Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Aquesta assignatura pretén ser un apropament al turisme des d´una visió sociològica, psicològica i cultural. L´assignatura es dividirà en tres grans blocs: societat de l´oci, societat i desenvolupament i, finalment, cultura. Aquesta divisió ens permetrà realitzar la anàlisis de conceptes com oci i temps lliure, i la seva relació amb el turisme a partir de les motivacions del turista, però també ens servirà per estudiar el paper del turisme en la transformació dels espais urbans i rurals i dels seus habitants, així como els impactes, tant positius com negatius, que la industria turística pot provocar a nivell sociocultural.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Maria Matilde Farré Perales
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 • 18. Analitzar els impactes generats pel turisme
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics
 • CG.4 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient, en funció d'objectius predeterminats, i de diferent procedència i format, respectant l'autoria de les fonts.
 • CE.9 Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics
 • CE.4 Reflexionar i analitzar amb esperit crític el turisme i la seva dimensió transversal i evolutiva.
 • CE.2 Sintetitzar, analitzar i interpretar el turisme i els seus impactes
 • CE.1 Adquirir coneixements bàsics a les disciplines que estudien el turisme

Continguts

1. SOCIETAT DE L´OCI

          1.1. Temps lliure, oci i turisme

                    1.1.1. Els conceptes de temps lliure i oci

                    1.1.2. El desenvolupament de l´oci a la història

                    1.1.3. L´oci en la societat contemporànea

          1.2. La psicologia del turisme i l´oci

                    1.2.1. Evolució dels estudis del turisme i l´oci

                    1.2.2. La motivació del turista: Per què viatgem?

          1.3. El desenvolupament del Welfare State (Estat del Benestar) i la seva relació amb el fenòmen de l´oci i el turisme

          1.4. Nous mercats político socials i anàlisi de la demanda turística cultural

2. SOCIETAT I DESENVOLUPAMENT

          2.1. Models de desenvolupament turístic: del fordisme al postfordisme

          2.2. La transformació de les ciutats

          2.3. La societat rural: el turisme rural.

          2.4. El paper de la dona en el turisme

3. CULTURA

          3.1. Impactes socioculturals positius del turisme

          3.2. Impactes socioculturals negatius: la comercialització de la cultura

          3.3. La mirada del turista sobre les destinacions: antropologia del turisme

          3.4. Relació residents - visitants: capacitats de càrrega

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 20,00 10,00 0 30,00
Debat 4,00 4,00 0 8,00
Prova d'avaluació 2,00 28,00 0 30,00
Resolució d'exercicis 4,00 0 0 4,00
Sessió expositiva 26,00 0 0 26,00
Treball en equip 2,00 50,00 0 52,00
Total 58,00 92,00 0 150

Bibliografia

 • ALVAREZ SOUSA, A. (1994). El ocio turístico en las sociedades avanzadas. Barcelona: Bosch..
 • BAKER, DAVID MC. A. (2014). The Effects of Terrorism on the Travel and Tourism Industry.. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, Vol. 2(), . Recuperat , a https://arrow.dit.ie/ijrtp/vol2/iss1/9
 • BARLEY, N. (1983). El antropólogo inocente. Barcelona: Anagrama.
 • BAYON MARINE, F. (Dir.) (1999). 50 años de turismo español. Un análisis histórico y estructural.. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces..
 • CALA, B. (2003). Una mirada antropológica a la institución social del turismo. Revista Pasos (Revista de Turismo y Patrimonio Cultural), Vol. 1(2), 173-180. Recuperat , a http://www.pasosonline.org/Publicados/1203/PS050603.pdf
 • CUENCA CABEZA, M. (2000). Ocio humanista. Dimensiones y manifestaciones actuales del ocio.. Bilbao: Universidad de Deusto. Recuperat , a http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/pdfs/ocio/ocio16.pdf
 • CUENCA CABEZA, M. (Coord.) (2006). Aproximación multidisciplinar a los estudios de Ocio.. Bilbao: Universidad de Deusto. Recuperat , a http://www.deusto-publicaciones.es/ud/openaccess/ocio/pdfs_ocio/ocio31.pdf
 • FARRE PERALES, M. (2015). La gestión turística del Perú cultural y natural. Madrid: Universitas.
 • FELLMAN, S.; HJERPPE, R (University of Finland) (2009). Does a strong state create a welfare state? The case of Finland. Recuperat , a https://apebhconference.files.wordpress.com/2009/08/fellman1.pdf
 • GARCÍA-MAS, Asssumpta y GARCÍA-MAS, Alexandre (2005). La mente del viajero. Características psicológicas de viajeros y turistas. Madrid: Thomson Paraninfo Editores.
 • JAFARI, J. (2005). El turismo como disciplina científica. Revista Política y Sociedad, Vol. 42(1), 39-56. Recuperat , a https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/POSO0505130039A/22996
 • JUAREZ MEDINA, A. (2005). Interacciones entre la cultura y el turismo: elementos de reflexión internaciona. dIDEAS (FH-Heilbronn), Vol. 1(), 1-22. Recuperat , a http://oti.turismo-sostenible.net/wp-content/uploads/2012/11/50a5539b26701.pdf
 • MARCHENA GÓMEZ, M. (1994). Un ejercicio prospectivo: de la industria del turismo fordista al ocio de produc. Papers de Turisme, (14), . Recuperat , a http://www.papersdeturisme.gva.es/ojs/index
 • MAZÓN, T. (2001). Sociología del Turismo. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces.
 • McCANNELL, D. (2003). El Turista: una nueva teoría de la clase ociosa. Barcelona: Melusina.
 • MONTANER, J (1996). ): Psicosociología del turismo. Madrid: Síntesis.
 • MUNNE MATAMALA, F. (1986). Psicosociología del tiempo libre: un enfoque crítico. México: Trillas.
 • MUNNE MATAMALA, F. (2000). Psicología del ocio, deporte y turismo. Dins Anastasio Ovejero Bernal (Ed.), Psicología social en España al filo del año 2000: balance y perspectivas (, p. 335-348). Madrid: Biblioteca Nueva.
 • MUNNE MATAMALA, F. y CODINA MATA, N. (1999). Psicología social del ocio y el tiempo libre.. Dins Álvaro Estramiana et alter (Ed.), Psicología social aplicada (, p. 429-440). MacGraw-Hill Interamericana de España.
 • ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (OMT) (1998). Introducción al turismo. Madrid: O.M.T. .
 • RUBIO GIL, A (2003). Sociología del turismo. Barcelona: Ariel.
 • SALAZAR, N.B. (2006). Antropología del turismo en países en desarrollo: análisis crítico de las cultur. Tabula Rasa, Vol. 5(), 99-128. Recuperat , a http://revistatabularasa.org/numero-5/salazar.pdf
 • SAN MARTÍN GARCÍA, J. E. (1997). Psicosociología del ocio y el turismo. Málaga: Aljibe.
 • SMITH, V. (1989). Anfitriones e invitados. Madrid: Endymion.
 • URRY, J. (2004). La mirada del turista. Lima, Perú: Universidad San Martín de Porres.
 • VEAL, A.J. (1992). Definitions of Leisure and Recreation. Australian Journal of Leisure and Recreation, Vol. 2(4), 44-48. Recuperat , a https://penkov.weebly.com/uploads/4/8/0/7/48079747/leasuredefinitions.pdf

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Realització d´exercicis, casos pràctics i anális i comentaris d´articles varis, textos i documentals. Activitats a realizar a classe o a casa, segons indicació de la professora i segons el sistema. Els exercicis es faràn en grup o individualment, també segons indicació de la professora i tipus d´activitat a realizar.
En el cas que hagin classes 100% presencials, aquesta part passaria a ser el 20% de la nota. En el cas que fossin 100% on-line, continuaria sent el 30% de la nota.
30 No
Realització d´un treball en grup sobre una població turística de qualsevol lloc del món (excepte Espanya) per a analitzar el model de desenvolupament turístic i la transformació que ha patit gràcies al desenvolupament turístic. També es treballarà els impactes provocats pel turisme, així com temes d´oci. Els grups seren d´un màxim de 4 persones. El treball es valorarà amb una nota del 0 al 10.
En el model 100% on-line aquesta activitat valdria un 35% de la nota.En el model 100% presencial i Blended valdria el 30%
30 No
Examen assignatura a la finalització del semestre Examen de tipus test i de desenvolupament escrit. L´examen es valorarà sobre 10 punts. La part tipus test es valorarà sobre 5 punts i la part de desenvolupar sobre 5 punts.
En el model 100% presencial aquesta part tindria un pes del 50% de la nota i, en el model 100% on-line tindria un pes d´un 35% de la nota.
40

Qualificació

Els pesos de les activitats de l´assignatura canvien depenent del model de classes que la Universitat decideixi.Els pesos serien els següents:

MODEL 100% PRESENCIAL
Exercis i casos pràctics: 20%
Elaboració de treball en grup: 30%
Examen de continguts: 50%

MODEL 100% ON-LINE
Exercis i casos pràctics: 30%
Elaboració de treball en grup: 35%
Examen de continguts: 35%

MODEL BLENDED (PRESENCIAL I ON-LINE)
Exercis i casos pràctics: 30%
Elaboració de treball en grup: 30%
Examen de continguts: 40%

L´única activitat recuperable en tots els supòsits és l´examen dels continguts.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'estudiant que no realitzi l'avaluació contínua ni es presenti a l'examen de recuperació, constarà com a No Presentat.

Avaluació única:
L´avaluació única es composa de dos criteris avaluables i ambdos recuperables.

EXAMEN DE CONTINGUTS: En la data oficial es realitzarà un examen que puntua sobre 10 punts i que estarà dividit en dues parts: test i desenvolupament. Cada part valdrà 5 punts. L´examen es considera aprovat a partir de 5. Si no s´obté aquesta nota, es presentarà l´alumne a la recuperació ja que és una activitat recuperable.

TREBALL INDIVIDUAL: aquest treball s´entregarà el dia de l´examen i consistirà en analitzar el model de desenvolupament i la transformació que ha tingut lloc en una població catalana a escollir per l´alumne. Aquest treball es considerarà a provat a partir de 5. Si no s´obté aquesta nota, l´alumne haurà de recuperar el treball ja que és una activitat recuperable.

Cadascuna d´aquestes parts té un pes del 50% de la nota.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0 en la mitjana dels pesos, sempre i quan l´examen estigui aprovat amb un 5. L´exaen és la única activitat recuperable

Tutoria

Al començament de l´assignatura la professora comentarà quina és la seva disponibilitat (dia i horari) per les tutories.
D´altra banda, també s´explicarà el mètode per demanar hora per aquesta tutoria mitjançant la plataforma Classlife. Les tutories, depenent de la situació al començament del curs, es faran pressencials o mitjançant la videoconferència amb Meeet.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb l´estudiant es farà mitjançant la plataforma Classlife. Allà estaran penjats els apunts o presentacions que la professora consideri necessaris, així com els articles o videos necessaris per la realització dels exercicis de classe.
D´altra banda, també s´utilitzarà aquesta plataforma per enviar mails al curs o penjar en el mur recodatoris o informació actualitzada.

Observacions

Es important tenir cura dels apunts ja que moltes activitats de classe es realitzaran amb aquests.
També és important mirar sovint la Intranet perquè es penjaran textos, exercis, etc.. allà.
Es recomanable llegir els articles penjats en la bibliografia

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.