Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Ens trobem en un context social de canvis constants. Les eines tradicionals estan qüestionades, sorgeixen nous players, les xarxes socials modifiquen els hàbits a tots els nivells i la transformació digital inunda totes les esferes professionals. En un entorn com el descrit, la publicitat recull i reflecteix aquests canvis i els aplica en les seves estratègies i tàctiques. Temes com la innovació, la disrupció, els nous valors, el concepte transmèdia, etc. seran objecte de coneixement, debat i discussió en aquesta assignatura.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORGE BOTEY LOPEZ
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CG.10. Utilitzar l'enginy i la creativitat per trobar solucions adequades a problemes inèdits.
 • CE.2. Gestionar estratègicament la comunicació.
 • CE.3. Descriure els principals components estructurals de tots els sectors implicats en la comunicació publicitària i en les relacions públiques.
 • CE.5. Distingir els comportaments en la comunicació social.
 • CE.9. Dissenyar, executar i controlar els projectes de publicitat i relacions públiques de productes i serveis de les organitzacions.

Continguts

1. Objectius empresarials, de màrqueting i de comunicació

2. Context comunicatiu

3. Crítiques a la publicitat

4. El concepte transmèdia

5. Disrupció i Innovació

6. Els valors de la publicitat i les marques

7. Les "lleis" de les marques. Valors de Marca / Brand values

8. Insights: publicitat fora de context

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 19,5 19,5
Anàlisi / estudi de casos 4,5 6 10,5
Cerca d'informació 0 5 5
Classes expositives 10 0 10
Classes participatives 9 0 9
Classes pràctiques 4,5 0 4,5
Elaboració de treballs 0 12 12
Prova d'avaluació 0 10 10
Treball en equip 4,5 12 16,5
Tutories 3 0 3
Total 35,5 64,5 100

Bibliografia

 • Ricarte Bescós, José Mª (2000). Procesos y téncicas creativas publicitarias: ideas básicas.. Bellaterra: Servei de Publicacions UAB.. Catàleg
 • Ricarte Bescós, José Mª (1999). Creatividad y comunicación persuasiva. (2ª). Bellaterra: Servei de Publicacions UAB.. Catàleg
 • Young, James Webb. (1982). Una técnica para producir ideas.. Madrid: Eresma. Catàleg
 • De Bono, Edward. (1998). El pensamiento lateral: manual de creatividad.. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Solana, Daniel (2010). Postpublicidad:reflexiones sobre una nueva cultura publicitaria en la era digita. Barcelona: Doubleyou. Catàleg
 • García, César (2007). El libro de Bob. Madrid: Bob, Cop..
 • Gladwell, Malcolm (2001). La frontera de l'èxit: el punt d'inflexió de modes i epidèmies.. Barcelona: Empúries. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració de treballs/projectes en grups separats (s'especificaran normes concretes a classe) El treball/projecte en grup separats s'avaluarà entre 0-10. Es considera aprovat una nota igual o superior a 5. Per aplicar els percentatges, es requereix una nota en el treball/projecte igual o superior a 5. 45
Prova d'avaluació / examen L'examen s'avaluarà entre 0-10. Es considera aprovat una nota igual o superior a 5. Per aplicar els percentatges, es requereix una nota d'examen igual o superior a 5. 30
Resolució d'exercicis/ pràctiques fetes a classe o a casa (grup complet de l'assignatura; s'especificaran normes concretesa classe) En el decurs de les classes amb el grup complet d'estudiants, el docent proposarà una sèrie de temes/casos que els estudiants hauran de preparar, individualment, en parelles o petits equips (aquest extrem ja es concretarà segons el cas). Els casos es presentaran i debatran a classe públicament. El 25% de la nota s'obtindrà, de manera proporcional, en funció del nombre de casos presentats sobre el total de casos proposats pel docent.
25

Qualificació

El sistema d'avaluació per l'Avaluació Continuada (AC) està constituït per un conjunt d'activitats de diversa tipologia que té com a finalitat l'aprenentatge de les competències presents al programa de l'assignatura. Per aquesta raó, l'estudiant ha d'estar permanentment integrat en la dinàmica i en el dia a dia de l'assignatura: consultant el MOODLE i participant activament en les activitats que es proposen a través d'aquesta plataforma virtual i sent responsable amb les dates de lliurament dels exercicis diversos de diversa tipologia que haurà de realitzar al llarg del curs. Per això, és necessari assistir amb regularitat a classe, a les sessions de tutoria determinades pel professor o professora i a assistir a totes les activitats externes que es proposin perquè són altres entorns d'aprenentatge molt interessants. Així doncs, en l'Avaluació Continuada és obligatòria la presencialitat a fi i efecte de poder presentar, discutir i debatre a l'aula els exercicis proposats.

Aquells alumnes que no puguin seguir aquesta dinàmica, s'hauran de posar en contacte amb el docent per exposar el seu cas particular.

L'assignatura segueix els criteris de qualificació que s'especifiquen tot seguit:

- És requisit imprescindible FER, ENTREGAR, PRESENTAR si així es requereix, totes les parts avaluables de què es compon l'assignatura per tal d'aprovar-la. TOTES ELLES S'HAN D'APROVAR AMB UNA QUALIFICACIÓ MÍNIMA DE 5.

- És requisit imprescindible aprovar l'examen i la resta d'activitats avaluables AMB UN MÍNIM DE 5 per poder aplicar els percentatges. Si no es compleix aquest requisit, l'assignatura es suspèn i s'obté la nota que s'hagi tret en la part suspesa, i si n'hi ha més d'una, la més alta de les suspeses. El professor, però, contemplarà els casos suspesos i decidirà si proposa un examen de repesca.

- Una vegada es compta amb aquests requisits s'aplicaran els percentatges de cadascuna de les parts i es farà la mitjana.

- La qualificació final sorgeix del resultat obtingut a les pràctiques/casos, al treball/projecte i a l'examen.

- Valor de les pràctiques/casos = 25%; valor del treball/projecte = 45%; valor de l'examen= 30%.

- Si la mitjana final -havent aprovat les diferents parts avaluables- dóna com a resultat un 5 o superior, l'alumne haurà aprovat l'assignatura.

- Si la mitjana final dóna com a resultat un valor inferior a 5, l'alumne haurà suspès l'assignatura, i l'haurà de repetir sencera el curs següent.

- Es programa una única convocatòria d'examen al final del semestre. Excepcionalment, el professor decidirà (i així es farà constar al programa i als criteris d'avaluació de cada assignatura) si preveu una segona data de "repesca" pels casos que suspenguin l'examen.

- No es contempla l'opció de pujar nota.

NO ES SUPERA L'ASSIGNATURA EN ELS SEGÜENTS CASOS:

- Si no s'han fet i, si s'escau, presentat, les pràctiques/casos obligatoris NO es pot superar l'assignatura. Els estudiants hauran d'estar presents a les exposicions públiques dels casos.

- Si no es fa o no es participa en el treball / projecte de grup partit, NO es pot superar l'assignatura.

- Si no es fa l'examen final, NO es pot superar l'assignatura.

- Si no s'acredita el 80% d'assistència mínima, no s'aprova per avaluació continuada.

- Si la nota d'examen és inferior a 5, se suspèn l'assignatura amb la nota de l'examen.

- Si la nota final resultant de fer totes les mitjanes de les parts avaluables és inferior a 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El criteri del No Presentat correspon a l'estudiant que no ha assistit a classe i/o no ha fet les activitats d'avaluació que formen part del material avaluable.

Observacions

- GENERALS: A principis de curs, el professor explicarà a classe i publicarà al Moodle un resum de les normes de l'assignatura com a informació complementària a la descrita en aquest Disseny de l'assignatura.

- SOBRE LA BIBLIOGRAFIA: Atesa la configuració i desenvolupament de l'assignatura aquesta no compta amb manuals específics. Les obres indicades a l'apartat de bibliografia són de referència i considerades clàssiques de la literatura publicitària. El professor indicarà, en funció de les necessitats i desenvolupament de l'assignatura al llarg del curs, les obres, articles, monografies i llocs web més idonis per a treballar i seguir cada tema.