Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Introducció a l’idioma alemany en el coneixement dels aspectes més bàsics i essencials de l’estructura fonològica, morfològica, lèxica, sintàctica, semàntica i pragmàtica, per aconseguir que l’estudiant sigui capaç de comunicar-se tant de manera oral com escrita en situacions quotidianes. Es treballaran les normes de convivència socioculturals, tractant també la perspectiva de gènere, amb la finalitat de donar una imatge adequada en les relacions professionals, amb especial atenció a situacions bàsiques del sector del turisme. L’alumne ha d’assolir un grau de correcció en la pronunciació suficient per no dificultar la comunicació. Es treballaran les quatre eines comunicatives amb l’ús i comprensió del vocabulari bàsic més freqüent dins del món del turisme.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Anna Maria Buj Casanova  / Cristina Gracia Rosado
Idioma de les classes:
Català (25%), Castellà (25%), Alemany (50%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Anna Maria Buj Casanova
Idioma de les classes:
Català (25%), Castellà (25%), Alemany (50%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Anna Maria Buj Casanova
Idioma de les classes:
Català (25%), Castellà (25%), Alemany (50%)

Grup D

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Anna Maria Buj Casanova  / Cristina Gracia Rosado
Idioma de les classes:
Català (25%), Castellà (25%), Alemany (50%)

Competències

  • 4. Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera
  • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
  • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
  • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. LEKTION 1. Herzlich Willkommen! sich vorstellen und begrüßen Themen und Situationen ? sich und andere vorstellen ? jemanden begrüßen und verabschieden ? fragen, wie es geht ? den Beruf nennen ? nachfragen (Wie bitte?) Grammatik • sein • Heißen, wohnen, kommen • W-Fragen: Wer? Wie? Wo? Woher? • Das Alphabet Phonetik • Wortakzent in Namen

2. LEKTION 2. Was trinken Sie? Getränke bestellen Themen und Situationen ? Die Getränkekarte ? Getränke bestellen ? Sich kennenlernen ? Die Rechnung bezahlen ? Zahlen 0-1000, Telefonnummern Grammatik • Regelmäßige Verben im Präsens: trinken, wohnen, kommen, arbeiten heißen • Sein • Personalpronomen • W-Fragen, Ja-/Nein-Fragen Phonetik • Wortakzent in Verben und Zahlen • Satzmelodie (W-Frage, Ja-/ Nein-Frage)

3. LEKTION 3. Zahlen Sie bar? Kaufen und verkaufen Themen und Situationen ? Gegenstände benennen ? Askunft zu Preisen und Produkten geben ? Verkaufsgespräche führen ? etwas verneinen Grammatik • bestimmter Artikel im Nominativ: der, die, das • unbestimmter Artikel im Nominativ: ein, eine, ein • Verneinung: kein, keine, kein • Nomen im Singular und Plural • Pronomen er, sie, es Phonetik • Wortakzent und Satzakzent • Vokale und Umlaute: ä, ö, ü

4. LEKTION 4. Small – Talk. Familie, Hobbys, Sprachen Themen und Situationen ? über Interessen sprechen ? Small Talk-Themen ? über die Familie Sprechen ? Länder und Sprachen Grammatik: • Gern(e) • Possessivartikel im Nominativ: mein, meine, mein • Verneinung mit nicht • Präteritum von sein • Unpersönliche Pronomen man • Verben mit Vokalwechsel sprechen Phonetik: • Konsonanten: w • Wortakzent bei Sprachen und Ländern

5. LEKTION 5. Gibt es einen Pool? Eine Unterkunft beschreiben Themen und Situationen ? Anzeigen verstehen ? Ferienunterkünte beschreiben ? Den Service beschreiben ? Zimmer, Eintichtung, Möbel Grammatik: • Haben • Bestimmter Artikel im Akkusativ: den, die, das • Unbestimmter Artikel im Akkusativ: einen, eine, ein • Verneinung mit kein im Akkusativ • Adjektive • Komposita Phonetik: • Konsonanten: z,c,s, ß • Wortakzent bei Komposita

6. LEKTION 6. Warten Sie schon Lange? Uhrzeiten und Termine Themen und Sitautionen ? Nach der Uhrzeit fragen und Uhrzeiten angeben ? Zeitzangaben machen ? Wochentage und Tageszeiten ? Den Tagablauf schildern ? Termine vereinbaren Grammatik: • Präpositionen und Zeitangaben: am, um, bis, von....bis, ab • Wann? / Von wann bis wann? / Ab wann / bis wann? • Trennbare Verben • Verben mit Vokalwechsel • Modalverben: können, wollen, möchten Phonetik: • Konsonanten: b, p , d, t, g, k a, Wortanfang • Wortakzent bei trennbaren Verben

7. LEKTION 7. Angenehmen Aufenthalt! An der Rezeption Themen und Situationen * Gäste empfangen und einchencken * beschreiben, wo etwas ist * ein Anmeldeformular ausfüllen * Reservierungsanfragen beantworten * das datum angeben Gammatik * Präpositionen mit Dativ (wo?) in, an, auf, neben, vor, hinter, zwischen, unter, über, bei * stehen, hängen, liegen * bestimmter und unbestimmter Artikel im Dativ * Ordinalzahlen im Nominativ und Dativ * Poassessivartikel: unser /e Phonetik * kurze und lange Vokale

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0,25 0,50 0 0,75
Lectura / comentari de textos 1,00 0 0 1,00
Prova d'avaluació 2,00 12,00 2,00 16,00
Resolució d'exercicis 8,50 8,00 13,00 29,50
Sessió expositiva 5,00 0 5,00 10,00
Sessió participativa 5,00 0 5,00 10,00
Simulacions 2,25 4,50 0 6,75
Visionat/audició de documents 1,00 0 0 1,00
Total 25,00 25,00 25,00 75

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
1.Oral: presentar-se Aquesta activitat representa el 5% de la nota final 5 No
2 Oral: Diàleg oral en un bar / cafeteria Aquesta activitat representa el 5% de la nota final 5 No
1. Parcial avaluació continuada Aquesta activitat representa el 10% de la nota final 10 No
1. Lesen Aquesta activitat val un 2,5% de la nota final 2,5 No
1. Hören Aquesta activitat val un 2,5% de la nota final 2,5 No
2. Parcial avaluació continuada (període d'èxamens gener)
Aquesta activitat representa el 10% de la nota final 10 No
2. Lesen Aquesta activitat val un 2,5% de la nota final 2,5 No
2. Hören Aquesta activitat val un 2,5% de la nota final 2,5 No
3. Oral: Frage stellen / auf Frage beantworten Aquesta activitat val un 5% de la nota final 5 No
4. Oral. parlar sobre un allotjament Aquesta activitat representa el 5% de la nota final 5 No
3. Parcial avaluació continuada Aquesta activitat representa el 10% de la nota final 10 No
3. Lesen Aquesta activitat representa el 2,5% de la nota final 2,5 No
3. Hören Aquesta activitat representa el 2,5% de la nota final 2,5 No
5. Oral: reserva d’una taula Aquesta activitat representa el 5% de la nota final 5 No
6. Oral: descripció d'una habitació Aquesta activitat representa el 5% de la nota final 5 No
4. Parcial Avaluació continuada (període d'exàmens maig)
Aquesta activitat representa el 10% de la nota final 10 No
4. Lesen Aquesta activitat val un 2,5% de la nota final 2,5 No
4. Hören Aquest activitat val un 2,5% de la nota final 2,5 No
Aussprache / Intonation aquesta activitat val el 10% de la nota final 10 No

Qualificació

Per seguir l'avaluació continuada, ÉS OBLIGATORI assistir com a mínim al 80% de les sessions.

L’avaluació contínuada constarà de

a) Quatre exàmens parcials:

1.Parcial al novembre
2. Parcial al període d'exàmens de gener
3. Parcial al març
4. Parcial al període d'exàmens de maig.

Per tal de poder seguir i comptabilitzar l’avaluació contínua, la mitjana d’aquests quatre exàmens haurà de tenir una puntuació igual o superior a 4.

Sota cap concepte es farà una prova especial a un alumne que no s’hagi assabentat a temps de l’existència d'un parcial. Tot i això, per aquells alumnes que, havent-se assabentat de la realització de la prova amb antelació, tinguin un motiu justificat (mèdic o laboral) per no poder-hi assistir, es podrà fer l'examen en altres dates i horaris proposats pels professors.

b) Diàlegs o simulacions orals. Aquestes petites simulacions es duran a terme de forma individual o en petits grups. (Aquesta part és obligatòria per tal d’avaluar l’expressió oral). Si l'alumne no pot realitzar alguna activitat oral a la data establerta, previ justificant (mèdic o laboral) podrà fer-la fins el proper oral programat, NO MÉS ENLLÀ.

NO s’acceptarà fer cap oral de contínua una vegada hagin acabat les classes. Si falta cap oral la nota d’aquest serà 0.

L’avaluació contínua ha de ser tant per part escrita com part oral. No s’acceptarà un oral final com a contínua.

c) 4 proves de comprensió escrita i 4 de comprensió oral, que es faran al novembre/gener/març i maig.


Per tal d’aprovar per avaluació contínua cal tenir en compte el següent:

valor de l’expressió oral 40%

valor de l’expressió escrita 40%

valor de la comprensió oral 10%

valor de la comprensió escrita 10%

L’alumne/a podrà aprovar aquesta assignatura mitjançant l’avaluació continuada. Si aquest no fos els cas, tindria l’opció de fer un examen final (vegi's apartat avaluació única).


Aclariments:

a) En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat.

b) Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats (es penalitzaran les estructures de nivells superiors, produïdes per l'ús abusiu del traductor), així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
L’avaluació única consta de quatre parts avaluatives obligatòries:

1. Expressió escrita (Schreiben) : 20%
2. Experssió oral (Sprechen): 40%
3. Comprensió escrita (Leseverstehen): 20%
4. Comprensió oral(Hörverstehen): 20%

Per poder comptabilitzar totes les parts, tant la mitjana de l'expressió escrita (Schreiben) com la de l'expressió oral (Sprechen) ha de ser igual o superior a 4.

Per aprovar l'assignatura la suma dels % de totes les 4 parts ha de donar mínim 5.

Si un alumne no aprova per avaluació continuada ni avaluació final, té encara l'avaluació extraordinària. En aquesta avaluació només es recuperaran les parts suspeses a l'avaluació final.

Aclariments:

a) En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat.

b) Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats (es penalitzaran les estructures de nivells superiors, produïdes per l'ús abusiu del traductor), així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories estaran subjectes al tipus d'escenari que ens poguem trobar al llarg del curs:

a) el curs pot ser 100% presencial, les tutories es faran 100% presencial, al despatx.

b) el curs ha de ser semipresencial, hi haurà tutories que es faran de manera presencial al despatx i tutories que es faran online.

c) el curs ha de ser 100% online, les tutories es faran 100% de manera online.

En cada cas el professor avisarà als alumnes dels canvis i els comunicarà les noves hores de tutoria.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiant podrà ser:

a) a través del moodle, ja sigui via mail o pel fòrum.
b) a través del correu electrònic.
c) de manera presencial, si la docència és semipresencial o 100% presencial
d) de manera virtual, si la docència és semipresencial o 100% online.

Observacions

Participació activa a classe, preparació de les diferents situacions que es treballaran al llarg del curs, realització de lectures i d’exercicis tant gramaticals com d’exercicis de comprensió oral a realitzar a casa amb material facilitat pels professors.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
El disseny de l'assignatura s'ha fet amb modalitat semipresencial,tal com vam acabar el curs 2020-2021, si la situació millora i es pot fer 100% presencial, les hores assignades amb professor no presencial (APV) se sumaran a les hores amb professor presencial (APP).

L'assignautra no es veurà afectada per l'evolució del COVID-19, ja sigui per a millor o per a mitjor. Les activitats es podran fer tant de manera presencial com semipresencial o online. Pot variar la manera de fer-ho (de manera virtual o presencial), però no l'activitat en sí.

a) 100% presencial: Les activitats es podran fer presencialment a l'aula, tot i que depenent del que marqui la normativa en relació al repartiment de fotocòpies, pot ser que sigui de manera online.

b) semipresencial: Les activitats escrites es faran de manera online, ja sigui presencialment a l'aula o des de casa. Les activitats orals es faran a l'aula, a no ser que es demani una gravació. Es tindrà flexibilitat segons la situació personal de cada alumne en el cas que no pugui assitir de manera presencial.

c) 100% online: totes les activitats (escrites i orals) es faran de manera virtual

Modificació de l'avaluació:
L'avaluació no es veurà afectada segons el tipus de docència que s'hagi de fer, ja sigui 100% presencial, semipresencial o 100% online.

Tutoria i comunicació:
La comunicació amb els estudiants podrà ser en tots els casos via mail, o via fòrum del moodle. Si la docència és semipresencial o 100% presencial també podrà ser de manera presencial.

Les tutories estaran subjectes al tipus d'escenari en el qual ens trobem:

a) 100% presencial: les tutories seran presencials al despatx.

b) semipresencials: hi haurà tutories presencials i tutories online

c) 100% online: les tutories es faran de manera online.

El professor avisarà als estudiants dels canvis i facilitarà les hores de tutoria i la manera com es portaran a terme.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.