Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
L'assignatura de francès del Grau de Màrqueting és una assignatura optativa d'una durada d'un semestre. Al finalitzar la formació, l'estudiant en Màrqueting, obert a la globalització i a les trobades internacionals, haurà de ser capaç de: - Presentar-se personalment i professionalment. - Prendre contacte amb un homòleg per escrit i per oral. - Llegir i entendre un text curt. - Redactar un correu electrònic per contestar o posar-se en contacte. - Donar informacions per oral o escrit. Al nivell de les activitats desenvolupades, es prenguessin en compte les problemàtiques interculturals i la perspectiva de gènere. L'objectiu de les sessions (2h de classe amb 1h d'atenció personalitzada) és iniciar els estudiants en el món del mercat francòfon, des de una perspectiva tan cultural com lingüística.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Arnaud Laygues
Idioma de les classes:
Francès (100%)

Competències

 • 1G- Comunicar-se oralment i per escrit en l'idioma propi i en altres llengües estrangeres
 • 8G- Ser hàbil en la comunicació i en les relacions interpersonals, utilitzant i seleccionant les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació

Continguts

1. A. Temáticas 1. Se présenter et entrer en contact. 2. Présenter ses compétences et ses qualités personnelles et professionnelles. 3. Parler de son entreprise à un homologue. Les activités sont élaborées en prenant en compte de la perspective de genre.

2. B. Competencias gramaticales - L’alphabet et les sons français. - Les articles définis et indéfinis. - Les pronoms sujets et toniques. - Les articles partitifs. - Les articles contractés. - La négation simple. - Les trois formes d’interrogations simples. - Les mots interrogatifs : qui, où, quoi, quand, combien, pourquoi. - Les adjectifs possessifs et démonstratifs. - Le genre de quelques noms et adjectifs. Les activités sont élaborées en prenant en compte de la perspective de genre.

3. C. Competencias lexicales - Les chiffres et les nombres. - Les couleurs (+ les teintes de cheveux). - Les adjectifs descriptifs et de qualités. - L’heure, les jours, les mois, les saisons. - Quelques aliments et les repas. - Les moments de la journée. - L’entreprise. Les activités sont élaborées en prenant en compte de la perspective de genre.

4. D. Conjugación - Le présent de l’indicatif : Les verbes du 1er groupe (sans modification orthographique + s’appeler), certains verbes du 2e groupe (finir/choisir) et du 3e groupe (être, avoir, aller, prendre, faire…). Les activités sont élaborées en prenant en compte de la perspective de genre. Objetivos de desarrollo sostenible tratados durante el semestre: n°1. Fi de la pobreza, n°3. Salut i benestar, n°4. Educació de qualitat, n°5. Igualtat de gènere, n°7. Energia assequible i no contaminant, n°8. Treball decent i creixement economic, n°9. Indústria, innovació i infraestructures, n°10. Reducció de les desigualtats, n°12. Producció i consum responsable, n°13. Acció pel clima, n°15. Vida d’ecosistemes terrestres, n°16. Pau, justícies i institucions sòlides, n°17. Aliances per aconseguir objectius.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0,50 0 0 0,50
Cerca i anàlisi d'informació 1,00 18,00 0 19,00
Elaboració individual de treballs 2,00 5,00 0 7,00
Exposició dels estudiants 1,00 11,00 0 12,00
Prova d'avaluació 5,50 33,00 0 38,50
Resolució d'exercicis 6,50 32,00 0 38,50
Sessió expositiva 3,50 0 0 3,50
Sessió participativa 10,00 0 0 10,00
Simulacions 2,00 10,00 0 12,00
Visionat/audició de documents 4,00 5,00 0 9,00
Total 36,00 114,00 0 150

Bibliografia

 • AKYÜZ, Anne (2016). Focus – Grammaire du français. Hachette.
 • BADY, J. (1997). Exerçons-nous, Conjugaison (350 exercices). Hachette .
 • BEAULIEU, Christian (2006). Cours de grammaire : A1 du cadre européen. Didier.
 • BESCHERELLE. (2006). La conjugaison pour tous (L’art de conjuguer). Hatier .
 • CHARLIAC, Lucille (2003). onétique progressive du français, niveau débutant (600 exercices). Clé International.
 • GRÉGOIRE, Maïa (1998). Grammaire progressive du français, niveau débutant (400 exercices). Clé International.
 • MIQUEL, Claire (2001). Vocabulaire progressif du français, niveau débutant (250 exercices). Clé international.
 • VELTCHEFF, Caroline (2006). Préparation à l’examen du DELF A1. Hachette FLE.
 • Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française (1967). Ed.Robert.
 • Gran diccionario Bilingue Larousse- español-françès (2014). Larousse.
 • Diccionario compact ó pocket Larousse - français-espagnol - Catalán-francés. (2011) ( ). Larousse.
 • Diccionario Collins bilingue. pocket plus Francès- Grijalbo (2014). Collins .
 • El nuevo Collins. Diccionario francés compact plus con suplemento gramatical. (2015). Collins.
 • Le point du fle. Recuperat , a http://www.lepointdufle.net/
 • Bescherelle. Recuperat , a http://www.bescherelle.com/
 • Wordreference. Recuperat , a http://www.wordreference.com/
 • TV5. Recuperat , a http://www.tv5.org/TV5Site/enseignerapprendrefrancais/accueil_apprendre.php
 • Liberation. Recuperat , a http://www.liberation.fr
 • Le figaro. Recuperat , a http://www.lefigaro.fr
 • Le monde. Recuperat , a http://www.lemonde.fr

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Exposició dels estudiants
Présentation vidéo
En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. 15 No
Elaboració de treballs
Travail écrit
Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. 15 No
Prova d’avaluació
Test
Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 20 No
Prova d’avaluació
PARTIEL ÉCRIT
Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 20 No
Simulacions
PARTIEL ORAL
En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. 20 No
Altre
Présence
Es tolerarà una absència no justificada per quadrimestre; a partir de la segona absència semestral, es descomptarà un punt a la nota d'assistència (2 absència = 9/3 absències = 8 ...) fins a arribar a més de sis faltes que equival a un 0. 10 No

Qualificació

Les normes de cada prova es poden trobar al PowerPoint de presentació del curs penjat al moodle de l'assignatura.
Les normes generals del departament (“Llibre de normes”) també estan disponibles al Moodle. És altament recomanable que l’estudiant consulti aquest document; els estàndards que conté s’apliquen durant tot el curs universitari.

L’avaluació de francès es pot realitzar segons dues modalitats: l’avaluació continua o l’avaluació final. Tots els alumnes matriculats en francès estan registrats per defecte en l'avaluació contínua.

A. Avaluació continua

Assistir a classe i participar en les activitats de formació amb un alt grau d'implicació i motivació són aspectes molt importants. L'avaluació contínua està dissenyada per aprendre, practicar i sistematitzar coneixements imprescindibles per a la formació en francès de l'estudiant.
Normes d'assistència:
- No s'acceptaran justificants per a les sessions de classe.
- Es tolerarà una absència per quadrimestre; a partir de la segona absència semestral, es descomptarà un punt a la nota d'assistència (2 absència = 9/3 absències = 8 ...) ...) fins a arribar a més de sis faltes que equival a un 0.
- No serà possible realitzar activitats avaluatives fora del moment previst.
Les activitats avaluatives de l'avaluació continuada no són recuperables. Si un estudiant no realitza una activitat, obté un 0 a aquesta activitat.

- Quadrimestre 1:
Travail Écrit: 15%
Presentació video: 15%
Test compétentiel: 20%
Partiel écrit compétentiel: 20%
Partiel oral compétentiel: 20%
Assistance aux sessions: 10%

B.Examen de recuperació (convocatòria extraordinària)

Els alumnes que no han aprovat l'avaluació contínua tenen una última opció per aprovar l'assignatura: l'examen de recuperació.
L'avaluació única consta de 3 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries.

A. 1 Parcial escrit (50%)
B. 1 Expressions orals (40%)
C. 1 Test de fonètica (10%)

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.
La nota per al parcial oral ha de ser com a mínim d’un 4.

D'acord amb el Reglament de Centre, el Departament d'Idiomes avaluarà amb un 0 a l'estudiant que sigui detectat copiant per primera vegada i, que en cas que passi una segona vegada, aquest alumne anirà directament a avaluació final. Els intents de frau són considerats com a frau.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
1. Avaluació final

Les normes de cada prova es poden trobar al PowerPoint de presentació del curs penjat al moodle de l'assignatura.
Les normes generals del departament (“Llibre de normes”) també estan disponibles al Moodle. És altament recomanable que l’estudiant consulti aquest document; els estàndards que conté s’apliquen durant tot el curs universitari.

Les activitats avaluatives de l'avaluació final són recuperables a través de la convocatòria extraordinària.
L'avaluació única consta de 3 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries. Sota certes circumstancies excepcionals i si el professor ho considera oportú, es podran recuperar aquestes proves:

A. 1 Parcial escrit (50%)
B. 1 Expressions orals (40%)
C. 1 Test de fonètica (10%)

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.
La nota per al parcial oral ha de ser com a mínim d’un 4.

2. Examen de recuperació (convocatòria extraordinària)

Els alumnes que no han aprovat l'avaluació final tenen una última opció per aprovar l'assignatura: l'examen de recuperació.
L'avaluació única consta de 3 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries. Sota certes circumstancies excepcionals i si el professor ho considera oportú, es podran recuperar aquestes proves:

A. 1 Parcial escrit (50%)
B. 1 Expressions orals (40%)
C. 1 Test de fonètica (10%)

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.
La nota per al parcial oral ha de ser com a mínim d’un 4.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Dr. Arnaud Laygues
Tutoria presencial al despatx d’idiomes (veure horari al Moodle).

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Dr. Arnaud Laygues
Comunicació per correu electrònic: arnaud.laygues@mediterrani.com
El departament de francès aconsella als participants aprofitar qualsevol ocasió per practicar l'idioma, no només en les sessions presencials de classe, sinó també en els moments de tutoria i en els correus electrònics dirigits al professor.

Observacions

Per a la bona marxa dels cursos i per mantenir un ambient propici per a l’aprenentatge, l’estudiant es compromet a respectar els estàndards de comportament exigits a nivell universitari:
- Arribar a l’hora actual.
- Quedar-se fins al final de la sessió.
- No utilitzar ni consultar el telèfon sense cap motiu motivat pel curs (cerca de vocabulari ...).
Es recorda que l’honestedat és la primera qualitat d’un professional.
L’estudiant ha d’adoptar una actitud respectuosa amb els altres i voluntària en el seu aprenentatge i això per poder progressar en les millors condicions.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari 1: Modalitat online no presencial

Les activitats adaptades a la docència no presencial desenvolupen les 2 competències previstes, és a dir: (1G) Comunicar-se oralment i per escrit en l'idioma propi i en altres llengües estrangeres; (8G) Ser hàbil en la comunicació i en les relacions interpersonals, utilitzant i seleccionant les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situación.

En el cas de l’ensenyament no presencial, totes les activitats amb docència se realitzaran online:

- Amb professor virtual (APV): 36h
- Sense professor (SP): 114h

Les activitats realitzades durant el curs permeten adquirir les habilitats relacionades amb els continguts didàctics següents:

QUADRIMESTRE 1 :
1. A. Temáticas 1. Se présenter et entrer en contact. 2. Présenter ses compétences et ses qualités personnelles et professionnelles. 3. Parler de son entreprise à un homologue.
2. B. Competencias gramaticales - L’alphabet et les sons français - Les articles définis et indéfinis - Les pronoms sujets et toniques - Les articles partitifs - Les articles contractés - La négation simple - Les trois formes d’interrogations simples - Les mots interrogatifs : qui, où, quoi, quand, combien, pourquoi - Les adjectifs possessifs et démonstratifs - Le genre de quelques noms et adjectifs
3. C. Competencias lexicales - Les chiffres et les nombres - Les couleurs (+ les teintes de cheveux) - Les adjectifs descriptifs et de qualités - L’heure, les jours, les mois, les saisons - Quelques aliments et les repas - Les moments de la journée - L’entreprise
4. D. Conjugación - Le présent de l’indicatif : Les verbes du 1er groupe (sans modification orthographique + s’appeler), certains verbes du 2e groupe (finir/choisir) et du 3e groupe (être, avoir, aller, prendre, faire…).

Escenari 2: Modalitat semipresencial

Les activitats adaptades a la docència semipresencial desenvolupen les 2 competències previstes, és a dir: (1G) Comunicar-se oralment i per escrit en l'idioma propi i en altres llengües estrangeres; (8G) Ser hàbil en la comunicació i en les relacions interpersonals, utilitzant i seleccionant les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situación.

La meitat de les activitats es realitzaran online i la meitat es realitzaran de forma presencial respectant els estàndards de distància sanitària:

- Amb professor presencial (APP): 18h
- Amb professor virtual (APV): 18h
- Sense professor (SP): 114h

Les activitats realitzades durant el curs permeten adquirir les habilitats relacionades amb els continguts didàctics següents:

QUADRIMESTRE 1 :
1. A. Temáticas 1. Se présenter et entrer en contact. 2. Présenter ses compétences et ses qualités personnelles et professionnelles. 3. Parler de son entreprise à un homologue.
2. B. Competencias gramaticales - L’alphabet et les sons français - Les articles définis et indéfinis - Les pronoms sujets et toniques - Les articles partitifs - Les articles contractés - La négation simple - Les trois formes d’interrogations simples - Les mots interrogatifs : qui, où, quoi, quand, combien, pourquoi - Les adjectifs possessifs et démonstratifs - Le genre de quelques noms et adjectifs
3. C. Competencias lexicales - Les chiffres et les nombres - Les couleurs (+ les teintes de cheveux) - Les adjectifs descriptifs et de qualités - L’heure, les jours, les mois, les saisons - Quelques aliments et les repas - Les moments de la journée - L’entreprise
4. D. Conjugación - Le présent de l’indicatif : Les verbes du 1er groupe (sans modification orthographique + s’appeler), certains verbes du 2e groupe (finir/choisir) et du 3e groupe (être, avoir, aller, prendre, faire…).

Escenari 3: Modalitat presencial

Les activitats adaptades a la docència presencial desenvolupen les 4 competències previstes, és a dir: (1G) Comunicar-se oralment i per escrit en l'idioma propi i en altres llengües estrangeres; (8G) Ser hàbil en la comunicació i en les relacions interpersonals, utilitzant i seleccionant les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situación.

Totes les activitats es realitzaran de forma presencial amb el professor:

- Amb professor presencial (APP): 36h
- Sense professor (SP): 114h

Les activitats realitzades durant el curs permeten adquirir les habilitats relacionades amb els continguts didàctics següents:

QUADRIMESTRE 1 :
1. A. Temáticas 1. Se présenter et entrer en contact. 2. Présenter ses compétences et ses qualités personnelles et professionnelles. 3. Parler de son entreprise à un homologue.
2. B. Competencias gramaticales - L’alphabet et les sons français - Les articles définis et indéfinis - Les pronoms sujets et toniques - Les articles partitifs - Les articles contractés - La négation simple - Les trois formes d’interrogations simples - Les mots interrogatifs : qui, où, quoi, quand, combien, pourquoi - Les adjectifs possessifs et démonstratifs - Le genre de quelques noms et adjectifs
3. C. Competencias lexicales - Les chiffres et les nombres - Les couleurs (+ les teintes de cheveux) - Les adjectifs descriptifs et de qualités - L’heure, les jours, les mois, les saisons - Quelques aliments et les repas - Les moments de la journée - L’entreprise
4. D. Conjugación - Le présent de l’indicatif : Les verbes du 1er groupe (sans modification orthographique + s’appeler), certains verbes du 2e groupe (finir/choisir) et du 3e groupe (être, avoir, aller, prendre, faire…)

Modificació de l'avaluació:
Escenari 1: Modalitat online no presencial

Les avaluacions adaptades a la docència no presencial desenvolupen les 2 competències previstes a la programació inicial, és a dir: (1G) Comunicar-se oralment i per escrit en l'idioma propi i en altres llengües estrangeres; (8G) Ser hàbil en la comunicació i en les relacions interpersonals, utilitzant i seleccionant les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situación.

Les normes de cada prova es poden trobar al PowerPoint de presentació del curs penjat al moodle de l'assignatura.
Les normes generals del departament (“Llibre de normes”) també estan disponibles al Moodle. És altament recomanable que l’estudiant consulti aquest document; els estàndards que conté s’apliquen durant tot el curs universitari.

Donades les circumstàncies actuals i per oferir la màxima flexibilitat a l'alumnat i de la mateixa manera i com els altres professors del centre, l'equitat entre tots els estudiants és una prioritat dins de l'àrea de francès. Per això, els professors preguen que es contacti amb ells si un estudiant experimenta un problema tècnic.

L’avaluació de francès es pot realitzar segons dues modalitats: l’avaluació continua o l’avaluació final. Tots els alumnes matriculats en francès estan registrats per defecte en l'avaluació contínua.

A.Avaluació continua

Assistir a classe i participar a les activitats de formació amb un alt grau d'implicació i motivació són aspectes molt importants. L'avaluació contínua està dissenyada per aprendre, practicar i sistematitzar coneixements imprescindibles per a la formació en francès de l'estudiant.
Normes d'assistència:
- No s'acceptaran justificants per a les sessions de classe.
- Es tolerarà una absència no justificada per quadrimestre; a partir de la segona absència semestral, es descomptarà un punt a la nota d'assistència (2 absència = 9/3 absències = 8 ...) fins a arribar a més de sis faltes que equival a un 0.
- No serà possible realitzar activitats avaluatives fora del moment previst.
- En tot cas, es prega avisar el docent amb suficient antelació (per correu electrònic).
Les activitats avaluatives de l'avaluació continuada no són recuperables. Si un estudiant no realitza una activitat, obté un 0 a aquesta activitat.

- Quadrimestre 1:
Travail Écrit: 15%
Presentació video: 15%
Test compétentiel: 20%
Partiel écrit compétentiel: 20%
Partiel oral compétentiel: 20%
Assistance aux sessions: 10%

B.Avaluació final

Les activitats avaluatives de l'avaluació final són recuperables a través de la convocatòria extraordinària.

Quadrimestre 1:
A. 1 Parcial escrit (50%)
B. 1 Expressions orals (40%)
C. 1 Test de fonètica (10%)

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.
La nota per al parcial oral ha de ser com a mínim d’un 4.

C.Examen de recuperació (convocatòria extraordinària)

Els alumnes que no han aprovat l'avaluació contínua o l'avaluació final tenen una última opció per aprovar l'assignatura: l'examen de recuperació.
L'avaluació única consta de 3 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries. Sota certes circumstancies excepcionals i si el professor ho considera oportú, es podran recuperar aquestes proves:

A. 1 Parcial escrit (50%)
B. 1 Expressions orals (40%)
C. 1 Test de fonètica (10%)

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.
La nota per al parcial oral ha de ser com a mínim d’un 4.

Escenari 2: Modalitat semipresencial

Les avaluacions adaptades a la docència semipresencial desenvolupen les 2 competències previstes a la programació inicial, és a dir: (1G) Comunicar-se oralment i per escrit en l'idioma propi i en altres llengües estrangeres; (8G) Ser hàbil en la comunicació i en les relacions interpersonals, utilitzant i seleccionant les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situación.

Les normes de cada prova es poden trobar al PowerPoint de presentació del curs penjat al moodle de l'assignatura.
Les normes generals del departament (“Llibre de normes”) també estan disponibles al Moodle. És altament recomanable que l’estudiant consulti aquest document; els estàndards que conté s’apliquen durant tot el curs universitari.

Donades les circumstàncies actuals i per oferir la màxima flexibilitat a l'alumnat i de la mateixa manera i com els altres professors del centre, l'equitat entre tots els estudiants és una prioritat dins de l'àrea de francès. Per això, els professors preguen que es contacti amb ells si un estudiant experimenta un problema tècnic.

L’avaluació de francès es pot realitzar segons dues modalitats: l’avaluació continua o l’avaluació final. Tots els alumnes matriculats en francès estan registrats per defecte en l'avaluació contínua.

A.Avaluació continua

Assistir a classe i participar en les activitats de formació amb un alt grau d'implicació i motivació són aspectes molt importants. L'avaluació contínua està dissenyada per aprendre, practicar i sistematitzar coneixements imprescindibles per a la formació en francès de l'estudiant.
Normes d'assistència:
- No s'acceptaran justificants per a les sessions de classe.
- Es tolerarà una absència no justificada per quadrimestre; a partir de la segona absència semestral, es descomptarà un punt a la nota d'assistència (2 absència = 9/3 absències = 8 ...) ...) fins a arribar a més de sis faltes que equival a un 0.
- No serà possible realitzar activitats avaluatives fora del moment previst.
Les activitats avaluatives de l'avaluació continuada no són recuperables. Si un estudiant no realitza una activitat, obté un 0 a aquesta activitat.

-Quadrimestre 1:
Travail Écrit: 15%
Presentació video: 15%
Test compétentiel: 20%
Partiel écrit compétentiel: 20%
Partiel oral compétentiel: 20%
Assistance aux sessions: 10%

B.Avaluació final

Les activitats avaluatives de l'avaluació final són recuperables a través de la convocatòria extraordinària.
L'avaluació única consta de 3 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries. Sota certes circumstancies excepcionals i si el professor ho considera oportú, es podran recuperar aquestes proves:

Quadrimestre 1:
A. 1 Parcial escrit (50%)
B. 1 Expressions orals (40%)
C. 1 Test de fonètica (10%)

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.
La nota per al parcial oral ha de ser com a mínim d’un 4.

C.Examen de recuperació (convocatòria extraordinària)

Els alumnes que no han aprovat l'avaluació contínua o l'avaluació final tenen una última opció per aprovar l'assignatura: l'examen de recuperació.
L'avaluació única consta de 3 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries. Sota certes circumstancies excepcionals i si el professor ho considera oportú, es podran recuperar aquestes proves:

A. 1 Parcial escrit (50%)
B. 1 Expressions orals (40%)
C. 1 Test de fonètica (10%)

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.
La nota per al parcial oral ha de ser com a mínim d’un 4.

Escenari 3: Modalitat presencial

Les avaluacions adaptades a la docència presencial desenvolupen les 4 competències previstes a la programació inicial, és a dir: (1G) Comunicar-se oralment i per escrit en l'idioma propi i en altres llengües estrangeres; (8G) Ser hàbil en la comunicació i en les relacions interpersonals, utilitzant i seleccionant les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situación.

Les normes de cada prova es poden trobar al PowerPoint de presentació del curs penjat al moodle de l'assignatura.
Les normes generals del departament (“Llibre de normes”) també estan disponibles al Moodle. És altament recomanable que l’estudiant consulti aquest document; els estàndards que conté s’apliquen durant tot el curs universitari.

L’avaluació de francès es pot realitzar segons dues modalitats: l’avaluació continua o l’avaluació final. Tots els alumnes matriculats en francès estan registrats per defecte en l'avaluació contínua.

A.Avaluació continua

Assistir a classe i participar en les activitats de formació amb un alt grau d'implicació i motivació són aspectes molt importants. L'avaluació contínua està dissenyada per aprendre, practicar i sistematitzar coneixements imprescindibles per a la formació en francès de l'estudiant.
Normes d'assistència:
- No s'acceptaran justificants per a les sessions de classe.
- Es tolerarà una absència no justificada per quadrimestre; a partir de la segona absència semestral, es descomptarà un punt a la nota d'assistència (2 absència = 9/3 absències = 8 ...) ...) fins a arribar a més de sis faltes que equival a un 0.
- No serà possible realitzar activitats avaluatives fora del moment previst.
- En tot cas, es prega avisar el docent amb suficient antelació (per correu electrònic).

Les activitats avaluatives de l'avaluació continuada no són recuperables. Si un estudiant no realitza una activitat, obté un 0 a aquesta activitat.

- Quadrimestre 1:
Travail Écrit: 15%
Presentació video: 15%
Test compétentiel: 20%
Partiel écrit compétentiel: 20%
Partiel oral compétentiel: 20%
Assistance aux sessions: 10%

B.Avaluació final

Les activitats avaluatives de l'avaluació final són recuperables a través de la convocatòria extraordinària.
L'avaluació única consta de 3 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries. Sota certes circumstancies excepcionals i si el professor ho considera oportú, es podran recuperar aquestes proves:

Quadrimestre 1:
A. 1 Parcial escrit (50%)
B. 1 Expressions orals (40%)
C. 1 Test de fonètica (10%)

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.
La nota per al parcial oral ha de ser com a mínim d’un 4.

C.Examen de recuperació (convocatòria extraordinària)

Els alumnes que no han aprovat l'avaluació contínua o l'avaluació final tenen una última opció per aprovar l'assignatura: l'examen de recuperació.
L'avaluació única consta de 3 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries. Sota certes circumstancies excepcionals i si el professor ho considera oportú, es podran recuperar aquestes proves:

A. 1 Parcial escrit (50%)
B. 1 Expressions orals (40%)
C. 1 Test de fonètica (10%)

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.
La nota per al parcial oral ha de ser com a mínim d’un 4.

Tutoria i comunicació:
Escenari 1: Modalitat online no presencial

Dr. Arnaud Laygues
Comunicació per correu electrònic: arnaud.laygues@mediterrani.com
Tutoria online (veure enllaç i horari al Moodle).

Escenari 2: Modalitat semipresencial

Dr. Arnaud Laygues
Comunicació per correu electrònic: arnaud.laygues@mediterrani.com
Tutoria online (veure enllaç i horari al Moodle).
Tutoria presencial al despatx d’idiomes (veure horari al Moodle).

Escenari 3: Modalitat presencial

Dr. Arnaud Laygues
Comunicació per correu electrònic: arnaud.laygues@mediterrani.com
Tutoria online (veure enllaç i horari al Moodle).
Tutoria presencial al despatx d’idiomes (veure horari al Moodle).

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.