Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
La gestió en l'atenció de la salut en el segle XXI des de la perspectiva dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i els Drets Humans. Marc conceptual i principis bàsics de l'administració. Planificació i organització dels serveis de salut. Política de qualitat assistencial en relació a l'atenció centrada en la persona. Gestió d'infermeria, la responsabilitat infermera en l'administració de cures. Lideratge infermer.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup M1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Gemma Caparros Boixes  / Maria Carme Pastor Aspero  / Rosa Prat Sala  / Jordi Pujiula Maso  / Gloria Reig Garcia  / Maria Rosa Suñer Soler  / Susana Tremols Iglesias
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup T1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Gemma Caparros Boixes  / Alba Garcia Castillo  / Jordi Pujiula Maso  / Gloria Reig Garcia  / Maria Rosa Suñer Soler  / Susana Tremols Iglesias
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB05 - Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las modificaciones oportunas
 • CB13 - Identificar els principis de finançament sanitari i sociosanitària i utilitzar adequadament els recursos disponibles
 • CB15 - Treballar amb l'equip de professionals com unitat bàsica en què s'estructuren de forma unidisciplinar o multidisciplinari els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials
 • CB16 - Conèixer els sistemes d'informació sanitària
 • CB19 - Incorporar el pensament crític i analític en l'àmbit d'actuació, en la resolució de problemes i en la presa de decisions
 • CB20 - Llegir comprensivament i escriure textos de el propi àmbit de coneixement en llengua anglesa
 • CES25 - Identificar les característiques de la funció directiva dels serveis d'infermeria i la gestió de cures
 • CES26 - Ser capaç d'aplicar les tècniques de direcció de grups

Continguts

1. La gestió i l'atenció a la salut en el segle XXI: l'atenció centrada en la persona i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. La incorporació de la perspectiva de gènere interseccional en l'atenció sanitària

2. L'administració com a ciència: antecedents i evolució històrica

3. La planificació sanitària i la gestió estratègica. La importància de la perspectiva de gènere en la gestió i l'impacte en tots els seus àmbits d'acció

4. La gestió econòmica

5. El màrqueting sanitàri i les TICs

6. Els recursos humans i la gestió del canvi: la gestió de les persones

7. La qualitat i l'atenció centrada en la persona. El gènere i la diversitat elements rellevants de l'atenció

8. La logística i els serveis generals

9. La recerca, la innovació i la gestió sanitària

10. Seminaris

          10.1. Seminari 1: El lideratge i la gestió dels equips de treball. La perspectiva de gènere en la gestió. La resolució de conflictes

          10.2. Seminari 2: La planificació en l'entorn sanitari

          10.3. Seminari 3: La qualitat i l'atenció centrada en la persona

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,00 7,50 3,00 12,50
Seminaris 6,00 15,00 0 21,00
Sessió expositiva 4,75 27,25 9,50 41,50
Total 12,75 49,75 12,50 75

Bibliografia

 • Mompart Garcia, Maria Paz (2009). Administración y gestión (2a ed.). Madrid: Difusión de avances de enfermeria. Catàleg
 • Mompart García, Mari Paz (1995 ). Administración de servicios de enfermería . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Doltra Centelles, Jordi (2010). Gestió d'infermeria. Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Jovell, Albert (2007). Liderazgo afectivo / All you need is love (Primera). Barcelona: Alienta. Catàleg
 • Ferrús Estopà, Lena (DL 2007 ). Recomanacions per la dotació d'infermeres a les unitats d'hospitalització : factors que influencien la pràctica infermera . Barcelona: Consell de Col·legis de Diplomats en Infermeria de Catalunya. Catàleg
 • Ferrús Estopà, Lena (2006). Recomanacions per la dotació d'infermeres a les unitats d'hospitalització. Barcelona: Consell de Col·legis de Diplomats en Infermeria de Catalunya, a http://www.consellinfermeres.cat/ca/documents-categoria/recomanacions-per-la-dotacio-dinfermeres-a-les-unitats-dhospitalitzacio/ Catàleg
 • Asenjo Sebastián, Miguel Ángel (cop. 2002 ). Las Claves de la gestión hospitalaria (2a ed). Barcelona: Gestión 2000. Catàleg
 • Palomo Vadillo, Ma. Teresa (2010 ). Liderazgo y motivación de equipos de trabajo (6ª ed., rev. i actualitzada). Pozuelo de Alarcón (Madrid): ESIC. Catàleg
 • Kaufmann, Alicia E. (2007 ). Mujeres directivas : transición hacia la alta dirección . Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Catàleg
 • Liderar equipos : una guía práctica para que los equipos de trabajo logren sus metas (cop. 2006 ). Barcelona: Deusto. Catàleg
 • Castiñeira, Àngel (2013). Educar en el lideratge =. [Barcelona]: Fundació Escolta Josep Carol. Catàleg
 • Gerzon, Mark (cop. 2007 ). Liderazgo ante la adversidad : cómo los buenos líderes transforman los conflictos en oportunidades . Barcelona: Deusto. Catàleg
 • Covey, Stephen R (2009). Els 7 hàbits de la gent altament efectiva :. Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Campos Pinar, Mª Isabel (2005). Relaciones interpersonales :. Alcalá la Real (Jaén): Formación Alcalá. Catàleg
 • Rebollo Gómez, Patricia (2018). Seguridad del paciente y buenas prácticas (Primera edición: Marzo 2018). Madrid: Fuden. Catàleg
 • Ruelas Barajas, Enrique (2007). Seguridad del paciente hospitalizado. Buenos Aire [etc.]: Panamericana. Catàleg
 • Romero-Nieva Lozano, Jerónimo (2011). Enfermería y seguridad en el paciente : (Primera edición). Madrid: Difusión Avances de Enfermería (DAE), a https://www.enferteca.com/?infolibro=927 Catàleg
 • Marriner-Tomey, Ann (1996). Administración y liderazgo en enfermería (5ª ed.). Madrid [etc.]: Mosby. Catàleg
 • Aranaz Andrés, Jesús Mª (2008). Gestión sanitaria :. Madrid: Mapfre. Catàleg
 • Medina-Vicent, Maria (2018). Género y management en el marco neoliberal. Un análisis crítico para la emergencia de liderazgos feministas.. Universitat Jaume I.
 • Panisello Chavarria, Ma Luisa (2012). Integració de la perspectiva de gènere en el sistema sanitari català. Universitat Rovira i Virgili.
 • Valls Llobet, Carme (2010). Gènere, poder i salut. Universitat de Girona. Unitat d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes.
 • Jacques-Aviñó, Constanza et al. (2023). Narrativas sobre cambios de conductas en salud durante el confinamiento en Españ. Gaceta sanitaria, 37, 102296
 • Medina Vicent, María (2019). Woman, manage your life! El discurs de la conciliació laboral-familiar en la lit. Debats , 133.(1), 63-76
 • Castelló Santamaria, Laia (2011). La gestió quotidiana de la cura. Una qu¨estió de gènere i classe. Universitat Autònoma de Barcelona.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes expositives i participatives La participació en grup durant diverses activitats relacionats amb els continguts de l'assignatura 10 No
Seminaris La participació, les aportacions i saber respectar el torn de paraula.
Els continguts s'avaluaran en l'avaluació continuada.
20
Prova d'avaluació Els continguts s'avaluaran a través de preguntes curtes i multiresposta (50%).També s'avaluarà el contingut realitzat a la metodologia ABP (10%) 60
ABP procés S'avalua la participació i aportacions individuals al grup 10

Qualificació

ABP: Assistència obligatòria al 100%
Seminaris: Assistència obligatòria al 100%
Per aprovar l'assignatura és imprescindible aprovar cada part com a mínim amb un 5 sobre 10, per desprès poder fer la mitjana ponderada de les diferents proves.
Són activitats d'avaluació recuperables l'ABP (sempre que s'hagi assistit al 100%), els seminaris (sempre s'hagi assistiut al 100%) i la prova escrita dels continguts de classe. En totes aquestes s'valuarà l'ús d'un llenguatge igualitari.
En cas de NO superar algun de les proves d'avaluació, l'assignatura quedarà suspesa i a les actes sortirà la nota mínima de les proves realitzades (sobre 10 punts).
Les dates de les avaluacions continuades i avaluacions recuperables es troben en el calendari (consultar web Facultat i Moodle) i són dates aprovades pels organs col·legials de la Facultat, les quals no es poden canviar.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Quan l'estudiant no es presenti a una de les activitats d'avaluació continuada o no lliuri la prova al professor o professora així com no compleixi la presencialitat de les activitats obligatòries, es considerarà com a No Presentat. Podent-se presentar a l'activitat recuperable si compleix els requisits anteriorment exposats (presencialitat a les activitats obligatòries).

Avaluació única:
Avaluació única: Els i les estudiants es podran acollir a l’avaluació única en situacions excepcionals d’acord al Reglament sobre les sol·licituds d’avaluació única al Grau d'Infermeria de la Universitat de Girona, aprovat en la sessió 1/2021 de la Comissió de Govern de la FI.

La prova avaluativa es farà presencial sempre que sigui possible i constarà d'una prova escrita amb preguntes de resposta múltiple i preguntes obertes de resposta curta. En el cas que s'hagués de realitzar via online el tipus d'examen serà el mateix només que s'efectuarà mitjançant la plataforma Moodle.

Requisits mínims per aprovar:
Per aprovar l'assignatura és imprescindible aprovar cada part com a mínim amb un 5 sobre 10, per desprès poder fer la mitjana ponderada de les diferents proves.

Tutoria

La tutoria, individual o grupal, tindrà lloc d'una manera presencial amb cita prèvia gestionada a través del correu electrònic. Si no fora possible realitzar-la en aquesta modalitat es farà amb suport virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb l’estudiant és un element clau en el procés d'aprenentatge i de coresponsabilitat. Així, s'esperonarà la fluïdesa en la comunicació amb el grup classe assignant un temps a final de cada sessió per valorar la comprensió del tema tractat i per identificar els possibles dubtes sobre aquest o sobre qualsevol altre tema relacionat amb l'assignatura. En aquest moment, i durant totes les activitats docents, es donarà valor a tots els discursos de l'estudiantat, es fomentarà la participació de forma equilibrada tant en les dones com en els homes i es promourà el diàleg i la
comunicació com a mitjà de resolució de conflictes.
També en la tutoria, que és un instrument important que s'utilitzarà per mantenir una comunicació efectiva, s'impulsarà l'ús del llenguatge igualitari i inclusiu i es destacaran les fortaleses i les habilitats de comunicació.

Observacions

Els resultats d'aprenentatge vinculats a les activitats docents que contempla l'assignatura són:
- Coneix les principals teories i tendències en la gestió, la seva evolució històrica i les relaciona amb el rol professional.
- Obté una visió global de la gestió de persones en un entorn canviant.
- Reconeix els processos que promouen la qualitat i la seguretat en el treball i pren consciència de la seva responsabilitat en ells.
- Identifica els elements que configuren l'organització del sistema sanitari espanyol i català i que incideixen en el finançament sanitari.
- Comprèn l'estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, prenent consciència de la metodologia del procés.
- Conèix i contribuieix a l'establiment i l'aplicació dels processos de treball de l'equip.
- Identifica els elements de política sanitària, filosofia i cultura institucional que configuren el model de gestió a nivel hospitalàri i extrahospitalari, diferenciant els productes sanitaris.

En aquesta assignatura s'integren dues competències transversals relacionades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i els corresponents resultats d’aprenentatge:
Competència 1. Comprèn la relació entre els ODS i l’atenció centrada en la persona.
Resultats d’aprenentatge:
- Coneix i sap identificar els ODS en relació a la salut de les persones treballats a l’assignatura.
- Integra la perspectiva dels ODS en les activitats infermeres.
Competència 2. Desenvolupar la capacitat d’identificar desigualtats per raons de sexe i gènere i de dissenyar solucions per fer-hi front
Resultats d'aprenentatge:
- Coneix les dades i els mecanismes de les desigualtats de gènere en l’accés als recursos econòmics i socials que incideixen en la salut de dones i homes.
- Sap analitzar l'impacte de gènere individual i poblacional del tipus de sistema d'atenció a la salut.
- Coneix les polítiques públiques que afecten la igualtat en la salut i els instruments del gender mainstreaming per a la seva aplicació als plans i informes relacionats amb la salut.

L’assignatura contempla la realització, amb un grup reduït d’estudiants, d’un Collaborative Online International Learning (COIL) amb l’objectiu d'afavorir la relació amb estudiants d’un altre país i promoure l’aprenentatge i la col·laboració intercultural.

La planificació de les classes expositives, els seminaris i les tutories d'ABP consten dins els horaris aprovats per la Comissió de Govern de la Facultat d’Infermeria i es poden consultar a la pàgina web de la Facultat.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En un escenari de 100% virtualitat, les clases teòriques/expositives/participatives, els seminaris i l'ABP es portaran a terme no presencials a través d'una plataforma docent online. En un escenari de semipresencialitat, les classes teòriques i l'ABP seran parcialment presencials seguint les indicacions establertes per les autoritats sanitàries i els seminaris seran presencials.

En un escenari de 100% de presencialitat totes les activitats docents (classes teòriques, seminaris i ABP) es duran a terme en aquesta modalitat.

Modificació de l'avaluació:
L'avaluació prevista en l'escenari de docència no presencial es durà a terme via online, a través d'una prova escrita final de preguntes tipus test de resposta múltiple i preguntes curtes. Aquesta es gestionarà mitjançant la plataforma Moodle. En l’avaluació única s’aplicaran les mateixes condicions.

Tutoria i comunicació:
Les tutories, en l'escenari de docència no presencial, es duran a terme via online i amb cita prèvia per correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.