Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Evolució del màrqueting. Màrqueting estratègic: Definició, conceptes bàsics i elements centrals. Estratègia i tàctica. Estratègies de màrqueting aplicades a la comunicació. Macroentorn i microentorn. SWOT, Pest i anàlisi de les forces competitives. El concepte de rivalitat ampliada de Porter. Consumidor i targets. Segmentació. Producte i marca. Elements del branding. Arquitectura de marca. Posicionament
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CARLA GALVANY SANCHEZ
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CG.7. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los.
 • CG.9. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
 • CG.11. Interpretar les actuacions de l'àmbit disciplinar propi que tenen incidència en les persones i o en el medi.
 • CG.12. Elaborar diferents propostes d'actuació que puguin donar resposta a situacions èticament compromeses.
 • CE.10. Analitzar, des d'una vessant crítica, els diferents factors que conformen la relació entre les diferents empreses de comunicació, especialment entre les de comunicació publicitària i els anunciants, i entre les relacions públiques i els públics

Continguts

1. Màrqueting. Definició, conceptes bàsics i elements centrals

2. Evolució del màrqueting

3. Estratègia

4. Entorn

5. Consumidor, target i segmentació.

6. Producte vs. Marca. Creació de marca i posicionament.

7. Treball final

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 15 15
Cerca d'informació 10 0 10
Classes expositives 45 4 49
Classes participatives 15 0 15
Classes pràctiques 3 0 3
Elaboració de treballs 1 23 24
Prova d'avaluació 2 8 10
Resolució d'exercicis 3 6 9
Treball en equip 0 15 15
Total 79 71 150

Bibliografia

 • Kotler, Philip; keller, Kevin (2009). Dirección de marketing (12ª). Madrid: Prentice Hall. Catàleg
 • Lambin, Jean-Jacques (1995). Marketing estratégico (3ª). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Ortega, Enrique (1981). La dirección de marketing. Madrid: ESIC. Catàleg
 • Santesmases, Miguel (2007). Marketing. Conceptos y estrategias (5ª). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Porter, Michael (2009). Ser competitivo. Barcelona: Deusto. Catàleg
 • Santesmases, Miguel (1996). términos de marketing. Diccionario-Base de datos.. Madrid: Pirámide.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració de treballs El treball s'avaluarà entre 0-10 i es tindran en compte: l'anàlisi de l'entorn, el diagnòstic, el desenvolupament de l'estratègia, el pla d'accions i la presentació. 45
Prova d'avaluació / examen L'examen s'avaluarà entre 0-10. Es farà mitjana amb una nota igual o superior a 4. 30
Elaboració pràctiques i exercicis Les pràctiques s'han de presentar obligatòriament. De manera genèrica totes es puntuaran sobre 10. Excepcionalment, alguna pràctica feta a l'aula, es pot puntuar entre 0 i 1 punts. 25

Qualificació

El sistema d’avaluació per l’Avaluació Continuada (AC) està constituït per un conjunt d’activitats de diversa tipologia que té com a finalitat l’aprenentatge de les competències presents al programa de l’assignatura. Per aquesta raó, l’estudiant ha d’estar permanentment integrat en la dinàmica i en el dia a dia de l’assignatura: consultant el MOODLE i participant activament en les activitats que es proposen a través d’aquesta plataforma virtual i sent responsable amb les dates de lliurament dels exercicis diversos de diversa tipologia que haurà de realitzar al llarg del curs. Per això, és necessari assistir amb regularitat a classe, a les sessions de tutoria determinades pel professor o professora i a assistir a totes les activitats externes que es proposin perquè són altres entorns d’aprenentatge molt interessants. Així doncs, en l'Avaluació Continuada és obligatòria la presencialitat a fi i efecte de poder presentar, discutir i debatre a l'aula els exercicics proposats.

Aquells alumnes que no puguin seguir aquesta dinàmica, s'hauran de posar en contacte amb la professora per exposar el seu cas particular.

L'assignatura consta de diversos exercicis i treballs per mitjà dels quals s’ha organitzat l’aprenentatge.

En el cas de l'assignatura de màrqueting, són requisits imprescindibles per poder superar-la:
-Realitzar totes les pràctiques obligatòries
-Fer i presentar el treball final
-Treure una nota d'examen superior a 4 per tal de poder aplicar els percentatges.

Una vegada es compta amb aquests requisits s’aplicaran els percentatges de cadascuna de les parts i es farà la mitjana.

- La qualificació final sorgeix del resultat obtingut a les pràctiques, al treball final i a l'examen (quan la nota obtinguda en aquest cas és superior a 4).
- Valor de les pràctiques = 25%; valor del treball = 45%; valor de l'examen= 30%.
- Si la mitjana final dóna com a resultat un 5 o superior, l’alumne haurà aprovat l'assignatura.
- Si la mitjana final dóna com a resultat un valor inferior a 5, l’alumne haurà suspès l'assignatura, i l’haurà de repetir tota el curs següent.

L'examen així com algunes de les pràctiques de l'assignatura que es portaran a terme a nivell individual ens permeten avaluar de manera individual a l'estudiant. En aquells casos en què un estudiant tregui una nota d'examen inferior a 4, la resta d'activitats no faran mitjana (no s'aplicaran els percentatges corresponents en el càlcul de la nota final) i es suspendrà l'assignatura amb la NOTA DE L'EXAMEN.

- Es programa una única convocatòria d'examen al final del semestre.

- No es contempla la opció de pujar nota.

NO ES SUPERA L'ASSIGNATURA SI ENS TROBEM EN ALGUN D'AQUESTS CASOS:
- Si no es porta a terme el treball final NO es pot superar l’assignatura.
- Si no s’entreguen les pràctiques (*excepcionalment, alguna d’aula pot no fer-se; ens referim al bloc pràctiques en general) NO es pot superar l’assignatura.
- Si no es realitza l’examen teòric NO es pot superar l’assignatura.
- Si la nota de l’examen és inferior a 4, l’assignatura es suspèn amb la nota de l’examen i no s’apliquen els percentatges.
- Si no s’arriba al 80% d’assistència mínima, no s’aprova l’assignatura.
- Si la nota final resultant és inferior a 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El criteri del No Presentat correspon a l'estudiant que no ha assistit a classe i/o no ha fet les activitats d'avaluació que formen part del material avaluable de manera recurrent. Quan una pràctica no obligatòria no s'entrega però l'alumne/a segueix de manera regular l'assignatura, aquella pràctica s'avaluarà amb un 0 i no amb un No presentat.

Observacions

L’assistència i la participació a les classes és fonamental per poder assolir uns coneixements òptims de l’assignatura.

L'assignatura màrqueting estratègic i la de Estructura i planificació de mitjans compartiran un treball conjunt en el que es treballaran els principals aspectes de cadascuna de les assignatures però que es centrarà, en ambdós casos, en un mateix producte/marca. De la mateixa manera, es preveu una presentació conjunta per part de cadascun dels equips als dos professors segons el calendari que s'establirà durant el curs.

L'idioma de predominant de l'assignatura és el castellà, encara que s'alternarà amb el català. Els documents i la bibliografia també podran ser en castellà i anglès.