Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Origen i evolució de la política comercial europea. La unió duanera i la tarifa exterior comuna, Els acords comercials els bilaterals i multilaterals. Els acords de cooperación i d'associació. Del GATT a l'OMC. Esttructura i principis que regeixen el funcionament de l'OMC. Característiques del GATT. Característiques del GATTS. Característiques de l'ADPIC. La resolució de controvèrsies comercials. Les compensacions comercials. El paper de la UE en el marc de l'OMC.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup SO

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • Contextualizar els principals processos de canvi econòmic analitzant els factors històrics, socials, institucionals i ambientals que els condicionen.
 • Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i institucions jurídiques principals en relació amb els continguts de cada matèria.
 • Interpretar les interrelacions econòmiques dels processos d'integració econòmica regional i internacional.

Continguts

1. Orig en y evoluc ión de la polític a comerc ia l europea . La unión aduanera y la ta rifa exterior común, Los a cuerdos comerc ia les bila tera les y multila tera les . Los acuerdos de coorpera ción y de a s ocia ción. Del GATT a la OMC. E s truc tura y principios que rig en el func ionamiento de la OMC. Caracterís tica s del GATT. Ca ra cterís tic a s del GATTS . Ca ra cteris ica s del ADP IC. La res oluc ión de controvers ia s comercia les . La s compens a ciones comercia les . E l rol de la UE en el ma rco de la OMC.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 0 70 70
Prova d'avaluació 0 35 35
Sessió participativa 45 0 45
Total 45 105 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Treball individual sobre un dels temes del curs Es valorarà: l’organització i la coherència del contingut; el seguiment de l’esquema proposat (Introducció, cos del treball, conclusions, annexes,...) 50
  Examen final Examen global estarà compost de preguntes sobre aspectes teòrics i/o comentaris de textos i notícies. Es valorarà que l'estudiant resolgui de forma correcta i ordenada els problemes així com la rigorositat en el plantejament i la coherència i compatibilitat dels resultats obtinguts. També es valorarà que l’expressió escrita sigui correcta, clara i entenedora. 50

  Qualificació

  Els criteris de qualificació són els mateixos per a les dues convocatòries: La nota de l'expedient serà la mitjana ponderada de les diferents activitats, sempre i quan s'hagi tret una nota superior o igual a 4 sobre 10 a l'examen. Si la nota de l'examen és inferior a 4, la nota de l'expedient serà el mínim entre 4 i la mitjana ponderada.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Qui no es presenti a l'examen global de la convocatòria oficial de l'assignatura ni a la seva recuperació tindrà un no presentat a l'acta