Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Anàlisi de l’evolució de la vida econòmica i de les seves institucions, des del període de trànsit cap a l’economia capitalista, i especialment a l’època contemporània.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup AC

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
GABRIEL JOVER AVELLA  / ROSA ROS MASSANA
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (20%), Anglès (20%)

Grup BC

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
GABRIEL JOVER AVELLA
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (20%), Anglès (20%)

Competències

 • CG2- Construir i defensar arguments raonats a partir del coneixement d'altres propostes
 • CG3- Comunicar arguments de forma correcta oralment i per escrit en les llengües oficials i en anglès, treballant en entorns col·laboratius aflorant i augmentant les potencialitats pròpies i les dels altres
 • CG4- Analitzar críticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius
 • CG5- Analitzar el funcionament del sistema econòmic, ser capaç de contextualitzar el paper i les funcions dels diferents agents i institucions econòmiques així com els principals processos de canvi econòmic, analitzant els factors històrics, socials, institucionals i ambientals que els condicionen
 • CIFCE5- Entendre el funcionament dels mercats i agents financers i les estratègies empresarials, elaborar un pla financer i controlar la seva execució
 • CIFCE11- Aplicar els conceptes econòmics en l'anàlisi estratègica de l'empresa i interpretar la realitat econòmica, la seva evolució i internacionalització

Continguts

1. ELS ORÍGENS DEL CAPITALISME INDUSTRIAL.

          1.1. La Gran Divergència: el creixement econòmic preindustrial

          1.2. Els sistemes agraris i els règims demogràfics abans de 1800

          1.3. La Revolució Industriosa

2. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL BRITÀNICA

          2.1. La Revolució Industrial a Gran Bretanya: Canvi agrari, salaris alts i energia barata

          2.2. Creixement econòmic, canvi estructural i canvi tècnic

          2.3. El debat sobre els nivells de vida durant la Primera Industrialització

3. CREIXEMENT ECONÒMIC I PRIMERA GLOBALITZACIÓ (1820-1914)

          3.1. Segona Revolució Tecnològica, Transició Demogràfica i creixement econòmic

          3.2. La Primera Globalització: comerç internacional i polítiques comercials

          3.3. L'evolució de la desigualtat al món abans de 1914

4. GUERRA, INESTABILITAT ECONÒMICA I GRAN DEPRESSIÓ, 1914-1939

          4.1. La Primera Guerra Mundial i els desequilibris dels Anys Vint

          4.2. Els orígens i difusió de la crisi dels anys trenta als Estats Units

          4.3. Les polítiques de recuperació

5. L'ÈPOCA DAURADA DEL CAPITALISME INDUSTRIAL, 1945-1973.

          5.1. El nou ordre econòmic internacional després de la II Guerra Mundial

          5.2. Les polítiques 'Keynesianes' i l'estat del benestar

          5.3. Factors i dinàmica del creixement econòmic

6. LA FI DE L'EXPANSIÓ I LA SEGONA GLOBALITZACIÓ ECONÒMICA (1973-2019)

          6.1. La fi de l'expansió: crisi del petroli i polítiques "neoliberals"

          6.2. Globalització, creixement econòmic i desigualtat

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 43 18 61
Lectura / comentari de textos 2 54 56
Prova d'avaluació 2 20 22
Resolució d'exercicis 2 9 11
Total 49 101 150

Bibliografia

 • FELIU, Gaspar i SUDRIÀ, Carles (2006). Introducció a la història econòmica mundial. València: Universitat de Barcelona i Universitat de València. Catàleg
 • Lectures d'Història Econòmica Mundial (1996). Barcelona: Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Guia pràctica d'història econòmica mundial (1994). Barcelona: Universitat de Barcelona. Catàleg
 • TELLO, Enric; MARTÍNEZ GALARRAGA, Julio; RAMON MUÑOZ, Ramon; GARAY, Lluís (2012). Com hem arribat fins aquí. Una introducció a la història econòmica global (UOC Digital). Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Recuperat , a http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00178204/index.html?ajax=true

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercici anàlisi i interpretació de textos. Temes 1 i 2. Exercici sobre la lectura del llibre de Tello et alia. 'Com hem arribat fins aquí' UOC 2012. Pràctica lligada a les competències transversals. 15
Control tipus test de les lectures del tema 3. Les preguntes ben contestades sumen 1 punt; les respostes incorrectes resten 0,5 i les no contestades es valoren amb un 0. 15
Proves de seguiment i comprensió. Al llarg del curs es faran preguntes sobre qüestions abordades a classe en la sessió precedent o actual. No s'anunciaran amb anticipadament. Es valorarà la correcta comprensió i argumentació de les qüestions plantejades. 10
Prova escrita sobre els temes 4, 5 i 6. L'examen podrà combinar preguntes tipus test, anàlisi de quadres, gràfics i textos i qüestions a desenvolupar de manera raonada sobre les lectures i explicacions de classe.
L'examen suposa el 60 per cent de la nota de l'assignatura l'altra 40 per cent l'aporten els exercicis pràctics programats.
60

Qualificació

S'avaluaran l'assimilació dels objectius de l'assignatura i les competències bàsiques per assolir-los.

L'avaluació comprendrà tots els materials i lectures discutides a les classes teòriques i pràctiques.

La nota final serà la suma ponderada de l'avaluació de les pràctiques (40 per cent) i de l'examen teòric (60 per cent), sempre i quan la qualificació de l'examen teòric sigui igual o superior a 4. Els estudiants que hagin suspès, podran presentar-se a un segon examen de recuperació. La nota d'aquest segon examen valdrà aleshores un 60% de la nota final i la de les pràctiques un 40%. Les pràctiques no són recuperables.

Les competències transversals es treballaran i avaluaran en totes les activitats de l'assignatura. Les competències referents a l'expressió escrita rebran una atenció específica en les activitats relacionades amb l'anàlisi de textos. S'exigirà un nivell d'ortografia i sintaxi equivalent al nivell C de català, o el seu equivalent en castellà.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació de NO PRESENTAT es reservarà per aquelles persones matriculades que no s'hagin presentat a l'examen teòric que val el 60% de l'avaluació de l'assignatura.

Observacions

La docència s'estructurarà en classes teòriques i pràctiques. El seguiment presencial de les classes teòriques i pràctiques, pressuposa que l'alumnat treballa de forma continuada i paral·lela amb la bibliografia bàsica i altres materials complementaris que el professor ofereix als seus dossiers electrònics. Les classes teòriques presenten i discuteixen els temes del programa de l'assignatura. Les sessions pràctiques discuteixen temes específics del programa o casos pràctics.

A la pàgina web de l'assignatura es penjaran els esquemes, materials i bibliografia específica que es treballaran i discutiran a les sessions teòriques i pràctiques.

Com utilitzar els esquemes de la pàgina web (PDF)?
1) Els PDFs són un esquema de cada un dels temes tractats a les classes teòriques.
2) Han de servir com a guia per a seguir l'explicació del professor, així com a plantilla de lectura per buscar en la bibliografia proposada aquells elements claus o arguments que estructuren cada un dels temes.
3) Per completar aquests esquemes és imprescindible fer les lectures proposades per cada un dels temes, i seguir les explicacions fetes a classe.
4) És important portar els PDF impresos a classe per tal de poder prendre notes dels comentaris que faci el professor sobre els quadres o gràfics.

Assignatures recomanades

 • Instruments d'economia aplicada (I)
 • Introducció a l'economia