Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
El disseny de l’assignatura té com a finalitat donar a l’estudiant una visió integrada sobre com el model de negoci, l’estructura organitzativa, els agents implicats i els sistemes d’incentius i mecanismes de control corporatiu de l’empresa interactuen i s’ajusten de manera dinàmica per permetre a l’empresa adaptar-se al seu entorn competitiu -nacional i internacional- i aconseguir els objectius fixats, tant a curt com a llarg termini.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Muntsa Bau Sola  / Nela Filimon Costin  / Marc Ricart Geli
Idioma de les classes:
Català (100%), Anglès (0%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria3 dl 12-13:30, dj 10:30-12

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Joan Sorribes Sanchez
Idioma de les classes:
Català (100%), Anglès (0%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria4 dt 12-13:30, dj 9-10:30

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Joan Sorribes Sanchez
Idioma de les classes:
Català (100%), Anglès (0%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria5 dt 16:30-18, dj 18-19:30

Grup GA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Nela Filimon Costin  / Stefano Lacaita  / Marc Ricart Geli
Idioma de les classes:
Català (0%), Anglès (100%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria6 dl 9-10:30, dv 9-10:30

Competències

 • CG3- Comunicar arguments de forma correcta oralment i per escrit en les llengües oficials i en anglès, treballant en entorns col·laboratius aflorant i augmentant les potencialitats pròpies i les dels altres
 • CG4- Analitzar críticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius
 • CG8- Interpretar la naturalesa de l'empresa, les diferents formes en què s'organitza i els instruments metodològics bàsics per abordar la gestió de les seves àrees funcionals, sent capaç d'utilitzar les tècniques per a comptabilitzar les operacions econòmiques i financeres de l'activitat empresarial
 • ECOCE1- Identificar y comprender las variables explicativas de la actividad empresarial y de su estructura organizativa, para formular y resolver problemas concretos en la toma de decisiones
 • ECOCE3- Entendre el funcionament dels mercats i les estratègies de les empreses que competeixen en els mercats, aplicant els conceptes i instruments de l'anàlisi econòmica a l'àmbit de l'empresa i els mercats
 • ADECE1- Solucionar problemes empresarials de manera innovadora en contextos complexos i dinàmics, dissenyant i aplicant decisions estratègiques, tàctiques i operatives
 • CIFCE3- Solucionar problemes empresarials de manera innovadora en contextos complexos i dinàmics, dissenyant i aplicant decisions estratègiques, tàctiques i operatives
 • ADECE6- Entendre el funcionament dels mercats i les estratègies de les empreses que competeixen en els mercats, aplicant els conceptes i instruments de l'anàlisi econòmica a l'àmbit de l'empresa i els mercats
 • CIFCE11- Aplicar els conceptes econòmics en l'anàlisi estratègica de l'empresa i interpretar la realitat econòmica, la seva evolució i internacionalització

Continguts

1. Bloc I. L'empresa: naturalesa i estructura

          1.1. Naturalesa econòmica de l'empresa

          1.2. Tipologies d'empresa

          1.3. Estructura de propietat de l'empresa

          1.4. Govern i control de l'empresa: Relació d'agència

          1.5. El control corporatiu. La presencia de les dones en els consells de direcció

          1.6. Dimensió de l'empresa: vertical i horitzontal

          1.7. Creixement de l'empresa

          1.8. Organització interna de l'empresa: estructura organitzativa

          1.9. El sistema d'incentius. L'equitat de gènere

2. Bloc II. Models de negoci i internacionalització

          2.1. Definició de model de negoci

          2.2. Nous models de negoci del S. XXI

          2.3. Entorn intern i extern de l'empresa

          2.4. La dinàmica competitiva

          2.5. Internacionalització de l'empresa: motivació, procés i conseqüències

          2.6. Globalització (Born global) vs. regionalització

          2.7. Estratègies d'internacionalització

          2.8. Via directa i via indirecta

          2.9. Associacions per internacionalitzar

          2.10. Casos d'èxit i/o fracàs

3. ----------------------------

4. For the English version of the Syllabus please check "Observacions i Recomanacions"

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 7,50 9,00 0 16,50
Lectura / comentari de textos 2,50 3,00 0 5,50
Prova d'avaluació 3,00 22,00 0 25,00
Resolució d'exercicis 6,00 8,00 0 14,00
Sessió expositiva 22,50 50,00 0 72,50
Tasques i qüestionaris formatius 2,00 11,00 0 13,00
Tutories individuals 1,50 2,00 0 3,50
Total 45,00 105,00 0 150

Bibliografia

 • Afuah, Allan (2009). Strategic Innovation [Bibliografía COMPLEMENTARIA]. Routledge .
 • Afuah, Allan (2004). Business models : a strategic management approach [Bibliografía COMPLEMENTARIA] . McGraw-Hill [Cataleg Biblioteca]. Catàleg
 • Gunther McGrath, Rita; Gourlay, Alex (2013). The End of Competitive Advantage: How to Keep Your Strategy Moving as Fast as Your Business. Harvard Business Review.
 • Navas López, José Emilio (2012 ). Fundamentos de dirección estratégica de la empresa . Cizur Menor (Navarra): Civitas. Catàleg
 • Navas López, J.E.; Guerras Martín, L.Á. (2013). Fundamentals of Strategic Management (Catàleg biblioteca). Civitas. Catàleg
 • Serra Ramoneda, Antoni (2001 ). Mercados, contratos y empresa . Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Catàleg
 • Rugman, Alan M (2007). Las Multinacionales regionales [Bibliografía COMPLEMENTARIA]. Akal [Cataleg Biblioteca]. Catàleg
 • Rugman, Alan (2005). The Regional Multinationals : MNEs and 'Global' Strategic Management. Cambridge [Bibliografía COMPLEMENTARIA].

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova d'avaluació del Bloc I Per realitzar al finalitzar el Bloc I. La prova podrà combinar qüestions teòriques i practiques i la data estarà disponible al començament del curs. 35
Proba d'avaluació del Bloc II Per realitzar al finalitzar el Bloc II. La prova podrà combinar qüestions teòriques i pràctiques i la data estarà disponible al començament del curs. 35
Activitats d'avaluació del Bloc I L’estudiantat haurà de realitzar activitats, presencials o no presencials, i lliurades a través de la plataforma Moodle o a classe (anàlisis numèrics, anàlisi de casos/articles de premsa, resolució d'exercicis, treballs, presentacions orals, etc.). La nota del bloc serà la mitjana de les notes de totes les activitats. 15 No
Activitats d'avaluació del Bloc II L'estudiantat haurà de realitzar activitats, presencials o no presencials, i lliurades a través de la plataforma Moodle o a classe (anàlisis numèrics, anàlisi de casos/articles de premsa, resolució d'exercicis, treballs, presentacions orals, etc.).La nota del bloc serà la mitjana de les notes de totes les activitats. 15 No

Qualificació

Per poder qualificar l’assignatura és obligatori haver fet les dues proves d’avaluació.
Un examen entregat en blanc serà qualificat amb la nota zero.Comentaris:
Examen de recuperació: es podrà recuperar només una o totes dues proves d'avaluació.

Millora de la nota: es podrà millorar la nota dels apartats recuperables de l’assignatura i les/els estudiants que així ho desitgin es podran presentar a l’examen de recuperació. Aquesta decisió suposa la renuncia automàtica a la nota anterior de la prova d'avaluació per a la qual es vulgui millorar la nota.

Grup en anglès (GA): L'estudiantat matriculat en aquest grup haurà de realitzar totes les proves i activitats d’avaluació en anglès. El no compliment d’aquest requisit implicarà la qualificació automàtica de l’activitat o prova d’avaluació amb la nota zero.Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un NO PRESENTAT en la qualificació final de l'assignatura implica no haver-se presentat a alguna de les proves d'avaluació.

Avaluació única:
Prova d’avaluació de tot el temari de l'assignatura: 100% de la nota. La prova és recuperable en la data establerta per la facultat

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories podran ser presencials o virtuals, tant en grup com individuals. Es podran sol licitar durant la classe, a través del correu electrònic o fent servir els fòrums habilitats al Moodle.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

El sistema de comunicació i interacció amb l'estudiantat es realitza presencialment o mitjançant canals virtuals homologats, per tal d'assegurar una atenció personalitzada i immediata. S'habilitarà també un Fòrum al Moodle de l'assignatura on es podran comentar els continguts teòrics i pràctics de forma conjunta i es podran resoldre dubtes en directe durant l'horari de classe.

Observacions

1.Per a el grup en anglès (GA), la llengua de treball a classe serà l’anglès i els apunts i materials utilitzats seran també en anglès. La bibliografia bàsica en anglès està dirigida principalment a aquest grup.

2. Per la resta de grups la llengua de treball a classe serà el català. En una proporció reduïda, alguns materials de treball (lectures o casos) podrien ser en anglès i/o en castellà.

3. Els materials de l'assignatura estaran disponibles en format digital mitjançant la plataforma Moodle de l'assignatura.

-----------------------------------
ENGLISH VERSION OF THE SYLLABUS

BLOCK I: THE FIRM: NATURE AND STRUCTURE
1.1. The economic nature of the firm
1.2. Types of firms
1.3. Firm’s governance and control: The agency relationship
1.4. The ownership structure of the firm
1.5. Corporate control. The presence of women in the boards of directors
1.6. The size of the firm: vertical and horizontal
1.7. The growth of the firm
1.8. The internal organization of the firm: the organizational structure
1.9. The incentive system. Gender equity.

BLOCK II. BUSINESS MODELS AND THE INTERNATIONALIZATION OF THE FIRM
2.1. Definition of the business model
2.2. New business models of the 21st century
2.3. Internal and external environment of the firm
2.4. The competitive dynamics
2.5. The internationalization of the firm: motives, process and consequences
2.6. Globalization (born global) vs. regionalization
2.7. Internationalization strategies
2.8. The direct and the indirect way of internationalization
2.9. Partnerships to go international
2.10. Cases of success and/or failure


Assignatures recomanades

 • Fonaments de l'empresa

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
L'assignatura està programada de forma que es puguin dur a terme totes les activitats previstes en els tres escenaris: presencial, presencial restringit i virtual.

S'habilitaran els recursos digitals necessaris (canal digital per a la docència, fòrums, plataformes virtuals per a tutories individuals i de grup, etc.) per a que l'estudiantat pugui fer les classes amb el mateix contingut previst en la docència presencial.

Així mateix, en el Moodle es seguiran publicant els arxius PPT corresponents a cada tema, i material complementari en format text o audiovisual que serveix per completar la formació de l'estudiantat.

Modificació de l'avaluació:
L' avaluació s'ha programat de forma que es pugui dur a terme en els tres escenaris: presencial, presencial restringit i virtual.

Els criteris d'avaluació, els requisits de qualificació i els requisits específics per a la nota No Presentat, es mantenen tal i com estan definits en el disseny de l'assignatura.

Les proves i activitats d'avaluació es mantenen (mateix contingut i pes en la nota final) i s'adaptaran a l'escenari presencial restringit i virtual. Les proves d'avaluació es preveu que es realitzin de forma individual en l'horari i la data establerta.

Tutoria i comunicació:
Els canals de comunicació amb el professorat són els mateixos en els tres escenaris (presencial, presencial restringit i virtual), excepte "tutoria presencial" si s'activa l'escenari virtual. Canals de comunicació previstos: fòrums, avisos i noticies, e-mails, tutories individuals i/o de grup (format presencial i virtual).

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.