Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Introducció al Dret turístic. La normativa turística i els contractes turístics. Les administracions públiques i la seva activitat turística. Organització i competències de l'administració turística.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Josep Maria Bech Serrat  / Gemma Geis Carreras
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Josep Maria Bech Serrat  / Lluis Antoni Jaile Benitez
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística
 • CG.4 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient, en funció d'objectius predeterminats, i de diferent procedència i format, respectant l'autoria de les fonts.
 • CE.9 Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics
 • CE.7 Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística
 • CE.5 Distingir i comprendre els principals agents turístics
 • CE.1 Adquirir coneixements bàsics a les disciplines que estudien el turisme

Continguts

1. (BLOC DRET PÚBLIC) Tema 1 LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I EL TURISME

          1.1. L’administració pública turística

                    1.1.1. El concepte d’administració pública i els seus principis constitucionals

                    1.1.2. Les administracions territorials i l’administració institucional en matèria turística

          1.2. L’ordenament administratiu turístic

                    1.2.1. La Constitució, la Llei i les normes amb força de Llei

                    1.2.2. El reglament

2. (BLOC DRET PÚBLIC) tema 2 L'ACTUACIÓ ADMINISTRATIVA EN MATÈRIA TURÍSTICA

          2.1. Procediment administratiu en l'activitat turística

                    2.1.1. Concepte i principis del procediment

                    2.1.2. Estructura i fases del procediment

                    2.1.3. Desistiment, renuncia i caducitat

                    2.1.4. Tramitació simplificada del procediment administratiu

                    2.1.5. Obligació de resoldre de l'administració. El silenci administratiu. Termes i terminis.

          2.2. Acte administratiu en l'activitat turística

                    2.2.1. Concepte, elements i requisits

                    2.2.2. Efectes jurídics i validesa. Nul·litat de ple dret i anul·labilitat dels actes administratius

                    2.2.3. L’executivitat dels actes administratius i els mitjans d’execució forçosa

          2.3. Garanties front l’actuació administrativa

                    2.3.1. Capacitat d'obrar i interessats en els procediments administratius

                    2.3.2. La ciutadania i els seus drets

                    2.3.3. La llengua en les relacions entre administració i ciutadania

                    2.3.4. La revisió d'ofici dels actes administratius

                    2.3.5. Els recursos administratius

                    2.3.6. Breu referència a la jurisdicció contenciosa administrativa

3. BLOC II. DRET PRIVAT DEL TURISME

4. Tema 1. EL DRET PRIVAT DEL TURISME .1. Una branca del Dret privat. 1.2. Les fonts del Dret privat del turisme internacionals, de la Unió Europea i nacionals. El paper de l’autoregulació

5. Tema 2. APLICACIÓ I EFICÀCIA DE LES NORMES JURÍDIQUES DEL DRET PRIVAT. DEL TURISME. 1. La interpretació de les normes jurídiques 2. L'analogia i l'equitat. 3. Els efectes de les normes jurídiques: el deure de compliment. El frau de llei. La nul·litat com a sanció de la infracció de les normes del Dret privat del turisme

6. Tema 3. LA PERSONA I LA PERSONALITAT CIVIL.1. Capacitat jurídica de les persones físiques. 2. La celebració de contractes turístics per persones menors d’edat. L’emancipació. 3. El règim de les persones discapacitades en la contractació de serveis de viatge. 4. Les persones jurídiques del món del turisme: societats, associacions i fundacions.

7. Tema 4. ELS DRETS SUBJECTIUS I ELS DRETS DE LA PERSONALITAT. 1. El dret subjectiu: exercici i límits. La prescripció i la caducitat. 2. Els drets de la personalitat.

8. Tema 5. OBLIGACIONS I CONTRACTES TURÍSTICS. 1. La relació obligatòria: concepte i estructura. 2. Classes d’obligacions. A) Genèriques i específiques. B) Alternatives i facultatives C) Mancomunades i solidàries. D) Les obligacions pecuniàries. E) Les obligacions recíproques. 3. El compliment. A) El pagament: subjectes i requisits objectius B) La garantia del compliment: el dret de retenció, la pena convencional i les arres.4. L’incompliment i els remeis: A) La subsanació del deutor. B) L'exigència del compliment. C) La reducció del preu. D) La resolució del contracte. E) La indemnització de danys i perjudicis 5. Protecció del dret de crèdit. A) La responsabilitat patrimonial universal. B) Accions subrogatòria, directa i pauliana. 5. El contracte turístic: concepte, classes i contingut. A) El principi d'autonomia privada. B) Contractes típics i atípics. C) La ineficàcia del contracte turístic: la nul·litat, l'anul·labilitat i la rescissió.

9. Tema 6. LA REPRESENTACIÓ VOLUNTÀRIA. 1. Concepte. 2. El poder. 3. Relació representativa i formes d’actuació. 4. Extinció

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0,75 31,75 0 32,50
Prova d'avaluació 1,50 51,75 0 53,25
Resolució d'exercicis 0,75 20,00 0 20,75
Sessió expositiva 43,50 0 0 43,50
Total 46,50 103,50 0 150

Bibliografia

 • Trayter Jiménez, Joan Manuel (2017 ). Derecho administrativo. Parte general (Tercera edició). Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Cosculluela Montaner, Luis (2008 ). Manual de derecho administrativo (19ª ed). Cizur Menor (Navarra): Aranzadi. Catàleg
 • Pérez Guerra, Raúl (2010 ). Dret de les activitats turístiques (2a ed.). Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Barba de Vega, José (2010). Introducción al Derecho Privado del Turismo (4a ed.). Cizur Menor (Navarra): Aranzadi. Catàleg
 • Ruiz-Rico Ruiz, José Manuel; Moreno-Torres Herrera, María Luisa (coords.) (2011). Introducción al Derecho turístico: (adaptado a los nuevos estudios de grado) (1a ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Ramallo Miñán, Elena del Pilar (2013). Manual básico del Derecho turístico (1a ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Franch Fluxà, Juan (cop. 2015 ). Manual de contratación turística . Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Díez-Picazo, Luis i Gullón, Antonio (2016). Sistema de Derecho Civil (13ª). Madrid: Tecnos.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Avaluació dels coneixements teòrics obtinguts de la primera i segona lliçó del programa (bloc dret públic) en relació a les administracions públiques i la seva activitat turística; així com l'actuació administrativa en matèria turística. S'avaluarà el coneixement i la comprensió dels continguts explicats durant el període de docència.
35
Exercici pràctic del bloc de dret públic d'aplicació dels coneixements teòrics a la resolució de casos o supòsits esdevenibles en la realitat turística. S'avaluarà la capacitat d'aplicar els coneixements teòrics per resoldre exercicis de supòsits pràctics sobre l'activitat de l'administració pública en la reatlitat turística. 15 No
Avaluació dels coneixements teòrics corresponents al Bloc II-Dret privat del turisme. S'avaluarà el coneixement i la comprensió dels temes que formen part del Bloc II-dret privat del turisme. 35
Resolució de casos pràctics sobre el bloc II- Dret privat del turisme S'avaluarà la capacitat d'aplicar els coneixements teòrics per resoldre casos pràctics. 15 No

Qualificació

(AVALUACIÓ CONTINUADA). L'avaluació continuada és la forma regular o ordinària d'avaluació de l'assignatura, i es farà a través de:

1. EXAMEN de la part teòrica del bloc de dret públic: pes d'un 35% de la nota global.

2. EXERCICI de PRÀCTICA, del bloc de dret públic: pes d'un 15% de la nota global.

3. EXAMEN de la part teòrica del bloc de dret privat: pes d'un 35% de la nota global.

4. EXERCICI de PRÀCTICA, del bloc de dret privat: pes d'un 15% de la nota global.

Si s'escau, el professor anirà publicant l'adaptació dels anteriors criteris a la dinàmica dels grups, sense que això suposi modificar els criteris publicats.

Es publica un calendari acadèmic de l'assignatura, amb les dates previstes per a realitzar les proves d'avaluació. És obligació de l'estudiant tenir coneixement i reservar-se aquestes dates.

NO ES REALITZARAN PROVES D'AVALUACIÓ O EXÀMENS PER A CASOS INDIVIDUALS O SUPÒSITS PARTICULARS.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera "no presentat" aquell/a estudiant que:

- En l'avaluació continuada no hagi realitzat algun dels exàmens previstos i, alhora, no s'hagi presentat a l'examen de recuperació.

- En l'avaluació única no s'hagi presentat a cap examen.

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en realitzar un examen que equivaldrà al 100% de la nota final.

Aquest examen serà el mateix examen de la part teòrica que realitzaran els estudiants que segueixin l'avaluació ordinària o continuada.

Per tal d'aprovar l'examen d'avaluació única, serà necessari que, a més de ser qualificat globalment amb una nota mínima de 5 (mitjana entre les notes del bloc de dret públic i dret privat), s'hagi obtingut una puntuació mínima de 4 en la part de l'examen corresponent a cada bloc (bloc de dret públic; bloc de dret privat).

Si no s'obté aquest mínim de 4 punts, NO es farà mitjana i l'estudiant es considerarà suspès respecte tota l'assignatura, cosa que l'obligarà a presentar-se a l'examen de recuperació (de tota l'assignatura), o repetir tota l'assignatura el curs següent.

Requisits mínims per aprovar:
NOTA FINAL AVALUACIÓ CONTINUADA: Si s'ha obtingut una puntuació mínima de 4 en cadascun dels dos blocs (dret públic / dret privat), es calcularà la mitjana que serà la nota global o final de l'assignatura.

Si no s'obté una puntuació mínima de 4 en cadascun dels dos blocs (dret privat / dret públic), NO es calcularà la nota mitjana, i l'estudiant haurà de realitzar l'examen de recuperació.

En qualsevol cas, per considerar superada l'assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima global o final, de 5.

RECUPERACIÓ (AVALUACIÓ ÚNICA i AVALUACIÓ CONTINUADA). L'estudiant que no hagi obtingut una puntuació final o global, mínima de 5, podrà recuperar la totalitat de la matèria (bloc dret públic / bloc dret privat), en un EXAMEN ÚNIC, en el que el 50% de la nota correspondrà a cadascun dels dos blocs (dret privat / dret públic).

Per tal d'aprovar l'examen de recuperació, en cap cas es podrà obtenir una puntuació inferior a 4 en cadascuna de les parts de l'examen (part dret públic / part dret privat).

Tutoria

Per concertar dia i hora per realitzar una tutoria, l'estudiant remetrà un correu electrònic o trametrà un missatge pel servei de missatgeria de l'assignatura.

En aquest correu o missatge, l'estudiant indicarà dates i franges horàries disponibles.

En el termini màxim de 24 hores, el professor respondrà concretant el dia i l'hora de la tutoria o, en el cas de no coincidència d'agenda, proposant alternatives de calendari i horari.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

El servei de "fòrum" del moodle, serà el sistema regular de comunicació amb l'estudiant, on el professor anirà publicant aquelles instruccions i novetats que s'escaiguin.

És deure i responsabilitat de l'estudiant, de fer un seguiment continuat de les novetats que es publiquin en el forum.

També es crearà un servei de "forum obert", per tal que els estudiants puguin plantejar qüestions, i el professor respondre-les, de tal manera que estiguin a la vista i a disposició de tota la comunitat.

El professor NO respondrà missatges que preguntin sobre qüestions publicades al moodle, i que no donin lloc a interpretacions diverses.

Observacions

- Les classes es faran en català. És molt recomanable la participació activa de l'estudiant a classe.

- És imprescindible que l'alumne assisteixi a les classes amb els textos doctrinals i/o legislatius corresponents.

- Tota la informació relativa a l'assignatura i al desenvolupament d'aquesta serà comunicada al moodle. Per tant, es recomana seguir l'assignatura a través d'aquesta plataforma i enviar els correus electrònics al professorat quan realment sigui necessari.

- El professor no contestarà els correus electrònics quan la informació consti detallada en el moodle.

- L'estudiant s'ha de reservar els dies que s'indicaran com a data dels exàmens. Aquestes dates són generals per a tothom; NO es faran excepcions, ni convocatòries especials per CAP motiu.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
El disseny de l'assignatura s'ha fet pensant en l'escenari I (presencial).

En cas d'escenari II (més presencial que virtual), la docència del grup gran es farà per a una part, rotativa, d'estudiants presencials, i la resta podran seguir la classe en streaming.

En cas d'escenari III (més virtual que presencial), la docència en grup gran, passa a ser docència virtual i la docència en grup mitjà passa ser alterna (és a dir, cada setmana la meitat d'un grup presencial, i l'altra meitat, virtual). En aquest cas un grup de classe passa a fer docència totalment virtual, per a tots els alumnes que aquella setmana no puguin assistir-hi presencialment.

En el cas de l'escenari IV (confinament), es respectaran les sessions de classe previstes que es duran a terme a través de l'eina o aplicació telemàtica que la Universitat posi a disposició de tota la seva comunitat, amb suport dels materials docents publicats i els que faciliti el professor.

En qualsevol dels escenaris, l'estudiant té el deure d'utilitzar les eines telemàtiques a la seva disposició per seguir la docència i consultar amb el professor.

En els casos d'estudiants en confinament i d'estudiants que no disposin d'eines telemàtiques suficients per fer el seguiment de la docència, tenen l'obligació d'informar-ne al professor, i s'adoptaran les mesures adients per minimitzar aquesta circumstància, assegurant el seguiment de la docència. Per defecte, aquests casos es podran considerar casos específics per passar a avaluació única.

Els estudiants que segueixin les activitats docents, especialment les classes regulars, per mitjans telemàtics o virtualment, estan obligats a tenir connectades les càmeres per tal de fer visible la seva presència, amb la finalitat d'incentivar la seva participació durant la sessió de classe.

Modificació de l'avaluació:
L'avaluació està prevista per realitzar-se de forma presencial.

En el supòsit que això no sigui possible, es donarà l'oportunitat de realitzar les activitats d'avaluació a distància o virtualment, utilitzant les eines del moodle.

En aquest cas d'AVALUACIÓ A DISTÀNCIA a través d'aplicacions telemàtiques:

(a) es reduirà el temps de realització de l'examen per tal de minimitzar l'efecte còpia;

(b) per minimitzar l'efecte de consulta del material docent publicat, les qüestions a resoldre es formularan de manera més aplicativa, com si es tractés de la resolució d'un supòsit pràctic.

Els canvis en el sistema d'avaluació obligats per circumstàncies sanitàries, es publicaran amb suficient antelació.

Tutoria i comunicació:
En cas de no poder-se efectuar tutories presencials, a causa d'emergència sanitària, o per qualsevol altre motiu, les tutories i la comunicació en general, s'efectuaran pels mitjans disponibles per al professor i els estudiants (vídeo-conferència; correu electrònic; missatgeria del moodle; respostes al forum de l'assignatura).

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.