Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Estudiar l’estructura i funcions principals de les biomolècules. Descriure les rutes metabòliques que regeixen el nostre organisme. Conèixer els processos que permeten l’expressió de la informació genètica.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JUDIT BASSOLS CASADEVALL  / MARIA JUDIT HOMS AVILA
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (20%), Anglès (40%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JUDIT BASSOLS CASADEVALL  / MARIA JUDIT HOMS AVILA
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (20%), Anglès (40%)

Competències

 • T4. Treballar en equip.
 • T9. Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • 3. Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapéutiques, encaminats tant a la terapèutica pròpiament dita, a aplicar a la clínica per a la reeducació o recuperació funcional, com a la realització d'activitats dirigides a la prom
 • 17. Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.
 • 19. Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals.

Continguts

1. PART I: STRUCTURE AND CATALYSIS 1.- Elemental Composition of living organisms 2.- Water 3.- Carbohydrates 4.- Nucleotides and Nucleic Acids 5.- Lipids 6.- Amino Acids, Peptides and Proteins

2. PART II: BIOENERGETICS AND METABOLISM 7.- Metabolic Pathways and Enzymology 8.- Glycolisis, Gluconeogenesis, and the Pentose Phosphate Pathway 9.- The Citric Acid Cycle 10.- Oxidation of Fatty Acids 11.- Amino Acid Oxidation 12.- Oxidative Phosphorilation 13.- Biosynthesis of Macromolecules

3. PART III: INFORMATION PATHWAY 14.- Genes and Chromosomes 15.- DNA Metabolism 16.- RNA Metabolism 17.- Protein Metabolism

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 6 1 7
Classes expositives 57,5 62,5 120
Exposició dels estudiants 6 1 7
Prova d'avaluació 6 4 10
Resolució d'exercicis 2 4 6
Total 77,5 72,5 150

Bibliografia

 • Nelson, DL, Cox MM (2014). Lehninger Principios de Bioquímica. Omega.
 • Mathews CK, Van Holde KE. (2013). Bioquímica. Pearson Educación: Addison Wesley.
 • Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L (2014). Bioquímica. Reverté.
 • Voet D, Voet JG (2014). Fundamentos de Bioquímica: la vida a nivel molecular. Médica panamericana.
 • Lozano Teruel JA (2005). Bioquímica y biología molecular: para ciencias de la salud. McGraw-Hill/Interamericana.
 • Müller-Esterl W (2008). Bioquímica: fundamentos para medicina y ciencias de la vida. Reverté.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Comentari d’un article de divulgació científica

Comentari d’un article de divulgació científica relacionat amb qualsevol dels temes fets a classe que s’exposarà oral, en grups, durant 10-15min. Es valoraran els continguts i expressió oral 15
Resolució de problemes Resolució de problemes que es resoldran a classe en grups i s’entregaran per puntuació. Es valorarà coneixement dels continguts i expressió escrita 10
Proves d'avaluació moodle Realització de 3 proves moodle a la finalització de cada bloc (I, II i III) 15
Prova escrita 40 preguntes tipus test i 4 preguntes curtes 60

Qualificació

AVALUACIÓ: 60% prova escrita i 40% treball en equip

Prova Escrita (6 punts): 40 preguntes tipus test (6/10 punts) + 4 preguntes curtes i/o esquemes (4/10 punts). A cada pregunta tipus test es plantejaran 5 respostes possibles i només una serà correcta. Les preguntes mal contestades restaran -0.20. Per a la realització de l'examen és necessari portar el carnet d'estudiant de la UdG o en defecte d'això saber-se el codi UdG. En el seu defecte, pot ser que l'alumne no tingui la nota en el període preestablert.

Resolució de Problemes (1 punt): Problemes de Bioquímica que es resoldran a classe en grups i s’entregaran per puntuació.

Proves d'avaluació via moodle (1.5 punts): Realització de 3 proves moodle a la finalització de cada bloc (I, II i III), 10 preguntes del contingut de l'assignatura per cada prova moodle, on es preguntaran qüestions relacionades amb el contingut de l'assignatura.

Comprensió d'un article científic (1.5 punts): Exposició oral d’un article de divulgació científica relacionat amb qualsevol dels temes fets a classe que s’exposarà oralment en grups durant 10-15min.


Les activitats de Resolució de problemes i Comprensió d'un article científic es realitzaran en grup. Els grups hauran d'estar formats per un màxim 5 alumnes. TOTS els alumnes hauran d'inscriure's en un grup en el període preestablert, en cas de no inscriure's perdran 0,5 punts de la nota final d'aquesta avaluació.

La nota de la prova escrita ha de ser com a mínim d'un 4 per poder fer mitja amb les notes obtingudes en les activitats d'avaluació continuada.

Per aprovar l'assignatura es requerirà una nota total final de 5. (prova escrita + activitats d'avaluació continuada)

Només els alumnes no aprovats (amb una nota inferior a 5 de la NOTA FINAL de l'assignatura) optaran a un examen de recuperació on la nota màxima serà de 5 (tots els aprovats hauran d'obtenir com a mínim un 5 i obtindran com a nota màxima un 5), i no es sumaran en cap cas les notes obtingudes en les activitats d'avaluació continuada.

La revisió dels exàmens i de les activitats es farà solament en la data i hora establerta per coordinació. En cap cas es podrà realitzar a distància o en una altra data o horari

IMPORTANT: No es guarden les notes de les activitats d'avaluació continuada de cursos anteriors.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es consideraran com a no presentats (NP) aquells alumnes que no realitzin cap activitat d'avaluació continuada ni la prova escrita final i, si és el cas, l'examen de recuperació.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:

OA 1 Saber la importància dels processos bioquímics en el funcionament del cos humà.
OA 2 Identificar la interferència dels processos bioquímics en diverses patologies.
OA 3 Conèixer i identificar diferents biomolècules que formen el cos humà i les seves funcions.
OA 4 Explicar les vies metabòliques involucrades en els diversos processos.
OA 5 Explicar els tipus de transport d'electrons que es produeixen en el cos humà.

Assignatures recomanades

 • BIOLOGIA