Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Economia i anàlisi econòmica: escassetat i elecció. Especialització, intercanvi i diner. Mecanismes d'assignació de recursos (oferta i demanda). Fonaments microeconòmics de l'oferta i la demanda: consumidors i empreses. Equilibri parcial i general. Errades del mercat i benestar. Fonaments macroeconòmics: fluxe circular de la renda i agregats macroeconòmics. Cicles i creixement. Economia real i economia monetaria. problemes macroeconòmics.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Modest Fluvia Font  / Sergi Lachkar Vall-llosera
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria4 dt 9-10:30, dj 9-10:30

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
Modest Fluvia Font  / Sergi Lachkar Vall-llosera
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria5 dt 10:30-12, dj 10:30-12

Grup C

Durada:
Anual
Professorat:
Pietat Busquets Garcia  / Renan Ulrich Goetz  / Sergi Lachkar Vall-llosera
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (25%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria6 dt 15-16:30, dj 16:30-18

Grup D

Durada:
Anual
Professorat:
Pietat Busquets Garcia
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria7 dt 16:30-18, dj 18-19:30

Competències

 • CG5- Analitzar el funcionament del sistema econòmic, ser capaç de contextualitzar el paper i les funcions dels diferents agents i institucions econòmiques així com els principals processos de canvi econòmic, analitzant els factors històrics, socials, institucionals i ambientals que els condicionen
 • CG7- Expressar formalment les relacions entre les variables involucrades en un problema econòmic, utilitzant els principals instruments informàtics, matemàtics i estadístics per a la seva resolució
 • ECOCE3- Entendre el funcionament dels mercats i les estratègies de les empreses que competeixen en els mercats, aplicant els conceptes i instruments de l'anàlisi econòmica a l'àmbit de l'empresa i els mercats
 • ECOCE5- Aplicar la formalització matemàtica, les tècniques de modelització i d'optimització matemàtica en el plantejament i resolució de problemes d'economia i empresa
 • ECOCE7- Utilitzar els conceptes i models econòmics per entendre la realitat econòmica i valorar els instruments disponibles per assolir els objectius de la política econòmica
 • CIFCE5- Entendre el funcionament dels mercats i agents financers i les estratègies empresarials, elaborar un pla financer i controlar la seva execució
 • ADECE6- Entendre el funcionament dels mercats i les estratègies de les empreses que competeixen en els mercats, aplicant els conceptes i instruments de l'anàlisi econòmica a l'àmbit de l'empresa i els mercats
 • ADECE10- Aplicar els mètodes d'optimització matemàtica, les eines bàsiques de la inferència estadística i els models economètrics per fer previsions i anàlisis empresarials
 • ADECE11- Analitzar l'entorn econòmic i comprendre les interaccions entre el sector públic, el mercat i les empreses
 • CIFCE11- Aplicar els conceptes econòmics en l'anàlisi estratègica de l'empresa i interpretar la realitat econòmica, la seva evolució i internacionalització

Continguts

1. I.- INTRODUCCIÓ A L´ECONOMIA I A L´ANÀLISI ECONÒMICA. Tema 1: Escassetat i elecció. La frontera de possibilitats de producció i el cost d´oportunitat. Escassetat de recursos. Frontera de possibilitats de producció: pendent i desplaçaments. El concepte de cost d´oportunitat i aplicacions. Costos i rendiments.

2. Tema 2: Especialització, intercanvi i diner. Beneficis de l´especialització: avantatges absolutes i comparatives, economies d´escala. Avantatges de l´intercanvi monetari: funcions del diner.

3. Tema 3 : Mecanismes d´assignació de recursos. El problema econòmic de l´assignació de recursos. Sistemes econòmics. El sistema de mercat. El paper dels preus relatius. Determinació dels preus. Les forces de la Demanda i de l'Oferta. Interpretació de l'equilibri de mercat.

4. II. MICROECONOMIA BÀSICA Tema 4 : Teoria elemental de la demanda. Racionalitat del consumidor. Preferències i restricció pressupostària. Elecció òptima i corba de demanda. Efectes de variacions de preu i renda: efecte substitució i efecte renda. Elasticitats de la demanda. Excedent del consumidor.

5. Tema 5 : Teoria elemental de l´oferta. Objectius i estructura de l´empresa. Propietat i gestió. Costos i beneficis econòmics versus costos i beneficis comptables. Tecnologia productiva i funció de producció. Productivitat i rendiments a escala. Funcions de costos: total, mig i marginal. Maximització de beneficis a curt i llarg termini: l´oferta. Excedent del productor

6. 6. Tema 6 : Mercats de Competència Perfecta. Característiques d´un mercat de competència perfecta. Equilibri del mercat a curt i a llarg termini. Intervenció del govern: preus màxims, mínims, impostos i subvencions. Una primera idea sobre l´eficiència de l´equilibri competitiu i sobre les "fallades" del mercat.

7. Tema 7 : Mercats de Competència Imperfecta. Monopoli. Maximització de beneficis. Costos socials del monopoli. Monopoli natural. Regulació del monopoli. Discriminació de preus. Oligopoli: cooperació versus competència. Context estratègic. Competència monopolística.

8. III. MACROECONOMIA BÀSICA. Tema 8: Fluctuacions econòmiques i creixement econòmic a llarg termini. Cicles i tendències. Regularitats empíriques. Models sobre el cicle econòmic i sobre el creixement econòmic.

9. Tema 9. Model renda-despesa. Multiplicadors de la despesa autònoma. Política fiscal.

10. Tema 10. Diner i Sistema Finançer. Funcions del diner. Diner legal i diner bancari. El paper del sistema bancari privat i del banc central. L'Oferta Monetària i la Política Monetària. L'equació quantitativa del diner i la inflació a llarg termini.

11. Tema 11. Model IS-LM. Efectes de polítiques monetàries i fiscals

12. Tema 12. Economies Obertes. Moviments de béns i serveis i moviments de capital. Identitats macroeconòmiques bàsiques de les economies obertes. Balança de Pagaments. Tipus de canvi nominal i real.

13. Tema 13. El mercat de treball i l'atur. Diferents tipus d'atur. Atur cíclic i taxa natural d'atur.

14. Tema 14. Model bàsic sobre les fluctuacions econòmiques: el model d'Oferta i Demanda Agregades. Estudi de les funcions de Demanda Agregada i d'Oferta Agregada. Equilibri macroeconòmic. Inflació i atur. Política Monetària i Política Fiscal.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 30,00 33,00 0 63,00
Prova d'avaluació 0 27,00 0 27,00
Resolució d'exercicis 0 90,00 0 90,00
Sessió expositiva 60,00 60,00 0 120,00
Total 90,00 210,00 0 300

Bibliografia

 • Acemoglu, Daron,|eautor. Economía . . Catàleg
 • Begg, David K. H (cop. 2006 ). Economía (8ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Krugman, Paul R (cop. 2015 ). Fundamentos de economía (3a ed.). Barcelona, [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Mankiw, N. Gregory (cop. 2007 ). Principios de economía (4ª ed.). Madrid: Thomson. Catàleg
 • Samuelson, Paul A.|q(Paul Anthony) (cop. 2013 ). Economía (18ª ed.). Aravaca (Madrid): McGraw-Hill. Recuperat 30-07-2018, a https://www.dawsonera.com/abstract/9788448193720
 • Tugores Ques, Juan (1993 ). Introducción a la economía : problemas y cuestiones (2ª ed.). Barcelona: Vicens Vives. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Anàlisis / estudi de casos Es valorarà la resolució d'exercicis i/o casos proposats 30 No
Exercicis, problemes i altres activitats Es valoraran els exercicis realitzats i el seguiment de les lectures, i altres activitats recomanades, així com la participació activa a les classes. 10 No
Examens globals de cada quadrimestre Examen conjunt compost de preguntes sobre aspectes teòrics, exercicis, problemes i/o comentaris de textos i notícies 60

Qualificació

Aquesta assignatura preveu cinc activitats d’avaluació: 1) una avaluació parcial de Microeconomia; 2) un examen global de Microeconomia que es fa durant la convocatòria d’exàmens de gener; 3) una avaluació parcial de Macroeconomia; 4) un examen global de Macroeconomia a la convocatòria oficial de maig-juny; i 5) exercicis de classe, problemes escrits i altres activitats que el professor proposi a l’inici de curs.

La nota de l’expedient es calcularà de la manera següent:
1.- 60% de la nota a partir de la mitjana dels dos exàmens globals de cada part (proves 2 i 4).
2.- 30% de les dues avaluacions parcials (activitats 1 i 3)
3.- 10% dels exercicis, problemes i altres activitats complementàries (activitat 5).
A més d’obtenir una puntuació global de 5 o més en aquest càlcul, és també requisit indispensable per aprovar tenir una puntuació mínima de 4 com a nota mitjana de cada semestre. La nota mitjana d'un semestre s'obté aplicant els percentatges definits a "Activitats d'avaluació" només a les activitats realitzades aquell semestre.

Recuperació
Els dos exàmens globals de cada part (proves 2 i 4) són les úniques activitats recuperables en l’examen de recuperació oficial i podran ser recuperats conjuntament o per separat. Per calcular la nota en la recuperació es faran servir les mitjanes i criteris anteriors (substituint les notes de les proves recuperades). Si aquesta mitjana és igual o superior a 5 amb una puntuació mínima de 4 de cada semestre la nota de l’expedient serà d’Apte (5). En cas contrari la nota de l’expedient serà la mínima entre 4.5 i la mitjana.

Matrícules d’honor
Hi ha un nombre limitat de mencions de Matrícula d'Honor. Aquestes seran atorgades per l’equip de professors de l’assignatura entre els candidats elegibles de tots els grups.

- En els exàmens es valorarà: les respostes ajustades a les qüestions plantejades, l'expressió escrita clara i entenedora, la correcció ortogràfica i sintàctica, la justificació i l'argumentació de les respostes.

- En la resolució de problemes es valorarà: la resposta justificada als exercicis proposats; la valoració tant del procés de resolució com del resultat. Pulcritud en la presentació així com en la redacció.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant que no es presenti a les proves 2 o 4 i tampoc a la recuperació, tindrà un no presentat a l'acta.

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en dos exàmens parcials que valen el 50% cadascun a la nota final, un a la convocatòria de gener i un altre a la convocatòria de maig-juny.

Requisits mínims per aprovar:
És obligatori presentar-se a les proves 2 i 4. Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 (sobre 10).

Tutoria

S'establirà un horari de tutories setmanalment (tan en grups reduïts com de manera individual), que es notificarà a l'estudiantat a principi de semestre.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació oficial es durà a terme preferentment mitjançant el fòrum i/o correu electrònic, així com en els espais de la facultat habilitats per a l'atenció de l'estudiantat.

Observacions

El primer semestre correspon a una part de conceptes introductoris i la part de microeconomia del temari i el segon a la part de macroeconomia.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Si les classes no poden ser 100% presencials, s'editaran vídeos i/o altre material divers del contingut del programa, que es posarà a disposició dels estudiants amb antel·lació suficient. A les classes presencials en grups reduïts es reforçarà la teoria i es realitzaran exercicis, problemes i pràctiques, per tal de fer un seguiment continu del treball dels estudiants. Algunes d'aquestes activitats seran d'avaluació continuada.

Si no es pot accedir a les aules, es seguirà aquest esquema amb l'ajut de les plataformes habilitades.

Modificació de l'avaluació:
Les activitats d'avaluació no es canviaran quant a criteris i pesos.

En casos en que no es pugui fer l'activitat presencial, es realitzarà de manera virtual, via moodle o les plataformes habilitades, amb els continguts i detalls previstos a la fitxa de l'assignatura.

Tutoria i comunicació:
Cas que no es pugui mantenir una interacció presencial, s'intensificaran les tutoritzacions personalitzades (individuals o per petits grups) a través de videoconferència o bé off-line per correu electrònic o mitjançant els fòrums de classe.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.