Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Introducció als principals mètodes i tècniques per la investigació i la recerca, enfocats a la realització del Treball Final de Grau.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SILVIA AULET SERRALLONGA
Idioma de les classes:
Castellà (90%), Anglès (10%)

Competències

  • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme

Continguts

1. Què és un treball de recerca?

2. Com realitzar un treball de recerca: estructura i plantejament

          2.1. Com escollir el tema

          2.2. Objectius i hipòtesis

          2.3. Estructura del treball

3. Mètodes per la recerca

          3.1. Metodologia

          3.2. Recerca d'informació i principals fonts

          3.3. El marc teòric

4. Redacció de documents científics

          4.1. Presentació de resultats

          4.2. Conclusions

          4.3. Consideracions generals

5. Els aspectes formals

6. La defensa o presentació oral

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,5 10 11,5
Classes expositives 24 0 24
Elaboració de treballs 1,5 10 11,5
Exposició dels estudiants 3 25 28
Total 30 45 75

Bibliografia

  • Sancho Pérez, Amparo (2001). Apuntes de metodología de la investigación en turismo. Madrid: Organización Mundial del Turismo.
  • Dane, Francis C (1997). Mètodes de recerca. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya, Proa.
  • Sabino, Carlos A (1998). Cómo hacer una tesis y elaborar todo tipo de escritos. Buenos Aires: Lumen Humanitas.
  • Eco, Umberto (2001). Cómo se hace una tesis:técnicas y procedimientos de estudio,investigación y escr. Barcelona: Gedisa.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes L'assistència a classe és obligatòria.
Caldrà assistir a un mínim d'un 80% de les sessions programades.
25
Pràctica 1 Realització d'una proposta metodològica per a un projecte de recerca 25
Pràctica 2 Elaboració d'una primera proposta de marc teòric. 25
Pràctica 3 Preparació d'una exposició oral de 5 minuts sobre la proposta de treball final de grau 25

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà de manera continuada.
No hi ha examen final.
La nota final de l'assignatura es calcularà de la següent manera:

- Assistència a classe: 25%
Caldrà assistir a un mínim d'un 80% de les sessions.

- Realització de pràctiques i exercicis: 75%
Es realitzaran un total de 3 pràctiques puntuables al llarg de l'assignatura. Cada pràctica valdrà un 25% de la nota final. Si algun alumne no presenta algun dels exercicis, o el presenta amb retard, la qualificació d'aquest exercici serà de 0 i farà mitjana amb la resta de les notes.

Recuperació: Si algún alumne no aprova l'assignatura podrà recuperar (repetir) les pràctiques d'avaluació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Aquells alumnes que no assoleixin el mínim d'assistència requerit, tindran la nota de NP.

Aquells alumnes que no presentin cap de les tres pràctiques, tindran la nota de NP.

Observacions

Aquesta assignatura està dissenyada per tal que serveixi de suport i guia en l'elaboració d'aquells Treballs Finals de Grau de recerca; per tant, les activitats i continguts s'ajustaran a les normatives i dates previstes en la Guia d'Elaboració del Treball Final de Grau de cada curs acadèmic.