Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
El coneixement de la salut i dels seus condicionants, dels riscos que poden provocar el seu deterior i de les intervencions a nivell comunitari que cal impulsar per protegir l’estat de salut de les poblacions són objectius de la Salut Pública. Es tracta de passar: - De l’estudi dels individus al coneixement de les poblacions - De l’estudi de les malalties a l’estudi de la salut amb els seus condicionants i els elements que la poden posar en perill . - De l’estudi dels diagnòstics i tractaments de la patologia a l’estudi de la prevenció de la malaltia i la promoció de la salut. Implica les activitats i els esforços de la comunitat orientats a la defensa i la promoció de la salut de la població i per restablir-la quan s’hagi perdut. Són polítiques i iniciatives organitzades per la societat per protegir, promoure i recuperar la salut dels seus individus. Les activitats pròpies de la Salut Pública poden canviar al modificar-se la tecnologia i els valors socials, però els objectius sempre són la reducció de la ”quantitat” de malaltia, de les morts prematures i dels transtorns i incapacitats produïts per la malaltia en les poblacions. Conèixer els principis i aplicar els mètodes propis de la medicina preventiva i la salut pública. Factors de risc i prevenció de la malaltia. Història natural de la malaltia i nivells de prevenció. Reconèixer els determinants de salut de la població. Indicadors sanitaris. Planificació, programació i avaluació de programes de salut. Prevenció i protecció davant de malalties, lesions i accidents. Vigilància epidemiológica. Avaluació de la qualitat assistencial i estratègies de seguretat del pacient. Vacunes. Epidemiologia. Demografia. Conèixer la planificació i administració sanitària a nivell mundial, europeu, espanyol i autonòmic. Conèixer les implicacions econòmiques i socials que comporta l'actuació mèdica, considerant criteris d'eficàcia i eficiència. Els alumnes desenvoluparan habilitats encaminades a: - Valorar les necessitats de salut de la població - Desenvolupar polítiques de salut - Garantir les prestacions dels serveis sanitaris
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Elisabet Balló Peña  / Antoni Castro Guardiola  / Rafael Marcos Gragera  / Rut Porta Balanya  / Miguel Quesada Sabate  / Pedro Antonio Toran Monserrat  / Marta Fernanda Zwart Salmeron
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Grup A2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Elisabet Balló Peña  / Antoni Castro Guardiola  / Rafael Marcos Gragera  / Rut Porta Balanya  / Miguel Quesada Sabate  / Pedro Antonio Toran Monserrat  / Alberto Zamora Cervantes  / Marta Fernanda Zwart Salmeron
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Grup B1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Antoni Castro Guardiola  / Rafael Marcos Gragera  / Ana Isabel Martin-Urda Diez-Canseco  / Miguel Quesada Sabate  / Pascual Solanas Saura  / Pedro Antonio Toran Monserrat  / Marta Fernanda Zwart Salmeron
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Grup B2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Maria Carme Carrion Ribas  / Antoni Castro Guardiola  / Rafael Marcos Gragera  / Ana Isabel Martin-Urda Diez-Canseco  / Miguel Quesada Sabate  / Pascual Solanas Saura  / Pedro Antonio Toran Monserrat  / Marta Fernanda Zwart Salmeron
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Grup C1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Maria Carme Carrion Ribas  / Antoni Castro Guardiola  / Alejandro Llobera Serentill  / Rafael Marcos Gragera  / Rut Porta Balanya  / Miguel Quesada Sabate  / Leticia Ines Troyano Moreno  / Marta Fernanda Zwart Salmeron
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Grup C2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Maria Carme Carrion Ribas  / Antoni Castro Guardiola  / Alejandro Llobera Serentill  / Rafael Marcos Gragera  / Miguel Quesada Sabate  / Leticia Ines Troyano Moreno  / Marta Fernanda Zwart Salmeron
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (80%)

Grup D1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Maria Carme Carrion Ribas  / Antoni Castro Guardiola  / Rafael Marcos Gragera  / Miguel Quesada Sabate  / Pedro Antonio Toran Monserrat  / Leticia Ines Troyano Moreno  / Marta Fernanda Zwart Salmeron
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Maria Carme Carrion Ribas  / Antoni Castro Guardiola  / Rafael Marcos Gragera  / Miguel Quesada Sabate  / Pedro Antonio Toran Monserrat  / Marta Fernanda Zwart Salmeron
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Competències

 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient
 • Comprendre la importància d'aquests principis per al benefici del pacient, de la societat i la professió, fent especial atenció al secret professional
 • Saber aplicar el principi de justícia social a la pràctica professional i comprendre les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació
 • Desenvolupar la pràctica professional respectant l'autonomia del pacient, les seves creences i la seva cultura
 • Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional, fent especial atenció a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per a la qualitat
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • Realitzar un examen físic i una valoració mental
 • Adquirir experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i utilització adequada de proves, medicaments i demés recursos del sistema sanitari
 • Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent dels problemes que afecten el malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació
 • Redactar històries clíniques i altres registres mèdics de manera comprensible per a tercers
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals
 • Establir una bona comunicació interpersonal que capaciti per a dirigir-se amb eficiència i empatia als pacients, als familiars, mitjans de comunicació i altres professionals
 • Reconèixer els determinants de salut en la població, tant els genètics com els depenents del sexe i estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals
 • Assumir el propi paper en les accions de prevenció i protecció davant de malalties, lesions o accidents i manteniment i promoció de la salut, tant a nivell individual com comunitari
 • Reconèixer el propi paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut
 • Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per a la presa de decisions sobre salut
 • Conèixer les organitzacions nacionals i internacionals de salut i els entorns i condicionants dels diferents sistemes de salut
 • Tenir coneixements bàsics del Sistema Nacional de Salut i de legislació sanitària
 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària
 • Saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats clíniques, terapèutiques, preventives i d'investigació
 • Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a la seva posterior anàlisi, preservant la confidencialitat de les dades
 • Comprendre la importància i les limitacions del pensament científic en l'estudi, la prevenció i la cura de les malalties
 • Ser capaç de formular hipòtesis, recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic
 • Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora
 • Garantir el coneixement adequat de la llengua anglesa, tant oral com escrita, tenint en compte les especificitats del registre mèdic per a poder comunicar-se eficaçment a la comunitat internacional científica i professional

Continguts

1. INTRODUCCIÓ I CONCEPTES DE SALUT PÚBLICA:

          1.1. Conceptualització de la Salut Pública

          1.2. Definició de salut i anàlisi dels seus determinants

          1.3. La planificació sanitària i els seus instruments

          1.4. Processos de reforma de la Salut Pública

2. EPIDEMIOLOGIA:

          2.1. Introducció a l'epidemiologia. Objectius i principis del mètode epidemiològic

          2.2. Tipus de variables i mesures

          2.3. Mesures de freqüència, associació i impacte

          2.4. Els diferents tipus d'estudis i dissenys epidemiològics

          2.5. Errors i biaixos

3. INTERVENCIÓ EN SALUT PÚBLICA:

          3.1. Promoció de la salut

          3.2. Educació per la salut

          3.3. Protecció de la salut

          3.4. Intervencions especifiques i en grups especials (població immigrant, dones)

          3.5. Vigilància epidemiològica

4. GESTIÓ SANITÀRIA:

          4.1. Models i sistemes sanitaris.

          4.2. Planificació sanitària

          4.3. Sistemes d'informació sanitària. Demografia, registres, bases de dades, sistemes de codificació i classificació, enquestes de salut.

          4.4. Introducció a l'avaluació sòcio-econòmica

5. POLÍTIQUES DE SALUT:

          5.1. Instruments de política sanitària

          5.2. Polítiques i organismes internacionals, estatals, autonòmics i locals relacionats amb la salut

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 18,00 36,00 0 54,00
Prova d'avaluació 3,00 28,00 0 31,00
Resolució d'exercicis 6,00 9,00 0 15,00
Seminaris 12,00 9,00 0 21,00
Sessió expositiva 6,00 4,00 0 10,00
Sessió pràctica 5,00 0 0 5,00
Treball en equip 0 8,50 1,00 9,50
Tutories de grup 4,50 0 0 4,50
Total 54,50 94,50 1,00 150

Bibliografia

 • Hernández-Aguado, Ildefonso (2012). Manual de epidemiología y salud pública (2a ed.). Madrid [etc.]: Médica Panamericana, a http://www.medicapanamericana.com/VisorEbookV2/Ebook/9788498356496 Catàleg
 • Hernández-Aguado, Ildefonso (2018). Manual de epidemiología y salud pública : (3ª edición). Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • Fletcher, Robert H (cop. 2016 ). Epidemiología clínica : 5a edición . Barcelona: Wolters Kluwer. Catàleg
 • Rothman, Kenneth J (cop. 2008 ). Modern epidemiology (3rd ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Catàleg
 • Casado Vicente, Verónica (2012 ). Tratado de medicina de familia y comunitaria (2a ed.). Barcelona: Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Catàleg
 • Casado Vicente, Verónica (2012). Tratado de medicina de familia y comunitaria (2a ed.). Barcelona: Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, a http://www.medicapanamericana.com/VisorEbookV2/Ebook/9788498355864 Catàleg
 • Chapdelaine, Antoine (1992 ). La Salud contagiosa : pequeño manual para hacer la salud comunitaria . Madrid: Díaz de Santos. Catàleg
 • Ciurana, Ramon (2003 ). Manual de prevención en atención primaria : programa de Actividades preventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS). Barcelona: SEMFYC Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Catàleg
 • Higashida Hirose, Bertha Yoshiko (cop. 2008 ). Educación para la salud (3ª ed.). México, D.F. [etc.]: Nueva Editorial Interamericana. Catàleg
 • Kark, Sidney L. (1994 ). Atención primaria orientada a la comunidad . Barcelona: Doyma. Catàleg
 • Last, John M (1989 ). Diccionario de epidemiología . Barcelona [etc.]: Salvat. Catàleg
 • MacMahon, Brian (cop. 2001 ). Epidemiología . Madrid: Marban. Catàleg
 • Martín Zurro, Amando (2014 ). Atención primaria (7a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Piédrola Gil, G (2016 ). Medicina preventiva y salud pública (12a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier Masson. Catàleg
 • Sackett, David L. (1997 ). Medicina basada en la evidencia : cómo ejercer y enseñar la MBE . Madrid [etc.]: Churchill Livingstone. Catàleg
 • Sackett, David L. (cop. 1994 ). Epidemiología clínica : ciencia básica para la medicina clínica (2a ed.). Buenos Aires: Médica Panamericana. Catàleg
 • San Martín, Hernán (1984 ). Salud comunitaria : teoría y práctica . Madrid: Díaz de Santos. Catàleg
 • Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (2000). Guías de educación sanitaria y promoción de la salud del PAPPS. Barcelona: SEMFYC Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Catàleg
 • Straus, Sharon E. (cop. 2006 ). Medicina basada en la evidencia : cómo ejercer y enseñar la MBE (3a ed.). Madrid [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Starfield, Barbara (cop. 2001 ). Atención primaria : equilibrio entre necesidades de salud, servicios y tecnología . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Tulchinsky, Theodore H (cop. 2014 ). The new public health (3rd ed.). London [etc.]: Academic Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
TUTORIA DE 3 CASOS ABP S'avaluarà amb la metodologia ABP.El procès d'avaluació continuada es basarà en la feina i habilitats mostrades per l'estudiant durant el desenvolupament dels casos ABP en base a habilitats d'aprenentatge, comunicació, responsabilitat,relacions interpersonals 40 No
AVALUACIÓ ABP A partir de la presentació i anàlisi d'un cas es realitzarà una prova d'avaluació amb metodologia ABP: Justificació i objectius d'aprenentatge de 4 temes en una primera fase i desenvolupament de dos d'aquests temes en una segona fase 20
AVALUACIÓ CONEIXEMENT TEÒRIC Es realitzarà un examen de 60 preguntes amb respostes múltiples (a-b-c-d). Les respostes en blanc no descompten, les errònies descompten 1/4 de pregunta. S'aprova amb una nota igual o superior a 5 sobre 10. 25
SEMINARI ABP:Es tracta de desenvolupar un treball grupal al llarg de les sessions d'ABP en relació a l'anàlisi d'un cas o la cerca d'informació d'un problema relacionat amb la salut pública o la planificació sanitària en el que s'hagin d'aplicar les eines epidemiològiques estudiades durant el mòdul. Els temes seran proposats pels professorat a l'inici del mòdul. Els grups de treball són els mateixos que els grups d'ABP o subdivisions d'aquests L'avaluació es grupal.Consistirà en la elaboració d'un informe d'una extensió mínima de 2000 paraules i màxima de 5000. Es podrà demanar als alumnes que en facin una defensa pública amb la resta de treballs del mòdul 15

Qualificació

Per aprovar el mòdul s'han d'haver aprovat cadascuna de les avaluacions amb una nota igual o superior a 5 sobre 10.
RECUPERACIÓ:Hi haurà examen de recuperació de la prova d'ABP i de l'examen test de coneixement.Cas que el SEMINARI ABP no superi la consideració d'apte es proposarà una tasca de recuperació amb la mateixa metodologia però de presentació i avaluació individual. La qualificació màxima que es pot obtenir de les avaluacions de les activitats suspeses será d'un 5 si l'alumne es considera apte, independentment de la nota que obtingui d'aquesta avaluació de recuperació. Aquesta nota farà promig amb la nota que l'alumne hagi obtingut en les altres activitats avaluables i que hagi superat prèviament.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Quan l'alumne no es presenta a cadascun dels exàmens del mòdul

Avaluació única:
En situacions excepcionals, definides en comisió de govern, els estudiants podran acollir-se a l'avaluació única que consistirà en un examen escrit que es realitzarà de forma presencial o a distància (segons situació epidemiològica)segons la següent estructura:
PART1 (Tipologia examen ABP).A partir d’un cas problema es proposaran 4 temes sobre els que l’alumne ha de mostrar coneixement i relacionar-los amb el cas. Els temes proposats sortiran d'una llista de 20 temes nuclears de l'assignatura que els alumnes coneixeran des de l'inici del mòdul.Aquesta part representa el 50% de la nota final
PART2(Examen coneixements amb pregunta curta).Aquest examen consistirà en 12 preguntes de resposta curta en relació als continguts que s'hagin abordat durant el mòdul 1011.Aquesta part representa el 50% de la nota final
En aquesta modalitat d'avaluació únic caldrà superar una nota de 5 sobre 10 per tenir aprovada l'assignatura.

En base la resolució de la Comissió de Govern de la Facultat de Medicina del 15 de setembre de 2020, el punt 3 de l’article 8 estableix que les sol·licituds d’avaluació única s’hauran de presentar com a molt tard una setmana abans de l’acabament del mòdul

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

S'estableixen en el calendari uns dies de tutoria ABP que estan pensades per discutir els casos que hagin treballat a les tasques, i també per interaccionar sobre els dubtes dels casos ABP.
Aquestes tutories es podran fer presencial o virtualment.
L'alumne que ho consideri pot demanar una tutoria amb el seu tutor facilitador i aquesta es podrà fer presencialment o per videoconferència.
Hi ha una tutoria específica pel seminari ABP que es planifica inicialment de manera presencial però que en funció de la situació epidemiològica es podrà fer de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació entre els docents i els estudiants es podrà realitzar pels diversos canals disponibles:foros a moodle, correu electrònic, virtualment amb les eines de videoconferència recomanades en cada cas per la Universitat o bé presencialment


Observacions

L'assistència als seminaris, exposicions teòriques i tallers, no sent obligatòries, són molt recomanables ja que aporten contingut metodològic i teòric molt important per superar les proves avaluatives.
És important haver revisat, abans del mòdul, els conceptes estadístics bàsics estudiats en altres cursos, aixì com els de cerca d'informació bibliogràfica.
Amb cada cas d'ABP es proposaran una sèrie d'articles científics de lectura recomanada. És important, per assolir els objectius docents del mòdul, el treball amb aquestes lectures de manera individual o en els grups d'ABP.
Es recomanable també la consulta habitual a Moodle per part de l'estudiant, ja que aquestes lectures i altres activitats d'aprenentatge col·laboratiu s'aniran implementant progressivament a mesura que avanci el mòdul.
Podran haver-hi programades durant el mòdul altres activitats d'aprenentatge com l'assistència a jornades o webinars fets on line o conferències-debats organitzats pels professors del mòdul.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas que no es pugui realitzar presencialitat es realitzaran els casos ABP per videoconferència amb la metodologia que ja es realiza a la facultat. Les presentacions magistrals i seminaris es mantindran en format no presencial amb bibliografia i tasques associades a realitzar a Moodle.
Les pràctiques d'aula informàtica quedaran suprimides i seran substituides per tasques específiques a Moodle

En cas que es pugui realitzar presencialitat al 100% es realitzaran totes les activitats presencials, però s'intentarà que algunes magistrals o seminaris els estudiants que no pugui assistir es connectin per via remota.

Modificació de l'avaluació:
a) Els i les estudiants que no realitzin a tasques de voluntariat i treball en relació a la crisi sanitària hauran de:
- Avaluar els 3 casos ABP mtijantçant la rubrica que disposa la Facultat (40% de la nota)
- Tenir en compte les tasques que realitzaran durant el mòdul (20% de la nota)
- Realitzar un examen ABP , que consistirà en un raonament sobre un problema, cas o situació. (20% de la nota) i un examen de preguntes curtes (20% de la nota) que es faran de manera virtual sota format de tasca de moodle
b) Els i les estudiants que estan portant a terme tasques de voluntariat i/o treball en relació a la crisi de la COVID 19 i que ho documentin adequadament podran escollir alguna de les dues opcions següents:
Realitzar el mateix examen que els i les estudiants que no estan fent tasques de voluntariat i treball en relació la crisi de la COVID 19 (apartat a), o bé:
Realitzar un examen ABP 1a part, que serà de caràcter general i reflexiu en relació a l'experiència viscuda durant la crisi sanitària, de cadascun dels Mòduls pendents d'avaluar de tot el grau.
Aquests canvis també s'estableixen per als exàmens de recuperació pendents.
No es podran avaluar les pràctiques si aquestes queden anul·lades.

Tutoria i comunicació:
Els ABP es realitzarant els dies assenyalats en el calendari i a l'hora convinguda amb el seu tutors mitjançant videoconferència.
Es realitzaran seminaris i classes maginstrals de forma virtual que tindran assignades unes tasques a fer.
Estaran programades una sèrie de tutores per resoldre dubtes tant de les tutories ABP, com de les magistrals o seminaris

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.