Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les situacions de risc vital. Saber fer maniobres de suport vital bàsic i avançat. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals intoxicacions. Saber interpretar mitjançant lectura sistemàtica una imatge radiològica. Saber utilitzar els diferents fàrmacs relacionats amb l'entorn urgent adequadament. Interpretar una analítica urgent. Saber fer una anamnesi completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies, interpretant el seu significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, interpretant el seu significat. Ser capaç de redactar documents medicolegals. Redactar històries, informes, instruccions i altres registres, de manera comprensible a pacients, familiars i altres professionals.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Jordi Girones Vila  / Anna Guell Cargol  / Lina Maria Leguizamo Martinez  / Patricia Ortiz Ballujera  / Cristina Ramio Lluch  / Joan Carles Vilanova Busquets
Idioma de les classes:
Català (98%), Castellà (2%), Anglès (0%)

Grup A2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Jordi Girones Vila  / Anna Guell Cargol  / Lina Maria Leguizamo Martinez  / Patricia Ortiz Ballujera  / Cristina Ramio Lluch  / Laura Robles Perea  / Joan Carles Vilanova Busquets
Idioma de les classes:
Català (86%), Castellà (14%), Anglès (0%)

Grup B1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Maria Rosa Arcega Sainz  / Esteban Gaitan Sanchez  / Maria Àngels Gispert Ametller  / Anna Guell Cargol  / Lina Maria Leguizamo Martinez  / Carolina Lorencio Cardenas  / Cristina Ramio Lluch  / Joan Carles Vilanova Busquets
Idioma de les classes:
Català (98%), Castellà (2%), Anglès (0%)

Grup B2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Maria Rosa Arcega Sainz  / Maria Àngels Gispert Ametller  / Anna Guell Cargol  / Lina Maria Leguizamo Martinez  / Carolina Lorencio Cardenas  / Cristina Ramio Lluch  / Joan Carles Vilanova Busquets
Idioma de les classes:
Català (98%), Castellà (2%), Anglès (0%)

Grup C1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Maria Àngels Gispert Ametller  / Anna Guell Cargol  / Lina Maria Leguizamo Martinez  / Carolina Lorencio Cardenas  / Patricia Ortiz Ballujera  / Cristina Ramio Lluch  / Joan Carles Vilanova Busquets
Idioma de les classes:
Català (98%), Castellà (2%), Anglès (0%)

Grup C2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Maria Rosa Arcega Sainz  / Maria Àngels Gispert Ametller  / Anna Guell Cargol  / Lina Maria Leguizamo Martinez  / Carolina Lorencio Cardenas  / Cristina Ramio Lluch  / Joan Carles Vilanova Busquets
Idioma de les classes:
Català (98%), Castellà (2%), Anglès (0%)

Grup D1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Pere de Manuel-Rimbau Muñoz  / Esteban Gaitan Sanchez  / Jordi Girones Vila  / Anna Guell Cargol  / Cristina Ramio Lluch  / Joan Carles Vilanova Busquets
Idioma de les classes:
Català (98%), Castellà (2%), Anglès (0%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Pere de Manuel-Rimbau Muñoz  / Esteban Gaitan Sanchez  / Jordi Girones Vila  / Anna Guell Cargol  / Cristina Ramio Lluch  / Joan Carles Vilanova Busquets
Idioma de les classes:
Català (98%), Castellà (2%), Anglès (0%)

Competències

 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient
 • Comprendre la importància d'aquests principis per al benefici del pacient, de la societat i la professió, fent especial atenció al secret professional
 • Desenvolupar la pràctica professional respectant l'autonomia del pacient, les seves creences i la seva cultura
 • Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional, fent especial atenció a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per a la qualitat
 • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte pels altres professionals de la salut, adquirint habilitats de treball en equip
 • Comprendre i reconèixer els efectes, mecanismes i manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà
 • Comprendre i reconèixer els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de la malaltia
 • Comprendre i reconèixer els efectes del creixement, el desenvolupament i l'envelliment sobre l'individu i el seu entorn social
 • Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • Realitzar un examen físic i una valoració mental
 • Tenir capacitat per a elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada
 • Reconèixer i tractar les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que exigeixen atenció immediata
 • Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament, aplicant els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal
 • Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica
 • Adquirir experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i utilització adequada de proves, medicaments i demés recursos del sistema sanitari
 • Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent dels problemes que afecten el malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació
 • Redactar històries clíniques i altres registres mèdics de manera comprensible per a tercers
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals
 • Establir una bona comunicació interpersonal que capaciti per a dirigir-se amb eficiència i empatia als pacients, als familiars, mitjans de comunicació i altres professionals
 • Reconèixer el propi paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut
 • Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per a la presa de decisions sobre salut
 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària
 • Saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats clíniques, terapèutiques, preventives i d'investigació
 • Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a la seva posterior anàlisi, preservant la confidencialitat de les dades
 • Ser capaç de formular hipòtesis, recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic
 • Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora

Continguts

1. Saber realitzar una anamnesi dirigida al pacient amb patologia urgent.

2. Saber realitzar de forma sistemàtica una exploració física general al pacient amb patologia urgent.

3. Saber la indicació bàsica i saber interpretar les principals proves complementàries que es realitzen en un servei d'urgències: analítica bàsica, gasometria arterial i venosa, i radiologia (rx tòrax, rx abdomen, ecografia FAST, TAC crani, TAC de cos sencer)

4. Ser capaç de sintetitzar i reflectir la informació sobre l'anamnesi, l'exploració, els resultats de les proves complementàries, el diagnòstic i el tractament del pacient amb patologia urgent, en un informe d'urgències.

5. Identificar les bases del triatge en un servei d'urgències i/o emergències.

6. Identificar els circuits assistencials dins d'un servei d'urgències.

7. Saber quin és el funcionament d'un sistema d'emergències extrahospitalari.

8. Identificar les diferències entre un servei d'urgències d'un hospital comarcal i d'un hospital de referència provincial.

9. Saber quins diferents tipus d'unitats de crítics existeixen.

10. Saber quina és la procedència dels pacients que ingressen en una unitat de crítics i les causes habituals d'ingrés d'aquests.

11. Tenir coneixements bàsics sobre el material específic utilitzat en una unitat de crítics (respiradors, catéter de Swan-Ganz, bombes de perfusió, monitors...)

12. Ser capaç de transmetre la informació clínica essencial d'un pacient amb patologia urgent a un altre facultatiu (canvi de guàrdia, altres especialitats, derivació a altres centres).

13. Saber transmetre la informació al malalt i la família. Conèixer els principis bàsics a l'hora de donar males notícies.

14. Saber transmetre la informació sobre els processos a realitzar i sobre el diagnòstic al pacient amb patologia urgent i als seus acompanyants.

15. Saber diferenciar quan un pacient precisa d'una atenció emergent, o urgent o en canvi pot demorar-ne l'atenció.

16. Identificar si un pacient amb patologia urgent precisa d'un ingrés hospitalari, d'una observació en un servei d'urgències, d'una derivació a un altre centre o pot ser donat d'alta.

17. Saber identificar els signes de gravetat en un pacient crític.

18. Saber reconèixer quan existeix obstrucció de via aèria i quines mesures existeixen per solucionar l’obstrucció.

19. Saber les bases d’utilització i les indicacions fonamentals de la ventilació mecànica en un episodi urgent.

20. Saber reconèixer una aturada cardiorespiratòria i conèixer les maniobres de reanimació cardiopulmonar bàsica.

21. El xoc: definició, fisiopatologia i expressió clínica. Coneixement dels diferents tipus de xoc, establir un pla diagnòstic i terapèutic referent a cada tipus de xoc (cardiogènic, obstructiu, hipovolèmic i distributiu). Definir els objectius hemodinàmics del tractament del xoc.

22. Anomenar els principals fàrmacs utilitzats en l’atenció al pacient urgent per control del dolor i saber la seva indicació.

23. Anomenar els principals fàrmacs utilitzats en l’atenció al pacient urgent per realitzar una sedació segura i saber-ne la indicació.

24. Saber els protocols basats en l’ATLS (Advance trauma life support) en l’atenció al pacient politraumàtic greu.

25. Conèixer i saber aplicar la valoració inicial en el pacient politraumàtic greu.

26. Conèixer i saber aplicar la valoració secundària en el pacient politraumàtic greu.

27.   Identificar els criteris de gravetat en el pacient politraumàtic.

28. Saber interpretar les proves complementàries utilitzades en el diagnòstic del pacient politraumàtic.

29. Establir un pla terapèutic de reanimació inicial en el pacient politraumàtic greu en estat de xoc i els principals fàrmacs utilitzats en l'atenció al pacient politraumàtic: sedo-analgèsia, relaxació i reposició de volum

30. Traumatisme cranio-encefàlic: saber realitzar una avaluació neurològica del pacient amb TCE i conèixer les lesions més freqüents en aquests pacients.

31. Traumatisme toràcic: saber realitzar una avaluació del pacient amb traumatisme toràcic i identificar les lesions més freqüents en aquests pacients.

32. Traumatisme abdominal: saber realitzar una avaluació del pacient amb traumatisme abdominal i identificar les lesions més freqüents en aquests pacients.

33. Reconèixer els símptomes que fan sospitar d’una patologia aòrtica aguda i les proves complementàries necessàries per establir el diagnòstic.

34. Realitzar una anamnesi i exploració dirigida al pacient amb clínica d’abdomen agut.

35. Saber fer un diagnòstic diferencial de les patologies que provoquen una clínica d’abdomen agut.

36. Explicar les proves complementàries necessàries per saber la causa de l’abdomen agut.

37. Realitzar una anamnesi i exploració dirigida al pacient amb dolor toràcic.

38. Interpretar un electrocardiograma.

39. Saber com funciona un desfribril·lador

40. Diagnòstic diferencial de la síncope.

41. Definició i diagnòstic diferencial de la dispnea. Reconèixer els diferents tipus de dispnea i identificar els símptomes acompanyants. Identificar la severitat de la dispnea i classificar-la.

42. Diagnòstic de la dispnea: història clínica, exploració física i proves complementàries (analítica, gasometria, electrocardiograma, proves d’imatge... )

43. Descriure els aspectes fonamentals de la monitorització del pacient amb dispnea i la seva severitat: saturació, capnografia, flux espiratori màxim, escales pronòstiques...

44. Conèixer els diferents mètodes d’administració d’oxigenoteràpia i les seves indicacions en el pacient amb patologia urgent.

45. Establir un pla diagnòstic i terapèutic del pacient afecte d’una crisi asmàtica, una agudització de la seva MPOC, un tromboembolisme pulmonar, una infecció de vies respiratòries,...

46. Saber identificar quan un pacient està en situació d’alteració del nivell de consciencia i els diferents graus. Conèixer l’escala de coma de Glasgow.

47. Saber identificar quan un pacient està en situació de coma. Conèixer les causes i els tractament emergents. Exploració del malalt en coma. Actuació en el coma d’origen desconegut. Diagnòstic diferencial del coma segons l’etiologia (estructural versus tòxico-metabòlic).

48. Saber realitzar una anamnesi i exploració dirigida al pacient intoxicat.

49. Saber realitzar el maneig del pacient intoxicat: mètodes de descontaminació, indicació dels antídots més freqüents

50. Explicar el tractament de les principals intoxicacions farmacològiques (paracetamol, benzodiazepines, mòrfics) i no farmacològiques (alcohols, gasos, bolets hepatotòxics,...)

51. Diagnòstic diferencial entre sèpsia i xoc sèptic. Surviving sepsis campaign.

52. Indicar i interpretar les proves complementàries necessàries pel diagnòstic del pacient amb sèpsia.

53. Anomenar i saber aplicar els mètodes de triatge en accidents de múltiples víctimes.

54. Revisió de la literatura mèdica actual sobre urgències i emergències.

55. Diagnòstic i tractament de l’anafilaxi, la urticària i l’angioedema. Guia Galàxia.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 18,00 38,00 0 56,00
Pràctiques en empreses / institucions 32,00 0 0 32,00
Prova d'avaluació 6,00 0 0 6,00
Resolució d'exercicis 0 6,00 0 6,00
Sessió participativa 12,00 15,00 0 27,00
Sessió pràctica 11,00 7,00 0 18,00
Simulacions 2,00 3,00 0 5,00
Total 81,00 69,00 0 150

Bibliografia

 • American College of Surgeons (2018). ATLS advanced trauma life support : student course manual (Tenth Edition). Chicago: American College of Surgeons, a https://viaaerearcp.files.wordpress.com/2018/02/atls-2018.pdf Catàleg
 • Emergencias. Madrid: SEMES. Recuperat, a http://www.semes.org/revista_EMERGENCIAS/
 • European Resuscitation Council ERC. Recuperat , a https://www.erc.edu/
 • Raby, Nigel (2006). Radiología de urgencias y emergencias : (2a ed.). Madrid: Elsevier España. Catàleg
 • Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències SOCMUE. Recuperat , a http://www.socmue.cat/
 • Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias SEMES. Recuperat , a http://www.semes.org/
 • Tintinalli, Judith E. (2018). Tintinalli manual de medicina de urgencias (Octava edición). Ciudad de México: McGraw-Hill / Interamericana Editores. Catàleg
 • Medicina de urgencias y emergencias : guía diagnóstica y protocolos de actuación (2018) (6ª edición). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Medicina de urgencias y emergencias : guía diagnóstica y protocolos de actuación (2015) (5a ed.). Ámsterdam ;: Elsevier. Catàleg
 • Nogué Xarau, Santiago (2019). Toxicología Clínica. Bases para el diagnóstico y el tratamiento de las intoxicaciones en servicios de urgencias, áreas de vigilancia intensiva y unidades de toxicologia.. ElSevier.
 • Agustín Julián-Jiménez (2021). Manual de protocolos y actuación en Urgencias (quinta). SANED grupo.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
ABP. Es valorarà mitjançant qüestionari estandarditzat proporcionat per la UEM.
L'avaluació serà continuada fins el final del mòdul.
40 No
Examen ABP 1a sessió Primera sessió: L'estudiant ha d'aplicar els coneixements assolits per explicar raonadament un cas problema, fent una hipòtesi diagnòstica, de proves complementàries i de tractament. Fins a la segona sessió l'estudiant tindrà temps per preparar el cas i poder respondre a les preguntes curtes proporcionades en la segona sessió. 10
Examen ABP 2a sessió Segona sessió: Preguntes curtes i/o tipus test sobre el cas problema del dia anterior. 10
Examen test Examen de continguts mitjançant preguntes tipus test, de 4 respostes i una vàlida. Es descomptarà 0.25 per cada resposta incorrecta.
Els continguts poden incloure temes tractats a classes participatives, tallers, tasques de moodle i tutories ABP.
20
Pràctiques Consistirà en l'avaluació de l'assistència a través dels check-list complimentats i firmats per l'adjunt o tècnic responsable de cada pràctica i l'avaluació de les competències clíniques. 10 No
Tasques moodle. Durant el temps que dura el mòdul, setmanalment s'enviarà a l'estudiant una tasca a resoldre a través del moodle.
Aquestes tasques constaran d'una part teòrica que l'estudiant haurà d'assolir durant la setmana i una part de ressolució que podrà ser amb preguntes d'elecció múltiple o preguntes curtes.
10 No

Qualificació

Per a la qualificació del Mòdul Abordatge de les urgències s'aplicaran els següents criteris:

-40% de la nota final AVALUACIÓ DE LES SESSIONS D'ABP: mitjançant qüestionari estandaritzat i proporcionat per la UEM. L'avaluació de les sessions d'ABP és continuada fins al final del Mòdul. Caldrà superar la qualificació de 5 sobre 10 punts per tal de superar el Mòdul.

-20% de la nota final EXÀMEN TIPUS ABP: es valorarà en un 10% la justificació raonada d'un cas clínic i en un 10% la resposta a preguntes curtes. Es disposarà de dues hores de temps per superar cadascuna de les parts, amb un dia d'estudi entre la primera i la segona part de l'examen ABP. Caldrà superar la qualificació de 5 sobre 10 punts per tal de superar el Mòdul.

-20% de la nota final EXÀMEN TEST: 40 preguntes tipus test, de 4 respostes i una vàlida. Les respostes encertades comptaran un punt i es descomptarà 0.25 per cada resposta incorrecta. Es disposarà d'un total de dues hores per respondre l'examen test. Caldrà superar la qualificació de 5 sobre 10 punts per tal de superar el Mòdul.

-10% de la nota final TASQUES MOODLE: durant la realització del Mòdul i de forma setmanal s'enviarà a l'estudiant una tasca a resoldre a través de Moodle. Aquestes tasques constaran d'una part teòrica i/o un cas clínic i una de resolució que podrà ser amb preguntes d'elecció múltiple o preguntes curtes. Aquesta part no precisa de qualificació mínima per tal de superar el Mòdul.

-10% de la nota final PRÀCTIQUES: L'avaluació total de les pràctiques inclourà l'assistència a les pràctiques i l'assoliment de les competències clíniques. Aquesta part no precisa de qualificació mínima per tal de superar el Mòdul.

Per tal d'aprovar el Mòdul caldrà superar per separat amb una qualificació mínima de 5 punts sobre 10 les SESSIONS ABP, l'EXAMEN ABP i l'EXAMEN TEST.

Es podrà optar a la recuperació de l'EXAMEN ABP i/o l'EXAMEN TEST si no s'ha obtingut la qualificació mínima de 5 punts sobre 10.

La nota màxima que es pot obtenir de les avaluacions de les activitats suspeses serà d’un 5 si l’alumne es considera apte, independentment de la nota que obtingui d’aquesta avaluació. Aquesta nota farà promig amb la nota que l’alumne hagi obtingut en les altres activitats avaluables i que hagi superat prèviament.

En cas de no obtenir una nota mínima de 5 punts sobre 10 en les SESSIONS ABP es podrà optar a revisió segons el procediment estandaritzat de la UEM. Si l'estudiant no supera l'avaluació mínima en aquest punt, no supera el Mòdul en la seva totalitat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera NO PRESENTAT aquell alumne que no realitzi cap de les activitats d'avaluació.
En el cas que no es realitzi una o més de les proves d'avaluació, tindrà en aquesta la qualificació de 0, que farà promig amb la resta de notes del Mòdul.
En el cas de les SESSIONS ABP, es considera NO REALITZADA si l'alumne no assisteix a >25% de les tutories sense justificació.

Avaluació única:
En situacions excepcionals els estudiants podran acollir-se a l'avaluació única que consistirà en un examen tipus ABP on es valorarà la justificació raonada d'un cas clínic i la resolució de preguntes curtes. Es disposarà de dues hores de temps per superar la prova, que pot avaluar temari de tot el mòdul.

En base la resolució de la Comissió de Govern de la Facultat de Medicina del 15 de setembre de 2020, el punt 3 de l’article 8 estableix que les sol·licituds d’avaluació única s’hauran de presentar com a molt tard una setmana abans de l’acabament del mòdul

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es realitzaran 2-3 tutories setmanals corresponents a les sessions ABP.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Totes les tutories ABP es realitzaran de forma presencial o a través de plataformes de videotrucada només si hi ha una causa justificada i d'acord amb el tutor.

Observacions

L'assistència als tallers i a les classes participatives no es considera obligatòria. Les matèries tractades en aquests seran avaluades en l'examen test o en l'examen ABP.
Les pràctiques, tot i ser avaluables, no són obligatòries. En el cas de no presentar algun dels check-list de les pràctiques, es valorarà com a no realitzat amb nota de 0 i farà mitja amb la resta de check lists.
Les tasques moodle tot i ser avaluables, no són obligatòries. En el cas de no complimentar alguna de les parts, es valorarà com a no realitzat amb nota de 0 i farà mitja amb la resta d'avaluacions de les tasques. Un cop finalitzat el període per complimentar les tasques, no serà possible accedir al qüestionari d'avaluació ni es podrà allargar el període de complimentació per cap circumstància. La teoria d'aquestes tasques quedarà visible per tal de ser consultada per l'alumne, ja que podrà ser avaluada en l'examen test.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el cas de passar a un escenari de NO-presencialitat:
-Es mantindran les tutories ABP i sessions participatives, que es realitzaran a través del Moodle. S'adaptaran els tallers a format virtual.

En el cas de passar a un escenari de presencialitat:
- Totes les tutories ABP, tallers, pràctiques i magistrals es realitzaran a centres docents.

Modificació de l'avaluació:
En el cas de passar a un escenari de NO-presencialitat:
- Es mantindrien les activitats avaluatives, que es realitzaran a través del Moodle.

En el cas de passar a un escenari de presencialitat:
- No hi haurà canvis.

Tutoria i comunicació:
Totes les tutories es realitzaran de forma presencial durant les sessions ABP. Els tutors de les sessions ABP notificaran als estudiants el canal a través del qual es realitzarà la mateixa si calgués adaptar la tutoria a un format virtual.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.