Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Pràctiques professionals en forma de rotatori clínic en hospitals i altres centres assistencials que permetin incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític així com l'atenció a les persones amb els problemes de salut més prevalents en les àrees de medicina, cirurgia, traumatologia, obstetrícia, ginecologia, pediatria, psiquiatria, malalt crític, urgències, geriatria i bloc quirúrgic; i que permetin integrar a la pràctica professional els coneixements, habilitats i actituds de la infermeria basats en principis i valors associats a les competències relacionades amb l'atenció centrada en la persona.
Crèdits ECTS:
19

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Realitzar la valoració de les necessitats d’una persona i el seu entorn a partir d’un model infermer així com planificar les cures d’infermeria segons aquestes necessitats, executar-les i avaluar-les.
 • Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del seu gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 • Dissenyar sistemes de cures dirigides a persones, família o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes.
 • 6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles
 • Assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, i garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • 8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en la qual viuen el seu procés de salut-malaltia
 • 9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de conductes preventives i terapèutiques
 • Garantir la seguretat de les persones ateses: en les situacions de risc vital.
 • Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
 • Actuar en funció del codi ètic i deontològic d'infermeria.
 • Gestionar el temps i recursos materials i infraestructura de manera eficient i sostenible.
 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • Treballar amb els altres membres de l’equip de salut aportant el propi coneixement, les pròpies estratègies i habilitats per actuar de manera efectiva.
 • Realitzar les cures infermeres de manera individualitzada, planificant-les i avaluant-les amb la participació de la persona atesa, família o grup de petinença i d’altres professionals.
 • Proporcionar les cures d’Infermeria necessàries per garantir el benestar i confort a les persones, en totes les etapes del cicle vital, que es troben en situació de malaltia, patiment o incapacitat i als seus cuidadors.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Llegir comprensivament textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi àmbit de coneixement, per respondre a uns objectius concrets.
 • Utilitzar adequadament les tecnologies de informació i comunicació sanitàries

Continguts

1. Pràcticum d'Infermeria Hospitalària (Pràcticum 3.1)

2. Pràcticum d'Infermeria d'Urgències i d'Atenció al Pacient Crític

3. Pràcticum d'Infermeria Maternoinfantil

4. Pràcticum d'Infermeria Geriàtrica

5. Pràcticum d'Infermeria de Salut Mental

6. Pràcticum d'Infermeria Quirúrgica.

7. ACOE: Avalaució Clínica Objectiva Estructurada

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,00 3,00 0 4,00
Elaboració individual de treballs 2,00 13,00 0 15,00
Pràctiques en empreses / institucions 8,00 446,00 0 454,00
Simulacions 2,00 0 0 2,00
Total 13,00 462,00 0 475

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  Pràcticum 3.1. Activitat pràctica al centre Avaluació de l'activitat pràctica per part de les infermeres tutores del servei hospitalari mitjançant un instrument que recull l'assoliment de les competències relacionades amb el Pràcticum 3.1 18 No
  Pràcticum 3.1. Portafoli Valoració de la presentació i contingut del treball de portafoli (segons els paràmetres marcats en el document de Pràcticum 3.1) 6 No
  Pràcticum 3.1. Diari reflexiu Valoració de la presentació i contingut del treball del diari reflexiu (segons els paràmetres marcats en el document de Pràcticum 3.1) 3 No
  Pràcticum 3.1: Seminari o cas clínic Exposició oral pública de l’activitat nº6 o l’activitat nº8 del portafoli del Pràcticum 3.1. Es valorarà
  la capacitat de síntesis, ressaltant les dificultats o particularitats del cas i fent valer el judici clínic.
  3 No
  Pràcticum específic 3.2 Segons particularitat del Pràcticum (Crítics, Salut Mental, Materno-infantil, Geriatria, Quiròfan):
  Activitat pràctica (60%) + treballs de Pràcticum(portafoli, diari reflexiu, tutories...)(40%)
  Cal consultar aquesta informació en cada document de Pràcticum especific.
  30 No
  Pràcticum específic 3.3 Segons particularitat del Pràcticum (Crítics, Salut Mental, Materno-infantil, Geriatria, Quiròfan):
  Activitat pràctica (60%) + treballs de Pràcticum(portafoli, diari reflexiu, tutories...)(40%)
  Cal consultar aquesta informació en cada document de Pràcticum especific.
  30 No
  ACOE (Avalaució Clínica Objectiva Estructurada) S'avalua la capacitat de l'estudiant per resoldre vàries situacions clíniques concretes així com les habilitats en l'execució de tècniques i procediments i l'actitud i comunicació amb l'usuari 10 No

  Qualificació

  Totes les activitats es consideren com a activitats recuperables, però cal tenir en compte les següents consideracions:

  - L'activitat de Pràcticum és obligatòria al 100%, per tant s'hauran de recuperar tots els dies de no assistència, que hauran d'estar justificades documentalment (segons normativa de pràcticum). El número d'absències màximes que es poden recuperar per acreditar el 100% d'assistència a les pràctiques és el de 5 dies. Si s'excedeix aquest número s'haurà de fer la recuperació de tot el període de pràcticum en qüestió. No es permet recuperar el Pràcticum en dos torns consecutius de 14 hores.
  - L'activitat de Pràcticum d'un període complert es considera recuperable sempre i quan es pugui realitzar l'activitat de recuperació en dates del curs acadèmic (abans del límit del tancament d'actes).
  - La resta d'activitats previstes en cada Pràcticum (portafolis, anàlisi de casos, pràctica reflexiva, seminaris i altres) són recuperables sempre i quan s'hagi assistit i/o realitzat els treballs dins dels terminis previstos i no s'hagi obtingut una nota igual o superior a 5.

  - Per considerar aprovat cada període de Pràcticum (3.1., 3.2. o 3.3.) cal superar cadascuna de les activitats d'avaluació amb una nota de 5 o més i obtenir de la nota global del període (mitjana ponderada) una puntuació igual o superior a 5.

  - Per considerar aprovada l'assignatura de Pràcticum 3, cal haver aprovat amb una puntuació igual o superior a 5 cadascun dels 3 períodes de Pràcticum (3.1., 3.2. o 3.3.) en la seva globalitat (activitat de pràcticum i treballs).

  L'ACOE suposa un 10% de la qualificació final del pràcticum 3, és obligatori per tots els estudiants, no és una activitat recuperable i la nota no cal que tingui un mínim de 5.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considera NO PRESENTAT a qui no assisteixi al 100% de l'activitat pràctica, o bé no faci el lliurament de tots els treballs d'avaluació en les dates previstes, o no realitzi la recuperació prevista si les normes ho permeten.

  Avaluació única:
  Els i les estudiants es podran acollir a l’avaluació única en situacions excepcionals d’acord al Reglament sobre les sol·licituds d’avaluació única al Grau d'Infermeria de la Universitat de Girona, aprovat en la sessió 1/2021 de la Comissió de Govern de la FI.

  Per optar a l'avaluació única de l'assignatura cal fer una petició formal a la Secretaria Acadèmica del Campus de la Salut. En un termini de 15 dies a partir del començament del curs.

  L'avaluació única de l'assignatura coincideix amb les activitats d'avaluació descrites en la mateixa

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

  Tutoria

  La tutoria és una activitat d'avaluació del pràcticum amb un pes formatiu i avaluatiu important.
  Les estudiants són tutoritzades en el 100% de les hores d'activitat pràctica a la institució sanitaria per una Infermera Tutora, la majoria d'elles acreditades per aquests fi. Aquesta tutorització és continua durant les hores de pràctiques en la institució sanitaria.
  També totes les estudiants estan tutoritzades per una Professora de Pràcticum de la Facultat d'Infermeria que realitza un seguiment de l'aprenentatge dins l'àmbit sanitari i facilita l'aprenentatge crític i reflexiu. El professorat i l'estudiantat realitzaran com a mínim dos tutories presencials durant el pràcticum i tenen un contacte continu de tutorització mitjançant el correu electrònic durant les setmanes que dura l'activitat pràctica.

  Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

  Durant l'activitat pràctica la comunicació amb l'estudiantat és fluida i continua de manera presencial o per correu electrònic.

  Observacions

  Informació sobre criteris d'assignació de places de Pràcticum:
  1.El torn de matrícula no dóna dret preferent a l’assignació de plaça
  2. Cada estudiant pot escollir un centre assistencial preferent a
  partir del llistat dels centres distribuïts pel territori d'influència del pràcticum.
  3. Les assignacions de zones i llocs de pràcticum s'assignen a partir de la nota mitjana de l’expedient acadèmic.


  Abans de l'inici dels tres períodes del Pràcticum, es lliurarà informació a l'estudiant (a través del Moodle de l'assignatura) sobre l'assignació de places i informació sobre l'inici dels Pràcticums. Així mateix, cal llegir el document general de Pràcticum 3 i els documents de Pràcticum 3.1 i de Pràcticum específic que també estaran al Moodle.

  Es recomana consultar amb freqüència l'assignatura al Moodle on es publicitaran els possibles canvis, incidències i novetats.

  S'aconsella no abusar del correu electrònic, fer-ne un bon ús i respectar els festius. Si teniu dubtes, problemes, incidències, la via de comunicació per ordre és:
  1r: professor de pràcticum i infermer tutor (segons sigui necessari)
  2n: professor responsable del pràcticum especific
  3er: Coordinador general de pràcticum

  Per a tots els períodes de Pràcticum, l'estudiant ha d'anar degudament uniformat, identificat i complir la normativa general del Pràcticum.

  Durant el segon semestre els estudiants realitzaran 2 Pràcticums d'entre els següents:
  1. Materno-Infantil.
  2. Geriàtrica.
  3. Salut Mental.
  4. Bloc Quirúrgic.
  5. Cures intensives i Urgències

  Els dos Pràcticums es desenvoluparan de forma rotativa. Els Pràcticums que no s'hagin fet durant el 3er curs de Grau, es realitzaran a 4rt curs.

  La bibliografia bàsica és la de les assignatures amb les quals està vinculat el Pràcticum en qüestió.

  Assignatures recomanades

  • Atenció d'infermeria a la persona sana
  • Atenció d'infermeria en salut mental
  • Ètica i legislació en l'atenció d'infermeria
  • Farmacologia clínica i terapèutica
  • Gestió en infermeria
  • Infermeria clínica de l'adult 1
  • Infermeria clínica de l'adult 2
  • Infermeria clínica del vell
  • Infermeria clínica materno-infantil
  • Infermeria comunitària II
  • Nutrició, metabolisme i bioquímica
  • Psicologia aplicada a les alteracions de salut
  • Psicologia de la salut i habilitats comunicatives
  • Tècniques i procediments 3

  Modificació del disseny

  Modificació de les activitats:
  Escenari de 100% virtualitat: per la naturalesa de l'activitat en cas de passar a un escenari de virtualitat aquesta es substituirà per una activitat extraordinaria que treballi el màxim de les competències de l'assignatura.

  Modificació de l'avaluació:
  Escenari de 100% virtualitat: l'activitat extraordinaria serà el 100% de l'avaluació de l'assignatura i serà recuperable

  Tutoria i comunicació:
  Escenari de 100% virtualitat: totes les tutories concertades per correu electrònic amb el professorat seran virtuals.

  Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

  Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

  Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

  Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

  Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.