Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Permeten a l’estudiant adquirir les habilitats i coneixements per millorar la salud, el confort i el benestar de la persona.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup M1

Durada:
Anual
Professorat:
Jordi Benitez Muñoz  / Silvia Bosch Agusti  / Maria Casadevall Ferrer  / Fernando Diaz Roldan  / Miriam Ferrer Avelli  / Lydia Garcia Perez  / Cristina Martinez Homedes  / Josep Olivet Pujol  / Susana Perez Ariste  / Maria Belén Pérez Jiménez  / Nuria Rabionet Rodrigo  / Eva Serrat Graboleda
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup M2

Durada:
Anual
Professorat:
Jordi Benitez Muñoz  / Silvia Bosch Agusti  / Maria Casadevall Ferrer  / Fernando Diaz Roldan  / Miriam Ferrer Avelli  / Lydia Garcia Perez  / Cristina Martinez Homedes  / Susana Perez Ariste  / Maria Belén Pérez Jiménez  / Nuria Rabionet Rodrigo  / Eva Serrat Graboleda
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup T1

Durada:
Anual
Professorat:
Jordi Benitez Muñoz  / Silvia Bosch Agusti  / Maria Casadevall Ferrer  / Miriam Ferrer Avelli  / Lydia Garcia Perez  / Cristina Martinez Homedes  / Susana Perez Ariste  / Nuria Rabionet Rodrigo  / Eva Serrat Graboleda
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB01 - Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones a les que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables
 • CB03 - Identificar i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria
 • CB06 - Basar les intervencions infermeres en l'evidència científica i en els mitjans disponibles
 • CB19 - Incorporar el pensament crític i analític en l'àmbit d'actuació, en la resolució de problemes i en la presa de decisions
 • CB20 - Llegir comprensivament i escriure textos de el propi àmbit de coneixement en llengua anglesa
 • CES01 - Realitzar tècniques i teràpies específiques i / o complementàries a les cures d'infermeria amb seguretat i eficàcia
 • CES03 - Proporcionar les cures d'infermeria necessàries per garantir el benestar i confort a les persones, en totes les etapes de la vida, que es troben en situació de malaltia, patiment o incapacitat i els seus cuidadors / es

Continguts

1. Atenció a la seguretat de la persona atesa: higiene de mans, identificació de la persona, asèpsia, utilització dels antisèptics

2. Atenció a la persona atesa: Relaxacio muscular progressiva de JACOBSEN

3. Atenció infermera al nadó

4. Atenció a la persona atesa: mobilitzacions, transferències i higiene postural

5. Procediments en un cas integrat 1

6. Atenció a la persona atesa: Preparació i administració de medicació

7. Valoració de la persona atesa: exploració del sistema cardiovascular

8. Atenció a la persona atesa: presa de constants vitals

9. Atenció a la persona atesa: Tècniques d’embenats bàsics

10. Mesures antopometriques de la persona atesa i valoració del sistema muscular i esquelètic

11. Valoració de la persona atesa: exploració del sistema neurològic

12. Valoració de la persona atesa: exploració respiratòria i abdominal

13. Valoració de la dona: Exploració genitals externs i mamària

14. Procediment del registre electrocardiogràfic en la persona adulta

15. Procediments en un cas integrat 2

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 8,00 0 8,00
Simulacions 25,00 0 0 25,00
Tasques i qüestionaris formatius 15,00 27,00 0 42,00
Total 40,00 35,00 0 75

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Habilitats per la vida i actitudinals en l'aprenentatge dels procediments No és activitat recuperable i no és necessari una nota mínima per aprovar 5 No
Post encontre: qüetionaris i rúbriques d'avaluació posteriors a la pràctica de simulació presencial És obligatori la seva realització del 100%. No hi ha nota mínima per aprovar 10 No
Prova d'avaluació dels procediments mitjançant la resolució d'una situació concreta que integra diferents procediments apresos Es necessària una nota igual o major a 5 sobre 10 per aprovar l'avaluació 60
Pràctiques de simulació d'avaluació Pràctiques de simulació que l'estudiantat repetirà de manera autònoma i de les que serà avaluat 25 No

Qualificació

S'ha de realitzar el 100% dels qüestionaris i rubriques post encontrer (representa el 10% de la nota). Els qüestionaris s'hauran de respondre dins la la pràctica de simulació. En cas de no realització justificada dels qüestionaris, es necessari haver realitzat el 80% del qüestionaris per superar l'assignatura.

L'avaluació de les Habilitats per la vida i actitudinals consisteix en avaluar aspectes com el pensament crític, la comunicació assertiva, la motivació per l'aprenentatge etc... es farà a dins el laboratori durant la pràctica dels procediments.

L'estudiantat realitzarà 1 o 2 pràctiques de simulació de manera autònoma, a proposta del professorat, dins el laboratori de simulació o bé en algun altre espai que permeti la gravació. Aquesta simulació serà gravada i avaluada pel professorat i/o per l'estudiantat. Representa el 25% del total de l'assignatura.

L'assistència al 100% de les pràctiques de simulació és obligatòria. En el cas d'absència justificada caldrà un 80% d'assistència semestral per a poder realitzar l'activitat d'avaluació. Les assistències per sota del 80% seran considerades com a NO PRESENTAT/DA.

Una vegada superada amb 5/10 o més les proves d'avaluació no es possible presentar-se a l'avaluació recuperable per millorar-la.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera NO PRESENTAT a l'estudiantat amb una assistència inferior al 100% sense justificació o bé inferior a un 80% justificada.
A l'estudiantat que malgrat assistir al 100% dels procediments no es presenti a la prova d'avaluació

Avaluació única:
Els i les estudiants es podran acollir a l’avaluació única en situacions excepcionals d’acord al Reglament sobre les sol·licituds d’avaluació única al Grau d'Infermeria de la Universitat de Girona, aprovat en la sessió 1/2021 de la Comissió de Govern de la FI.
L'avaluació constarà dos proves:
-una prova amb preguntes relacionades amb la part de fonaments teòrics dels procediment (una prova per semestre) 40%
-la resolució dels dos casos integrats ( primer i segon semestre respectivament) planificats al calendari 60%

No es recomana aquest tipus d'avaluació en aquesta assignatura donat que aconseguir l'aprovat sense haver realitzar els procediments durant el curs té gran dificultat. És una assignatura amb competències d'habilitats que requereixen el seguiment de la mateixa durant el curs

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 en la prova d'avaluació dels procediments mitjançant la resolució d'una situació concreta semestral i una mitjana de totes les activitats d'avaluació de l'assignatura mínima de 5.0

Tutoria

Es concertaran les tutories individuals i/o grupals per correu electrònic amb el professorat de l'assignatura. Les tutories es poden fer presencialment o virtualment previ acord de les parts.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat es portarà a terme principalment mitjançant la plataforma digital CA Learning Space Inferfase , el Moodle i el correu electrònic

Observacions

La planificació dins els horaris de les pràctiques de simulació consten en els horaris aprovats per la comissió de govern de la Facultat d’Infermeria i es poden consultar a la página web de la Facultat d’Infermeria.

En aquesta assignatura es realitza una part d'avaluació formativa (autoavaluació) que permet a l'estudiantat conèixer els punts més fluixos del procediment que ha realitzar per avançar en el seu aprenentatge.

Els resultats d'aprenentatge que demostrarà d'estudiantat són:

- Coneix les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta
- Coneix les intervencions de cures d'infermeria en cadascuna de les necessitats de la persona sana al llarg del cicle vital tenint en compte les creences, valors i la multiculturalitat
- Analitza les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital en funció dels canvis que presenta, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de vida
- Reflexiona, des de l'ètica de la cura, sobre els principis que han de regir les relacions en les diferents etapes de 'cicle vital
- Realitza cures infermeres garantint la màxima seguretat per a les persones que les reben, per a ells mateixos i per a l'entorn

En aquesta assignatura s'integra la competència transversal: Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.
Els resultats d'aprenentatge que s'hi vinculen són:
- Sap fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge.
- Analitza les diferències per sexe i les desigualtats de gènere en l'etiologia, l’anatomia, la fisiologia i les patologies, en el diagnòstic diferencial, les opcions terapèutiques i la resposta farmacològica, i en el pronòstic; en les cures a les persones, així com en altres tipus de diagnòstics i intervencions en salut.
- És capaç de realitzar una història clínica, examen físic, psicològic, o diagnòstic d'infermeria, o activitat diagnòstica pròpia d'altres professions de la salut de forma específica per a homes i dones
- Es comunica de manera eficaç amb els persones ateses, demostrant consciència de la diferència de poder professional-usuari/usuària, incloent l'ús d'un llenguatge que minimitzi els desequilibris de poder, validi les experiències de les persones que pateixen i elimini els estereotips de gènere.

En aquesta assignatura s'integra la competència transversal: Comprèn la relació entre els ODS i l’atenció centrada en la persona”.

Resultats d’aprenentatge:
- Coneix i sap identificar l'ODS 12: Producció i consum responsables en relació a la utilització dels materials per les tècniques i procediments
- Integra la perspectiva dels ODS en les activitats infermeres.

Assignatures recomanades

 • Anatomofisiologia
 • Atenció infermera de la persona sana al llarg del cicle vital
 • Bases conceptuals del coneixement infermer
 • Nutrició, metabolisme i bioquímica
 • Pràcticum 1. Introductori
 • Psicologia de la salut i habilitats comunicatives

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari de 100% virtualitat: Les activitats seran virtuals mitjançant bibliografia i audiovisuals per preparar-les i posteriorment una tutoria amb el professorat per resoldre dubtes.

Escenari de 100% presencialitat: no es produirà cap modificació en les activitats.

Modificació de l'avaluació:
Escenari de 100% virtualitat: L'avaluació virtual modificarà els criteris d'avaluació canviant el seu percentatge:
Qüestionaris pre encontre i pots enconter:50%
Prova d'avaluació dels procediments integrats:50% .Aquesta es portarà a terme de manera virtual sempre que el context ho permeti.

*En cas que el context no permeti altre alternativa l'avaluació es realitzarà mitjançant una prova de coneixements en entorn virtual (100%)

Escenari de 100% presencialitat: no es produirà cap modificació en l'avaluació

Tutoria i comunicació:
Escenari de 100% virtualitat: totes les tutories concertades per correu electrònic amb el professorat seran virtuals. La comunicació amb l'estudiantat no es modifica
Escenari de 100% presencialitat: No es modifica segons el disseny

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.