Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Pràctiques i procediments en laboratoris de simulació en relació als continguts de les assignatures d'Infermeria Clínica II, Comunitària II i Materno-infantil.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
AARON CASTANERA DURO  / MARIA COLOMER PLANA  / FERNANDO DIAZ ROLDAN  / RAQUEL JIMENEZ QUIÑONES  / ERIC PLANELLA ALBI  / ROSA PRAT SALA  / ANGEL ROMERO COLLADO  / LAIA SALLERAS DURAN  / DALMAU VILA VIDAL
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
AARON CASTANERA DURO  / MARIA COLOMER PLANA  / FERNANDO DIAZ ROLDAN  / AURORA FONTOVA ALMATO  / RAQUEL JIMENEZ QUIÑONES  / ERIC PLANELLA ALBI  / ROSA PRAT SALA  / ANGEL ROMERO COLLADO  / DALMAU VILA VIDAL
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB02 - Planificar i prestar cures d'infermeria dirigits a persones, família o grups, orientats als resultats en salut i avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos a través dels quals es diagnostica, tracta o cuida un problema de salut
 • CB01 - Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones a les que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables
 • CB03 - Identificar i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria
 • CB06 - Basar les intervencions infermeres en l'evidència científica i en els mitjans disponibles
 • CB14 - Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes cientificotècnics i els de qualitat
 • CB19 - Incorporar el pensament crític i analític en l'àmbit d'actuació, en la resolució de problemes i en la presa de decisions
 • CB20 - Llegir comprensivament i escriure textos de el propi àmbit de coneixement en llengua anglesa
 • CES01 - Realitzar tècniques i teràpies específiques i / o complementàries a les cures d'infermeria amb seguretat i eficàcia
 • CES03 - Proporcionar les cures d'infermeria necessàries per garantir el benestar i confort a les persones, en totes les etapes de la vida, que es troben en situació de malaltia, patiment o incapacitat i els seus cuidadors / es
 • CES10 - Garantir la seguretat de les persones ateses en l'administració de fàrmacs, en les mobilitzacions, en la prevenció d'infeccions, en l'aplicació de les tècniques diagnòstiques i terapèutiques i en les situacions de risc vital
 • CES35 - Realitzar les tècniques i procediments de cures d'infermeria, establint una relació terapèutica amb els malalts i familiars

Continguts

1. Procediment Infermer en la caterització venosa guiada per ultrasons en persones amb dificultat de punció

2. Atenció infermera a la persona amb politraumatisme en situació d'urgències

3. Atenció al nen/a que precisa medicació parenteral: protecció i seguretat

4. Atenció infermera a la persona portadora de catèter arterial: vigilància i control

5. Atenció a les persones amb ferides cròniques: cremades i cura en ambient humit

6. Atenció a les persones amb ferides cròniques I: doppler i compressió terapèutica de les extremitats inferiors

7. Atenció a la persona amb intubació orotraqueal:  aspiració de secrecions i neteja bucal

8. Procediment infermer en la canalització del Catèter Venós Central inserció perifèrica

9. Cas integrat primer semestre

10. Suport Vital Avançat en el nadó i el nen

11. Cures Infermeres a la persona portadora de ventilació mecànica no invasiva (VMNI) i principis de ventilació mecànica (VMI).

12. Procediments infermers a quiròfan

13. Cures infermeres en la col.locació de la sonda nasogàstrica pediàtrica i obtenció de mostres

14. Procediment infermer en persones portadores de CVC de 2-3 llums i mesura de PVC

15. Cas integrat segon semestre

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 25,00 8,00 0 33,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 20,00 0 20,00
Prova d'avaluació 5,00 17,00 0 22,00
Total 30,00 45,00 0 75

Bibliografia

 • Ballester Ferrando, David (2011). Manual de tècniques i procediments d'infermeria. Girona: Universitat de Girona. Catàleg
 • Perry, Anne Griffin (2011). Técnicas y procedimientos en enfermería (7a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Ares Ares, María Isabel (2019). Técnicas y procedimientos para enfermería en urgencias pediátricas. Madrid: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Galarreta Aperte, Sergio (2018). Enferpedia :. Madrid: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Thompson, Stephen R (2012). Manual de inmovilizaciones y vendajes en traumatología /. Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • García Fernández, Francisco Pedro. Soldevilla Agreda, Javier. Torra i Bou, Joan-Enric. (2016). Atención integral de las heridas crónicas (2a ed.). Madrid: Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas. Catàleg
 • Canabal Berlanga, Alfonso. (2007). Manual de soporte vital avanzado en trauma (2ª ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier Masson. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Qüestionaris pre encontré: previs a la pràctica de simulació presencial És obligatòria la seva realització del 100%. Es porta a terme un mitjançant qüestionari a través del Learning Space 10 No
Pràctiques de simulació d'avaluació Pràctiques de simulació que l'estudiantat repetirà de manera autònoma i de les que serà avaluat 30 No
Prova d'avaluació dels procediments mitjançant la resolució d'un cas simulat que integra els diferents procediments apresos S'avaluen les competències associades mitjançant una rúbrica.Es realitza una avaluació per part del Professorat . És necessària una nota igual o major a 5 sobre 10 per aprovar l'avaluació 60

Qualificació

S'ha de realitzar el 100% dels qüestionaris pre encontre (representa el 10% de la nota). Els qüestionaris s'hauran de respondre dins la la pràctica de simulació.

L'estudiantat realitzarà 1 o 2 pràctiques de simulació de manera autònoma, a proposta del professorat i dins el laboratori de simulació. Aquesta simulació serà gravada i avaluada pel professorat. Representa el 30% del total de l'assignatura.

La prova d'avaluació dels procediments mitjançant la resolució d'una situació (que representa el 60% de la nota final) estarà formada de diferents parts:
- Avaluació de la simulació 65%
- Avaluació per part de la persona atesa 25%
- Autoavaluació 10%

En cas que dins l’avaluació del cas integrat no hi hagi participació de persona atesa estandarditzada, el 25% d’aquesta es repartirà entre l’avaluació de la simulació i l’autoavaluació de l’estudiantat quedant els percentatges de la següent manera:
- Avaluació de la simulació 80%
- Autoavaluació 20%

L'assistència al 100% de les pràctiques de simulació és obligatòria. En el cas d'absència justificada caldrà un 80% d'assistència semestral per a poder realitzar l'activitat d'avaluació. Les assistències per sota del 80% seran considerades com a NO PRESENTAT/DA.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera NO PRESENTADA aquella persona que no compleixi els criteris de presencialitat i la persona que no es presenti a l'avaluació dels casos integrats.

Avaluació única:
Per optar a l'avaluació únic de l'assignatura cal fer una petició formal a la Secretaria Acadèmica del Campus de la Salut. En el termini de 15 dies a partir del començament del curs.

La prova consisteix en:

*Prova semestral, qüestionari sobre els fonaments teòrics dels procediment. Aquestes proves suposen el 40% nota final

*Prova semestral: Resolució d'un cas integrat. Aquestes proves suposen el 60% nota finalAquest tipus d'avaluació no és recomanada atès que s'avaluen competències relacionades amb habilitats clíniques

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es concertaran tutories individuals o grupals a través del correu electrònic. Aquestes es podran realitzar de forma presencial o de forma virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat es portarà a terme mitjançant la plataforma Moodle (fòrums, avisos i noticies), i la plataforma digital CA Learning Space Interfase així com per correu electrònic.


El procés a seguir en cas d'alguna incidència és el següent:

En primer lloc l'estudiant es posarà en contacte amb el/la professora de la pràctica de simulació afectada.

Per últim en cas que no es solventi la incidència, l'estudiant es dirigirà a les coordinadores de l'assignatura: Concepció Fuentes i/o Laia Salleras.

Cal respectar, els dies no lectius i festius en la comunicació amb el professorat.

Observacions

Cada pràctica d'avaluació serà avaluada amb un rúbrica pel professor. No és qualificable. Es tracta d'una avaluació formativa on l'estudiant rebrà el feed-back per veure l'evolució del seu aprenentatge.

Els resultats d'aprenentatge que s'espera de l'estudiant en aquesta assignatura d'acord amb les competències específiques que ha d'assolir són:

1. Realitza tècniques i teràpies específiques i/o complementaries a les cures infermeres amb seguretat i eficàcia.
2. Proporciona les cures infermeres necessàries per garantir el benestar i el confort a les persones, en totes les etapes del cicle vital, que es troben en situació de malaltia, sofriment o incapacitat i els seus cuidadors/es.
3. Garanteix la seguretat de les persones ateses en l’administració de fàrmacs, les mobilitzacions, en la prevenció d’infeccions, en l’aplicació de tècniques diagnòstiques i terapèutiques així com en les situacions de risc vital.
4. Realitza les tècniques i procediments de cures infermeres, establint una relació terapèutica amb els persones malaltes i la seva família.

En aquesta assignatura també és treballa la competència: Desenvolupar la capacitat d’avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions

Els resultats d’aprenentatge vinculats a aquesta competència són les següents:

1. Sap fer un ús exclusiu i no sexista del llenguatge
2. Analitza les diferencies per sexe i les desigualtats de gènere en l’anatomia, la fisiologia, l’etiologia i les patologies en el diagnòstic diferencial, les opcions terapèutiques i la resposta farmacològica així com en el pronòstic.
3. És capaç de realitzar una història clínica, examen físic, psicològic o diagnòstic infermer, o activitat diagnòstica d’altres professionals de la salut de forma específica per a homes i dones.
4. Es comunica de manera eficaç amb les persones ateses, demostrant consciència de la diferència de poder professional-usuari/usuària, incloent l’ús d’un llenguatge que minimitzi els desequilibris de poder, validi les experiències de les persones que pateixen i elimini els estereotips de gènere.
*La planificació dins els horaris de les pràctiques de simulació consten en els horaris aprovats pel consell d’estudis de la Facultat d’Infermeria i es poden consultar a la página web de la Facultat d’Infermeria.

Assignatures recomanades

 • Cures infermeres a la persona gran amb alteracions de la salut
 • Farmacologia clínica i terapèutica
 • Infermeria clínica de l'adult II
 • Infermeria clínica maternoinfantil
 • Infermeria comunitària II
 • Pràcticum 2. Entorn comunitari
 • Pràcticum 3. Entorn hospitalari
 • Pràcticum 4. Entorn hospitalari avançat
 • Pràcticum 5. Entorn específic
 • Pràctiques de simulació clínica I

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas que l’evolució de la pandèmia Covid-19 empitjori i que, per tant, s’avanci en les fases segons pla de resposta de la incidència de la Covid-19 de la UdG, es seguiran les indicacions del rectorat. Es passaria tota la docència virtual mitjançant bibliografia i visionat de material audiovisual i posteriorment es realitzarien tutories síncrones grupals amb el professorat.

Modificació de l'avaluació:
En cas que l’evolució de la pandèmia Covid-19 empitjori i que per tant s’avanci en les fases segons pla de resposta de la incidència de la Covid-19 de la UdG, es seguiran les indicacions del rectorat i :

*Avaluació pre-encontre Es realitzarà sense cap canvi. Suposarà el 50% de la qualificació final.

*Avaluació procediments del casos integrats es realitzarà de forma virtual sempre que el context ho permeti. En cas que el context no permeti realitzar l’avaluació dels procediments del casos integrats de forma virtual, aquesta es realitzarà mitjançant una prova de coneixements sobre els procediments. Suposarà el 50% de la qualificació final

Tutoria i comunicació:
En cas que l’evolució de la pandèmia Covid-19 empitjori i que per tant s’avanci en les fases segons pla de resposta de la incidència de la Covid-19 de la UdG, es seguiran les indicacions del rectorat i :

Totes les tutories es realitzaren en entorn virtual

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.