Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Aplicacions interactives multimèdia i/o transmèdia en línia i/o fora de línia. Ideació de l'aplicació. Direcció de projectes. Procés d'escriptura del guió multimèdia. Confecció, presentació del guió i projecte. Adquirir els coneixements i les metodologies necessàries per conèixer el procés de direcció i desenvolupament d’aplicacions interactives multimèdia. En aquest espai es determinen els punts de partida, la ideació amb el seu desenvolupament creatiu, el seguiment i l’avaluació. Tanmateix és proporcionant els recursos enfocats a la reflexió, execució, procediments i criteris d’actuació.
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Francisco Jose Font Andreu
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
Francisco Jose Font Andreu
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • B1. Recollir, seleccionar, avaluar i transmetre la informació de manera eficaç i eficient, en funció d'objectius determinats i de diferent procedència i format.
 • B4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
 • B5. Treballar en equip, establint les relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera continuada.
 • B6. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació, en els àmbits personal i professional.
 • B8. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge, i elaborar estratègies per millorar-los.
 • B9. Utilitzar l'enginy i la creativitat per trobar solucions adequades a problemes inèdits
 • B10. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, de síntesi i de judici crític, identificant i argumentant les causes i el context
 • E2. Guionitzar productes audiovisuals i multimèdia
 • E5. Dissenyar, planificar i organitzar els recursos humans, tècnics i pressupostaris per a la producció d'obres en els seus diversos formats.

Continguts

1. Direcció de projectes transmèdia 1.1. El procés del projecte transmèdia. 1.2. Context del producte transmèdia. 1.3. La segmentació del target i la focalització dels projectes. 1.4. Les audiències actives i la creació de la comunitat interactiva. 1.5. Forma d’exhibició. Formats, suports i plataformes. 1.6. Identificació del context interactiu en relació als graus de codificació. 1.7. Públic objectiu i màrqueting.

2. Ideació del projecte transmèdia 2.1. Definició d'objectius del disseny inicial. 2.2. Especificació dels continguts i habilitats que es pretenen transmetre. 2.3. Selecció dels continguts comunicatius principals. 2.4. Disseny conceptual i tractament formal del missatge.

3. Mecànica operativa del pensament creatiu. 3.1. La creativitat i el procés de generació d'idees. 3.2. L’enfocament de la Solució Creativa de Problemes (SCP) / pla d’acció. 3.3. Fases del procés de generació d'idees

4. Escriptura per a multiplataforma 4.1. Estructura del guió. 4.2. Briefing de l’aplicació transmèdia. 4.3. El plot argumental, narratiu o conceptualització de la història. 4.4. Ideació de l’estructura narrativa/argumental. 4.5. L’experiència de l'usuari i els elements de la interfície. (Regles d’engagement). 4.6. La funcionalitat tècnica de les plataformes. 4.7. Disseny de la interfície. 4.8. Posicionament del producte.

5. Desenvolupament del logline, sinopsi i premissa. 5.1. Direcció de projectes. 5.2. Disseny dels paràmetres de control. 5.3. Constitució dels equips de treball i funcions. 5.4. Criteris d’actuació. 5.5. Objectius i pla d’actuació. 5.6. Previsions, pressupost i terminis. 5.7. Previsions, pressupost i terminis.

6. Confecció i presentació del guió. 6.1. Desenvolupament del logline, sinopsi i premissa. 6.2. Memòria explicativa de la proposta. 6.3. La bíblia transmèdia. 6.4. Escenaris centrats en l’usuari. 6.5. Mapes d’interfícies detallats i diagrames (Els wireframes). 6.6. El guió literari, tècnic i guió gràfic. 6.7. Pitching.

7. Seleccionar i aplicar els indicadors per poder abordar la verificació pràctica de l’activitat en equip.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 77,00 97,00 0 174,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 3,00 2,00 0 5,00
Cerca i anàlisi d'informació 8,00 15,00 0 23,00
Prova d'avaluació 2,00 15,00 0 17,00
Treball en equip 3,00 3,00 0 6,00
Total 93,00 132,00 0 225

Bibliografia

 • Ellen Lupton (2019). El diseño como storytelling / Design is Storytelling. Editorial Gustavo GL.
 • VV.AA. Tendencias e innovación de la producción y distribución en el audiovisual (2009). Editorial Fundación Audiovisual.
 • Carlos Alberto Scolari, (2013). Narrativas Transmedia. Deusto.
 • Fernando Irigaray Anahí Lovato (2015). Producciones transmedia de no ficción. Análisis, experiencias y tecnologías (UNR EDITORA). Editorial de la Universidad Nacional de Rosario..

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
1.- Recerca documental de l’avantprojecte. Estudi i recerca documental de la temàtica i continguts que determinaran la futura aplicació transmèdia, aplicant metodologies d’investigació. Exercicis individuals. Capacitat real per assolir un objectiu o resultat en un context determinat. 10 No
2.- Proposta creativa. Recerca, experimentació i creació pròpia de material iconogràfic per a la futura aplicació transmèdia. (Formats: fotografia, material gràfic i/o vídeo)... Suports: blogs, televisió, xarxes socials, videojocs, llibres, performance ... Exercicis individuals. Capacitat real per assolir un objectiu o resultat en un context determinat 10 No
3 Presentació de la memòria, guió i briefing del projecte transmèdia. Formular els recursos narratius, artístics i tècnics, de forma que s’adeqüin als objectius de qualitat previstos i a la utilitat última del producte. Exercicis individuals. Capacitat real per assolir un objectiu o resultat en un context determinat 15 No
4 Treball en equip. Tot procés d’aprenentatge necessita ser avaluat per verificar el grau de compliment i l'eficàcia del procés Ser capaç d’incorporar-se a un equip de treball interdisciplinari amb l’assumpció de responsabilitats, aportant tasques o definint les solucions necessàries, per tal d'aconseguir els objectius preestablerts 10 No
5 Coavaluació. Avaluació cap a la millora. Grau d’implicació individual dins l’activitat de l'equip. La coavaluació aplica un protocol complementari per a poder detectar amb major precisió el grau d’implicació individual dins l’activitat del grup. Per això, cada membre del grup valorarà la participació dels altres implicats en el treball d‘equip. Aquesta nota tindrà un valor de 0 a 10, del suspès 5 < a l’excel·lent.
Hem de destacar que una nota amb valoració insuficient en la coavaluació, resta el 50 % de la nota dels treballs pràctics. (treball d’equip).
10 No
6 Presentació de les aplicacions transmèdia. Disseny de la interfície operativa. Proposta interactiva gràfica i/o audiovisual de l’aplicació multimèdia/transmèdia. Mínim d’un 50% del projecte. Lliurament del guió de producció amb l’informe de viabilitat programació (guió tècnic) Actualització del continguts de la memòria, creativitat i recerca documental. Treball d’equip. Ser capaç d’incorporar-se a un equip de treball interdisciplinari amb l’assumpció de responsabilitats, aportant tasques o definint les solucions necessàries, per tal d'aconseguir els objectius preestablerts. 25 No
8.- Prova d’avaluació. Coneixement general i resolució de problemes. Verificar “la capacitat d’assimilació” dels continguts reflexius, conceptuals i de pensament crític.
20 No

Qualificació

Tots els lliurables presentaran la tasca individual executada acompanyada d’una breu descripció de la mateixa.

La nota final de curs inclou un examen que haurà de tenir una nota superior o igual a 4 per a poder fer mitja amb els treballs pràctics.
L’assistència a examen és opcional si la nota mitjana final és superior a 6,5.

La puntuació global de l’assignatura es computa sobre una nota total de 10 punts.

Els exercicis informals influeixen en la valoració de l’apartat actitudinal. Aquests exercicis esdevenen amb relació a les actituds d’atenció i evolució de l’aprenentatge en les sessions docents.

La coavaluació aplica un protocol complementari per a poder detectar amb major precisió el grau d’implicació individual dins l’activitat del grup. Per això, cada membre del grup valorarà la participació dels altres implicats en el treball d‘equip. Aquesta nota tindrà un valor de 0 a 10, del suspès 5 < a l’excel•lent.
Hem de destacar que una nota amb valoració insuficient en la coavaluació, resta el 50% de la nota dels treballs pràctics desenvolupats dins el marc del treball d'equip.
Tots els afectats amb la nota fins a 6 han de fer l'examen >>

L’avaluació és individual, encara que hi hagin activitats desenvolupades conjuntament en el sí d’un equip de treball. Els Treballs d’equip han d’incloure un annex amb les actes (sessions de treball) i una memòria -informe en relació a les tasques assolides.

Hi hauran treballs individuals i exercicis d’equip. Els grups estaran formats per un mínim de 5 membres i un màxim de 7. Alguns exercicis requereixen de presentació pública.

Es rebutjaran els treballs més enllà de l’hora i data de lliurament acordada.

Els alumnes que no tinguin nota de Presentació dels lliurables no es podran presentar a l’examen.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els alumnes que no tinguin Nota de Presentació dels treballs no es podran presentar a l’examen i per tantse’ls qualificarà com No Presentat. Constarà com a No Presentat de l’assignatura si la suma dels percentatges totals de proves o exàmens alsque s’ha presentat es inferior al 25 %. L‘absència a les sessions docents de més d’un 50% constarà com No Presentat.

Avaluació única:
Direcció de projectes transmèdia
L'avaluació única no és aplicable per causa del fet que l'activitat docent es fonamenta en la metodologia de l'aprenentatge col·laboratiu.
L'aula s'organitza en equips de treball especialitzats que realitzen tasques diferenciades i en els quals cada membre té responsabilitats concretes en el marc del treball col·laboratiu. La interdependència positiva en les tasques i la interacció presencial és determinant en la dinàmica dels equips per assolir el resultat comú.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Per facilitar el procés de tutorització, els estudiants disposen, a Intreram, per comunicar-se i poder sol·licitar hora en el calendari disponible.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

És important que l’activitat docent vagi acompanyada de la retroalimentació (feedback ) corresponent del professorat, que ha de ser prou ràpida perquè l'estudiantat pugui reconduir el seu procés d'aprenentatge. En aquest cas l’activitat és presencial principalment i es desenvolupa amb el propi equip de treball.

Observacions

A partir del punt 0.2 “Ideació de l’aplicació”. El seguiment dels continguts del programa no es donaran de forma seqüencial. L’emissió dels continguts s’adaptarà al desenvolupament orgànic del projecte real i la temàtica seleccionada.

El contingut docent posseeix un marcat caràcter pràctic. És per això que les metodologies d’aprenentatge estan en consonància amb el que la indústria està aplicant actualment. Estan basats en situacions reals, i exigeixen una sèrie d’activitats que s’estructuren mitjançant treballs i exercicis individual o per grups.

Per al desenvolupament dels components conceptuals, teòrics i pràctics es planteja l’escriptura d’un guió transmèdia de viabilitat sota la hipòtesis de la seva realització professional.

Recursos en línia
La informació és subministrarà en relació a l’exposició dels continguts específics. Per qüestions d’actualització alguns recursos seran donats a conèixer en el transcurs de les sessions docents.

Presentació dels treballs d'equip. (Lliurable)
El treball de grup s’acompanyarà d’un suport facilitant els continguts digitals.

Els treballs que no apliquin les normes de presentació generals, així com la nomenclatura acordada de presentació, poden no ser avaluats.(Exemple: imatge
-Menú-nom-cognom.jpg) . Guió: Word altres en pdf.)

És susceptible de revisió el material subministrat i les notes de classe.

- Presentació dels treballs d’equip. (Lliurable)
És necessari deixar constància de la tasca individual mitjançant Moodle.
El treball d’equip s’acompanyarà d’un pendrive / facilitant el contingut en suport digital. (Exemple: imatge (1x5-Menú-nom-cognom.jpg) Data: xx xx 20/XX
• A la targeta impresa ha de constar la identificació del lliurable, la data i una referència visual
• El contingut s’ha de distribuir per carpetes amb el nom i amb data del treball. Només s’han de presentar els materials requerits per a l’avaluació del corresponent lliurable.
• Els treballs per escrit han de disposar del nom de l’emissor / grup i data en una sola línia inserit al peu de pàgina.
• Els treballs realitzats per grups s’hauran d’acompanyar d’una breu memòria amb la descripció de l’activitat de cada un dels seus membres i actes de reunió relacionades. (Segons els casos s’inclourà el corresponent material produït per l’activitat individual).
• Fitxa de desglossament d’hores, així com annex de l’exercici és imperatiu.
• Els continguts s’han de desenvolupar amb el programari estipulat per el desenvolupament de l’exercici. Les excepcions es concretaran anticipadament en el pla de treball, així com en les sessions docents.
• Totes les indicacions han de ser impreses, s’exclouen els escrits a mà. (Les excepcions s’indicaran oportunament)

La manca de presentació de qualsevol dels requisits que preveu aquesta base en els terminis establerts, comporta el desistiment del treball o l’aplicació del mínim valor d’avaluació.


Assignatures recomanades

 • Direcció audiovisual
 • Disseny interactiu
 • Fonaments de la multimèdia
 • Fonaments del disseny gràfic
 • Guió videogràfic
 • Metodologies i tècniques creatives
 • Operativa de càmera i il·luminació
 • Producció audiovisual i multimedia
 • Taller de generació d'idees
 • Tecnologies multimèdia
 • Teoria i anàlisi de la imatge

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.