Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Estudi i aplicació del sistema de processos i protocols de producció i servei-venda dels productes hotelers i de restauració
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
LUIS CODO PLA
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

  • Dissenyar, controlar i millorar els processos de planificació i organització l'activitat turística i hotelera
  • Desenvolupar l'habilitat per argumentar i expressar-se de manera coherent i intel · ligible per elaborar textos escrits comprensibles i organitzats, així com per exposar resultats oralment i en públic
  • Desenvolupar la capacitat de diagnosticar i resoldre problemes mitjançant la recerca d'informació de diferents fonts per tal de prendre les decisions més encertades
  • Valorar críticament els procediments utilitzats en l'aprenentatge per obtenir dades rellevants en les diferents àrees d'estudi

Continguts

1. Introducción a la gestión por procesos y operaciones en la empresa de restauración. 1.1 Las variables del negocio de la restauración. 1.2 La cadena de valor del restaurante. 1.3 El sistema experiencial del consumidor. 1.4 El proceso perceptivo del consumidor. 1.5 La pirámide emocional del consumidor. 1.6 La fórmula valor/esfuerzo.

2. La gestión de la calidad y su proceso de implantación en la empresa de F&B. 2.1. La Calidad como elemento diferenciador en la restauración. Estrategias a llevar a cabo tanto a nivel de producto como de servicio. 2.2 La adopción de un sistema de calidad en un restaurante 2.3 Sistemas de calidad en el mercado de la restauración

3. La estrategia de gestión por procesos en la empresa de restauración. 3.1 El modelo de gestión empresarial en una empresa de restauración. 3.2 La gestión por procesos en el negocio de la restauración. 3.3 Tipología de procesos en un restaurante. 3.4 Diseñar el mapa de procesos. 3.5 Cómo enfocar a procesos el sistema de gestión de nuestro restaurante. 3.6 Áreas de un restaurante desde el punto de vista de los procesos y la cadena de valor: Administración, RRHH, Compras, Cocina, Sala, Comercial y Mk, Post venta. 3.7 El diseño y desarrollo de los procedimientos operativos. 3.8 Estructura de un procedimiento operativo en un restaurante.

4. Medición y control de los procesos de gestión en un restaurante. 4.1 Porqué medir la eficacia de los procesos. 4.2 Qué es un indicador de control. 4.3 Tipos de indicadores que nos podemos encontrar en la empresa de restauración. 4.4 El proceso de selección de indicadores. 4.5 El Balance Score Card en restauración. 4.6. El proceso de implantación de indicadores en las distintas áreas del negocio de restauración. 4.7 La metodología para la mejora continua de los procesos de F&B. 4.8 El modelo PDCA. Estructura y contenido. 4.9 La aplicación del modelo en la empresa de restauración. 4.10 Las herramientas de mejora de los procesos.

5. El modelo de autodiagnóstico en la empresa de restauración. 5.1 El modelo de diagnóstico y áreas que integra. 5.2 Criterios para la realización del diagnóstico. 5.3 Plan de acción según los resultados. 5.4 Caso práctico. Desarrollo de un diagnóstico de situación competitiva en un restaurante.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 13 0 13
Classes participatives 12 0 12
Classes pràctiques 35 40 75
Elaboració de treballs 8 21 29
Prova d'avaluació 4 17 21
Total 72 78 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Análisis 1: Caso práctico para la definición de una guía de procesos.
Análisis 2: Resolución de un caso práctico para la definición de un plan de mejora continua. Trabajo en grupo.
Análisis 3: Caso práctico enfocado a identificar y seleccionar información de valor para desarrollar la estructura de procesos.
Análisis 1: Se valora contenido de la guía de procesos (10%).
Análisis 2: Se valora solución propuesta (20%).
Análisis 3: Se valora solución y presentación en público (30%).
60
Examen final: resolución de un caso práctico de forma individual Se valora solución y presentación en público 40

Qualificació

Tipología de evaluaciones

Evaluación continua

El sistema ordinario es la evaluación continua, y requiere una asistencia mínima del 80%. La asistencia al 80% de las clases teóricas significa que no se admiten más de cinco faltas de asistencia (10 h), con o sin justificante, en las clases del profesor Codó.
Si no se alcanza la asistencia requerida, el/la estudiante pierde el derecho a la evaluación continua y deberá realizar la reevaluación.


Evaluación global

Aquellos/as estudiantes que opten por la evaluación global de la asignatura deberán realizar un examen de preguntas abiertas y actividad práctica. Esta se realiza mediante la presentación de una solución a un caso práctico, siendo una mezcla de casos individuales con casos en resolución grupal.
No es exigible la asistencia a las clases teóricas.


Reevaluación

Aquellos/as estudiantes que no hayan superado cualquiera de los dos tipos de evaluación (continua o global, respectivamente) tendrán derecho a realizar un examen final de reevaluación.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Aquellos/as estudiantes que no se hayan sometido a la evaluación de la asignatura en cualquiera de los dos modelos de evaluación (continua o global; incluida la reevaluación), obtendrán una calificación de “No presentado”.