Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
El TFG dels estudis d’infermeria comporten la realització, per part de l’estudiant, d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball relacionat amb la ciència infermera en què s’apliquin i es desenvolupin els coneixements, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en els estudis de Grau en Infermeria
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup C

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:

Competències

 • Realitzar la valoració de les necessitats d’una persona i el seu entorn a partir d’un model infermer així com planificar les cures d’infermeria segons aquestes necessitats, executar-les i avaluar-les.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Llegir comprensivament i escriure textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • Recollir i seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant que permeti desenvolupar una recerca original que aporti coneixement nou en el propi àmbit de coneixement.
 • Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i comunicació especialitzades per las objectius de recerca que es persegueixin.

Continguts

1. El TFG dels estudis d’infermeria comporta la realització, per part de l’estudiant, d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball relacionat amb la ciència infermera en què s’apliquin i es desenvolupin els coneixements, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en els estudis de Grau en Infermeria.

          1.1. Cerca bibliogràfia i revisió de la literatura

          1.2. Anàlisi i lectura crítica

          1.3. Metodologia

          1.4. Treball de camp

          1.5. Anàlisi i elaboració de resultats

          1.6. Redacció memòria final

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 0 140,00 0 140,00
Exposició dels estudiants 6,00 25,00 0 31,00
Lectura / comentari de textos 0 96,00 0 96,00
Seminaris 7,00 10,00 0 17,00
Tutories de grup 6,00 10,00 0 16,00
Total 19,00 281,00 0 300

Bibliografia

 • Arranz, Manuel (1996 ). La Búsqueda bibliográfica : una técnica y algo más . València: Institut Valencià d'Estudis en Salut Pública. Catàleg
 • Richart Martínez, Miquel (2001 ). Búsqueda bibliográfica en enfermería y otras ciencias de la salud : bases de datos en Internet . Alicante: Universidad de Alicante. Catàleg
 • Hernández Sampieri, Roberto (cop. 2010 ). Metodología de la investigación (5a ed.). México: McGraw-Hill. Catàleg
 • Hernández Sampieri, Roberto (cop. 2007 ). Fundamentos de metodología de la investigación . Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Gerrish, Kate (cop. 2008 ). Investigación en enfermería . Madrid [etc.]: McGraw-HIll-Interamericana. Catàleg
 • Burns, Nancy (cop. 2012 ). Investigación en enfermería : desarrollo de la práctica enfermera basada en la evidencia (5a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Cabrero García, Julio (2001 ). Investigar en enfermería : concepto y estado actual de lainvestigación en enfermería . Alicante: Universidad de Alicante. Catàleg
 • Salamanca Castro, Ana Belén (2013 ). El Aeiou de la investigación en enfermería . Madrid: Fuden. Catàleg
 • Pearson, Alan (cop. 2008 ). Práctica clínica basada en la evidencia en enfermería y cuidados de la salud : integrando la investigación, la experiencia y la excelencia . Madrid [et al.]: McGraw-Hill-Interamericana. Catàleg
 • Ruiz Olabuénaga, José Ignacio (2012 ). Metodología de la investigación cualitativa (5a ed.). Bilbao: Universidad de Deusto. Catàleg
 • Gálvez Toro, Alberto (2007 ). Enfermería basada en la evidencia : cómo incoporar la investigación a la práctica de los cuidados (2a ed.). Granada: Fundación Índex. Catàleg
 • Echevarría Pérez, Paloma (cop. 2016 ). Investigación en metodología y lenguajes enfermeros . Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Barbour, Rosaline S (2013 ). Los Grupos de discusión en investigación cualitativa . Madrid: Morata. Catàleg
 • Gibbs, Graham (cop. 2012 ). El Análisis de datos cualitativos en investigación cualitativa . Madrid: Morata. Catàleg
 • Jiménez Villa, J. Argimón Pallás, José M. Martín Zurro, Amando (cop. 2010 ). Publicación científica biomédica. Barcelona [etc.]: Elsevier. Recuperat 08-03-2016, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9788480864619 Catàleg
 • Lladó Jordan, Gina (2019). Introducción a la metodología de investigación biosanitaria : (1ª Edición). Alcalá La Real: Formación Alcalá. Catàleg
 • Cobo-Sánchez, JL; Blanco-Mavillard, I (2020). Elementos nucleares para la elaboración de unproyecto de investig. con met. cual. Enfermería intensiva, 31(1), 35-40. Recuperat 29/06/2021, a https://doi.org/10.1016/j.enfi.2019.12.001.
 • Heidari, S; Babor, TF; De Castro, P; Tort, S; Curno, M (2019). Equidad según sexo y de género en la investigación: justificación guías SAGER. Gaceta sanitaria, 33(2), 203-210. Recuperat 29/06/2021, a 10.1016/j.gaceta.2018.04.003

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Tutories amb el professor assignat tutor del treball. Mínim tres tutories al llarg del curs acadèmic S'avalua l'assistència, la participació activa abans, durant i després de les tutories. 30 No
Elaboració del treball escrit El contingut del treball a través d'una rúbrica segons tipologia del TFG (Treball de recerca, projecte de recerca, revisió bibliogràfica, Pla de cures-cas, altres): metodologia emprada, factibilitat del projecte, pertinença del tema, llenguatge científic utilitzat, citació bibliogràfica, format. 50 No
Presentació i defensa oral del treball de fi de grau S'avalua la comunicació verbal i no verbal, la claredat en l'exposició, la capacitat de síntesi, la pertinença i coherència de les respostes davant les qüestions del tribunal i la presentació i format de la comunicació amb les TICs. 20 No

Qualificació

L’avaluació del TFG dels estudis de Grau en Infermeria consta de tres apartats:

1. Seguiment tutories: 30% de la nota final
2. Presentació escrita: 50% de la nota final (25% tutor i 25% tribunal)
3. Presentació oral: 20% de la nota final

Criteris per aprovar: per poder presentar el treball cal haver aprovat el seguiment de les tutories com a mínim amb un 5/10 i disposar de l'autorització favorable signada pel tutor del treball
NOTA: Els criteris de qualificació podran ser rectificats amb la modificació del reglament intern del TFG de la FI que s'anunciarà quan estigui aprovat en el Moodle de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Criteris específics de la nota de no presentat: El treball de Final de Grau es considerarà com a no presentat en els casos en què no hi hagi lliurament del projecte i/o defensa oral del mateix en els terminis establerts.

Avaluació única:
La realització de TFG comporta la presentació del treball escrit, la seva defensa i el seguiment de les tutories.

Requisits mínims per aprovar:
Criteris per aprovar: per poder presentar el treball cal haver aprovat el seguiment de les tutories com a mínim amb un 5/10 i disposar de l'autorització favorable signada pel tutor del treball.

Tutoria

Les tutories seran acordades entre estudiant i professor/a tutor/a assignats. Es podran realitzar de forma presencial o virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat es realitzarà a través de la plataforma Moodle.

El circuit a seguir en cas d'alguna incidència serà el següent:

En primer lloc es contactarà amb el professor/a tutor/a assignat

En últim lloc en cas que no es resolgui el dubte o incidència es contactarà amb les professores coordinadores de l'assignatura: Rosa Suñer i/o Concepció Fuentes

Observacions

*Els resultats d'aprenentatge d'aquesta assignatura són:
1.Localitza i accedeix a la informació de forma eficaç.
2. Avalua la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la recerca.
3. Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors.
4. Gestiona la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.
5. Adquireix la destresa suficient d'acord amb el seu nivell per plantejar un projecte utilitzant la metodologia de recerca aplicada a infermeria.
6. Realitza el treball previst d'acord amb els criteris de qualitat indicats

**En aquesta assignatura també és treballa la competència: Desenvolupar la capacitat d’avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions
Els resultats aprenentatge vinculats a aquesta competència són les següents:
1. Sap fer un ús exclusiu i no sexista del llenguatge
2. Analitza les diferencies per sexe i les desigualtats de gènere en l’anatomia, la fisiologia, l’etiologia i les patologies en el diagnòstic diferencial, les opcions terapèutiques i la resposta farmacològica així com en el pronòstic.

ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÉS:

***Matrícula:
Per poder cursar el TFG dels estudis de Grau en Infermeria, l’estudiant ha de haver matriculat també totes les assignatures requerides per obtenir la titulació, amb l’única exempció dels crèdits corresponents a reconeixement acadèmic. També pot quedar pendent l’acreditació de la tercera llengua.
La matrícula del TFG s’ha de formalitzar després del tancament de les actes de totes les assignatures del curs anterior, dins els terminis establerts, i dóna dret a una única convocatòria a cada curs acadèmic, establerta per la normativa dels estudis de Grau en Infermeria.

*Seminaris de cerca bibliogràfica, metodologia de la recerca i llengua escrita: Assistència obligatòria (veure dates i horaris al calendari acadèmic).

*Lliurament al Moodle del marc teòric i objectius el 10 de gener de 2022

*Lliurament de l'esborrany del TFG a través del Moodle, el 22 d'abril de 2022

*Dipòsit i presentació del treball en format pdf al Moodle i a secretaria acadèmica via correu electrònic en data màxima el 20 de maig 2022.
Aquestes dates seran confirmades i constaran en els horaris aprovats pel consell d’estudis de la Facultat d’Infermeria i es poden consultar a la pàgina web de la Facultat d’Infermeria.


La presentació del treball haurà de ser en lletra Arial nº 12, interlineat 1.5, extensió màxima de 50 pàgines, sense comptar els annexos.
La presentació del treball anirà acompanyada d'un informe signat pel tutor on especifica que ha aprovat el treball i autoritza la seva presentació.

* Per poder presentar la memòria final cal complir amb els calendaris del lliurament de les parts del treball i amb el vist i plau del tutor.

En relació a l’arxiu del treball, els drets de propietat intel•lectual estan regulats en la legislació vigent de la Universitat de Girona, i d’acord amb la normativa marc del TFG de la mateixa universitat.

*Defensa del Treball:

Els treballs es poden defensar en català, castellà o en anglès, d’acord amb la determinació de la Comissió del TFG dels estudis de Grau en Infermeria.
L’acte de defensa seguirà el següent esquema (temps total aproximat 30’):
1. Exposició de l’estudiant del TFG, que ha d’incloure, com a mínim, els objectius, la metodologia, el contingut i les conclusions del treball. Aquesta exposició tindrà una duració màxima de 10’.
2. Plantejament de qüestions pel tribunal
3. Resposta de l’estudiant
4. Deliberació del tribunal
5. Qualificació del treball. La notificació a l’estudiant de l’avaluació del TFG en Apte/no Apte es realitzarà posteriorment a la finalització del període de defensa del TFG i es publicarà a Secretaria acadèmica, posteriorment es podran consultar les qualificacions al Moodle.

-Dates: de defensa del 31 de maig al 7 de juny de 2022

Assignatures recomanades

 • Actuació en urgències i emergències
 • Anatomofisiologia
 • Atenció d'infermeria a la persona sana
 • Atenció d'infermeria en salut mental
 • Bases conceptuals del coneixement Infermer
 • Bioestadística, Epidemiologia i Demografia.
 • Ètica i legislació en l'atenció d'infermeria
 • Farmacologia clínica i terapèutica
 • Fisiopatologia
 • Gestió en infermeria
 • Infermeria clínica de l'adult 1
 • Infermeria clínica de l'adult 2
 • Infermeria clínica del vell
 • Infermeria clínica materno-infantil
 • Infermeria comunitària I
 • Infermeria comunitària II
 • Nutrició, metabolisme i bioquímica
 • Pràcticum 2
 • Pràcticum 3
 • Pràcticum 4
 • Pràcticum 5
 • Psicologia aplicada a les alteracions de salut
 • Psicologia de la salut i habilitats comunicatives
 • Sistemes d'Informació i llenguatge científic
 • Tècniques i procediments 2
 • Tècniques i procediments 3
 • Tècniques i procediments. Pràcticum 1

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas que l’evolució de la pandèmia Covid-19 empitjori i que per tant s’avanci en les fases segons pla de resposta de la incidència de la Covid-19 de la UdG, es seguiran les indicacions del rectorat i els seminaris i tutories es realitzaran de forma virtual sincrònica

Modificació de l'avaluació:
En cas que l’evolució de la pandèmia Covid-19 empitjori i que per tant s’avanci en les fases segons pla de resposta de la incidència de la Covid-19 de la UdG, es seguiran les indicacions del rectorat i:


*La defensa del TFG es realitzarà de forma virtual de forma síncrona o asíncrona, es comunicarà a la plataforma Moodle el procediment a seguir.

*La composició del tribunal es pot veure modificat a dos professors.

No hi haurà cap canvi en la ponderació de les qualificacions

Tutoria i comunicació:
Les tutories es realitzaren de forma virtual i no hi haurà cap canvi en relació a la comunicació

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.