Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Pràctiques professionals en forma de rotatori clínic en els centres de salut, hospitals i altres centres assistencials que permetin incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític així com l'atenció a les persones amb els problemes de salut més prevalents en les àrees de medicina, cirurgia, obstetrícia, ginecologia, pediatria, psiquiatria, malalt crític, urgències, geriatria i atenció comunitària, i que permetin integrar a la pràctica professional els coneixements, habilitats i actituds de la infermeria basats en principis i valors associats a les competències relacionades amb l'atenció centrada en la persona.
Crèdits ECTS:
24

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de deixar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deortològiques aplicables
 • 2. Planificar i prestar cures d'infermeria dirigides a persones, família o grups, orientats als resultats en salut i avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos a través dels quals es diagnostica, tracta o cuida un problema de salut
 • Realitzar la valoració de les necessitats d’una persona i el seu entorn a partir d’un model infermer així com planificar les cures d’infermeria segons aquestes necessitats, executar-les i avaluar-les.
 • Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del seu gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 • Dissenyar sistemes de cures dirigides a persones, família o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes.
 • 6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles
 • Assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, i garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • 8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en la qual viuen el seu procés de salut-malaltia
 • 9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de conductes preventives i terapèutiques
 • Garantir la seguretat de les persones ateses: en l'adnministració de fàrmacs.
 • Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
 • Actuar en funció del codi ètic i deontològic d'infermeria.
 • Gestionar el temps i recursos materials i infraestructura de manera eficient i sostenible.
 • Emetre i fer valer el judici clínic infermer per assegurar la qualitat de la pràctica.
 • Treballar amb els altres membres de l’equip de salut aportant el propi coneixement, les pròpies estratègies i habilitats per actuar de manera efectiva.
 • Realitzar les cures infermeres de manera individualitzada, planificant-les i avaluant-les amb la participació de la persona atesa, família o grup de petinença i d’altres professionals.
 • Proporcionar les cures d’Infermeria necessàries per garantir el benestar i confort a les persones, en totes les etapes del cicle vital, que es troben en situació de malaltia, patiment o incapacitat i als seus cuidadors.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Llegir comprensivament textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi àmbit de coneixement, per respondre a uns objectius concrets.
 • Utilitzar adequadament les tecnologies de informació i comunicació sanitàries

Continguts

1. Pràcticum 5.1: Pràctiques clíniques en un dels següents serveis: Unitats de Maternoinfantil, Geriatria, Salut Mental, Àrea Quirúrgica, Unitats de crítics i Urgències i Salut Comunitària d'acord a la programació acadèmica. Pel que fa a l'horari, s'estableixen 2 torns de pràctiques: Matí (8h- 15h); Tarda (15h- 22h). Aquest horari caldrà adaptar-lo al que faci el personal d'infermeria del Centre Assistencial

2. Pràcticum 5.2: Pràcticum optatiu, d'un llistat de diferents serveis i de difertents àmbits (hospitalització, serveis especials, comunitària, hospital de dia....) l'estudiant realitzarà les seves pràctiques clíniques en torns de dia i alguna possibilitat de nit si el centre ho permet en el període establert segons la programació acadèmica.

3. Pràcticum 5.3: Pràcticum optatiu, d'un llistat de diferents serveis i de difertents àmbits (hospitalització, serveis especials, comunitària, hospital de dia....) l'estudiant realitzarà les seves pràctiques clíniques en torns de dia i alguna possibilitat de nit si el centre ho permet en el període establert segons la programació acadèmica.

4. ACOE: Avaluació Clínica Objectiva Estructurada

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 22,00 190,00 0 212,00
Pràctiques en empreses / institucions 36,00 301,00 0 337,00
Seminaris 8,00 30,00 0 38,00
Simulacions 2,00 11,00 0 13,00
Total 68,00 532,00 0 600

Bibliografia

 • Ballester Ferrando, David (2011 ). Manual de tècniques i procediments d'infermeria . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg
 • Boceta Osuna, Jaime (2008 ). Atención de enfermería al enfermo terminal : cuidados paliativos . Alcalá de Guadaría (Sevilla): MAD. Catàleg
 • Campo Osaba, M. Antònia (2009 ). Enfermería comunitaria (2a ed). Madrid: Difusión de avances de enfermería. Catàleg
 • Cobo Valeri, Erik (cop. 2007 ). Bioestadística para no estadísticos : bases para interpretar artículos científicos . Barcelona: Masson. Catàleg
 • Espinazo Ramos, Óscar (DL 2005 ). Manual de enfermería pediátrica para atención primaria . Madrid: Publimed. Catàleg
 • Fuentes Pumarola, Concepció (2010 ). Manual d'infermeria intensiva . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg
 • Fuentes Pumarola, Concepció (2010 ). Manual d'infermeria intensiva. Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Recuperat 08-03-2016, a http://www.edu-library.com/ca/showswf?id=438 Catàleg
 • Perry, Anne Griffin (cop. 2011 ). Técnicas y procedimientos en enfermería (7a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Roca Roger, Montserrat (2009). Enfermería comunitaria : elementos e instrumentos para lapráctica profesional de la enfermería comunitaria . Sant Adrià de Besòs: Instituto Monsa de Ediciones. Catàleg
 • Zamora Pasadas, Marta (2007 ). Metodología de cuidados para enfermería pediátrica y neonatal . Alcalá la Real (Jaén): Formación Alcalá. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Pràcticum 5.1 S'avaluarà aspectes ètics; habilitats clíniques; actituds; capacitat de relacionar símptomes i signes amb patologies; capacitat dde resolució de situacions clíniques; el treball en equip; capacitat de valoració, diagnosi, planificació de cures, execució i avaluació de les mateixes. A través de sessions clíniques, treballs escrits, tutories i diari reflexiu. 30 No
Pràcticum 5.2
S'avaluarà aspectes ètics; habilitats clíniques; actituds; capacitat de relacionar símptomes i signes amb patologies; capacitat dde resolució de situacions clíniques; el treball en equip; capacitat de valoració, diagnosi, planificació de cures, execució i avaluació de les mateixes. A través de sessions clíniques, treballs escrits, tutories i diari reflexiu. 30 No
Pràcticum 5.3 S'avaluarà aspectes ètics; habilitats clíniques; actituds; capacitat de relacionar símptomes i signes amb patologies; capacitat dde resolució de situacions clíniques; el treball en equip; capacitat de valoració, diagnosi, planificació de cures, execució i avaluació de les mateixes. A través de sessions clíniques, treballs escrits i tutories. 30 No
Avaluació Clínica Objectiva Estructurada (ACOE) S'avalua la capacitat de l'estudiant per resoldre vàries situacions clíniques concretes així com les habilitats en l'execució de tècniques i procediments i l'actitud i comunicació amb l'usuari 10 No

Qualificació

La nota final del pràcticum 5 s'obté de la mitjana ponderada dels pràcticums 5.1, 5.2, 5.3, i ACOE

La nota de cadascun dels Pràcticums s'obté de la mitjana ponderada de les diferents activitats d'avaluació dissenyades per a l'avalució de les competències vinculades.

És calcularà la mitjana sempre que en cadascun de les diferentes activitats d'avaluació la nota obtinguda sigui igual o superior a 5 sobre 10 (exceptuant l'ACOE).

L'ACOE suposa un 10% de la qualificació final del pràcticum 5


Totes les activitats avaluables es consideren com a activitats recuperables

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera NO PRESENTAT la no assistència al 100% de l'activitat de la pràctica clínica assistencial, o be no faci el lliurament de totes les activitats d'avaluació dins els terminis establerts.

Avaluació única:
Avaluació única: Els i les estudiants es podran acollir a l’avaluació única en situacions excepcionals d’acord al Reglament sobre les sol·licituds d’avaluació única al Grau d'Infermeria de la Universitat de Girona, aprovat en la sessió 1/2021 de la Comissió de Govern de la FI.
L'avaluació única de l'assignatura coincideix amb les activitats d'avaluació descrites en la mateixa

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Observacions

L'assistència al pràcticum és obligatòria al 100%. Els dies d'absència seran justificats per l'estudiant, i es podran recuperar en dies lectius dins el període de pràcticum. En casos excepcionals i degudament justificats, s'adaptarà el dies a recuperar amb acord explícit entre el/la professor/ professora responsable del pràcticum i el Centre assistencial.

El grup en el qual s'ha matriculat l'estudiant no dóna dret preferent del torn.

Cada estudiant podrà escollir un Centre assistencial, a partir del llistat de Centres distribuits pels diferents àmbits geogràfics.

L'assignació es farà en base a l'opció escollida per l'estudiant. En el cas que un Centre i servei tingui un número superior de sol.licituds que el número de plaçes, aquesta es farà segons expedient acadèmic assignant a l'estudiant amb la millor ponderació.
L'assignació té la finalitat que els estudiants passin pels torns de matí i tarda, així com per diferents nivells assistencials i complexitat.


A part de la bibliografía recomanada en aquesta assignatura es recomana la bibliografia concreta de l'àmbit relacionat en les altres assignatures obligatòries.

L'ACOE es realitzarà segons programació acadèmica i cada estudiant tindrà dia i hora per portar-lo a terme, el professor responsable de l'ACOE és: Josep Olivet.

Assignatures recomanades

 • Actuació en urgències i emergències
 • Anatomofisiologia
 • Atenció d'infermeria a la persona sana
 • Atenció d'infermeria en salut mental
 • Bases conceptuals del coneixement Infermer
 • Bioestadística, Epidemiologia i Demografia.
 • Ètica i legislació en l'atenció d'infermeria
 • Farmacologia clínica i terapèutica
 • Fisiopatologia
 • Gestió en infermeria
 • Infermeria clínica de l'adult 1
 • Infermeria clínica de l'adult 2
 • Infermeria clínica del vell
 • Infermeria clínica materno-infantil
 • Infermeria comunitària I
 • Infermeria comunitària II
 • Nutrició, metabolisme i bioquímica
 • Pràcticum 2
 • Pràcticum 3
 • Pràcticum 4
 • Psicologia aplicada a les alteracions de salut
 • Psicologia de la salut i habilitats comunicatives
 • Sistemes d'Informació i llenguatge científic
 • Tècniques i procediments 2
 • Tècniques i procediments 3
 • Tècniques i procediments. Pràcticum 1

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari de 100% virtualitat: per la naturalesa de l'activitat en cas de passar a un escenari de virtualitat aquesta es substituirà per una activitat extraordinaria que treballi el màxim de les competències de l'assignatura.

Modificació de l'avaluació:
Escenari de 100% virtualitat: l'activitat extraordinaria serà el 100% de l'avaluació de l'assignatura i serà recuperable

Tutoria i comunicació:
Escenari de 100% virtualitat: totes les tutories concertades per correu electrònic amb el professorat seran virtuals.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.