Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Estadística descriptiva univariant i bivariant. Mostreig i estimació. Intervals de confiança i contrastos d'hipòtesi. Previsions i pronòstics.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup AC

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Gemma Renart Vicens  / Laura Serra Saurina
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup BC

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Gemma Osca Gelis  / Gemma Renart Vicens
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

  • CG1- Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient
  • CG4- Analitzar críticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius
  • CG7- Expressar formalment les relacions entre les variables involucrades en un problema econòmic, utilitzant els principals instruments informàtics, matemàtics i estadístics per a la seva resolució
  • CIFCE9- Aplicar les tècniques de la matemàtica financera i l'estadística bàsica per a la gestió empresarial

Continguts

1. Repàs d'estadística descriptiva univariada

2. La inferència estadística univariada.

3. Estadística bivariada: relació entre dues variables qualitatives, entre dues variables quantitatives i entre una variable qualitativa i una variable quantitativa. Inferència dels resultats mostrals a la població

4. Anàlisi descriptiva de sèries temporals

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 14,00 49,00 0 63,00
Sessió expositiva 24,00 48,00 0 72,00
Sessió participativa 7,00 8,00 0 15,00
Total 45,00 105,00 0 150

Bibliografia

  • Coenders G; Renart G; Vall.llosera L; Xabadia A. (2009). Tècniques d'Anàlisi Turística. Girona: Documenta Univeristaria. Catàleg
  • Coenders G; González S; Renart G; Saez M; Saurina C; Vall.Llosera L; Barceló MA; (2010). Estadística aplicada a l’economia, l’empresa i les finances. Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
  • Solanas Pérez, Antonio (cop. 2005 ). Estadística descriptiva en ciencas del comportamiento . Madrid: Thomson. Catàleg
  • Pérez López, César (2009). Técnicas de análisis de datos con SPSS 15. Madrid [etc.]: Pearson Educación. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Lliurament de repàs d'estadística descriptiva univariant. Aquesta activitat consisteix a realitzar una pràctica informàtica amb dades econòmiques i empresarials reals usant el programari R-Studio. La sessió presencial amb professor s’impartirà a les aules informàtiques. Prèviament a la sessió presencial els estudiants hauran d’haver resolt autònomament la pràctica proposada com exemple. Durant la sessió hauran de resoldre un exercici pràctic d’avaluació. Aquesta activitat està directament relacionada amb l'adquisició pràctica de les competències CG4, CG7, CIFCE9. A més, es fa un doble èmfasi, primer en la tria de les millors eines per sistematitzar la informació en cada cas (competència CG7) i, segon, en la formulació correcta de les conclusions que es poden extreure legítimament segons les circumstàncies de les dades reals i la crítica de possibles conclusions il•legítimes (competència CG4) així com en el mateix procés que cal seguir per esmenar pas a pas els problemes que vagin sorgint (Competència CIFCE9). Lliurament telemàtic en grups de dos o tres estudiants al final de la mateixa sessió de pràctiques. Per poder ser avaluada la pràctica, cal que els membres del grup siguin presents a la sessió. Es valoren el plantejament segons els objectius i les dades disponibles, els càlculs, els resultats, llur interpretació crítica i la correcció lingüística. 6 No
Lliurament d'inferència estadística univariant I. Aquesta activitat consisteix a realitzar una pràctica informàtica amb dades econòmiques i empresarials reals usant el programari R-Studio. La sessió presencial amb professor s’impartirà a les aules informàtiques. Prèviament a la sessió presencial els estudiants hauran d’haver resolt autònomament la pràctica proposada com exemple. Durant la sessió hauran de resoldre un exercici pràctic d’avaluació. Aquesta activitat està directament relacionada amb l'adquisició pràctica de les competències CG4, CG7, CIFCE9. A més, es fa un doble èmfasi, primer en la tria de les millors eines per sistematitzar la informació en cada cas (competència CG7) i, segon, en la formulació correcta de les conclusions que es poden extreure legítimament segons les circumstàncies de les dades reals i la crítica de possibles conclusions il•legítimes (competència CG4) així com en el mateix procés que cal seguir per esmenar pas a pas els problemes que vagin sorgint (Competència CIFCE9). Lliurament telemàtic en grups de dos o tres estudiants al final de la mateixa sessió de pràctiques. Per poder ser avaluada la pràctica, cal que els membres del grup siguin presents a la sessió. Es valoren el plantejament segons els objectius i les dades disponibles, els càlculs, els resultats, llur interpretació crítica i la correcció lingüística. 6 No
Lliurament d'estadística descriptiva bivariant I. Aquesta activitat consisteix a realitzar una pràctica informàtica amb dades econòmiques i empresarials reals usant el programari R-Studio. La sessió presencial amb professor s’impartirà a les aules informàtiques. Prèviament a la sessió presencial els estudiants hauran d’haver resolt autònomament la pràctica proposada com exemple. Durant la sessió hauran de resoldre un exercici pràctic d’avaluació. Aquesta activitat està directament relacionada amb l'adquisició pràctica de les competències CG4, CG7, CIFCE9. A més, es fa un doble èmfasi, primer en la tria de les millors eines per sistematitzar la informació en cada cas (competència CG7) i, segon, en la formulació correcta de les conclusions que es poden extreure legítimament segons les circumstàncies de les dades reals i la crítica de possibles conclusions il•legítimes (competència CG4) així com en el mateix procés que cal seguir per esmenar pas a pas els problemes que vagin sorgint (Competència CIFCE9). Lliurament telemàtic en grups de dos o tres estudiants al final de la mateixa sessió de pràctiques. Per poder ser avaluada la pràctica, cal que els membres del grup siguin presents a la sessió. Es valoren el plantejament segons els objectius i les dades disponibles, els càlculs, els resultats, llur interpretació crítica i la correcció lingüística. 6 No
Lliurament de sèries temporals. Aquesta activitat consisteix a realitzar una pràctica informàtica amb dades econòmiques i empresarials reals usant el programari R-Studio. La sessió presencial amb professor s’impartirà a les aules informàtiques. Prèviament a la sessió presencial els estudiants hauran d’haver resolt autònomament la pràctica proposada com exemple. Durant la sessió hauran de resoldre un exercici pràctic d’avaluació. Aquesta activitat està directament relacionada amb l'adquisició pràctica de les competències CG4, CG7, CIFCE9. A més, es fa un doble èmfasi, primer en la tria de les millors eines per sistematitzar la informació en cada cas (competència CG7) i, segon, en la formulació correcta de les conclusions que es poden extreure legítimament segons les circumstàncies de les dades reals i la crítica de possibles conclusions il•legítimes (competència CG4) així com en el mateix procés que cal seguir per esmenar pas a pas els problemes que vagin sorgint (Competència CIFCE9). Lliurament telemàtic en grups de dos o tres estudiants al final de la mateixa sessió de pràctiques. Per poder ser avaluada la pràctica, cal que els membres del grup siguin presents a la sessió. Es valoren el plantejament segons els objectius i les dades disponibles, els càlculs, els resultats, llur interpretació crítica i la correcció lingüística. 6 No
Realització autònoma de problemes curts i qüestionaris per part dels estudiants a l'aula en sessions escollides a l'atzar. El contingut són les pàgines de lectura del manual encomanades en les sessions anteriors. Amb aquesta activitat es treballen les competències més operatives (competència CIFCE9). En sessions escollides a l'atzar es proposarà un problema curt o un qüestionari de Moodle que els estudiants hauran de lliurar amb un temps limitat dins de la mateixa sessió. Quan es tracti d'un problema curt, es valoren la justificació del plantejament, els càlculs, els resultats i llur interpretació crítica. 16 No
Un examen al final del quadrimestre L'examen és en format paper i inclou problemes, qüestions teòriques i interpretació i discussió de resultats, alguns dels quals poden provenir del programa R. Dels problemes es valora no només la correcció dels resultats sinó també la justificació del plantejament, els processos de càlcul i la interpretació crítica. Cal una nota mínima de 5 punts sobre 10, o fins i tot superior si la resta d'activitats estan suspeses. L'examen suspès és recuperable en la data de recuperacions prevista en el calendari acadèmic i la nota resultant substituirà l’obtinguda en primer lloc en el càlcul de la nota final. Després de la recuperació es manté el requisit de treure almenys un 5 de l'examen i els percentatges de les diverses activitats en la nota final. 60

Qualificació

A) Per a qui compleixi la condició de tenir una nota mínima de 4 punts sobre 10 a l'examen, la mitjana ponderada de la nota de l'examen amb un pes del 60% i la resolució de lliuraments i exercicis/qüestionaris a l'aula amb un pes global del 40% configura la nota final de l’assignatura. L'assignatura es considera aprovada sempre i quan aquesta mitjana ponderada sigui igual o superior a 5.

B) Si després de la recuperació la ponderació corresponent a l'apartat A) no assoleix una nota de mínim 5 punts sobre 10, la nota final serà l'obtinguda a l'examen.

C) La nota màxima que es pot assolir en un examen recuperat és de 5 punts. Això implica que algú amb els lliuraments/qüestionaris suspesos no pot aprovar l'assignatura.

D) D'acord amb la "normativa de sistemes d'avaluació dels estudiants dels estudis oficials de grau de la UdG", l'examen és obligatori i recuperable una sola vegada.

E) D'acord amb la mateixa normativa, les pràctiques no són recuperables. Qui no les faci o no en faci una part dins dels terminis de lliurament establerts obtindrà una qualificació de 0 punts. En aquest cas, encara es pot superar l'assignatura si s'obté una nota final de 5 punts aplicant els percentatges de l'apartat A).

F) Segons la mateixa normativa, la realització fraudulenta d'algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació d'alguna assignatura comportarà la nota final de suspens amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir respecte l'alumne infractor.

G) Als estudiants matriculats per segona vegada no se'ls tindrà en compte el resultat de cap activitat realitzada en els cursos anteriors.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Qui no es presenti a l'examen obtindrà la qualificació de no presentat, independentment de la presentació o no de les pràctiques.

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en un únic examen final de tota la matèria de l'assignatura valorat amb el 100% de la nota, que tindrà lloc el mateix dia que els estudiants d'avaluació continuada fan l'examen.

Requisits mínims per aprovar:
Es requereix una nota mínima de 4 sobre 10 en l'examen i mitjana ponderada de totes les activitats d'avaluació mínima de 5 sobre 10.

Tutoria

El canal preferit de tutoria és al despatx del professorat.

Com a canal addicional s'obrirà en el moodle un fòrum de dubtes. D'aquesta manera els dubtes i les seves respostes es posen en comú. El professorat no resoldrà dubtes per correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Vegeu apartat de tutoria.

Observacions

Per al seguiment amb èxit de l'assignatura, és important estudiar els apunts, realitzar els exercicis i consultar la bibliografia recomanada. També és important resoldre els dubtes referents al temari de manera immediata (en horari de tutories) i fer el seguiment de les sessions en l'aula informàtica.

Aquestes recomanacions impliquen un temps suficient d'estudi personal que es correspon a la dedicació horària aproximada que s'indica a cadascuna de les activitats.

L'experiència d'altres anys ensenya que els estudiants que no fan aquesta tasca de lectura, resolució d'exercicis i formulació de dubtes, els és impossible seguir bé l'assignatura.


L’assignatura és acumulativa. Els temes no es poden tractar de manera aïllada sinó que la comprensió d’un tema requereix el domini dels temes anteriors.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En un escenari de classes semipresencials a causa de la COVID-19:

-S'adaptaran les sessions i el contingut del curs a la no presencialitat a través de classes teòriques i pràctiques telemàtiques en entorns virtuals. Demanarem als estudiants que disponguin del llibre de text ("Tècniques d'Anàlisi Turística" i "Estadística aplicada a l’economia, l’empresa i les finances") i que revisin els temes que es detallaran a cada sessió.

En un escenari de classes totalment virtuals a causa de la COVID-19:

-El plantejament és el mateix, per videoconferència a través d'alguna de les plataformes recomanades per la UdG.

Modificació de l'avaluació:
En un escenari de classes semipresencials a causa de la COVID-19 no es preveuen canvis significatius. Si segons el que s'estableixi per a l'ús de les aules informàtiques cal que grups d'estudiants facin rotativament les pràctiques a casa i a l'aula, es tindran en compte per la nota només els lliuraments que es facin de manera presencial.

En un escenari de classes totalment virtuals a causa de la COVID-19:

-Els lliuraments telemàtics de les pràctiques es continuaran fent, adaptant el temps per executar-les i lliurar-les des de casa.

-Els exàmens seran on-line, en streaming, a partir de qüestionaris de Moodle.


Tutoria i comunicació:
En un escenari de classes semipresencials a causa de la COVID-19 no es preveuen canvis significatius, tret de la cita prèvia per a les tutories presencials al despatx, durant les quals no podran canviar de mans dispositius electrònics o documents.

En un escenari de classes totalment virtuals a causa de la COVID-19:

-Mantenim comunicació via moodle en un fòrum de dubtes.

-S'afegeix com a canal addicional les tutories individualitzades o per grups reduïts, a través d'alguna de les plataformes de videoconferència recomanades per la UdG.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.