Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Factors relacionats amb la salut i els problemes de l'entorn. Atenció a les persones, integrants d'una comunitat, en situacions de salut i malaltia. Influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups. Educació i suport a la salut i benestar al membre d'una comunitat. Capacitat de la persona en relació amb la gestió de la pròpia salut.Tendències actuals de la infermeria comunitària
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup M1

Durada:
Anual
Professorat:
Carla Casals Alonso  / Dolors Juvinya Canal  / Susana Mantas Jimenez  / Maria Elena Olabarrieta Zaro  / Javier Pericot Mozo  / Gloria Reig Garcia
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup T1

Durada:
Anual
Professorat:
Gemma Caparros Boixes  / Carla Casals Alonso  / Dolors Juvinya Canal  / Maria Elena Olabarrieta Zaro  / Javier Pericot Mozo  / Gloria Reig Garcia
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CB08 - Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut-malaltia
  • CB09 - Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de conductes preventives i terapèutiques
  • CB11 - Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut, respectant el seu sistema de creences i valors
  • CB15 - Treballar amb l'equip de professionals com unitat bàsica en què s'estructuren de forma unidisciplinar o multidisciplinari els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials
  • CB19 - Incorporar el pensament crític i analític en l'àmbit d'actuació, en la resolució de problemes i en la presa de decisions
  • CB20 - Llegir comprensivament i escriure textos de el propi àmbit de coneixement en llengua anglesa
  • CES08 - Analitzar el context sociocultural de la persona atesa en funció de l'edat, gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les creences i valors, i adequar l'actuació professional de forma individualitzada
  • CES36 - Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat
  • CES37 - Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l'entorn, per atendre les persones en situacions de salut i malaltia com a integrants d'una comunitat
  • CES38 - Educar, facilitar i donar suport a la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides estan afectades per problemes de salut, risc, sofriment, malaltia, incapacitat o mort

Continguts

1. Bloc 1. SALUT PÚBLICA

          1.1. Sistema Sanitari

          1.2. Introducció a la salut pública i a la seva organització

          1.3. Nivells d'atenció i relació entre nivells

          1.4. Atenció Primària de Salut

2. Bloc 2: PROMOCIÓ DE LA SALUT I EDUCACIÓ PER A LA SALUT

          2.1. Fites de la Promoció de la Salut

          2.2. Moviment global de Promoció de la Salut

          2.3. Salutogènesis i apoderament en els serveis orientats a la Promoció de la Salut.

          2.4. Alfabetització en Salut i Educació per a la Salut

          2.5. Metodologia en Educació per a la Salut

          2.6. Recursos en Educació per a la Salut

3. Bloc 3: INFERMERIA, ATENCIÓ PRIMÀRIA I SALUT COMUNITÀRIA

          3.1. Introducció a la salut comunitària

          3.2. Infermeria d'atenció primària

          3.3. L'equip multidisciplinar de salut

          3.4. Consulta d'Infermeria

          3.5. Processos de canvis d'hàbits de salut i consells de salut

          3.6. La família com a unitat d'atenció

          3.7. L'atenció domiciliària

          3.8. Atenció centrada en la persona

4. Bloc 4: SEMINARIS

          4.1. Comunicació i Salut

          4.2. Actius en Salut

          4.3. Disseny d'una intervenció educativa

          4.4. Participació Comunitària

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 3,00 0 3,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 0 28,00 6,00 34,00
Elaboració individual de treballs 0 5,00 0 5,00
Seminaris 8,00 6,00 0 14,00
Sessió participativa 38,00 56,00 0 94,00
Total 46,00 98,00 6,00 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes expositives/participatives S'avalua mitjançant proves d´avaluació escrita amb preguntes de resposta multiple. 40
Activitats de síntesi Es realitzarà un treball escrit que s'haurà d'entregar per a cada un dels tres blocs del programa de l'assignatura. En el cas del 1r Bloc l'activitat serà de reflexió i comptarà un 5%. Les activitats corresponents al 2n i 3r Bloc seran d'aplicació i comptaran un 10% cada una. 25
Seminaris S'avaluarà cada un dels seminaris amb l'entrega d'un treball. 20
Aprenentatge basat en problemes (ABP) S'avalua la participació i aportacions individuals al grup (10%) 10 No
Participació en una activitat comunitària S'avaluarà l'activitat a través de l'assistència i participació amb aprofitament a l'activitat comunitària i entrega d'una memòria escrita. 5

Qualificació

Per aprovar l'assignatura cal aprovar totes les activitats planificades: prova escrita, activitats de síntesi, seminaris, ABP i participació en una activitat comunitària.
La prova escrita representa el 40 % de la nota final.
Les activitats de síntesi un 25% de la nota final.
La nota obtinguda als seminaris un 20% de la nota final.
La nota obtinguda en l´ABP de procés un 10 % de la nota final.
La participació en una activitat comunitària representa un 5% de la nota final.

1. CLASSES EXPOSITIVES. S'avaluen mitjançant una prova escrita que inclou preguntes de resposta múltiple. Per aprovar la prova escrita cal treure una nota mínima de 6 sobre 10. En cas de no obtenir-la cal presentar-se a la recuperació, que s'aprova amb una nota de 5 sobre 10.

2. ACTIVITATS DE SÍNTESI. Es realitzarà una activitat per a cada un dels tres blocs del programa de l'assignatura. En el cas del 1r Bloc l'activitat serà de reflexió i comptarà un 5%. Les activitats corresponents al 2n i 3r Bloc seran d'aplicació i comptaran un 10% cada una.

2. SEMINARIS. L'assistència als Seminaris és obligatòria i suposa el 10% de la nota final de l'assignatura. Per avaluar-los es tindrà en compte la participació activa en el Seminari i la presentació escrita del treball realitzat. Els continguts treballats als Seminaris s'avaluaran a la prova escrita.

3. ABP: La nota obtinguda representa un 10% en la nota final.
L'assistència en aquesta activitat d'aprenentatge és obligatòria. La nota ha de ser de 5/10 com a mínim per fer mitja amb la resta d'activitats d'avaluació. Els continguts treballats a l'ABP s'avaluaran a la prova escrita.

4. PARTICIPACIÓ EN UNA ACTIVITAT COMUNITÀRIA. S'avalua mitjançant l'assistència i participació a l'activitat i el lliurament de la memòria escrita. Caldrà un mínim d'un 5/10.

Són activitats recuperables sempre que es compleixin els criteris de l'avaluació continuada: prova escrita, ABP (avaluació) i seminaris (avaluació)i activitat comunitària (assistència,participació i memòria).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà la nota de no presentat per aquell estudiant que no es presenti a alguna de les Activitats d'avaluació continuada: Seminaris, ABP, activitat comunitària i/o la no assistència a les activitats obligatories, prova escrita

Avaluació única:
Per acollir-se a l'avaluació única caldrà sol·licitar-ho prèviament en el període establert.

En aquest cas l'avaluació consistirà en una prova escrita formada per preguntes de resposta múltiple i preguntes obertes per avaluar els continguts dels Blocs del programa, en un treball escrit que haurà d'incorporar els continguts treballats en els seminaris i que serà d'aplicació, i en la participació a l'activitat comunitària.

La prova escrita representarà un 40% de la nota final i caldrà un 6 sobre 10 per superar-la. En cas de no superar aquesta nota serà necessari fer l'examen de recuperació.
El treball d'aplicació representarà un 55% de la nota final.
La participació a l'activitat comunitària representarà un 5% de la nota final.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura caldrà tenir aprovades totes les activitats avaluables descrites.

Tutoria

Es realitzaran tutories amb cita prèvia.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació entre el professorat i l'alumnat es realitzarà a través del correu electrònic. Es respondrà en el termini màxim de 3 dies laborables des de l'enviament del correu.

Observacions

Es recomana l'assistència regular a les activitats planificades pel bon seguiment i cal participar almenys en una activitat comunitària programada que s'anunciarà al llarg del curs.

Els continguts de l'assignatura són transversals i es treballaran i reforçaran en altres assignatures.

DRETS HUMANS:
S'incorporen els drets humans al conceptualitzar la salut de les persones, i com s'integren en el marc de l'atenció primària i la salut comunitària.

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS):
Al llarg de l'assignatura es presenten i s'incorporen els objectius de desenvolupament sostenible amb l'objectiu que l'estudiantat comprengui la relació entre aquests i la salut de les persones, integrant-los en les activitats infermeres.

PERSPECTIVA DE GÈNERE:
S'incorporarà la perspectiva de gènere al llarg de l'assignatura a través de la competència transversal: Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.


RESULTATS D'APRENENTATGE. S'espera que l'estudiantat, una vegada realitzada l'assignatura sigui capaç de:
- Reconèixer el dret a la salut de les persones.
- Incorporar la perspectiva dels ODS i monitoritzar la seva aplicació al llarg de l'assignatura.
- Integrar la perspectiva dels ODS en els activitats infermeres.
- Analizar els determinants de la salut.
- Incorporar la perspectiva salutogènica.
- Incorporar l'enfocament de la promoció de la salut.
- Reconèixer les característiques dels models de sistemes de salut.
- Reconèixer el paper de l'atenció primària de salut i la salut comunitària.
- Reconèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones, famílies i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el supòsit que s'hagi de realitzar l'assignatura en un format virtual es tindran en compte les següents consideracions:

CLASSES MAGISTRALS: Les sessions es realitzaran de forma virtual.

ACTIVITATS DE SÍNTESI: Es mantindran sense cap modificació.

SEMINARIS: Es realitzaran de forma virtual (cada grup en el seu horari establert) amb una sessió d'orientació i suport on s'explicarà la tasca a realitzar.

PARTICIPACIÓ EN UNA ACTIVITAT COMUNITÀRIA: es substituirà la participació a l'activitat comunitària per l'entrega d'un petit treball escrit consistent en el disseny d'una activitat comunitària en l'àmbit de la salut.

Modificació de l'avaluació:
L'avaluació continuada es mantindrà tal i com està plantejada en l'assignatura, igual que l'avaluació única.

Tutoria i comunicació:
La comunicació entre professorat i alumnat es prioritzarà via correu electrònic. En el cas que es consideri es podrà establir una tutoria virtual.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.