Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Estudiar l’estructura i funcions principals de les biomolècules. Descriure les rutes metabòliques que regeixen el nostre organisme. Conèixer els processos que permeten l’expressió de la informació genètica.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Maria Judit Homs Avila
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (50%), Anglès (30%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Maria Judit Homs Avila
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (50%), Anglès (30%)

Competències

 • T4. Treballar en equip.
 • T9. Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • 3. Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapéutiques, encaminats tant a la terapèutica pròpiament dita, a aplicar a la clínica per a la reeducació o recuperació funcional, com a la realització d'activitats dirigides a la prom
 • 17. Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.
 • 19. Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals.

Continguts

1. PART I: STRUCTURE AND CATALYSIS 1.- Elemental Composition of living organisms 2.- Water 3.- Carbohydrates 4.- Nucleotides and Nucleic Acids 5.- Lipids 6.- Amino Acids, Peptides and Proteins

2. PART II: BIOENERGETICS AND METABOLISM 7.- Metabolic Pathways and Enzymology 8.- Glycolisis, Gluconeogenesis, and the Pentose Phosphate Pathway 9.- The Citric Acid Cycle 10.- Oxidation of Fatty Acids 11.- Amino Acid Oxidation 12.- Oxidative Phosphorilation 13.- Biosynthesis of Macromolecules

3. PART III: INFORMATION PATHWAY 14.- Genes and Chromosomes 15.- DNA Metabolism 16.- RNA Metabolism 17.- Protein Metabolism

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 6,00 1,00 0 7,00
Exposició dels estudiants 6,00 1,00 0 7,00
Prova d'avaluació 4,00 4,00 0 8,00
Resolució d'exercicis 2,00 4,00 0 6,00
Sessió expositiva 57,50 62,50 0 120,00
Sessió participativa 0 0 2,00 2,00
Total 75,50 72,50 2,00 150

Bibliografia

 • Nelson, DL, Cox MM (2018). Lehninger Principios de Bioquímica. Omega.
 • Mathews CK, Van Holde KE. (2023). Bioquímica. Pearson Educación: Addison Wesley.
 • Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L (2014). Bioquímica. Reverté.
 • Voet D, Voet JG (2021). Fundamentos de Bioquímica: la vida a nivel molecular. Médica panamericana.
 • Lozano Teruel JA (2005). Bioquímica y biología molecular: para ciencias de la salud. McGraw-Hill/Interamericana.
 • Müller-Esterl W (2008). Bioquímica: fundamentos para medicina y ciencias de la vida. Reverté.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Comentari d’un article de divulgació científica

Comentari d’un article de divulgació científica relacionat amb qualsevol dels temes fets a classe que s’exposarà oral, en grups, durant 10-15min. Es valoraran els continguts i expressió oral 15 No
Resolució de problemes Resolució de problemes que es resoldran a classe en grups i s’entregaran per puntuació. Es valorarà coneixement dels continguts i expressió escrita 10 No
Proves d'avaluació moodle Realització de 3 proves moodle a la finalització de cada bloc (I, II i III) 15 No
Prova escrita 40 preguntes tipus test i 2 preguntes curtes 60

Qualificació

AVALUACIÓ: 60% prova escrita i Activitats d'avaluació continuada

Prova Escrita (60%): 40 preguntes tipus test (7/10 punts) + 2 preguntes curtes i/o esquemes (3/10 punts). A cada pregunta tipus test es plantejaran 5 respostes possibles i només una serà correcta. Les preguntes mal contestades restaran -0.20. Per a la realització de l'examen és necessari portar el carnet d'estudiant de la UdG o en defecte d'això saber-se el codi UdG. En el seu defecte, pot ser que l'alumne no tingui la nota en el període preestablert.

Resolució de Problemes (10%): Problemes de Bioquímica que es resoldran a classe en grups i s’entregaran per puntuació.

Proves d'avaluació via moodle (15%): Realització de 3 proves moodle a la finalització de cada bloc (I, II i III), 10 preguntes del contingut de l'assignatura per cada prova moodle, on es preguntaran qüestions relacionades amb el contingut de l'assignatura.

Comprensió d'un article científic (15%): Exposició oral d’un article de divulgació científica relacionat amb qualsevol dels temes fets a classe que s’exposarà oralment en grups durant 10-15min.


Les activitats de Resolució de problemes i Comprensió d'un article científic es realitzaran en grup. Els grups hauran d'estar formats per un màxim 5 alumnes. TOTS els alumnes hauran d'inscriure's en un grup en el període preestablert, en cas de no inscriure's perdran 0,5 punts de la nota final d'aquesta avaluació.

La revisió dels exàmens i de les activitats es farà solament en la data i hora establerta per coordinació. En cap cas es podrà realitzar a distància o en una altra data o horari.

1. La revisió és per comprovar que no hi ha hagut cap error per part del professorat en la correcció de l'examen. I per aprendre com poder millorar per a futures avaluacions.
2. En cap cas es podrà negociar la nota amb la professora de l'assignatura.
3. En cas de considerar que hi ha hagut un error per part del professorat de l'assignatura en la correcció i que la nota ha de ser revisada, es demanarà per escrit després del lliurament de l'examen.


IMPORTANT PROVES AVALUACIÓ:
1. No es responen preguntes durant l'examen
2. Cada alumne haurà de portar el seu propi corrector per poder contestar correctament l'examen (no es podrà demanar a cap company ni a la professora de l'assignatura). Així mateix, només es podrà portar un bolígraf i el corrector en l'examen.
3. Com s'ha esmentat anteriorment és obligatori omplir correctament el camp d'identificació (nombre UdG), si no no tindrà la nota en el període establert.
4. No es pot parlar durant l'examen.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es consideraran com a no presentats (NP) aquells alumnes que no realitzin cap activitat d'avaluació continuada ni la prova escrita final i, si és el cas, l'examen de recuperació.

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

L'AVALUACIÓ ÚNICA CONSISTIRÀ EN LA REALITZACIÓ DE:

-Proves d'avaluació via moodle (15%)

-Compresió d'un article científic (individual) (15%)

-Prova escrita (70%) 40 preguntes tipus test (6/10 punts) + 4 preguntes curtes i/o esquemes-problemes (4/10 punts). A cada pregunta tipus test es plantejaran 5 respostes possibles i només una serà correcta. Les preguntes mal contestades restaran -0.20.

La nota de la prova escrita de l'avaluació única ha de ser com a mínim d'un 4 per poder fer mitja amb les notes obtingudes en les activitats d'avaluació continuada.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

La nota de la prova escrita ha de ser com a mínim d'un 4 per poder fer mitja amb les notes obtingudes en les activitats d'avaluació continuada.

Per aprovar l'assignatura es requerirà una nota total final de 5. (prova escrita + activitats d'avaluació continuada)

Només els alumnes no aprovats (amb una nota inferior a 5 de la NOTA FINAL de l'assignatura) optaran a un examen de recuperació on la nota màxima serà de 5 (tots els aprovats hauran d'obtenir com a mínim un 5 i obtindran com a nota màxima un 5), i no es sumaran en cap cas les notes obtingudes en les activitats d'avaluació continuada.

Tutoria

Escenari I. Presencial: les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s’utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament: les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:

OA 1 Saber la importància dels processos bioquímics en el funcionament del cos humà.
OA 2 Identificar la interferència dels processos bioquímics en diverses patologies.
OA 3 Conèixer i identificar diferents biomolècules que formen el cos humà i les seves funcions.
OA 4 Explicar les vies metabòliques involucrades en els diversos processos.
OA 5 Explicar els tipus de transport d'electrons que es produeixen en el cos humà.

Assignatures recomanades

 • BIOLOGIA
 • FISIOLOGIA

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial:

Classes expositives: L'exposició del contingut teòric de l'assignatura es realitzarà a l'aula, (sessions presencials).

Activitats d'avaluació continuada: Aquestes activitats mantindran tal com estan descrites al disseny principal de l'assignatura.

Prova escrita i Examen de Suficiència: Mantindran el mateix format descrit al disseny principal de l'assigantura.


Escenari IV. Confinament:

Classes expositives:L'exposició del contingut teòric de l'assignatura es realitzarà de forma virtual ('live streaming' i/o gravacions de vídeo).

Activitats d'avaluació continuada:

Proves moodle es mantindran tal com estan descrites al disseny principal de l'assignatura.

Exposició d'un article de divulgació científica: aquest es realitzarà de forma virtual i en grups reduïts de 5 alumnes.

La resolució de problemes es realitzarà virtualment i forma individual.

Prova d'Avaluació Final i Examen de Suficiència: Es mantindrà el mateix format i característiques que les indicades al disseny pricipal però es realitzarà de manera virtual (Qüestionari Moodle).

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. (Presencial) i Escenari IV. (Confinament):

No hi ha canvis en l'avaluació. Es realitzaran les mateixes activitats d'avaluació continuada descrites al disseny principal de l'assignatura i es mantindran els mateixos percentatges de cada una d'elles a l'hora d'obtenir la nota global de l'assignatura.


AVALUACIÓ: 60% prova escrita i Activitats d'avaluació continuada (10% + 15% + 15%)

Prova Escrita (60%): 40 preguntes tipus test (7/10 punts) + 2 preguntes curtes i/o esquemes (3/10 punts). A cada pregunta tipus test es plantejaran 5 respostes possibles i només una serà correcta. Les preguntes mal contestades restaran -0.20. Per a la realització de l'examen és necessari portar el carnet d'estudiant de la UdG o en defecte d'això saber-se el codi UdG. En el seu defecte, pot ser que l'alumne no tingui la nota en el període preestablert.

Resolució de Problemes (10%): Problemes de Bioquímica que es resoldran a classe en grups i s’entregaran per puntuació.

Proves d'avaluació via moodle (15%): Realització de 3 proves moodle a la finalització de cada bloc (I, II i III), 10 preguntes del contingut de l'assignatura per cada prova moodle, on es preguntaran qüestions relacionades amb el contingut de l'assignatura.

Comprensió d'un article científic (15%): Exposició oral d’un article de divulgació científica relacionat amb qualsevol dels temes fets a classe que s’exposarà oralment en grups durant 10-15min.


Les activitats de Resolució de problemes i Comprensió d'un article científic es realitzaran en grup. Els grups hauran d'estar formats per un màxim 5 alumnes. TOTS els alumnes hauran d'inscriure's en un grup en el període preestablert, en cas de no inscriure's perdran 0,5 punts de la nota final d'aquesta avaluació.

La revisió dels exàmens i de les activitats es farà solament en la data i hora establerta per coordinació. En cap cas es podrà realitzar a distància o en una altra data o horari

IMPORTANT: No es guarden les notes de les activitats d'avaluació continuada de cursos anteriors.

Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

La nota de la prova escrita ha de ser com a mínim d'un 4 per poder fer mitja amb les notes obtingudes en les activitats d'avaluació continuada.

Per aprovar l'assignatura es requerirà una nota total final de 5. (prova escrita + activitats d'avaluació continuada)

Només els alumnes no aprovats (amb una nota inferior a 5 de la NOTA FINAL de l'assignatura) optaran a un examen de recuperació on la nota màxima serà de 5 (tots els aprovats hauran d'obtenir com a mínim un 5 i obtindran com a nota màxima un 5), i no es sumaran en cap cas les notes obtingudes en les activitats d'avaluació continuada.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial: les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s’utilitzarà addicionalment el fórum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament: les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.