Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Procés d'investigació: metodologia d'investigació quantitativa i qualitativa Accés a la informació per a la recerca, utilització de la llengua anglesa en la comunicació científica i el treball en xarxa per infermeria. Coneixement dels diferents sistemes d'informació, tecnologies, registres de les cures infermeres i comunicació considerant l'atenció a la salut centrada en la persona, en el nostre entorn i en el d'altres comunitats i països. Utilització de les TIC en el treball en xarxa.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup M1

Durada:
Anual
Professorat:
Afra Masià Plana  / Rosa Prat Sala  / Anna Prats Puig  / Miquel Sitjar Suñer
Idioma de les classes:
Català (0%), Anglès (100%)

Grup M2

Durada:
Anual
Professorat:
Afra Masià Plana  / Anna Prats Puig  / Gloria Reig Garcia  / Miquel Sitjar Suñer  / Maria Rosa Suñer Soler  / Lilian Vivas Villacampa
Idioma de les classes:
Català (100%), Anglès (0%)

Grup T1

Durada:
Anual
Professorat:
Anna Bonmati Tomas  / Afra Masià Plana  / Gloria Reig Garcia  / Miquel Sitjar Suñer  / Maria Rosa Suñer Soler
Idioma de les classes:
Català (100%), Anglès (0%)

Competències

 • CB03 - Identificar i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria
 • CB06 - Basar les intervencions infermeres en l'evidència científica i en els mitjans disponibles
 • CB16 - Conèixer els sistemes d'informació sanitària
 • CB19 - Incorporar el pensament crític i analític en l'àmbit d'actuació, en la resolució de problemes i en la presa de decisions
 • CB20 - Llegir comprensivament i escriure textos de el propi àmbit de coneixement en llengua anglesa
 • CES05 - Recollir i seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant que permeti desenvolupar una recerca original que aporti coneixement nou en el propi àmbit de coneixement
 • CES06 - Aplicar les tecnologies i sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut

Continguts

1. Accés a la informació pel desenvolupament de la recerca. Noves fonts d'informació. 1.1 Recerca bibliogràfica en bases de dades científiques nacionals i internacionals 1.2 Gestió i anàlisi de la documentació

2. Les noves tecnologies de la informació i comunicació en la pràctica clínica dels professionals de la salut.

3. La integració de la informació i comunicació en salut en el nostre sistema sanitari i en altres comunitats i països. Serveis i noves tecnologies.

4. Les TIC i la gestió global dels serveis de salut

5. Les TIC i l'ús eficient dels recursos. Accessibilitat del ciutadà als serveis sanitaris.

6. Procés d'investigació. 2.1 Metodologies quantitatives. 2.2 Metodologies qualitatives. 2.3 Fases d'un projecte d'investigació.

7. La comunicació científica oral i escrita. La comprensió, la redacció i la comunicació de la producció científica en la nostra llengua i en la llengua anglesa.

8. Aplicar els millors resultats de la recerca a la pràctica d'infermeria

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10,00 5,00 0 15,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 0 6,00 28,00 34,00
Elaboració individual de treballs 15,00 18,00 0 33,00
Sessió expositiva 28,00 36,00 0 64,00
Sessió pràctica 4,00 0 0 4,00
Total 57,00 65,00 28,00 150

Bibliografia

 • Argimón Pallás, José M. (2019). Métodos de investigación clínica y epidemiológica (5a edición). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Burns, Nancy (cop. 2012 ). Investigación en enfermería : desarrollo de la práctica enfermera basada en la evidencia (5a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Citores R, Pellegrinelli M, Morquecho I (2009). Healthy english. Elsevier-Masson. Catàleg
 • Faus Gabandé, Francisco (2013 ). Búsquedas bibliográficas en bases de datos : primeros pasos en investigación en ciencias de la salud . Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Gálvez Toro, Alberto (2007 ). Enfermería basada en la evidencia : cómo incoporar la investigación a la práctica de los cuidados (2a ed.). Granada: Fundación Índex. Catàleg
 • Gerrish, Kate (cop. 2008 ). Investigación en enfermería . Madrid [etc.]: McGraw-HIll-Interamericana. Catàleg
 • Hernández Sampieri, Roberto (cop. 2010 ). Metodología de la investigación (5a ed.). México: McGraw-Hill. Catàleg
 • López-Valcárcel, Beatriz González (cop. 2005 ). Difusión de nuevas tecnologías sanitarias y políticas públicas . Barcelona: Masson. Catàleg
 • Marimón, Santiago (cop. 1999 ). La Sanidad en la sociedad de la información : sistemas y tecnologías de la información para la gestión y la reformade los servicios de salud . Madrid: Díaz de Santos. Catàleg
 • Pearson, Alan (cop. 2008 ). Práctica clínica basada en la evidencia en enfermería y cuidados de la salud : integrando la investigación, la experiencia y la excelencia . Madrid [et al.]: McGraw-Hill-Interamericana. Catàleg
 • Polit, Denise F. (cop. 2000 ). Investigación científica en ciencias de la salud : principios y métodos (6a ed.). México [etc.]: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Ruiz Olabuénaga, José Ignacio (2012 ). Metodología de la investigación cualitativa (5a ed.). Bilbao: Universidad de Deusto. Catàleg
 • Salamanca Castro, Ana Belén (2013 ). El Aeiou de la investigación en enfermería . Madrid: Fuden. Catàleg
 • Burnard P. (2004). Writing a qualitative research report.. Nurse Educ Today., 24(3), 174-179 Catàleg
 • Oliveras, E (2005). Impacto de las TIC en la salud. Bioètica & debat: tribuna abierta del Institut Borja de Bioètica, (40), 9-11
 • Cantrell MA, Lupinacci P. (2007). Methodological issues in online data collection.. JAN (Journal of advanced nursing), 60(5), 544-549 Catàleg
 • Comet P, Escobar G, González T, De Ormijana A, Rich M, Vidal C i cols. (2010). Establecimiento de prioridades de investigación en enfermería en España:e.Delphi. Enfermería Clínica, 20(2), 88-96 Catàleg
 • García-Padilla FM et al. (2011). Líneas de investigación propuestas por la Asociación de Enfermería Comunitaria . Enfermería Clínica, 21(3), 159-162 Catàleg
 • Kane RL, Shamliyan TA, Mueller C, Duval S, Wilt TJ (2007). The association of registered nurse staffing levels and patient outcomes. Med Care, 45(12), 1195-1204
 • Miguel I, Echevarría C, Ferrero E, Suárez P (2011). Uso de Internet por parte de los adolesc. como fuente de información sobre salud. Atención Primaria , 43(6), 281-286 Catàleg
 • Moreno MT, Fuentelsaz C, González E, Gil A (2010). Barreras para la utilización de la investigación.. Enfermería Clínica, 20(3), 153-164 Catàleg
 • Pedro-Gómez J et al. (2011). Entorno de práctica de los prof. enf. y competencia para la incorp. de evidencia. Gaceta Sanitaria, 25(3), 191-197 Catàleg
 • Rodríguez C i cols. (2002). Aplicación de la telemedicina al control de enfermedades crónicas:telecontrol:EP. Med Clin (Barc) , 119(8), 301-303 Catàleg
 • Wilkinson A, While AE, Roberts J. (2009). Measurement of information and communication technology experience and attitudes. JAN (Journal of advanced nursing), 65(4), 755-772 Catàleg
 • Wise M, Han JY, Shaw B, McTavish F, Gustafson DH. (2008). Effects of using online narrative and didactic information on healthcare. Patient Educ Couns., 70(3), 348-376 Catàleg
 • Heidari, Shirin i cols. (2019). Equidad según sexo y de género en la investigación: justific. de las guías SAGER. Gaceta Sanitaria, 33(2), 203-210

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Coneixements teòrics del procés d'investigació i l'aplicació i utilització dels mateixos a la pràctica clínica.
Coneixements de les TICs en salut
Proves tipus test i el contingut treballat a la metodologia ABP (50%).
Proves d'utilització de TICs (aula d'informàtica)
50
Elaboració d'un projecte de recerca, utilitzant la metodologia científica i les tècniques quantitatives i qualitatives S'avalua el projecte 30
Seminaris d'anàlisi del procés d'investigació i discussió d'articles científics en l'ambit de la Infermeria amb la finalitat d'elaborar un projecte de recerca en el camp de la infermeria S'avalua l'assistència i participació 10 No
Aprenantatge basat en problemes (ABP). Procés.

S'avalua la participació i aportacions individuals al grup (10%). 10

Qualificació

Mètodes docents
Els continguts de l'assignatura es desenvoluparan mitjançant les següents activitats:
1. Exposicions orals dels professors
2. Sessions pràctiques amb utilització de TICs
3. Recerca i lectura crítica d'articles científics en castellà i anglès, i material en xarxa
4. Redacció de treballs individuals i en grup
5. Debat i discussió de casos i sistemes, seminaris, ABP

Criteris de qualificació: L'avaluació és continuada i per aprovar l'assignatura cal assolir el 50% com a mínim de cadascuna de les activitats que són d'avaluació, abans descrites. A més, cal assistir a les sessions pràctiques com seminaris i ABP al 100%.

Per accedir a l'avaluació continuada cal realitzar totes les activitats d'avaluació: redacció de treballs individuals i en grup, assistència a les sessions pràctiques, assistència als seminaris i aprovar les avaluacions parcials dels continguts de l'assignatura.

Es poden recuperar aquestes avaluacions parcials a l'avaluació de recuperació (AR). Recordar que una vegada s'ha superat una assignatura, no pot ser objecte de nova avaluació (article 11.3 de la Normativa reguladora dels processos d'avaluació i qualificació dels i les estudiants), per exemple no es pot anar a pujar nota a l'AR si ja s'han aprovat els continguts teòrics.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Quan l'estudiant no es presenti a una de les activitats d'avaluació continuada o no lliuri la prova al professor avaluador així com no compleixi la presencialitat de les activitats obligatòries, es considerarà com a No Presentat. Podent-se presentar a l'activitat recuperable si compleix els requisits anteriorment exposats (presencialitat a les activitats obligatòries)

Avaluació única:
Avaluació única: Els i les estudiants es podran acollir a l’avaluació única en situacions excepcionals d’acord al Reglament sobre les sol·licituds d’avaluació única al Grau d'Infermeria de la Universitat de Girona, aprovat en la sessió 1/2021 de la Comissió de Govern de la FI.

L'avaluació es portarà a terme en la data fixada en el calendari acadèmic. La prova avaluativa es farà presencial sempre que sigui posible i constarà d'una prova escrita amb preguntes de resposta múltiple i preguntes obertes de resposta curta. En el cas que s'hagués de realitzar via online el tipus d'examen será el mateix només que s'efectuarà mitjançant la plataforma Moodle.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

Tutoria

Els/les estudiants poden solicitar tutories mitjançant email prèviament acordades entre l'estudiantat i el professorat.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Els/les estudiants es poden comunicar amb el professorat mitjançant les vies habituals com email o mitjançant tutories virtuals, prèviament acordades entre l'estudiantat i el professorat.

Observacions

*Els resultats d'aprenentatge d'aquesta assignatura són:
Localitza i accedeix a la informació de forma eficaç.
Avalua la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la recerca.
Gestiona la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.
Identifica les necessitats d'informació relacionades amb les cures d'infermeria.
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors.
Realitza el treball previst d'acord amb els criteris de qualitat indicats.
Adquireix la destresa suficient d'acord amb el seu nivell per plantejar un projecte utilitzant la metodologia de recerca aplicada a infermeria.

**En aquesta assignatura s'integren les competències transversals:
1.Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.
Els resultats d'aprenentatge d'aquesta competència són:
Identifica els biaixos de gènere en el coneixement existent sobre els processos salut-malaltia-mortalitat.
Coneix els conceptes de gènere relacionats amb les ciències de la salut, identificant la importància per a la salut de la identitat, els rols i les creences socioculturals de gènere en dones i homes.
Coneix les dades i els mecanismes de les desigualtats de gènere en l’accés als recursos econòmics i socials que incideixen en la salut de dones i homes (pitjor o millor alimentació; accés al treball i tipus de treballs; accés a l’educació i, per tant, a la prevenció; accés a les TIC i, per tant, a la informació sobre la salut; accés a l’esport, etc.).

2. Competència ODS: Comprèn la relació entre els ODS i l’atenció centrada en la persona.
Els resultats aprenentatge vinculats a aquesta competència són les següents:
Coneix i sap identificar els ODS en relació a la salut de les persones treballats en els continguts i activitats docents de l’assignatura.
Integra la perspectiva dels ODS en les activitats infermeres.

Assignatures recomanades

 • Anatomofisiologia
 • Atenció infermera de la persona sana al llarg del cicle vital
 • Bases conceptuals del coneixement infermer
 • Bioestadística, epidemiologia i demografia
 • Nutrició, metabolisme i bioquímica
 • Pràcticum 1. Introductori
 • Pràctiques de simulació clínica I

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:

Escenari de 100% presencialitat: no es produirà cap modificació en les activitats, a excepció de la presencialitat amb professorat de les mateixes (100%).

Escenari de 100% virtualitat: Les activitats seran virtuals i es mantindran les diferents activitats d'avaluació en entorn virtual.

Modificació de l'avaluació:
L'adaptació virtual de l'assignatura, si fos necessari, no implicaria cap canvi en els criteris d'avaluació ni en la ponderació de les activitats descrites en el disseny original.

Els seminaris d'anàlisi del procés d'investigació i discussió d'articles científics en l'àmbit de la salut es realitzarien de forma virtual en cas necessari, pel que la reflexió i discussió dels articles treballats s'enviarien mitjançant tasques específiques en el Moodle.

Tutoria i comunicació:
Els/les estudiants es poden comunicar amb el professorat mitjançant les vies habituals com email o mitjançant tutories virtuals, prèviament acordades entre l'estudiantat i el professorat.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.