Continguts

1. Tema 1. Les necessitats humanes i la salut. 1. L'ésser humà com un tot. 1.1. Un ser integral que necessita cures integrals; 1.2. L'atenció psicològica i social; 1.3. L'educació per a la salut; 2. Les necessitats humanes. 2.1. Definició de necessitat; 2.2. Models de classificació de les necessitats; 2.3. Necessitats i cures; 3. Salut i malaltia. 3.1. Concepte de salut; 3.2. Concepte de malaltia; 4. Factors que condicionen la salut. 4.1. La biologia humana; 4.2. El medi ambient; 4.3. El sistema sanitari; 4.4. Estils de vida.

2. Tema 2. L'atenció sanitària i la psicologia. 1. L'atenció psicològica. 2. Com es produeix el canvi. 3. Tècniques pel desenvolupament i reducció de conductes. 3.1. Principis bàsics; 3.2. Tècniques pel desenvolupament de conductes; 3.3. Tècniques per la reducció de conductes.

3. Tema 3. El procés de dol. 1. Conceptualització. 1.1. Què és el dol?; 1.2. Quan podem dir que hem completat el dol?; 1.3. Manifestacions del dol; 2. Etapes del procés de dol. 3. El dol complicat. 3.1. Què és el dol complicat?; 1.2. Com es diferencia el dol normal del dol complicat?; 4. Actuacions enfront del dol. 5. Situacions de crisi. 5.1. Característiques de les situacions de crisis; 5.2. Principis de la intervenció en crisi; 5.3. Comunicació efectiva en crisi; 6. Com transmetre notícies dolentes. 6.1. El model de sis etapes; 6.2. Comunicació amb nens.

4. Tema 4. Tècniques de comunicació per a professionals de la salut. 1. Les relacions interpersonals; 2. Components conductuals de la comunicació; 3. Tècniques i habilitats assertives.

5. Tema 5. L'entrevista motivacional. 1. Quan es produeix el canvi de conducta? Etapes en la roda del canvi. 2. Com saber en quina etapa del canvi es troba la persona?. 3.Com es produeix el canvi de conducta?. 4. Què és l'entrevista motivacional?. 4.1. Principis generals de l'entrevista motivacional; 4.2. Construint la motivació per al canvi.

6. Tema 6. L'atenció a persones amb malalties mentals. 1. Definició de malaltia mental. 1.1. Tractament per a les malalties mentals; 1.2. L'assistència a persones amb problemes mentals; 1.3. Classificació de les malalties mentals; 2. Trastorns de tipus neuròtic. 2.1. Definició de trastorn neuròtic; 2.2. Trastorns neuròtics més freqüents i estrès. 3. Trastorns de tipus psicòtic. 3.1. Definició de trastorn psicòtic; 3.2. Símptomes i manifestacions; 3.3. El tractament; 4. La depressió.

7. Tema 7. L'atenció a persones amb malalties mentals. 1. Trastorns de la personalitat. 1.1. Què són els trastorns de la personalitat?; 1.2. Diferents tipus de trastorns; 2. Trastorns de la infància i l'adolescència. 2.1. El retard mental (DSM-IV) o Discapacitat Intel·lectual (DSM-V); 2.2. Anorèxia nerviosa i bulímia; 2.3. Trastorns orgànics mentals (Les demències). 3. L'atenció a persones amb malalties mentals. 3.1. Atendre persones amb problemes psíquics; 3.2. Atendre persones amb trastorns psicòtics; 3.3. Atendre persones amb retard mental; 3.4. Atendre persones amb Alzheimer.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Lectura / comentari de textos 1,00 27,00 5,00 33,00
Sessió expositiva 3,00 33,00 0 36,00
Sessió pràctica 15,00 16,00 0 31,00
Simulacions 17,00 33,00 0 50,00
Total 36,00 109,00 5,00 150

Bibliografia

 • Amigo, I. (2014). Manual de psicología de la salud. Madrid: Pirámide.
 • Fernández-Abascal, E., Jiménez, M. P. y Martín, M. D. (2009). Emoción y motivación: La adaptación humana I. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces.
 • Van-der Hostandt, C. J., Quiles, Y. y Quiles, M. J. (2006). Técnicas de comunicación para profesionales de enfermería. Comunitat Valenciana: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanidad.
 • William, J. (2008). El tratamiento del duelo: asesoramiento psicológico y terapia. Barcelona: Paidós.
 • Giménez, M. P., Tordera, M., Beltrán, L. (2005). Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente. Barcelona: Itamar.
 • Miller, W. R. y Rollnick, S. (2015). La entrevista motivacional. Ayudar a las personas a cambiar. (3ª Edición). Barcelona: Paidos Iberica.
 • Thangamani Ramalingam, A. y Bid, D. (2017). Psychology for physiotherapists (2a edition). New Delhi, India: Jaypee Brothers Medical Publishers.
 • Porter, S. (2017). Psychologically informed physiotherapy. Elsevier.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Examen tipus test sobre tots els continguts de la assignatura Capacitat de comprensió, integració i assimilació dels continguts de la matèria. 60
Proves pràctiques realitzades a casa. 1. Capacitat per resoldre casos pràctics referents a l'àmbit sanitari.

2. Treballar el raonament crític i l'exposició d'idees a través d'activitats dinàmiques.

3. Habilitat per resoldre problemes.

4. Incorporar principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional.
10 No
Activitats pràctiques realitzades a l'aula durant la sessió de classe. 1. Capacitat per treballar en equip.
2. Capacitat per integrar els continguts teòrics.
3. Desenvolupament d'habilitats socials.
4. Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com a escrita.
5. Capacitat per resoldre casos pràctics referents a l'àmbit sanitari.
6. Treballar el raonament crític i l'exposició d'idees a través d'activitats dinàmiques.
7. Habilitat per resoldre problemes.
8. Incorporar principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional.
30 No

Qualificació

AVALUACIÓ CONTINUADA:

L'avaluació continuada consisteix en:

1º AVALUACIÓ PART TEÒRICA [60% de la nota global]:
Consta d'un examen tipus test d'avaluació continuada. És una prova on s'avaluen tots els continguts de la matèria teòrica: aquest examen només inclou preguntes de la teoria però no de la part pràctica.

2º AVALUACIÓ PART PRÀCTICA [40% de la nota global]:
Proves pràctiques realitzades a casa i activitats pràctiques realitzades a l'aula durant la sessió de classe.

*Important: Per obtenir una puntuació mitjana entre la part teòrica i la part pràctica de l'assignatura, l'alumne ha d'obtenir una qualificació d'almenys 5 punts en cadascuna de les parts.

AVALUACIÓ DE SUFICIÈNCIA:

AVALUACIÓ DE SUFICIÈNCIA [100% de la nota global]:

*En el cas d'haver suspès l'avaluació continuada:
Si has suspès la part teòrica o la part pràctica o ambdues parts de l'assignatura, l'alumne tindrà l'opció de realitzar un examen tipus test on s'avaluaran tots els continguts de l'assignatura de la teoria i la pràctica [100% de la nota global]. En el cas que l'alumne aprovi l'examen de suficiència, la seva qualificació final serà de 5.00 punts.
Els alumnes que hagin aprovat l'examen d'avaluació continuada (amb una qualificació igual o superior a 5 punts) i la part pràctica (amb una qualificació igual o superior a 5 punts) estaran exempts de realitzar l'examen de suficiència.

*En el cas d'haver suspès l'avaluació única:
si has suspès l'examen tipus test d'avaluació única (teoria + pràctica) tindràs l'opció de realitzar un examen d'avaluació de suficiència [100% de la nota global]. En el cas que l'alumne aprovi l'examen de suficiència, la seva qualificació final serà de 5.00 punts.
Els alumnes que hagin aprovat l'avaluació única (examen tipus test que consisteix en preguntes de la teoria i preguntes de la part pràctica) amb 5 punts o més punts, estaran exempts de realitzar la prova d'avaluació de suficiència.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que ha realitzat menys del 50% de les activitats d’avaluació continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única.

Avaluació única:
AVALUACIÓ ÚNICA:

El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

En cas de triar l'avaluació única, l'alumne realitzarà un examen tipus test on s'avaluaran tots els continguts de l'assignatura [100% de la nota global] de la teoria (60%) més la pràctica (40%: activitats pràctiques realitzades a l'aula i també les activitats realitzades a casa).

* Important: per aprovar l'avaluació única l'alumne ha d'obtenir una qualificació de 5 punts o més en la prova tipus test.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura:

Si tries l'avaluació continuada:

*Avaluació continuada: Per obtenir una puntuació mitjana entre la part teòrica i la part pràctica de l'assignatura, l'alumne ha d'obtenir una qualificació d'almenys 5 punts en cadascuna de les parts: 5 punts o més punts en l'examen test de preguntes únicament de la teoria i 5 o més punts en les activitats realitzades a casa i a l'aula.

Si tries l'avaluació única:

*Avaluació única: per aprovar l'avaluació única l'alumne ha d'obtenir una qualificació de 5 punts en la prova tipus test que contindrà preguntes de la teoria i de la pràctica.

Per a aquells que no han superat l'avaluació continuada o l'avaluació única:

*Avaluació de suficiència: els alumnes han d'obtenir una qualificació de 5 o més punts en l'avaluació de suficiència per superar l'assignatura.

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:

OA 1 Identifica els factors psicològics que incideixen en l'estat de salut dels individus, famílies i comunitat, salut i educació en el procés d'aprenentatge al llarg de la vida.
OA 2 Inclou aspectes psicològics en la relació fisioterapeuta-pacient.
OA 3 Identifica els factors implicats en el treball en equip.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
*En cas d'entrar a l'escenari I (presencial), les activitats es realitzaran presencialment a les aules habilitades.
*En cas d'entrar a l'escenari IV (confinament), les activitats que es realitzen a casa es continuaran realitzant a casa i les activitats que es realitzen a l'aula es realitzaran únicament des de casa. Les activitats es lliuraran mitjançant moodle o correu electrònic.

Modificació de l'avaluació:
*En cas d'entrar a l'escenari I (presencial), l'avaluació es realitzarà presencialment a les aules habilitades al centre.
*En cas d'entrar a l'escenari IV (confinament), l'avaluació es realitzarà a través d'una prova tipus test en moodle des de casa.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial: les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s’utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic. Escenari IV. Confinament: les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.