Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
L’ assignatura aconsegueix que l’ alumne tingui una marcada orientació de servei al client , també sabrà utilitzar tècniques de comunicació. Evidentment que comprendrà els principis del turisme i adquirirà coneixements dins l’àmbit dels procediments operatius de les empreses turístiques.Utilitzarà i analitzarà les tecnologies de l’ informació per últim es comunicarà de forma oral i escrita en anglès i en , al menys , una segona llengua estrangera.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Iratxe Aragón Nicolás  / Blanca Braut Perulles
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
Iratxe Aragón Nicolás  / Blanca Braut Perulles
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG. 12 Elaborar diferents propostes d'actuació que puguin donar resposta a situacions èticament compromeses.
 • CG.8 Identificar llocs de treball en funció de les possibilitats que ofereix el mercat –local i global- i de les pròpies competències.
 • CG.7 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los.
 • CG.6 Analitzar els fets a partir d'una guia externa, identificar-ne les causes i expressar-ne l'opinió personal de manera sintètica
 • CG.3 Treballar en equip manifestant capacitat per assolir el rol que es demana en cada context desenvolupant vincles que potenciïn la cooperació.
 • CE.9 Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. Assistència a les jornadesJornades Professionals Universitat- Empresa

2. Assistència i participació a les píndoles formatives en l´àmbit de l´ocupació

3. Assistència a les sessions obertes de preparació del Practicum

4. Tutoritzacions i Assistència a l’Elaboració d’un pla de treball

5. Realització de pràctiques en empreses, organitzacions i/o institucions

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5,00 1,00 0 6,00
Pràctiques en empreses / institucions 0 130,00 0 130,00
Seminaris 12,00 0 0 12,00
Tutories de grup 4,00 0 0 4,00
Total 21,00 131,00 0 152

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  Pràctiques en Empreses, Organismes i/o Institucions Les Pràctiques en Empreses, Organismes i/o Institucions i la presentació de la memòria sobre aquestes pràctiques; representa el 100 % sobre la nota final 100 No

  Qualificació

  Algunes de les activitats relacionades amb l´oci (bars, servir copes, servir taules) on l´activitat empresarial no estigui dirigida al turisme, ( on no s´aprengui res “turistic”) no es poden aceptar com pràctiques turistiques.

  Els hi recordo la possibilitat d´aprofitar les práctiques d’estiu per la següent convocatoria ,si el contracte supera les dates de matriculació a la primera convocatoria.

  Procediments per la gestió de practiques

  (començament de les practiques):

  1.- l’ alumne, s’ interessarà per unes practiques , que podrà trobar:

  1.a.- Utilitzant els seus contactes personals o familiars o coneixences o

  2.a.- Aprofitant els sistemes d’ alerta per practiques/laboral de la EUM
  (Linkedin, panells tàctils, pag.Web, Jornades de Proximitat Universitat-Empreses, Col.loquis, etc)

  2.- l’ alumne tindrà que adreçar el seu cv. i una carta de presentació a l’ empresa

  3.-l’ alumne tindrà que anar a pasar una entrevista a l’ empresa .si ella, el crida

  4.-L’ empresa esta interessada en un alumne, i li reclama documentació per fer practiques

  5.- L’ alumne tindrà facilitar a l´empresa el contacte de la coordinadora de Pràctiques EUM, i comunicar a la coordinadora el contacte de l´empresa quan estigui segur de fer les práctiques allá, per tal que es puguin començar la tramitació del conveni de pràctiques.

  6.- La Secretaria Acadèmica de la EUM, en contacte amb l´empresa podrà començar a emetre tota aquesta documentació referida a les practiques, “ el conveni” i el “projecte formatiu”.

  7.- Empresa, Alumne/a i Direcció acadèmica signaran, segellaran, i validaran els documents de manera telemàtica.

  8.- Quedant 3 còpies una, per cada un dels actors: Empresa, Alumne/becari, i Universitat.


  Procediments per la gestió de practiques (Operativitat de les practiques):

  1.- L’ alumne esta realitzant les practiques

  2.- l’ alumne , en principi, te que decidir , te que tindre molt clar ,a quines pràctiques es dedicarà , sobre tot per no deixar-les, molt poc temps desprès de ser començades; Aixó causa perjudici als tres actors , Alumne, Empresa i EUM.

  3.- L’ alumne tindrà que proporcionar a l’ empresa,l’ imprès “Model d’ informe final de la persona tutora de l’ entitat col•laboradora”.L’ empresa complimentarà el document el segellarà i el signarà, per donar-li al alumne, la valoració final professional de les practiques realitzades, que s´ha d´incloure a la memòria de Pràcticum.

  4.-Per últim l’ alumne tendrá que emplenar el document “Valoració de la Gestió de practiques realitzades per l’ EUM” , on es coneixerà la valoració de l’ alumne davant de la Gestió interna i externa de les practiques per part de l’EUM. que s´ha d´incloure a la memòria de Pràcticum.


  Procediments per la gestió de pràctiques (el.laboració -presentació del treball de pràctiques i (adjuntant-los) dels documents valoratius necessaris) ):

  Memòria

  L’ alumne tindrà que elaborar una Memòria de síntesis de les activitats realitzades dins el període estipulat. Aquesta memòria tindrà el següent format i contingut:
  La extensió serà de un mínim de 10 folis i un màxim de 15, (s’ adjuntarán pero no es contarán els documents anexos dintre del treball) i es presentará en format PDF
  Els marges seran de 2,54cm (superior, inferior ,esquerra i dreta) la lletra a utilitzar serà “Calibri” mida 12 a doble espai.
  Constarà com a mínim dels següents capítols:
  • Descripció de l’ empresa o institució on s’hagin realitzat les pràctiques (descripció dels departaments i les funcions que aquest realitzen a l’ empresa o institució).
  • Activitats realitzades per l’ alumne dins el seu període de pràctiques. Descripció de les tasques portades a terme, importància i aprofitament de la seva feina, temps morts, ritmes de treball, horaris, “situacions d’ emergència”, tracte amb els treballadors de l’ empresa, etc….
  • Comentaris, connexions del treball amb els continguts de les assignatures de l’ EUTM, valoració personal i conclusions sobre el contingut de les feines realitzades dins el període de pràctiques tot adaptat a l’ àrea de coneixement on s’ inscriurà la pràctica.
  • Cronograma indicant exactament hores i dies fins completar el període de pràctiques preceptiu (300h. a 3er. Curs o 150h. a les dues optatives de 4art. Curs)
  • Organigrama de l’ empresa per tal de situar l’ estudiant dins la seva estructura.


  Annex documental:


  En el cas d' utilització d' un conveni de práctiques

  S’ annexaran a la memòria 4 documents :

  - Còpia del conveni de pràctiques omplèrt signat i segellat

  - El Projecte Formatiu omplèrt, signat i segellat

  - El Qüestionar per empreses,on l' empresa valora l' alumne omplert, signat i segellat per l’ empresa on s’han realitzat les pràctiques.

  - La Valoració de la Gestió de práctiques d’EUM per part del alumne.


  En el cas d' utilització d' un contracte laboral

  S’ annexaran a la memòria 3 documents :

  - Còpia del contracte laboral

  - Còpia de la Sol.licitu d'Exempció de l'estada de pràctiques

  - La Valoració de la Gestió de práctiques d’EUM per part del alumne.

  La valoració de l'alumne per part de l'empresa no es necessaria.El Dept. de práctiques de l' EUM considera que si t' han fet un contracte laboral es que et valoren molt positivament.


  S’ enviarà per MOODLE

  A FINALS DE MAIG/PRINCIPIS DE JUNY (segons calendari acadèmic) si es desitja l´evaluació per a la convocatoria de Juny.

  A COMENÇAMENT DE SETEMBRE si es desitja l’evaluació per a la convocatoria de Setembre.

  CONSULTAR LES DATES EXACTES AL MOODLE


  La no presentació de la memòria comporta la qualificació de NO APTE a l’ assignatura.

  Les valoracions positives,escrits de recomanació,etc...etc..., de l’ empresa, així com l´assistència a les formacions d´habilitats per a l´Ocupació, i col.loquis prefessionals EUM seran determinants per superar aquesta assignatura.

  Es imprescindible l´assistència com a mínim a una tutoria personalitzada i a una sessió oberta de treball de Practicum per superar l´assignatura.
  Hi haurà 4 sessions obertes de treball de Pràcticum, presencials, durant el segon semestre.

  La nota final d´aquesta assignatura (100%) correspon al 50% nota/valoració pràctiques a l´empresa + 50% nota/valoració memòria de pràctiques.


  Desprès de les vacances de Nadal del Curs 2022-2023 es començarà una acció promocional per que els alumnes cumplimentin (tots) les enquestes de la UdG.

  El primer dia de clase (Curs 2022-23) es donará mès informació per que els alumnes ho tinguin tot molt clar, i s’ indicará just al començament de l’ asignatura on trobar els materials de suport.

  Durant el curs es farán dues reunions especials per explicar (una vegada mès) tota l’ operativa de les pràctiques, i de l´aasignatura del Practicum. Aquesta reunió es realitzará fora d’ horari lectiu (a les 9h. i/o partir de les 1400h.) per que hi puguin anar tots els/les alumnes.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Segons normativa de la Universitat de Girona:
  La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

  Avaluació única:
  Els criteris d´avaluació única a aquesta assignatura son els corresponents a l´avaluació final, descrits als criteris de qualificació.

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

  Tutoria

  Tutories presencials:
  Les tutories presencials es realitzaran al depatx de Carrer Consell de Cent, segons horaris publicats a Moodle i a web de l´EU Mediterrani.
  Es recomana demanar cita previa i confirmar horari previament per email.
  Tutories Online:
  Les tutories es realitzaran de manera virtual, a través de E-mail, i videoconferències, segons horaris publicats a Moodle i a web de l´EU Mediterrani.
  Per a tutories personalitzades amb videoconferència, es recomana consultar i confirmar horari prèviament per E-mail

  Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

  L´eina principal de comunicació amb la professora es l´email, on es poden realitzar tot tipus de consultes en torn a l´assignatura. Es poden demanar tutories personalitzades amb videoconferència sempre que es necessitin, es recomana consultar i confirmar horari prèviament per E-mail.

  Observacions

  Algunes de les activitats relacionades amb l´oci (bars, servir copes, servir taules) on l´activitat empresarial no estigui dirigida al turisme, ( on no s´aprengui res “turistic”) no es poden aceptar com pràctiques turistiques.

  Els hi recordo la possibilitat d´aprofitar les práctiques d’estiu per la següent convocatoria ,si el contracte supera les dates de matriculació a la primera convocatoria.

  Procediments per la gestió de practiques

  (començament de les practiques):

  1.- l’ alumne, s’ interessarà per unes practiques , que podrà trobar:

  1.a.- Utilitzant els seus contactes personals o familiars o coneixences o

  2.a.- Aprofitant els sistemes d’ alerta per practiques/laboral de la EUM
  (Linkedin, panells tàctils, pag.Web, Jornades de Proximitat Universitat-Empreses, Col.loquis, etc)

  2.- l’ alumne tindrà que adreçar el seu cv. i una carta de presentació a l’ empresa

  3.-l’ alumne tindrà que anar a pasar una entrevista a l’ empresa .si ella, el crida

  4.-L’ empresa esta interessada en un alumne, i li reclama documentació per fer practiques

  5.- L’ alumne tindrà facilitar a l´empresa el contacte de la coordinadora de Pràctiques EUM, i comunicar a la coordinadora el contacte de l´empresa quan estigui segur de fer les práctiques allá, per tal que es puguin començar la tramitació del conveni de pràctiques.

  6.- La Secretaria Acadèmica de la EUM, en contacte amb l´empresa podrà començar a emetre tota aquesta documentació referida a les practiques, “ el conveni” i el “projecte formatiu”.

  7.- Empresa, Alumne/a i Direcció acadèmica signaran, segellaran, i validaran els documents de manera telemàtica.

  8.- Quedant 3 còpies una, per cada un dels actors: Empresa, Alumne/becari, i Universitat.


  Procediments per la gestió de practiques (Operativitat de les practiques):

  1.- L’ alumne esta realitzant les practiques

  2.- l’ alumne , en principi, te que decidir , te que tindre molt clar ,a quines pràctiques es dedicarà , sobre tot per no deixar-les, molt poc temps desprès de ser començades; Aixó causa perjudici als tres actors , Alumne, Empresa i EUM.

  3.- L’ alumne tindrà que proporcionar a l’ empresa,l’ imprès “Model d’ informe final de la persona tutora de l’ entitat col•laboradora”.L’ empresa complimentarà el document el segellarà i el signarà, per donar-li al alumne, la valoració final professional de les practiques realitzades, que s´ha d´incloure a la memòria de Pràcticum.

  4.-Per últim l’ alumne tendrá que emplenar el document “Valoració de la Gestió de practiques realitzades per l’ EUM” , on es coneixerà la valoració de l’ alumne davant de la Gestió interna i externa de les practiques per part de l’EUM. que s´ha d´incloure a la memòria de Pràcticum.


  Procediments per la gestió de pràctiques (el.laboració -presentació del treball de pràctiques i (adjuntant-los) dels documents valoratius necessaris) ):

  Memòria

  L’ alumne tindrà que elaborar una Memòria de síntesis de les activitats realitzades dins el període estipulat. Aquesta memòria tindrà el següent format i contingut:
  La extensió serà de un mínim de 10 folis i un màxim de 15, (s’ adjuntarán pero no es contarán els documents anexos dintre del treball) i es presentará en format PDF
  Els marges seran de 2,54cm (superior, inferior ,esquerra i dreta) la lletra a utilitzar serà “Calibri” mida 12 a doble espai.
  Constarà com a mínim dels següents capítols:
  • Descripció de l’ empresa o institució on s’hagin realitzat les pràctiques (descripció dels departaments i les funcions que aquest realitzen a l’ empresa o institució).
  • Activitats realitzades per l’ alumne dins el seu període de pràctiques. Descripció de les tasques portades a terme, importància i aprofitament de la seva feina, temps morts, ritmes de treball, horaris, “situacions d’ emergència”, tracte amb els treballadors de l’ empresa, etc….
  • Comentaris, connexions del treball amb els continguts de les assignatures de l’ EUTM, valoració personal i conclusions sobre el contingut de les feines realitzades dins el període de pràctiques tot adaptat a l’ àrea de coneixement on s’ inscriurà la pràctica.
  • Cronograma indicant exactament hores i dies fins completar el període de pràctiques preceptiu (300h. a 3er. Curs o 150h. a les dues optatives de 4art. Curs)
  • Organigrama de l’ empresa per tal de situar l’ estudiant dins la seva estructura.


  Annex documental:


  En el cas d' utilització d' un conveni de práctiques

  S’ annexaran a la memòria 4 documents :

  - Còpia del conveni de pràctiques omplèrt signat i segellat

  - El Projecte Formatiu omplèrt, signat i segellat

  - El Qüestionar per empreses,on l' empresa valora l' alumne omplert, signat i segellat per l’ empresa on s’han realitzat les pràctiques.

  - La Valoració de la Gestió de práctiques d’EUM per part del alumne.


  En el cas d' utilització d' un contracte laboral

  S’ annexaran a la memòria 3 documents :

  - Còpia del contracte laboral

  - Còpia de la Sol.licitu d'Exempció de l'estada de pràctiques

  - La Valoració de la Gestió de práctiques d’EUM per part del alumne.

  La valoració de l'alumne per part de l'empresa no es necessaria.El Dept. de práctiques de l' EUM considera que si t' han fet un contracte laboral es que et valoren molt positivament.


  S’ enviarà per MOODLE

  A FINALS DE MAIG/PRINCIPIS DE JUNY (segons calendari acadèmic) si es desitja l´evaluació per a la convocatoria de Juny.

  A COMENÇAMENT DE SETEMBRE si es desitja l’evaluació per a la convocatoria de Setembre.

  CONSULTAR LES DATES EXACTES AL MOODLE


  La no presentació de la memòria comporta la qualificació de NO APTE a l’ assignatura.

  Les valoracions positives,escrits de recomanació,etc...etc..., de l’ empresa, així com l´assistència a les formacions d´habilitats per a l´Ocupació, i col.loquis prefessionals EUM seran determinants per superar aquesta assignatura.

  Es imprescindible l´assistència com a mínim a una tutoria personalitzada i a una sessió oberta de treball de Practicum per superar l´assignatura.
  Hi haurà 4 sessions obertes de treball de Pràcticum, presencials, durant el segon semestre.

  La nota final d´aquesta assignatura (100%) correspon al 50% nota/valoració pràctiques a l´empresa + 50% nota/valoració memòria de pràctiques.


  Desprès de les vacances de Nadal del Curs 2022-2023 es començarà una acció promocional per que els alumnes cumplimentin (tots) les enquestes de la UdG.

  El primer dia de clase (Curs 2022-23) es donará mès informació per que els alumnes ho tinguin tot molt clar, i s’ indicará just al començament de l’ asignatura on trobar els materials de suport.

  Durant el curs es farán dues reunions especials per explicar (una vegada mès) tota l’ operativa de les pràctiques, i de l´aasignatura del Practicum. Aquesta reunió es realitzará fora d’ horari lectiu (a les 9h. i/o partir de les 1400h.) per que hi puguin anar tots els/les alumnes.

  Assignatures recomanades

  • Pràcticum
  • Pràcticum extra 1

  Modificació del disseny

  Modificació de les activitats:
  Formació Online:
  Pràctiques en Empreses, Organismes i/o Institucions (SP 130).
  TUTORITZACIONS i Elaboració del pla de treball (AP 5).
  Seminaris Jornades Professionals Universitat- Empresa (AP 8).
  Assistència i participació a les píndoles formatives en l´àmbit de l´ocupació (AP 4).
  Assistència a les sessions obertes de preparació del Practicum (AP 4).

  Formació Presencial:
  Pràctiques en Empreses, Organismes i/o Institucions (SP 130).
  TUTORITZACIONS i Elaboració del pla de treball (AP 5).
  Seminaris Jornades Professionals Universitat- Empresa (AP 8).
  Assistència i participació a les píndoles formatives en l´àmbit de l´ocupació (AP 4).
  Assistència a les sessions obertes de preparació del Practicum (AP 4).

  Les activitats poden ser del següent tipologia: (1) Anàlisi/estudi de casos; (2) Aprenentatge basat en problemes (PBL); (3) Altres; (4) Assistència a actes externs; (5) Cerca d’informació; (6) Classes Expositives; (7) Classes participatives; (8) Debat; (9) Elaboració de treballs; (10) Exposició dels estudiants; (11) Lectura/Comentari de textos; (12) Pràctiques en empreses/institucions; (13) Prova d’avaluació; (14) Resolució d’exercicis; (15) Seminaris; (16) Sortida de camp; (17) Simulacions; (18) Treball en equip; (19) Tutories; (20) Visionat/audició de documents. (AP 1 / SP 1) de les 1400h.) per que hi puguin anar tots els/les alumnes.

  Modificació de l'avaluació:
  Formació Online:
  Criteris d´avaluació: Les Pràctiques en Empreses, Organismes i/o Institucions i la presentació de la memòria sobre aquestes pràctiques; representa el 100 % sobre la nota final. L’ alumne tindrà que elaborar una Memòria de síntesis de les activitats realitzades. La no presentació de la memòria comporta la qualificació de NO APTE a l’ assignatura.

  Formació Presencial:
  Criteris d´avaluació: Les Pràctiques en Empreses, Organismes i/o Institucions i la presentació de la memòria sobre aquestes pràctiques; representa el 100 % sobre la nota final. L’ alumne tindrà que elaborar una Memòria de síntesis de les activitats realitzades. La no presentació de la memòria comporta la qualificació de NO APTE a l’ assignatura.

  Tutoria i comunicació:
  Formació Online:
  Les tutories es realitzaran de manera virtual, a través de E-mail, i videoconferències amb l’aplicació Go To Meeting, dimarts i dijous de 10 a 14h.
  Per a tutories personalitzades amb videoconferència, es recomana consultar i confirmar horari prèviament per E-mail.

  Formació Presencial:
  Tutories presencials dilluns, dimecres i divendres de 10 a 14h.,
  Per a tutories personalitzades es recomana consultar i confirmar horaris prèviament per E-mail.

  Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

  Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

  Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

  Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

  Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.