Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Es pretén que l'alumne adquireixi coneixements bàsics sobre dret. S’explicarà la terminologia elemental i els conceptes i principis bàsics que l'han de servir als alumnes per comprendre el funcionament de les relacions jurídiques i la importància que tenen al món actual, als negocis en general i a l'àmbit del turisme en particular.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Concepcion Marcuello Pascual
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Concepcion Marcuello Pascual
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística

Continguts

1. Bloc 1.- Introducció al dret turístic: - Ordenament jurídic

2. Bloc 2.- La normativa turística i els contractes turístics: - Subjectes turístics - Questions generals - Empreses turístiques - Consumidors i usuaris - Contractes turístics

3. Bloc 3.- Administració Pública turística: - Organització administrativa del turisme - Potestat sancionadora de l’Administració

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Sessió expositiva 25,00 0 25,00 50,00
Treball en equip 5,00 90,00 5,00 100,00
Total 30,00 90,00 30,00 150

Bibliografia

 • CORCHERO, M. (2008). Derecho del Turismo. Iustel.
 • BARBA DE VEGA, J.; et altri (2008). Introducción al Derecho Privado del Turismo. Thomson Aranzadi.
 • PÉREZ GUERRA, R.; et altri (2006). Derecho de las Actividades Turísticas. UOC.
 • DÍAZ PICAZO (1998). Derecho Civil. Tecnos.
 • LACRUZ (2004). Elementos de Derecho Civil. Dykinson.
 • SÁNCHEZ CALERO, F. (2004). Principios de Derecho Mercantil. McGraw Hill.
 • MENÉNDEZ, A. (2004). Lecciones de Derecho Mercantil. Thomson.
 • MONTOYA MELGAR, A. (2004). Derecho del Trabajo. Tecnos.
 • MARTÍNEZ GIRÓN, J. (2004). Derecho del Trabajo. Netbiblo.
 • ENTRENA CUESTA, R. (2003). Curso de derecho administrativo. Tecnos.
 • Francisco Garrido Falla (2002). Tratado de derecho administrativo. Tecnos.
 • FOSSAS I ESPADALER, E.; PÉREZ FRANCESC, J.L. (2004). Lliçons de Dret Constitucional. Pòrtic Biblioteca Universitària.
 • MOLAS, I. (2004). Derecho Constitucional. Tecnos.
 • PÉREZ FERNANDEZ, J.M. i altres (2004). Derecho Público del Turismo. Aranzadi Adolfo.
 • MARTIN, A. (2002). Introducción al Derecho Turístico. Tecnos.
 • Constitució Espanyola. Recuperat , a http: //www.igsap.map.es/cia/dispo/Ibe.htm
 • Butlletí Oficial de l'Estat (actual i anteriors). Recuperat , a www.boe.es
 • Informació del DOGC actual i anteriors. Recuperat , a www.gencat.net/diari
 • Important pàgina, no oblideu mirar els repertoris temàtics legislatius. Recuperat , a www.juridicas.com
 • Informació general de la Generalitat de Catalunya. Recuperat , a www.gencat.net
 • José Barba de Vega y Mª Angeles Calzada Conde (2015). Introducción al derecho privado del turismo (6). Pamplona: Aranzadi.
 • Carmen Fernández Rodriguez (2016) (7). Madrid: Marcial Pons.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
clases participativas Escenario 1: DOCENCIA 100% PRESENCIAL
Se mantienen las actividades previstas

Escenario 2: DOCENCIA SEMIPRESENCIAL
Los alumnos acuden a las aulas de forma alterna variando la composición de los grupos. Los alumnos que no acuden al aula siguen las sesiones grabadas o en streaming, participando en el análisis de casos y el resto de acciones docentes mediante Moodle.

Escenario 3: DOCENCIA ONLINE 100%
Se mantienen las actividades previstas, pero realizadas de modo online, utilizando GoToMeeting para las clases en streaming, incluyendo el análisis de casos y moodle para el resto de acciones docentes.

10 No
resolución de los casos, ejercicios y trabajos Escenario 1: DOCENCIA 100% PRESENCIAL
Se mantienen las actividades previstas

Escenario 2: DOCENCIA SEMIPRESENCIAL
Los alumnos acuden a las aulas de forma alterna variando la composición de los grupos. Los alumnos que no acuden al aula siguen las sesiones grabadas o en streaming, participando en el análisis de casos y el resto de acciones docentes mediante Moodle.

Escenario 3: DOCENCIA ONLINE 100%
Se mantienen las actividades previstas, pero realizadas de modo online, utilizando GoToMeeting para las clases en streaming, incluyendo el análisis de casos y moodle para el resto de acciones docentes.


90 No

Qualificació

ESCENARIO 1.- DOCENCIA PRESENCIAL 100%
Entrega de material escrit vinculat als casos pràctics i lectures (40%)
Assistència y participació a las classes (20%)
Prova escrita (40%).

Es realitzaran dues proves escrites. Aprovar les proves escrites i els treballs relacionats amb la assignatura, suposarà aprovar el curs.

Les persones que tinguin suspesos els treballs, hauran de presentar-se a l’examen final.

Els estudiants que tinguin aprovats els treballs i suspesos els exàmens parcials, hauran de presentar-se a un examen especial, per recuperar la teoria.


Els alumnes que no vulguin fer avaluació continuada, seran avaluats amb l’examen final.

L’examen constarà de dos parts: la primera, serà un text amb 25 afirmacions i s’haurà de contestar si són verdaderes o falses. Cada pregunta correcta suma 1 punt, les preguntes incorrectes resten mig punt i les no contestades, ni sumen ni resten. Aquesta pregunta té una puntuació de 5 punts. La segona part consisteix en el desenvolupament de diferents qüestions. S’hauran d’aprovar totes les preguntes per poder fer mitja. La puntuació d’aquesta part són 5 punts. Per aprovar l’examen s’hauran d’aprovar las dues parts. La duració de l’examen és de 1 hora.

ESCENARIO 2 DOCENCIA SEMIPRESENCIAL

CONVOCATORIA ORDINARIA

Evaluación continúa

Se mantiene la valoración del rendimiento del estudiante en la resolución de los casos, ejercicios y trabajos realizados durante el cuatrimestre mediante:

Entrega de material escrit vinculat als casos pràctics i lectures (90%)
Assistència y participació a las classes (10%)

Los alumnos que opten por evaluación única.


Prueba final (100% de la nota). Esta prueba se llevará a cabo mediante un examen en el que deben dar respuesta a cuestionarios de carácter competencial.


CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA


Los estudiantes que no superen la convocatoria ordinaria deberán realizar una prueba en que se les evaluará de la totalidad de los contenidos que valdrá el 100% de la nota. Esta prueba se llevará a cabo mediante un examen en el que deben dar respuesta a cuestionarios de carácter competencial. La nota máxima a obtener es un 6.


ESCENARIO 3 DOCENCIA ONLINE 100%

CONVOCATORIA ORDINARIA

Evaluación continúa

Entrega de material escrit vinculat als casos pràctics i lectures (90%)
participació a las classes (10%)

Se mantiene la valoración del rendimiento del estudiante en la resolución de los casos, ejercicios y trabajos realizados durante el cuatrimestre mediante:

• participación en clase 10% de la nota.
• Análisis de casos y resolución de ejercicios (ponderación del 90% de la nota)


Los alumnos que opten por evaluación única.


Prueba final (100% de la nota). Esta prueba se llevará a cabo mediante el uso de la herramienta moodle garantizando que los alumnos tendrán exámenes diferentes en los que deben dar respuesta a cuestionarios de carácter competencial.


CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA


Los estudiantes que no superen la convocatoria ordinaria deberán realizar una prueba en que se les evaluará de la totalidad de los contenidos que valdrá el 100% de la nota. Esta prueba se llevará a cabo mediante el uso de la herramienta moodle garantizando que los alumnos tendrán exámenes diferentes en los que deben dar respuesta a cuestionarios de carácter competencial. La nota máxima a obtener es un 6.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
Los alumnos que no hagan evaluación continua, podrán presentarse al examen ordinario y en el caso de que suspendan a la convocatoria extraordinaria. La nota máxima de la evaluación única en la modalidad de semipresencial y online será un 6.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

ESCENARIO 1 DOCENCIA 100% PRESENCIAL
Se mantiene el método de tutoría tradicional presencial


ESECENARIO 2 DOCENCIA SEMIPRESENCIAL


Las tutorías con los alumnos se llevarán a cabo, a petición de estos, o bien, mediante el uso de herramientas online: email, GoToMeeting, o bien de forma presencial.

ESCENARIO 3 DOCENCIA ONLINE 100%

Las tutorías con los alumnos se llevarán a cabo, a petición de estos, mediante el uso de herramientas online: email, GoToMeeting

Observacions

Les activitats no son recuperables. Els exàmens no són recuperables i les pràctiques tampoc. L’examen final si és recuperable.
La gent que no ve a classe, podrà fer un examen final de l’assignatura

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:

Escenario 1: DOCENCIA 100% PRESENCIAL
Se mantienen las actividades previstas

Escenario 2: DOCENCIA SEMIPRESENCIAL
Los alumnos acuden a las aulas de forma alterna variando la composición de los grupos. Los alumnos que no acuden al aula siguen las sesiones grabadas o en streaming, participando en el análisis de casos y el resto de acciones docentes mediante Moodle.

Escenario 3: DOCENCIA ONLINE 100%
Se mantienen las actividades previstas, pero realizadas de modo online, utilizando GoToMeeting para las clases en streaming, incluyendo el análisis de casos y moodle para el resto de acciones docentes.


Modificació de l'avaluació:
Escenario 1
Se mantiene el método de evaluación inicialmente previsto.


ESCENARIO 2

CONVOCATORIA ORDINARIA

Evaluación continúa

Se mantiene la valoración del rendimiento del estudiante en la resolución de los casos, ejercicios y trabajos realizados durante el cuatrimestre mediante:

• participación en clase 10% de la nota.
• Análisis de casos y resolución de ejercicios (ponderación del 90% de la nota)


Los alumnos que opten por evaluación única.


Prueba final (100% de la nota). Esta prueba se llevará a cabo mediante un examen en el que deben dar respuesta a cuestionarios de carácter competencial.


CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA


Los estudiantes que no superen la convocatoria ordinaria deberán realizar una prueba en que se les evaluará de la totalidad de los contenidos que valdrá el 100% de la nota. Esta prueba se llevará a cabo mediante un examen en el que deben dar respuesta a cuestionarios de carácter competencial.


ESCENARIO 3 DOCENCIA ONLINE 100%

CONVOCATORIA ORDINARIA

Evaluación continúa

Se mantiene la valoración del rendimiento del estudiante en la resolución de los casos, ejercicios y trabajos realizados durante el cuatrimestre mediante:

• participación en clase 10% de la nota.
• Análisis de casos y resolución de ejercicios (ponderación del 90% de la nota)


Los alumnos que opten por evaluación única.


Prueba final (100% de la nota). Esta prueba se llevará a cabo mediante el uso de la herramienta moodle garantizando que los alumnos tendrán exámenes diferentes en los que deben dar respuesta a cuestionarios de carácter competencial.


CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA


Los estudiantes que no superen la convocatoria ordinaria deberán realizar una prueba en que se les evaluará de la totalidad de los contenidos que valdrá el 100% de la nota. Esta prueba se llevará a cabo mediante el uso de la herramienta moodle garantizando que los alumnos tendrán exámenes diferentes en los que deben dar respuesta a cuestionarios de carácter competencial.


Tutoria i comunicació:

ESCENARIO 1 DOCENCIA 100% PRESENCIAL
Se mantiene el método de tutoría tradicional


ESECENARIO 2 DOCENCIA SEMIPRESENCIAL


Las tutorías con los alumnos se llevarán a cabo, a petición de estos, o bien, mediante el uso de herramientas online: email, GoToMeeting, o bien de forma presencial.

ESCENARIO 3 DOCENCIA ONLINE 100%

Las tutorías con los alumnos se llevarán a cabo, a petición de estos, mediante el uso de herramientas online: email, GoToMeeting


Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.