Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Manifestacions de les alteracions de salut, valoració i cures infermeres a la persona amb malalties renals i urinàries, traumatismes múscul-esquelètics i malalties neurològiques. Atenció i cures infermeres de la persona atesa en la pre, intra i post intervenció quirúrgica. Manifestacions de les alteracions de salut, valoració i cures infermeres a la persona atesa en situacions complexes: en els serveis d'urgències i de cures intensives.
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Reconèixer, valorar i interpretar sistemàticament, l’estat de salut i malaltia, sofriment i d’incapacitat de la persona, en totes les etapes del cicle vital.
 • 6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles
 • Garantir la seguretat de les persones ateses: en les situacions de risc vital.
 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • Identificar i exercir les funcions i responsabilitats pròpies de l’infermer/a en el sí dels equips multidisciplinars.
 • Identificar els tipus d’actuacions més adequades en els processos d’acompanyament a la mort.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi àmbit de coneixement, per respondre a uns objectius concrets.

Continguts

1. Atenció i Cures Infermeres a la Persona amb Malalties Renals i Urinàries

2. Atenció i Cures Infermeres a la Persona amb Traumatismes Múscul-Esquelètics

3. Atenció i Cures Infermeres a la Persona en Situació Critica de Salut

4. Atenció i Cures infermeres de la Persona en la pre, intra i post Intervenció quirúrgica

5. Atenció i Cures Infermeres a la Persona al Servei d’Urgències

6. Atenció i Cures Infermeres a la Persona amb malalties Neurològiques

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 0 8,00 12,50 20,50
Cerca i anàlisi d'informació 0 25,80 0 25,80
Exposició dels estudiants 0 2,00 0 2,00
Lectura / comentari de textos 0 15,00 0 15,00
Resolució d'exercicis 0 6,00 0 6,00
Seminaris 17,50 26,50 0 44,00
Sessió participativa 42,00 64,75 0 106,75
Tutories de grup 5,00 0 0 5,00
Total 64,50 148,05 12,50 225,05

Bibliografia

 • Fuentes Pumarola, Concepció (2010 ). Manual d'infermeria intensiva . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg
 • Fuentes Pumarola, Concepció (2012). Manual de enfermería intensiva. Girona: Documenta Universitaria, a https://edu-library.com/producte/manual-de-enfermera-intensiva/ Catàleg
 • Fuentes Pumarola, Concepció (2012). Manual de enfermería intensiva. Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Carlson, Karen K. (cop. 2009 ). AACN advanced critical care nursing . St. Louis, Missouri: Saunders/Elsevier. Catàleg
 • Ballester Ferrando, David (2011 ). Manual de tècniques i procediments d'infermeria . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg
 • González Jurado, Máximo (2010 ). Actuación de enfermería en urgencias y emergencias . [Madrid: Escuela de Ciencias de la Salud de la Organización Colegial de Enfermería :Arán. Catàleg
 • Jiménez Murillo, L. (cop. 2015 ). Medicina de urgencias y emergencias : guía diagnóstica y protocolos de actuación (5a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Proehl, Jean A (cop. 2005 ). Enfermería de urgencias : técnicas y procedimientos (3a ed.). Madrid [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Snell, Richard S (cop. 2014 ). Neuroanatomía clínica (7a ed. rev.). Barcelona [etc.]: Wolters Kluwer Health. Catàleg
 • Micheli, Federico E (cop. 2010 ). Neurología (2a ed.). Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Young, Paul A (2008). Basic Clinical Neuroscience (2 ed). Lippincott williams & wilkins. Catàleg
 • Suñer Soler, Rosa (2013 ). Tratado de enfermería neurológica : la persona, la enfermedad y los cuidados (3a ed.). Barcelona: Sociedad Española de Enfermería Neurológica. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes expositives, participatives i amb suport multimèdia S'avalua els coneixements teòrics donats a les classes expositives i els treballats en ABP, els treballats a través de la metodologia aula inversa, habilitats de raonament i integració d'aquests a través d'una prova escrita. Aquesta pot ser amb preguntes multiresposta, obertes o treball de casos així com a través de la plataforma Moodle. 60
Anàlisis de casos simulats o reals (Seminaris) S'avalua les habilitats de resolució de casos i càlcul de dosis, habilitats de raonament i capacitat de relació i integració de diferents coneixements a través de treballs escrits, estudi de casos, exercicis de càlcul i preguntes obertes en prova escrita. 30
Aprenentatge basat en problemes, tutories S'avalua la participació activa en les tutories, la capacitat de formular objectius d'aprenentatge i de relacionar i establir hipòtesis, així com la capcitat de síntesi de la informació aportada en les tutories i les seves fonts. 9
Exposició oral (Sessions Plenàries i Aula Inversa) Forma part de l'avaluació del procès ABP, concretament en la sessió plenària 1

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura és a través d'avaluació continuada.

Tota prova d'avaluació es considera aprovada amb un 5 sobre 10.

L'assignatura s'aprova sempre i quan s'hagi superat cada prova d'avaluació (es farà la mitjana ponderada sempre i quan totes les proves siguin superaddes amb una qualificació igual o superior a 5 punts sobre 10)i s'hagi complert els criteris de presencialitat establertes:

*Seminaris: obligatorietat d'assitència al 100% són 5 seminaris en total.

*ABP: obligatorietat al 100% d'assitència a les tutories: un total de 5 escenaris, 10 tutories i 2 sessions plenàries.

*Classes participatives. És recomanable la seva assistència i es tindrà en compte la participació i interés de l'estudiant en casos d'arribar a les activitats recuperables amb qualificacions finals entre 4,7 i 4,99.


En cas de no superar alguna de les proves d'avaluació i no poder fer mitjana,la nota que figurarà a l'acta serà la nota més baixa de les proves.

Es consideren activitats d'avaluació recuperable: les proves d'avaluació de la part teòrica que inclou els continguts ABP, les proves d'avaluació dels seminaris, sempre i quan s'hagi complert els criteris de presencialitat obligatòria.

* Pel que fa a la part teòrica hi haurà 4 AC:

PRIMER SEMESTRE
-AC1: Atenció i Cures Infermeres a la Persona amb Malalties Renals i Urinàries. Atenció i Cures Infermeres a la Persona amb Traumatismes Múscul-Esquelètics
-AC2: Atenció i Cures Infermeres a la Persona en Situació Critica de Salut
SEGON SEMESTRE:
-AC3: Atenció i Cures infermeres de la Persona en la pre, intra i post Intervenció quirúrgica. Atenció i Cures Infermeres a la Persona al Servei d’Urgències
-AC4: Atenció i Cures Infermeres a la Persona amb malalties Neurològiques

* En cas que per motius de incompatibilitat horària del professorat s'hagi de canviar la continuïtat dels continguts dels blocs a les classes. El continguts a avaluar les AC també es poden veure afectades.

*Cal aprovar cada AC per separat i s'aprova amb un 5 sobre 10.

*Seminaris: Cal aprovar-los per separat per poder fer mitjana. Cadascún és activitat recuperable.

* Els continguts relacionats amb l'ABP s'avaluaran juntament amb els continguts teòrics de les classes a les AC2 i AC4.

*Les AC dels seminaris es realitzaran a través de la plataforma Moodle o juntament amb les AC dels diferents blocs temàtics.

Les dates de les avaluacions continuades i avaluacions recuperables es troben en el calendari de proves de grau (consultar web UdG, web Facultat i Moodle) i són dates aprovades pels organs col·legials de la facultat, les quals no es poden canviar.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Quan l'estudiant no es presenti a una de les activitats d'avaluació continuada o no lliuri la prova al professor avaluador així com no compleixi la presencilitat de les activitats obligatòries, es considerarà com a No Presentat. Podent-se presentar a l'activitat recuperable si compleix els requisits anteriorment exposats (presencialitat a les activitats obligatòries).

Avaluació única:
Els i les estudiants es podran acollir a l’avaluació única en situacions excepcionals d’acord al Reglament sobre les sol·licituds d’avaluació única al Grau d'Infermeria de la Universitat de Girona, aprovat en la sessió 1/2021 de la Comissió de Govern de la FI.

La prova consistirà en:

-Prova de coneixements teòrics donats a les classes expositives i els treballats en ABP i habilitats de raonament i integració d'aquests a través d'una prova escrita. Aquesta pot ser amb preguntes multiresposta, obertes o treball de casos

-Prova sobre el que s'ha treballat als seminaris: S'avalua les habilitats de resolució de casos i càlcul de dosis, habilitats de raonament i capacitat de relació i integració de diferents coneixements a través de treballs escrits, estudi de casos, exercicis de càlcul i preguntes obertes en prova escrita

NOTA: ABP procès tutorial(tutories) queda excemt d'aquesta avaluació única. Cal assitir i participar activament a les tutories ABP.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Els i les estudiants podran demanar tutories individualitzades o en grup petit al professorat de l'assignatura a través de correu electrònic. Aquestes tutories es podran fer de forma presencial o virtual. Les tutories s'aconsellen en cas d'aclariment de dubtes o assessorament per aprofundir en els continguts de l'assignatura.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Els i les estudiants poden comunicar-se amb el professorat de l'assignatura a través del correu elèctrònic.

En cas de dubtes, incidències cal dirigir-se directament al professor/a correponent.

Només si el o la professora no resol el dubte o incidència es comunicarà amb la professora coordinadora de l'assignatura. Professora Concepció Fuentes Pumarola.

Tota la informació en relació a l'assignatura es realitzarà a través de la plataforma Moodle, a fòrums i avisos.

El professorat de l'assignatura podrà obrir fòrums per tractar alguns temes de l'assignatura.

Durant els caps de setmana i dies festius o no lectius el professorat no contestarà cap correu electrònic.

Observacions

En aquesta assignatura també es treballen les següents competències transversals:

1. *Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adaptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i / o recursos que fan més eficaces les produccions orals. S'avalua a través de l'ABP
2. *Desenvolupar les habilitats intra i interpersonals per al treball en equip- S'avalua a través de l'ABP i seminaris
3. *Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d'avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació. S'avalua en totes les activitats d'avaluació de l'assignatura.
4. *Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i comunicació especialitzades per a les objectius que es persegueixin. S’avalua a través de l'ABP i en la metodologia de la classe invertida.

Els resultats d'aprenentatge de l'assignatura són els següents:

1. *Dissenya sistemes de cures dirigits a persones en situacions crítiques i urgents
2. *Reconeix les situacions crítiques de salut de la persona
3. *Valora i interpreta sistemàticament, l'estat de salut i malaltia
4. *Coneix les mesures de seguretat per a la prevenció d'incidents associats a la pràctica clínica
5. *Emet i fa valer el judici clínic infermer per assegurar la qualitat de les cures infermeres en l'estudi de casos
6. *Estableix mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes cientificotècnics i els de qualitat en l'estudi de casos
7. *Identifica els tipus d'actuacions més adequades en els processos d'acompanyament a la mort
8. *Identifica i aplica els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria en l'estudi de casos
9. *Planifica estratègies per adoptar mesures de confortabilitat i atenció de símptomes, dirigides al pacient i la família, en l'aplicació de cures pal·liatives que contribueixin a alleujar la situació de malalts avançats i terminals
10. *Basa les intervencions infermeres planificades en els estudis de cas en l'evidència científica i en els mitjans disponibles
11. *Es comunica oralment i per escrit sobre temes de les cures de la persona en situacions crítiques i d'urgència, de forma original i creativa, adaptant a l'auditori i utilitzant suports i / o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
12. *Desenvolupa habilitats intra i interpersonals per al treball en equip en les metodologies en grup
13. *Incorpora el pensament crític i analític en l'àmbit d'actuació, en la resolució de problemes i en la presa de decisions en l'estudi de casos
14. *Llegeix comprensivament textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
15. *Es responsabilitza del propi aprenentatge utilitzant el procés d'avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació
16. *Selecciona i utilitza les tecnologies de la informació i comunicació especialitzades per a la resolució de problemes


Per altra banda d’acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària, en aquesta asignatura també es treballa la competencia:

Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Els resultats d’aprnentatge relacionats amb aquesta competencia són els següents:

1. Entén les diferències sexuals i de gènere i les seves interaccions en el desenvolupament normal dels homes i les dones, la salut i la malaltia (psicopatologia i fisiopatologia), per a aplicar-les a la prevenció i maneig de problemes de salut.
2. Es comunica de manera eficaç amb les persones ateses, demostrant consciència de la diferència de poder entre la persona professional sanitària i la persona atesa i de les desigualtats de gènere i culturals. Això es demostrarà, per exemple, mitjançant l’ús del llenguatge que ha de minimitzar els desequilibris de poder, validar les experiències dels qui pateixen i minimitzar els estereotips de gènere.
3. Es capaç de realitzar un examen físic apropiat segons sexe i edat i culturalment sensible.
4. Discuteix l’impacte de rols i creences socials i culturals basades en el gènere, en la salut i la cura de la salut dels qui pateixen malalties o problemes de salut.
5. Discuteix l’impacte de rols i creences socials i culturals basades en el gènere, en la salut i el benestar de les i els professionals de l’àmbit sanitari.
6. Identifica i ajuda a les víctimes de violència de gènere i abús sexual.
7. Es capaç d’avaluar i assessorar les persones ateses per a la reducció del risc per sexe i gènere, incloent-hi canvis en l’estil de vida i proves genètiques.
8. Es capaç de valorar i avaluar críticament la nova informació a través d’una «perspectiva de gènere»: identificar biaixos i bretxes de gènere; i adoptar bones pràctiques que incorporen el coneixement de les diferències de sexe, les desigualtats de gènere en salut i malaltia.
9. Demostra comprensió de l’impacte diferent dels sistemes d’atenció a la salut en homes i dones en les poblacions i individus que reben atenció sanitària.

La planificació dins els horaris de les classes expositives, els seminaris i les tutories d'ABP ( o bé les pràctiques de simulació, o bé les pràctiques clíniques....) consten dins els horaris aprovats per la comissió de govern de la Facultat d’Infermeria i es poden consultar a la pàgina web de la Facultat d’Infermeria.

Assignatures recomanades

 • Actuació en urgències i emergències
 • Anatomofisiologia
 • Atenció d'infermeria a la persona sana
 • Bioestadística, Epidemiologia i Demografia.
 • Ètica i legislació en l'atenció d'infermeria
 • Farmacologia clínica i terapèutica
 • Fisiopatologia
 • Infermeria clínica de l'adult 1
 • Nutrició, metabolisme i bioquímica
 • Psicologia aplicada a les alteracions de salut
 • Psicologia de la salut i habilitats comunicatives
 • Sistemes d'Informació i llenguatge científic
 • Tècniques i procediments 2
 • Tècniques i procediments. Pràcticum 1

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Depenent de la fase que es trobi segons pla de resposta de la incidència de la Covid-19 de la UdG, es seguiran les indicacions del rector.
Les activitats formatives classes expositives i seminaris es portarien a terme de forma presencial, tenint present que les classes expositives la presencialitat serà del % indicat per el rector (docència híbrida). En cas de fase avançada tota la docència es faria de forma virtual sincrònica o asincrònica.

Modificació de l'avaluació:
Depenent de la fase que es trobi segons pla de resposta de la incidència de la Covid-19 de la UdG, es seguiran les indicacions del rector. Si s'escau en relació a l’avaluació es farà de forma virtual a través de la plataforma Moodle seguint el calendari acadèmic aprovat pels òrgans col·legials de la facultat d’Infermeria.

En cas que la situació de la pandèmia millori s’adoptaran les mesures indicades pel pla de resposta de la incidència de la Covid-19 de la UdG i si així ho requereix es realitzaran algunes de les avaluacions de caràcter presencial.

En cap cas es modificaran els criteris d’avaluació ni la ponderació de les qualificacions

Tutoria i comunicació:
La comunicació estudiantat -professorat es realitzarà sempre a través del Moddle-forum d'avisos i via correu electrònic.

Les tutories s’acordaran amb el/la professor/a via correu electrònic tan si són individuals com en petit grup i es realitzaran de forma virtual sincrònica.

En cas que la situació de la pandèmia millori s’adoptaran les mesures indicades pel pla de resposta de la incidència de la Covid-19 de la UdG i si així ho requereix es podrien realitzar les tutories de forma presencial.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.