Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Anàlisis jurídica de la gestió dels recursos públics. Domini públic i domini privat de l'administració: formes de gestió. Estudi del règim jurídic del patrimoni cultural i els espais naturals (excepte regulació litoral costaner).
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Lluis Antoni Jaile Benitez
Idioma de les classes:
Català (100%), Anglès (0%)

Grup EN

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Lluis Antoni Jaile Benitez
Idioma de les classes:
Català (0%), Anglès (100%)

Competències

 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • 12. Coordinar i liderar projectes de treball o altres activitats
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics
 • CG.9 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
 • CG. 12 Elaborar diferents propostes d'actuació que puguin donar resposta a situacions èticament compromeses.
 • CG. 2 Expressar-se amb correcció, oralment i per escrit en diverses llengües.
 • CG.6 Analitzar els fets a partir d'una guia externa, identificar-ne les causes i expressar-ne l'opinió personal de manera sintètica
 • CE.7 Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística
 • CE.1 Adquirir coneixements bàsics a les disciplines que estudien el turisme

Continguts

1. Part general: la gestió dels recursos turístics públics

          1.1. El concepte de servei públic i la seva vinculació als recursos turístics

          1.2. El domini públic i privat de l’administració: tipologia de béns de l’administració i règim jurídic

          1.3. Formes de gestió de serveis públics turístics

                    1.3.1. La gestió directa de serveis públics turístics: Sense òrgan específic, amb òrgan específic o amb persona jurídica

                    1.3.2. La gestió indirecta de serveis públics turístics: Concessió, concert, gestió interessada o societat d’economia mixta

2. Part especial: especial referència al règim jurídic del patrimoni cultural i els espais naturals

          2.1. Patrimoni cultural: el marc normatiu, les categories de protecció del patrimoni cultural i el seu règim jurídic

          2.2. Espais naturals: el marc normatiu, el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i els espais naturals de protecció especial

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5,00 6,00 0 11,00
Prova d'avaluació 2,00 16,00 0 18,00
Resolució d'exercicis 7,00 9,00 0 16,00
Sessió expositiva 15,00 20,00 0 35,00
Sessió pràctica 10,00 10,00 0 20,00
Total 39,00 61,00 0 100

Bibliografia

 • Trayter Jiménez, Joan M. (2013). Derecho Administrativo. Parte general. Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Fernández Rodríguez, Carmen (2010). Derecho administrativo del turismo (5ena). Madrid: Marcial Pons. Catàleg
 • Severiano Fernández Ramos, Raúl Pérez Guerra (2013). Manual de derecho administrativo del sector turístico (1era). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Oriol Miralbell (coord.); Ramon Arcarons, Josep Capellà, Francesc González, (2010). Gestió pública del turisme (1era). Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Cosculluela Montaner, Luis (2010 ). Manual de derecho administrativo : parte general (21a ed.). Cizur Menor (Navarra): Civitas Thomson Reuters. Catàleg
 • Castejón Montijano, Rafael (cop. 2003 ). Introducción a la economía para turismo . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Stiglitz, Joseph E (DL 2002 ). La Economía del sector público (3a ed.). Barcelona: Antoni Bosch. Catàleg
 • Dwyer, Larry (2006 ). International handbook on the economics of tourism . Cheltenham [etc.]: Edward Elgar. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Avaluació de la primera i segona lliçó sobre la gestió jurídica dels recursos públics S'avaluarà el coneixement i la comprensió dels continguts explicats durant el període de docència. 60
Pràctica sobre el tema 1 S'avaluarà la capacitat d'aplicar els coneixements teòrics per resoldre exercicis de supòsits pràctics sobre el contingut del tema 1. 15 No
pràctica sobre el tema 2. s'avaluarà la capacitat d'aplicar a supòsits pràctics el contingut del tema 2 15 No
Intervenció de l'estudiant durant les sessions de classe El professor valorarà de manera discrecional (sota el seu lliure criteri) la qualitat de les intervencions dels estudiants durant les sessions de classe, bé sigui fent preguntes, bé oferint respostes, bé intervenint en debats programats o espontanis.

La lliure valoració per part del professor i el fet que no es pugui sotmetre a un calendari (atès que es tracta d'incentivar la participació crítica de l'estudiant) suposa que aquesta no sigui una activitat recuperable, i no se li assignen hores de dedicació atès que l'activitat es desenvoluparà durant les sessions lectives.
10 No

Qualificació

L'avaluació continuada és la forma regular o ordinària d'avaluació de l'assignatura, i es farà a través de:

1. EXAMEN de la part teòrica temes 1 i 2: pes d'un 60% de la nota global.

2. EXERCICI de PRÀCTICA, del tema 1: pes d'un 15% de la nota global.

3. EXERCICI de PRÀCTICA, del tema 2: pes d'un 15% de la nota global.

4. Intervenció durant les sessions de classe: pes de fins un 10% de la nota global. Aquest criteri és de valoració discrecional (lliure) per part del professor per compensar els estudiants que intervinguin fent aportacions durant les sessions de classe, bé sigui a través de preguntes, respostes o intervencions en debats que es mantinguin durant les sessions de classe.

Si s'escau, el professor anirà publicant l'adaptació dels anteriors criteris a la dinàmica dels grups, sense que això suposi modificar els criteris publicats.

Es publica un calendari acadèmic de l'assignatura, amb les dates previstes per a realitzar les proves d'avaluació. És obligació de l'estudiant tenir coneixement i reservar-se aquestes dates. NO es realitzaran proves d'avaluació o exàmens per a casos individuals o supòsits particulars.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera "no presentat" aquell/a estudiant que:
. no realitzi l'examen teòric;
. no realitzi l'exercici de pràctica;
. no realitzi l'avaluació únic;
. no realitzi l'examen de recuperació.

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en realitzar un examen que equivaldrà al 100% de la nota final.

Aquest examen serà el mateix examen que realitzaran els estudiants que segueixin l'avaluació ordinària o continuada.

Per tal d'aprovar l'examen d'avaluació única, serà necessari que, a més de ser qualificat globalment amb una nota mínima de 5 s'hagi obtingut una puntuació mínima de 4 en la part de l'examen de teoria i en la part de l'exercici de pràctica. Si no s'obté aquest mínim de 4 punts, NO es farà mitjana i l'estudiant es considerarà suspès respecte tota l'assignatura, cosa que l'obligarà a presentar-se a l'examen de recuperació o repetir tota l'assignatura el curs següent.

Requisits mínims per aprovar:
Avaluació continuada: El resultat de l'avaluació serà la suma de la nota ponderada obtinguda en l'examen de la part teòrica, amb la nota ponderada corresponent a l'exercici de la part pràctica, més la nota atorgada discrecionalment per part del professor arrel de les intervencions de l'estudiant.

Avaluació única: el resultat de l'avaluació serà la suma de la nota ponderada obtinguda en l'examen de la part teòrica (60%), amb la nota ponderada corresponent a l'exercici de la part pràctica (15% + 15%).

RECUPERACIÓ (AVALUACIÓ ÚNICA i AVALUACIÓ CONTINUADA). L'estudiant que no hagi obtingut una puntuació final o global, mínima de 5, podrà recuperar la totalitat de la matèria en un EXAMEN ÚNIC.

En qualsevol cas, per considerar superada l'assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima global o final, de 5.

Tutoria

Per concertar dia i hora per realitzar una tutoria, l'estudiant remetrà un correu electrònic o trametrà un missatge pel servei de missatgeria de l'assignatura.
En aquest correu o missatge, l'estudiant indicarà dates i franges horàries disponibles.
En el termini màxim de 24 hores, el professor respondrà concretant el dia i l'hora de la tutoria o, en el cas de no coincidència d'agenda, proposant alternatives de calendari i horari.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

El servei de "fòrum" del moodle, serà el sistema regular de comunicació amb l'estudiant, on el professor anirà publicant aquelles instruccions i novetats que s'escaiguin.

És deure i responsabilitat de l'estudiant, de fer un seguiment continuat de les novetats que es publiquin en el forum.

També es crearà un servei de "forum obert", per tal que els estudiants puguin plantejar qüestions, i el professor respondre-les, de tal manera que estiguin a la vista i a disposició de tota la comunitat.

El professor NO respondrà missatges que preguntin sobre qüestions publicades al moodle, i que no donin lloc a interpretacions diverses.

Observacions

- Les classes es faran en català (grups en català), o en anglès (grup en anglès).

- És molt recomanable la participació activa de l'estudiant a classe.

- És imprescindible que l'alumne assisteixi a les classes amb els textos doctrinals i/o legislatius corresponents.

- És necessària l'assistència a les sessions de classe i l'estudi del material que s'hi proporcioni. Això inclou les sessions de classe de pràctiques, atès que ajuden a comprendre la informació de les sessions teòriques.

- Tota la informació relativa a l'assignatura i al desenvolupament d'aquesta serà comunicada al moodle. Per tant, es recomana seguir l'assignatura a través d'aquesta plataforma i enviar els correus electrònics al professorat quan realment sigui necessari.

- El professor no contestarà els correus electrònics quan la informació consti detallada en el moodle.

- L'estudiant s'ha de reservar el dia que s'indicarà com a data de l'examen. Aquesta data és general per a tothom; NO es faran excepcions, ni convocatòries especials per CAP motiu.

Assignatures recomanades

 • Dimensió econòmica del mercat turístic
 • Dimensió jurídica del turisme
 • Gestió pública de les destinacions
 • Ordenació i planificació del territori

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
El disseny de l'assignatura s'ha fet pensant en l'escenari I (presencial).

En cas d'escenari II (més presencial que virtual), la docència del grup gran es farà per a una part, rotativa, d'estudiants presencials, i la resta podran seguir la classe en streaming.

En cas d'escenari III (més virtual que presencial), la docència en grup gran, passa a ser docència virtual i la docència en grup mitjà passa ser alterna (és a dir, cada setmana la meitat d'un grup presencial, i l'altra meitat, virtual). En aquest cas un grup de classe passa a fer docència totalment virtual, per a tots els alumnes que aquella setmana no puguin assistir-hi presencialment.

En el cas de l'escenari IV (confinament), es respectaran les sessions de classe previstes que es duran a terme a través de l'eina o aplicació telemàtica que la Universitat posi a disposició de tota la seva comunitat, amb suport dels materials docents publicats i els que faciliti el professor.

En qualsevol dels escenaris, l'estudiant té el deure d'utilitzar les eines telemàtiques a la seva disposició per seguir la docència i consultar amb el professor.

En els casos d'ESTUDIANTS EN CONFINAMENT i d'ESTUDIANTS QUE NO DISPOSIN DE LES EINES TELEMÀTIQUES SUFICIENTS per fer el seguiment de la docència, tenen l'obligació d'informar-ne al professor, i s'adoptaran les mesures adients per minimitzar aquesta circumstància, assegurant el seguiment de la docència. Per defecte, aquests casos es podran considerar casos específics per passar a avaluació única.

Els estudiants que segueixin les activitats docents, especialment les classes regulars, per mitjans telemàtics o virtualment, estan OBLIGATS A TENIR CONNECTADES LES CÀMERES per tal de FER VISIBLE LA SEVA PRESÈNCIA, amb la finalitat d'incentivar la seva participació durant la sessió de classe.

Modificació de l'avaluació:
L'avaluació està prevista per realitzar-se de forma presencial. En el supòsit que això no sigui possible, es donarà l'oportunitat de realitzar les activitats d'avaluació a distància o virtualment, utilitzant les eines del moodle.

En aquest cas d'AVALUACIÓ A DISTÀNCIA a través d'aplicacions telemàtiques:

(a) es reduirà el temps de realització de l'examen per tal de minimitzar l'efecte còpia;

(b) per minimitzar l'efecte de consulta del material docent publicat, les qüestions a resoldre es formularan de manera més aplicativa, com si es tractés de la resolució d'un supòsit pràctic.

Els canvis en el sistema d'avaluació obligats per circumstàncies sanitàries, es publicaran amb suficient antelació.

Tutoria i comunicació:
En cas de no poder-se efectuar tutories presencials, a causa d'emergència sanitària, o per qualsevol altre motiu, les tutories i la comunicació en general, s'efectuaran pels mitjans disponibles per al professor i els estudiants (vídeo-conferència; correu electrònic; missatgeria del moodle; respostes al forum de l'assignatura).

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.