Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Conèixer i analitzar el concepte d'innovació i saber aplicar les principals tècniques d'organització, creació i desenvolupament de productes i recursos turístics innovadors des d'una perspectiva integrada. Aplicar el concepte d'innovació a la ideació i creació de productes i serveis innovadors i les seves possibles aplicacions dins del sector turístic.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Enric Serradell Lopez
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
Enric Serradell Lopez
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • 12. Coordinar i liderar projectes de treball o altres activitats
 • 16. Definir objectius, estratègies i polítiques en el turisme
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 22. Tenir pensament lògic i esperit crític
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. Part I. La innovació 1. Innovació. Definicions i conceptes bàsics. 2. Classificació de les innovacions 3. Manual d'Oslo. 4.-Estadístiques i fonts d’ informació per l’ innovació en general i en la seva aplicació al sector turístic 5. Innovacions incrementals i radicals. Casos pràctics 6.Innovació planificada i innovació no planificada. La serendípia en la innovació. Casos pràctics 7. Concepte de disrupció i la innovació disruptiva. Casos pràctics. 8. La tecnologia en la innovació en turisme 9. Casos d’innovació: Producte, procés, organització i màrqueting

2. Part II. Organització de la innovació 1. Organització de l’empresa turística innovadora 2. La cultura de l’ innovació. Casos empresarials 3. Creativitat i eines de creativitat. 4. La creativitat en les empreses turístiques. 5. Open innovation. Conceptes i característiques 6. Customer journey de la innovació 7. Casos pràctics

3. Part III. La innovació en productes i recursos turístics (Part transversal a tot el curs) 1. La innovació en el sector serveis 2. La sostenibilitat i la responsabilitat social en el sector turístic 3. Innovació en el sector d’hoteleria 4. Innovació en el sector de la restauració 5. Innovació en agències de viatge 6. Innovació en empreses de transport 7. Innovació en l’oferta turística complementària

4. Part IV: Casos aplicats d’innovació (Part transversal a tot el curs) El turisme post-Covid19 La tecnologia i la innovació en el turisme. L’impacte digital en el turisme. Quarta revolució industrial. Internet de les coses. L’impacte de la robotització Eines TIC i de gamificació aplicades al sector turístic. Smart cities i el turisme: Concepte i casos. El concepte sharing economy i el turisme: Concepte i casos Turisme cultural: històric, antropològic, literari, … Casos actuals i de futur. Turisme natural: ecoturisme, rural i d’aventura, ornitològic, religiós,.… Casos actuals i de futur. Turisme de negocis: Reunions i congressos, convencions,… Casos actuals i de futur. Turisme actiu: esportiu, salut, voluntari, parcs temàtics, mèdic,… Casos actuals i de futur.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 23,00 0 23,00
Lectura / comentari de textos 0 13,00 0 13,00
Resolució d'exercicis 0 45,00 0 45,00
Tutories de grup 0 0 5,00 5,00
Visionat/audició de documents 0 39,00 0 39,00
Total 0 120,00 5,00 125

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Resolució d'activitats d'avaluació continuada Periòdicament s'aniran proposant test i proves relacionats amb coneixements i competències vinculades a l'assignatura. La seva publicació es realitzarà a l'aula Moodle. 100 No

Qualificació

Aquesta assignatura només es pot seguir de forma online. Per tant no s'estableixen escenaris diferents en funció de si persisteixen o no les indicacions oficials de confinament i/o assistència a institucions educatives obligades per la pandèmia del Covid 19.


L’avaluació és continuada i per competències, per la qual cosa és imprescindible la realització i entrega de les diferents activitats i treballs proposats pel professor durant el curs. La major part d’aquestes activitats seran de caràcter avaluatiu i tindran impacte en la nota final de l’assignatura.

Tanmateix es podran proposar Tasques Obligatòries no avaluables de manera directa així com
Tasques Recomanades no avaluables. Cada proposta tindrà clarament especificada la seva tipologia, és a dir, si és obligatòria o recomanada (les recomanades en cap cas seran avaluables, però es poden tenir en consideració a efectes de l'obtenció d'una matrícula d'honor).


En cada tasca s'informarà del seu caràcter avaluatiu i de la ponderació establerta.

Activitats avaluables:

Les activitats d’avaluació continuada ponderaran un 100 % de la nota final. En clau setmanal s'aniran incorporant test i proves que tindràn caràcter avaluatiu.


Nomenclatura de les notes:

Les activitats poden tenir notes quantitatives o qualitatives, les activitats d’avaluació continuada que es valorin qualitativament puntuaran de la següent manera:

Nota:

A+: Excel•lent: 10
A: Excel•lent: 9 – 9,9
B+: 8 – 8,9
B: 7 – 7,9
C+: 6 – 6,9
C-: 5 – 5,9
D: < 5
E: No presentat

Es important tenir en compte que dins de la nota qualitativa sempre hi ha una de tipus quantitatiu, de tal manera que estudiants amb notes qualitatives idèntiques poden tenir notes quantitatives diferents degut a l’exposat anteriorment.

Totes les proves avaluatives es realitzaran al campus virtual de Mediterrani. Setmanalment es publicaran diverses lectures i visualitzacions i s’establiran terminis d’entrega. Usualment en períodes d’una a dues setmanes. Habitualment les activitats tindran assignat un qüestionari avaluatiu que és de caràcter obligatori i que es tancarà el dia establert. Les respostes obtingudes després del dia establert poden tenir una penalització en la nota final. Cada cas concret s'anirà informant oportunament.


Examen ordinari: L'examen ordinari només podrà ser realitzat pels estudiants que no hagin fet l'avaluació continuada o bé l'hagin suspès (una nota inferior a 5 punts sobre 10).

La nota màxima a obtenir en aquest examen és de 5 punts sobre 10.

Els estudiants que estiguin interessats en fer l'examen per pujar nota ho podran fer, previ avís al professor de l'assignatura, tenint en compte que la nota final obtinguda serà la mitjana de la nota obtinguda a l'avaluació continuada i la nota d'examen obtinguda.

Examen extraordinari: L'examen extraordinari només podrà ser realitzat pels estudiants que no hagin superat l'avaluació Continuada i hagin suspès o no s'hagin presentat a l'examen ordinari.

La nota màxima a obtenir en aquest examen és de 5 punts sobre 10.


Matrícula d'honor:

La matrícula d’honor només podrà ser obtinguda amb el seguiment de l’ avaluació continuada i obtenint un alt grau d' excel·lència en el treball i les proves realitzades durant el curs. Al final de curs el professor de l'assignatura podrà proposar a aquelles persones que tinguin una nota superior a 9 la realització d'una prova o informe d'excel·lència per poder obtenir aquesta nota. Es valorarà positivament la realització de les activitats recomanades no avaluables.

Important: Segons normativa de la Universitat de Girona, la qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i Progressió en els estudis de grau de la UDG.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
L'avaluació continua és la metodologia recomanada pel seguiment d'aquesta assignatura. En tot cas, per tots aquells que no hagin seguit o no hagin superat l'avaluació continua s'ofereix la possibilitat de realitzar un examen de l'assignatura, en el que es preguntaran de forma personalitzada els temes i conceptes tractats al curs i que es troben enumerats en el programa de l'assignatura.

La nota màxima a obtenir per la via d'examen és d'un 5.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Al tractar-se d'una assignatura 100% online les tutories es realitzaran de forma telemàtica mitjançant videoconferència. El professor pot proposar dies i hores específics per la tutoria, però els estudiants podran demanar tutoria de forma personalitzada o en grup, especificant dia i hora a la seva conveniència, mitjançant un correu electrònic al professor i consensuant un dia i hora adequats.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La metodologia prevista per la comunicació es realitzarà bàsicament a través de l'aula virtual de l'assignatura utilitzant la plataforma Moodle. Els estudiants necessiten poder tenir accés a aquesta plataforma per poder fer l'adequat seguiment de l'assignatura.

Observacions

Nota important: El seguiment de l'assignatura és 100% online.

Està planificada per fer el seu seguiment d'una forma asíncrona.

Això significa que les presentacions que pugui fer el professor i totes les activitats a realitzar es poden fer en el moment que l'estudiant consideri més adequat i que no necessàriament han de realitzar-se durant les hores programades (teòriques) de la classe.

Aquest fet facilita el seu seguiment i s'adapta a tots aquells estudiants que compaginen els seus estudis amb treballs a empreses, fan pràctiques o estades a l'estranger.

En tot cas, i com s'explicita en altres apartats, el seguiment de l'avaluació continua obliga a treballar d'una forma continuada i constant al llarg del curs i això significa que es podrà premiar la realització d'activitats i tasques programades amb caràcter setmanal i es poden penalitzar el compliment d'algunes activitats realitzades fora del termini/període indicat.

La planificació del curs, les activitats i continguts bàsics de l’assignatura, així com totes les informacions necessàries pel seguiment adequat del curs seran publicades en el campus virtual de Mediterrani. El seguiment de l’avaluació continuada suposa el coneixement d’aquest fet, i la connexió i utilització de les eines proposades pel professorat.

Periòdicament i amb caràcter setmanal es proposaran i publicaran al campus virtual un conjunt de recursos: lectures, videos, resums, notícies relacionades amb el programa de l'assignatura, la innovació i el turisme, així com una o varies activitats, les quals, seguint l’esperit de l’avaluació continua, tindran un dia d’inici i final marcada per la planificació de l’assignatura. Aquesta planificació garanteix un aprenentatge equilibrat i satisfactori a mig termini. Les activitats estan dissenyades per ser realitzades de forma individual (excepte en els casos on sigui necessari el treball en grup), utilitzant el campus virtual.

Nota: al tractar-se d'una assignatura basada en la innovació es proposaran elements experimentals amb un us intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), per la qual cosa es demanada a tots els participants que resolguin qualsevol problema de connexió i connectivitat al campus virtual de Mediterrani prèviament al començament del curs.

El campus virtual és una eina que s’utilitzarà sistemàticament per la valoració de l’adequat aprenentatge de l’assignatura.

Amb caràcter general no s’acceptaran treballs escrits en format paper (excepte prèvia acceptació del professorat). Totes els entregues d’activitats es realitzaran en format electrònic, utilitzant les eines del campus virtual.

Els idiomes de docència seran el castellà i el català (aproximadament al 50%) Durant el curs es proposaran activitats on s’exigeix el coneixement de l’idioma anglès. Aquestes activitats suposaran la lectura i comprensió de textos, articles o pàgines web en aquest idioma. Tots els treballs es podran entregar en català, castellà o anglès, independentment de l'idioma de l'enunciat o utilitzat en la lectura, video o recurs que s'utilitzi per l'enunciat.

Ètica:

Tal com s’ha descrit anteriorment el seguiment de l’avaluació continuada suposa que totes les entregues i tasques realitzades siguin fetes per la persona que realitza l’enviament. Cada estudiant és responsable de ser respectuós amb les formes amb els companys, així com de citar adequadament les fonts externes utilitzades. No es toleraran comportaments irrespectuosos o pocs ètics amb ningú de la comunitat educativa.

S'utilitzarà el detector de plagi proveït per la Universitat de Girona / Mediterrani

Assignatures recomanades

 • Anglès I
 • Anglès II

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Aquesta assignatura només es pot seguir de forma online. Per tant no s'estableixen escenaris diferents en funció de si existeixen o no indicacions oficials de confinament i/o assistència a institucions educatives. Les activitats es realitzaran exclusivament de forma online.

Modificació de l'avaluació:
Aquesta assignatura només es pot seguir de forma online. Per tant no s'estableixen escenaris diferents en funció de si existeixen o no indicacions oficials de confinament i/o assistència a institucions educatives. Les activitats avaluatives es realitzaran exclusivament de forma online.

Tutoria i comunicació:
Aquesta assignatura només es pot seguir de forma online. Per tant no s'estableixen escenaris diferents en funció de si existeixen o no indicacions oficials de confinament i/o assistència a institucions educatives. Les activitats tutories es realitzaran exclusivament de forma online tal com ja s'han descrit a l'apartat de Tutoria i Comunicació.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.