Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Definir, dissenyar i executar una investigació de temàtica afí a la publicitat i les relacions públiques amb estructura acadèmica. Ser capaç d'escriure-la correcta i justificadament i de defensar davant un tribunal.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup F

Durada:
Anual
Professorat:
Manuel Alcala Vilavella  / Sílvia Bodoy Salvans  / Maria Rosa Collell Riera  / Lluís Costa Fernàndez  / Olga Felisa del Rio Sanchez  / Josep Maria Deu Perera  / Francisco Javier Espinach Orús  / Silvia Espinosa Mirabet  / Laura Fanals Gubau  / Sergi Font Domenech  / Ramon Girona Duran  / Joaquim Gudayol Portabella  / Jaume Guzman Casals  / Fernando Julian Perez  / Joaquin Llado Badosa  / Joaquim Majó Fernandez  / David Marti Campmajo  / Ramon Francesc Martin Guart  / Monica Punti Brun  / Jordi Serra Simon  / Josep Vicenç i Eres
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
Manuel Alcala Vilavella  / Sílvia Bodoy Salvans  / Maria Rosa Collell Riera  / Lluís Costa Fernàndez  / Olga Felisa del Rio Sanchez  / Josep Maria Deu Perera  / Francisco Javier Espinach Orús  / Silvia Espinosa Mirabet  / Laura Fanals Gubau  / Sergi Font Domenech  / Ramon Girona Duran  / Joaquim Gudayol Portabella  / Jaume Guzman Casals  / Fernando Julian Perez  / Joaquin Llado Badosa  / Joaquim Majó Fernandez  / David Marti Campmajo  / Ramon Francesc Martin Guart  / Monica Punti Brun  / Jordi Serra Simon  / Josep Vicenç i Eres
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG.1. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions, des d'un punt de vista econòmic, ecològic i social
 • CG.2. Expressar-se amb correcció, oralment i per escrit
 • CG.4. Recollir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, en funció d'objectius predeterminats, i de diferent procedència i format, respectant l'autoria de les fonts
 • CG.5. Llegir, comprendre i comentar textos científics
 • CG.6. Analitzar els fets a partir d'una guia externa, identificant les causes i expressant l'opinió personal de forma sintètica
 • CG.9. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip
 • CG.10. Utilitzar l'enginy i la creativitat per trobar solucions adequades a problemes inèdits
 • CE.3. Descriure els principals components estructurals de tots els sectors implicats en la comunicació publicitària i en les relacions públiques
 • CE.4. Analitzar i investigar processos i estructures de la comunicació publicitària i de les relacions públiques
 • CE.5. Distingir els comportaments en la comunicació social
 • CE.6. Emprar les tecnologies del llenguatge audiovisual en mitjans convencionals i no convencionals
 • CE.9. Dissenyar, executar i controlar els projectes de publicitat i relacions públiques de productes i serveis de les organitzacions
 • CE.10. Analitzar, des d'una vessant crítica, els diferents factors que conformen la relació entre les diferents empreses de comunicació, especialment entre les de comunicació publicitària i els anunciants, i entre les relacions públiques i els públics
 • CE.13. Diferenciar i utilitzar tots els elements visibles i no visibles que constitueixen una Imatge
 • CE.15. Escollir i aplicar les tècniques de les relacions públiques en funció dels objectius d'un projecte de comunicació i relacions públiques

Continguts

1. Conèixer el reglament de TFG de la facultat i el Manual del TFG

2. Realització de la Recerca

          2.1. Estructuració de la recerca en funció dels objectius, preguntes d'investigació i/o hipòtesis

          2.2. Treball de Gabinet

                    2.2.1. Elaboració del marc teòric

                    2.2.2. Desenvolupament metodològic

          2.3. Treball de camp

                    2.3.1. Recollida de la informació

                    2.3.2. Explotació de dades

          2.4. Treball de Gabinet

                    2.4.1. Anàlisi de dades

                    2.4.2. Elaboració dels resultats de la recerca

                    2.4.3. Elaboració de les conclusions i, si és el cas, del producte d'aplicació

3. Memòria final

4. Presentació i defensa pública dels resultats

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 80,00 0 80,00
Elaboració individual de treballs 3,00 200,00 0 203,00
Exposició dels estudiants 1,00 8,00 0 9,00
Sessió participativa 3,00 0 0 3,00
Tutories de grup 5,00 0 0 5,00
Total 12,00 288,00 0 300

Bibliografia

 • Berganza Conde, Mª Rosa (2005 ). Investigar en comunicación : guía práctica de métodos y técnicas de investigación social en Comunicación . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Callejo Gallego, Javier (cop. 2006 ). Proyectos y estrategias de investigación social : la perspectiva de la intervención . Madrid [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Igartua, Juan José (2006 ). Métodos cuantitativos de investigación en comunicación . Barcelona: Bosch. Catàleg
 • Val Cid, Consuelo del (2005 ). Prácticas para la comprensión de la realidad social . Aravaca(Madrid): McGraw Hill. Catàleg
 • Vilches, Lorenzo (2011 ). La Investigación en comunicación : métodos y técnicas en la era digital . Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Wimmer, Roger D (1996 ). La Investigación científica de los medios de comunicación : una introducción a sus métodos . Barcelona: Bosch. Catàleg
 • Amat Salas, Oriol. Rocafort Nicolau, Alfredo. Rodrigo de Larrucea, Jaime. (2017). Com fer recerca : (Primera edició). Barcelona: Profit Editorial. Catàleg
 • González García, Juana María. (2014). Cómo escribir un trabajo de fin de grado :. Madrid: Síntesis. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Memòria final i presentació escrita de la recerca. El Tutor/a avalua la memòria dipositadadel TFG. L'originalitat i elecció del tema,l'estructura del treball, els objectius, el nivell d'entendiment, la metodologia emprada, el marc teòric desenvolupat, els resultats obtinguts,l'adequació de la bibliografia i els aspectes formals (ortografia, redactat, referenciació, taules, etc.)i la memòria. La dedicació, la capacitat de treball i recerca, l'autonomia de l'estudiant. 70 No
Presentació i defensa pública S'avalua la memoria del TFG i la seva defensa davant del tribunal.
La memoria es valora l'originalitat,l'estructura del treball, els objectius, el nivell d'entendiment, la metodologia emprada, el marc teòric desenvolupat, els resultats obtinguts,les conclusions. L'adequació de la bibliografia i els aspectes formals (ortografia, redactat, referenciació, taules, etc.)

La presentació i defensa del TFG. El contingut de la presentació, l'expressió corporal, l'expressió oral, la planificació de la presentació i les respostes al tribunal.

30 No

Qualificació

Els criteris de qualificació del Treball Final de Grau (TFG) vindran regulats per l' article 9- d'avaluació i qualifiació. (Reglament de Treballs finals aprovat per la Junta de Facultat de Turisme 2/20018, de 19 de desembre de 2018).

L'avaluació tindrà en compte l'acreditació de les competències específiques i transversals vinculades al TFG en Publicitat i Relacions Públiques.

El treball (memòria), s’haurà de presentar en format digital (convertit a pdf), per tal de seguir el pla d’ambientalització de la UdG. L’estudiant haurà de lliurar el treball a través del “Moodle”, assignatura “Treball Final de Grau” dins la bústia corresponent.

Els treballs hauran de presentar-se seguint obligatòriament el model establert per la Facultat, que en regularà l’estructura i presentació en el Manual del TFG.

Les dates límit de lliurament del TFG per cada convocatòria les fixa el Consell d’Estudis i es troben disponibles al calendari del curs.

Abans del període per a realitzar les defenses, en la data de lliurament de TFG, l’estudiant dipositarà a través de La meva UdG l’original del TFG en format pdf. Un cop dipositats tots els TFG d’una convocatòria el coordinador procedirà a fer arribar una còpia als membres del Tribunala a traves de la plataforma moodle.

Pel dipòsit del treball serà necessària l'autorització per part del tutor/a, qui ho complementarà amb un informe valoratiu. El tutor té dret a veure el contingut complert del treball un mínim de quinze dies abans de la data de dipòsit, per tal de donar el vist-i-plau del dipòsit.


El tutor/a haurà valorar el treball abans que el tribunal. Si la seva valoració no és superior o igual a 5 l’estudiant no podrà defensar el treball (es considerarà que no autoritza el dipòsit) i es considerarà com a No Presentat en l’acta.

El Tribunal podrà no avaluar el TFG que presenti els següents problemes:

- Un número excessiu d’errors ortogràfics i/o tipogràfics. En el programa de l’assignatura es podrà fixar el límit d’aquesta tolerància.

- L’absència dels elements essencials del TFG, especialment: l’absència de cites bibliogràfiques, la manca de bibliografia (o una bibliografia clarament deficient), l’absència de conclusions o la no inclusió dels objectius i la metodologia.

- La manca de rigor formal del document, com per exemple, l’ús de moltes fonts diverses, caixes de lletra, tipus d’interlineat o models de gràfics.

- El fet de presentar el treball en un altre format que no sigui “pdf”.

- El fet que no es tracti d’un document original, és a dir, que plagiï totalment o parcialment un altre document.

- El Tribunal no avaluarà cap TFG que no tingui el corresponent vistiplau del tutor o que hagi estat suspès pel tutor.

En el cas que el Tribunal no avaluï per algun dels problemes esmentats,considerarà NO APTE el document, i ho notificarà a l'estudiant el més ràpidament possible, abans de la seva exposició oral i defensa. La nota que figurarà en aquest cas a l'expedient acadèmic de l'estudiant serà zero.

La nota del treball escrit (memòria) dipositat equivaldrà al 70% de la nota final del TFG, i la defensa i exposició el 30%.

Davant de qualsevol problemàtica relacionada amb la defensa i presentació del TFG, la coordinació del TFG decidirà sobre com cal procedir.

PRESENTACIÓ ORAL I DEFENSA. L’acte de defensa del TFG es farà en sessió pública, davant de tres membres que formen part del Tribunal d’Avaluació de TFG. L’estudiant disposarà d’un temps mínim de 5 minuts i d’un màxim de 7 minuts per exposar el seu treball. Una vegada acabada l’exposició, tant el tutor com els dos membres presencials del Tribunal podran formular les preguntes i/o comentaris que creguin convenients. L’estudiant procedirà a la resposta de les preguntes o comentaris que li hagin formulat els membres del tribunat i el tutor, una vegada hagin finalitat les intervencions d’aquests.

La defensa oral serà avaluada i equivaldrà al 30% de la nota final del TFG.Un cop feta la deliberació, el Tribunal procedirà a complimentar el document de l’acta d’avaluació, fent-hi constar la qualificació del tribunal.

Un cop entrades totes les notes parcials dels TFG, la Coordinació de TFG tancarà les actes d’avaluació oficials.

Els TFG que tinguin una nota de 8 o més seran dipositats a la Biblioteca de la Facultat, prèvia autorització de l’autor.

Davant de qualsevol problemàtica relacionada amb l’avaluació i defensa del TFG, el coordinador decidirà sobre com cal procedir.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:

Es considerarà com a NO PRESENTAT quan s'incorri en un o més d'aquests fets:No es lliuri el document en la bústia del Moodle d'acord amb les dates establertes en el calendari o no es faci la presentació i defensa del treball.

Avaluació única:
Aquesta assignatura no disposa d'avaluació única.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Un cop assignat el Tutor/a. Les tutories es faran segons acordi estudiant-tutor. En línies generals, la tutoria es farà a partir d'un correu electònic al tutor/a per quedar en dia i hora per fer una tutoria presencial o on-line.
Cas de no poder contactar amb el tutor/a, l'estudiantat contactarà amb el coordinador de TFG (manuel.alcala@udg.edu).

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció principal amb l'estudiantat serà a partir de la platafoma moodle com a base descriptiva dels pasos a seguir pel TFG. S'utilitzaran avisos i correus electrònics.

La comunicació i interacció del tutor/a amb l'estudiantat serà el que s'acordi conjuntament.

Observacions

El reglament que regularà el Treball Final de Grau (TFG) en Publicitat i Relacions Públiques, serà l'aprovat per la Junta de Facultat de Turisme 2/20018, de 19 de desembre de 2018.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el cas de l'escenari de confinament:

L'activitat relacionada amb el desenvolupament del TFG seguirà tal i com estava prevista en el disseny de l'assignatura.

Les tutories es mantindran com a forma de comunicació i seguiment del TFG entre estudiants i tutors/es, amb un canvi de métode o canal de comunicació on-line acordat entre l'estudiantat i el tutor/a.

Modificació de l'avaluació:
En cas d'escenari de cofinament:

Es mantindran les dates d'entrega proposades a inici de curs. Tot i això, a la plataforma de Moodle de l'assignatura, si penjaran les possibles modificacions i/o excepcions.

Els criteris d’avaluació continuran essent els previstos en el disseny de l'assignatura, amb la modificació que la presentació oral que serà d'uns cinc minuts en format de video de presentació del TFG + la defensa davant de tribunal. Els detalls seran especificats a la plataforma moodle.

La defensa del treball es realitzarà per mitjans virtuals. Durant el mes de maig es farà una reunió on s'exposarà com serà tot el procés de defensa davant del tribunal i es documentarà en el moodle un resum del mecanisme de funcionament.

Tutoria i comunicació:
En cas d'escenari de cofinament:

La comunicació entre els/les estudiants i els/les tutors/es es realitzarà a través de correu electrònic o el mitjà alternatiu (google meet, zoom, whatsap, telefon, skype, forum mooddle... )que estableixin per tal de mantenir una comunicació fluida.

La comunicació des de la Coordinació del TFG i/o en grup es realitza a través del fòrum de la plataforma de Moodle de l'assignatura i també per email.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.