Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Definició i característiques d'un pla de RP. Models bàsics de la planificació en RP. Etapes d'un pla de RP. Avaluació d'un pla de RP: l'auditoria. Elaboració d'un pla estratègic de relacions públiques i de comunicació corporativa.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANDREA OLIVEIRA DOS SANTOS
Idioma de les classes:
Català (30%), Castellà (70%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANDREA OLIVEIRA DOS SANTOS
Idioma de les classes:
Català (30%), Castellà (70%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANDREA OLIVEIRA DOS SANTOS
Idioma de les classes:
Català (30%), Castellà (70%)

Competències

 • CG.10. Utilitzar l'enginy i la creativitat per trobar solucions adequades a problemes inèdits.
 • CE.3. Descriure els principals components estructurals de tots els sectors implicats en la comunicació publicitària i en les relacions públiques.
 • CE.8. Relacionar els objectius de les empreses en relació amb la tipologia dels seus productes, així com la seva distribució, preu i comunicació per aconseguir major eficàcia i eficiència.
 • CE.9. Dissenyar, executar i controlar els projectes de publicitat i relacions públiques de productes i serveis de les organitzacions.
 • CE.15. Escollir i aplicar les tècniques de les relacions públiques en funció dels objectius d'un projecte de comunicació i relacions públiques.

Continguts

1. Definició i característiques de la planificació estratègica

2. Les etapes de la planificació estratègica

3. La investigació: públics, auditoria i informe

4. La planificació

5. La comunicació

6. L’avaluació: Tècniques d’avaluació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 20,00 0 20,00
Anàlisi / estudi de casos 11,00 5,00 0 16,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 0 18,00 0 18,00
Exposició dels estudiants 0 10,00 0 10,00
Prova d'avaluació 24,00 12,00 0 36,00
Total 35,00 65,00 0 100

Bibliografia

 • Capriotti, P. (2009). Branding corporativo. Santiago de Chile: Colección de libros de empresas.
 • Capriotti, P., Oliveira, A. & Zeler, I. (2019). La Investigación de los públicos en los modelos de la planificación estratégica. Sphera Publica , 2(19), 21-35
 • Cuenca, J. (2017). Cómo hacer un plan estratégico de Comunicación. Vol. III (1ª). Barcelona: UOC. Catàleg
 • El Mansouri, H., Oliveira, A. & Costa, LI. (2019). La imagen de CEUCAT en la Universidad de Girona. Hologramática , 29(2), 129-151
 • Matilla, K (2008). Los Modelos de Planificación Estratégica en la Teoría de las Relaciones Públicas. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Matilla, K (2009). Conceptos Fundamentales en Planificación Estratégica de las Relaciones Públicas. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Marca, G. (2017). Cómo hacer un plan estratégico de Comunicación. Vol. IV (1ª). Barcelona: UOC. Catàleg
 • Oliveira, A. (2017). Cómo hacer un plan estratégico de Comunicación. Vol. II (1ª). Barcelona: UOC. Catàleg
 • Oliveira, A., Capriotti, P. & Matilla, K (2015). Concepción y gestión estratégica de los públicos en las empresas del sector ener. Communication & Society , 28(1), 79-92
 • Oliveira, A., Capriotti, P. & Zeler, I. (2018). Análisis del concepto de ‘públicos’ en Relaciones Públicas. Communication Papers, 7(1), 43-57 Catàleg
 • Xifra, J. (2005). Planificación estratégica de las relaciones públicas. Barcelona: Paidós. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Clases teòriques Prova d'avaluació. No hi ha requisit mínim per aprovar. Aquesta activitat d'avaluació NO és recuperable. 20 No
Classes participatives, anàlisi / visionat / audició / realització d'exercicis i resolució de casos pràctics/ estudis de casos, debat L’assistència a classe i la participació en les pràctiques que es realitzin conjuntament. La serietat en la realització i entrega dels treballs i dels exercicis pràctics esmentats que es demanin als alumnes. El grau d’anàlisi i de treball en les pràctiques. La lògica i la capacitat de comunicació. La capacitat de solucionar qüestions reals no només a través dels coneixements adquirits en aquesta i altres assignatures, sinó també disposar d'habilitats, coneixements i actituds que permeten exercir les tasques pròpies de la professió. La capacitat de resoldre problemes i situacions de treball de manera autònoma. Rúbriques. No lliurar els exercicis i les solucions dels casos en les dates acordades suposarà un zero a la nota. Aquesta activitat d'avaluació és recuperable. 30
Elaboració de treballs i informes L’assistència a classe i la participació en les pràctiques que es realitzin conjuntament. La serietat en la realització i entrega dels treballs i dels exercicis pràctics esmentats que es demanin als alumnes. El grau d’anàlisi i de treball en les pràctiques. La lògica i la capacitat de comunicació. La capacitat de solucionar qüestions reals no només a través dels coneixements adquirits en aquesta i altres assignatures, sinó també disposar d'habilitats, coneixements i actituds que permeten exercir les tasques pròpies de la professió. La capacitat de resoldre problemes i situacions de treball de manera autònoma. L'assistència a classe és obligatòria en el dia de les presentacions de les pràctiques. L'absència en dies de presentació suposarà un zero a la nota. Si l'absència es justifica per problemes de força major (i alhora el grup dóna suport a la persona que no hagi vingut, és a dir, s'informa al professor que la persona va participar en l'elaboració del treball), l'alumne podrà obtenir la mateixa nota que el grup. No lliurar els treballs en les dates acordades suposarà un zero a la nota. Aquesta activitat d'avaluació és recuperable. 35%. (dels quals es desglossa de la següent manera: informe escrit pla presentació oral 25%, avaluació creuada 10%) 35
Exposició / presentació de treballs per part dels estudiants a classe o davant un tribunal La lògica i la capacitat de comunicació. Rúbriques (Criteris principals: coneixement de la matèria i contingut, organització, col·laboració, argumentació, gestió del temps). L'assistència a classe és obligatòria en el dia de les presentacions de les pràctiques. L'absència en dies de presentació suposarà un zero a la nota. Aquesta activitat d'avaluació NO és recuperable. 15 No

Qualificació

L’avaluació continuada de l’assignatura constarà de diferents parts i n’és requisit aprovar cadascuna per separat:

a.1) Examen de la teoria (suposa el 20% de la nota de la primera part)
a.2) Exercicis pràctics :
Valoració de la part pràctica: suposarà el 80% de la nota. Es valorarà:

L’assistència a classe i la participació en les pràctiques que es realitzin conjuntament.
La serietat en la realització i entrega dels treballs i dels exercicis pràctics esmentats que es demanin als alumnes.
El grau d’anàlisi i de treball en les pràctiques.
La lògica i la capacitat de comunicació
La capacitat de solucionar qüestions reals no només a través dels coneixements adquirits en aquesta i altres assignatures, sinó també disposar d'habilitats, coneixements i actituds que permeten exercir les tasques pròpies de la professió.
La capacitat de resoldre problemes i situacions de treball de manera autònoma.

L'assistència a classe és obligatòria en el dia de les presentacions de les pràctiques. L'absència en dies de presentació suposarà un zero a la nota.

Si l'absència es justifica per problemes de força major (i alhora el grup dóna suport a la persona que no hagi vingut, és a dir, s'informa al professor que la persona va participar en l'elaboració del treball), l'alumne podrà obtenir la mateixa la nota que el grup a la que hagi faltat.

La qualificació final serà la mitjana entre totes les parts (d’acord a la seva ponderació) de la part teòrica i la part pràctica, sempre que s'hagin aprovat totes les parts avaluades.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat l’estudiant que ha realitzat menys del 50% de les activitats d’avaluació continuada (si s’escau es ponderen per el pes corresponent) o no s’ha presentat a l’avaluació única.

Avaluació única:
L'avaluació única consisteix en una prova d'avaluació en la data fixada que tindrà un pes del 100 %. Aquesta data serà publicada abans de l’inici del semestre i serà abans que finalitzi l’avaluació continuada. Aquest examen tindrà una possible recuperació en la setmana prevista per a les recuperacions.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

A través del correu electrònic directe a les professores de l’assignatura podeu concertar trobades per fer tutories. Respondrem els correus en un màxim 36 hores en dies laborables.

L’horari de les tutories previst és els dimarts de 16:30 a 17:30. Es podrà fer tant de forma presencial com de forma remota a través del canal especificat al moodle.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

A l’hora de classe es donaran totes les instruccions necessàries pel seguiment de l’assignatura, a més es farà una entrada al Moodle (anuncis) de l’assignatura per a que en quedi constància.

Acadèmia Meet up. El acadèmia meet up és un espai de diàleg entre els estudiants i el professor. Un cop per setmana (els dijous de 10h a 11h), el professor estarà disponible durant una hora perquè l'estudiant que desitgi, per exemple, aclarir un dubte o desitgi realitzar una consulta sobre com realitzar un treball pràctic. El Acadèmia Meet up es realitza virtualment.

L'Acadèmia Meet up serà el canal de comunicació ordinari entre professor i cada estudiant fora de les hores de classe. Es reserva el correu electrònic només per a causes extraordinàries.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
A més de la prova d'avaluació dels conceptes teòrics, les activitats consisteixen en l'elaboració de treballs i informes, en la resolució de casos pràctics i l'exposició oral dels treballs elaborats.

Durant les hores de classe previstes, a través de GoogleMeet, es realitzarà una classe virtual amb el suport del PowerPoint amb interacció dels alumnes.

En el cas especial d’estudiants que per motius sanitaris hagin de confinar-se per un període de 15-30 dies o que per motius de salut no podran assistir a la universitat (persones de risc), es consideraran un cas específic per passar a avaluació única. L'activitat docent es farà mitjançant la lectura de material bibliogràfic recomanat pel professor i les tutories per resoldre dubtes que els estudiants puguin tenir sobre el contingut de l'assignatura.

Modificació de l'avaluació:
En el cas que les activitats d’avaluació no es puguin fer de forma presencial, es realitzaran aquestes mateixes activitats el mateix dia i hora previst, amb mitjans no presencials. Quinze dies abans de la data us informarem del mitjà que s’utilitzarà per fer-lo.

Tutoria i comunicació:
La Tutoria i comunicació amb l’estudiantat es farà tal i com es defineix en la pestanya de Tutoria i Comunicació en tots els escenaris.