Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Factors relacionats amb la salut i els problemes de l'entorn. Atenció a les persones, integrants d'una comunitat, en situacions de salut i malaltia. Influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups. Educació i suport a la salut i benestar al membre d'una comunitat. Capacitat de la persona en relació amb la gestió de la pròpia salut.Tendències actuals de la infermeria comunitària
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
DOLORS JUVINYA CANAL  / MARIA ELENA OLABARRIETA ZARO  / JESUS VAZQUEZ PAZ
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
CARLA CASALS ALONSO  / MIRIAM FERRER AVELLI  / DOLORS JUVINYA CANAL  / MARIA ELENA OLABARRIETA ZARO  / JESUS VAZQUEZ PAZ
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Competències

  • Analitzar el context sociocultural de la persona atesa en funció de l’edat, gènere, grup i/o comunitat i adequar l’actuació professional.
  • Reconèixer, valorar i interpretar sistemàticament, l’estat de salut i malaltia, sofriment i d’incapacitat de la persona, en totes les etapes del cicle vital.
  • 6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
  • Comprendre sense perjudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents.
  • 9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
  • Definir les característiques i funcionament de la institució sanitària.
  • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
  • 16. Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
  • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
  • Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi àmbit de coneixement, per respondre a uns objectius concrets.

Continguts

1. Bloc 1. Salut Pública

          1.1. Sistema Sanitari

          1.2. Introducció a la salut pública i la seva organització

          1.3. Nivells d'atenció i relació entre nivells

          1.4. Atenció Primària de Salut

2. Bloc 2. Promoció de la Salut i Educació per a la Salut

          2.1. Fites de Promoció de la Salut

          2.2. Moviment global de Promoció de la Salut

          2.3. Salutogènesi i apoderament en els Serveis Orientats a la Promoció de la Salut

          2.4. Alfabetització en salut i Educació per a la salut

          2.5. Metodologia en Educació per a la Salut

          2.6. Recursos en Educació per a la Salut

3. Bloc 3. Infermeria, Atenció Primària de Salut i Salut Comunitària

          3.1. Introducció a la salut comunitària

          3.2. Infermeria d'atenció primaria

          3.3. L'equip multidisciplinar de salut

          3.4. Consulta d'infermeria

          3.5. Processos de canvi d'hàbits de salut i consells de salut

          3.6. La família com a unitat d'atenció

          3.7. L'atenció domiciliària

          3.8. Atencio centrada en la persona

4. Bloc 4. Seminaris

          4.1. 4. Seminaris 1. Actius en salut 2. Disseny d'una intervenció educativa 3. Participació comunitària 4. Comunicació i salut

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 6 28 34
Classes expositives 38 60 98
Seminaris 8 3 11
Sortida de camp 1 6 7
Total 53 97 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives/participatives S'avalua mitjançant proves d´avaluació escrita. Les proves inclouen preguntes de resposta multiple en relació al programa de l´assignatura, preguntes curtes, cas. 70
Seminaris S´avaluaran els seminaris a partir d'una prova escrita, i la participació a l´aula. 15
Aprenentatge basat en problemes (ABP) S'avalua la participació i aportacions individuals al grup (10%) 10
Participació en una activitat comunitària organitzada per institucions i associacions i planificada conjuntament amb la Facultat d'Infermeria S'avaluarà l'activitat a través de l'assistència i participació amb aprofitament a l'activitat 5

Qualificació

Per aprovar l'assignatura cal aprovar totes les activitats planificades: prova escrita, els seminaris, l'ABP i l'activitat comunitària.
La prova escrita representa el 70 % de la nota final.
La nota obtinguda en l´ABP de procés, 10 % de la nota final.
La nota obtinguda als seminaris, 15 % de la nota final.
L'activitat comunitària representa un 5% de la nota final.

1. CLASSES EXPOSITIVES. S'avaluen mitjançant una prova escrita que inclou preguntes de resposta múltiple i preguntes curtes en relació al programa de l'assignatura. Per aprovar la prova escrita cal treure una nota mínima de 6 sobre 10. En cas de no alliberar-la cal presentar-se a la recuperació, que s'aprova amb una nota de 5 sobre 10.

2. SEMINARIS. L'assistència als Seminaris és obligatòria i suposa el 10% de la nota final de l'assignatura. Per avaluar-los es tindrà en compte la participació activa en el Seminari i la presentació escrita del treball realitzat. Els continguts treballats als Seminaris s'avaluaran a la prova escrita.

3. ABP: La nota obtinguda representa un 10% en la nota final.
L'assistència en aquesta activitat d'aprenentatge és obligatòria. La nota ha de ser de 5/10 com a mínim per fer mitja amb la resta d'activitats d'avaluació.
Els continguts treballats a l'ABP s'avaluaran a la prova escrita.

4. ACTIVITAT COMUNITÀRIA.S'avalua mitjançant l'assistència i participació a l'activitat i lliurament de la memòria escrita. Caldrà un mínim d'un 5/10.

Són activitats recuperables sempre que es compleixin els criteris de presencialitat: prova escrita, ABP (avaluació) i seminaris (avaluació)i activitat comunitària (assistència,participació i memòria).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà la nota de no presentat per aquell estudiant que no es presenti a alguna de les Activitats d'avaluació continuada: Seminaris, ABP, activitat comunitària i/o la no assistència a les activitats obligatories, prova escrita.

Observacions

Es recomana l'assistència regular a les activitats planificades pel bon seguiment.
Cal participar almenys en una activitat comunitària programada que s'anunciarà al llarg del curs.