Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Conceptes d'urgència i emergència, Sistema integral d'urgències, Organització general de les urgències. Transport sanitari i fisiopatología del transport. Valoració inicial del pacient urgent. Atenció d'infermeria a múltiples víctimes, Suport vital bàsic i avançat. Urgències mèdiques. Hemorràgies i xoc. Traumatismes greus. Lesions òssies, articulars i musculars. Ferides, mossegades i picades. Urgències relacionades amb el fred i el calor. Lesions per agents físics, Intoxicacions.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Dissenyar sistemes de cures dirigides a persones, família o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes.
 • 6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles
 • Garantir la seguretat de les persones ateses: en les situacions de risc vital.
 • Gestionar el temps i recursos materials disponibles de manera eficient.
 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • Realitzar les cures infermeres de manera individualitzada, planificant-les i avaluant-les amb la participació de la persona atesa, família o grup de petinença i d’altres professionals.
 • Proporcionar les cures d’Infermeria necessàries per garantir el benestar i confort a les persones, en totes les etapes del cicle vital, que es troben en situació de malaltia, patiment o incapacitat i als seus cuidadors.
 • Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi àmbit de coneixement, per respondre a uns objectius concrets.
 • Utilitzar adequadament les tecnologies de informació i comunicació sanitàries

Continguts

1. Introducció als sistemes d'emergències mèdiques

          1.1. Concepte i objectius

          1.2. Funcions i limitacions

          1.3. Recursos sanitaris

2. Valoració del pacient

          2.1. Pautes generals d'actuació

                    2.1.1. Valoració de l'escenari

                    2.1.2. Valoració inicial

                    2.1.3. Historia i exploració física

          2.2. Mobilitzacions incials en el malalt mèdic

3. Suport vital bàsic instrumentalitzat i desfibril·lació externa automàtica.

          3.1. Què és la ressuscitació?

          3.2. La cadena de la supervivència

          3.3. Suport vital bàsic en l'adult

          3.4. Dispositius per a la via aèria

          3.5. La desfibril·lació externa automàtica

                    3.5.1. Què és un desfibril·lador extern automàtic (DEA)?

                    3.5.2. Ús del DEA

          3.6. El suport vital bàsic pediàtric

          3.7. L'obstrucció de la via aèria

4. Hemorràgies i xoc.

          4.1. Tipus de hemorràgies i signes de gravetat

          4.2. Pautes d'actuació

          4.3. Reconeixement i tractament inicial del xoc

5. Urgències médiques.

          5.1. Malalties sobtades

          5.2. Urgències respiratòries

          5.3. Urgències cardiovasculars

          5.4. Alèrgies

          5.5. Enverinaments i sobredosis

6. Urgències traumatologia.

          6.1. Valoració inicial del malalt traumàtic

          6.2. Traumatismes dels teixits tous

          6.3. Traumatismes muculoesquelètics

          6.4. Traumatismes cranials i de columna

          6.5. Traumatismes toràcics i abdominals

          6.6. Principis bàsics en la mobilització del malalt traumàtic

7. Urgències relacionades amb el fred i la calor

          7.1. Urgències ambientals.

                    7.1.1. Transtorns relacionades amb el fred

                    7.1.2. Transtorns relacionades amb la calor

          7.2. Lesions per agents físics

                    7.2.1. Cremades, tipus de cremades, primers cuidats

                    7.2.2. Cremades per substancies químiques

                    7.2.3. Cremades per electricitat, electrocució

8. Planificació i resposta davant d'una catàstrofe.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 7,50 0 0 7,50
Lectura / comentari de textos 0 11,00 0 11,00
Prova d'avaluació 3,00 6,00 0 9,00
Sessió participativa 22,50 62,00 0 84,50
Sessió pràctica 18,00 20,00 0 38,00
Total 51,00 99,00 0 150

Bibliografia

 • Will Chapleau, EMT-P, RN, TNS, Peter Pons, MD (2008). Técnico en emergencias sanitarias (1ª). Barcelona: Elsevier España S.L.. Catàleg
 • Douglas, Graham (cop. 2014 ). Macleod exploración clínica (13a ed.). Barcelona: Churchill Livingstone/Elsevier España. Catàleg
 • Proehl, J.A. (2005). Enfermería de urgencias: técnicas y procedimientos (3ª). Elsevier. Catàleg
 • Richards, Ann (2010). Guía de supervivencia para enfermería hospitalaria (2ª). Elsevier. Catàleg
 • PHTLS : soporte vital básico y avanzado en el trauma prehospitalario (cop. 2012 ) (7a ed.). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Newberry, Lorene (DL 2006 ). Sheehy manual de urgencia de enfermería (6ª ed.). Madrid [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Suport vital immediat (2010 ). European Resuscitation Council. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Aprenantage basat en problemes Els temes treballats s'evaluaran en l'examen escrit i a l'hora la seva assistència i treball representarà el 20% de la nota.És una activitat presencial i obligatoria en el 100% de l'activitat. 10 No
Pràctica 4 Pràctica integrada en suport vital bàsic, instrumentat i desfibril·lació Avaluació amb programa de simulació de RCP. 5 No
Pràctica 10 Avaluació: Pràctica integrada simulació clínica Avaluació casos integrats. 35 No
Prova d'avaluació teòrica presencial S'avalua els coneixements teòrics donats a les classes expositives i els treballats en ABP, habilitats de raonament i integració d'aquests a traves d'una prova escrita. Aquesta pot ser amb preguntes multiresposta. 50 No

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura és a través d'avaluació continuada.
Tota prova d'avaluació es considera aprovada amb un 5 sobre 10.
L'assignatura s'aprova sempre i quan s'hagi superat cada prova d'avaluació (es farà la mitjana ponderada sempre i quan totes les proves siguin superades amb una qualificació igual o superior a 5 punts sobre 10) i s'hagi complert els criteris d’assistència establerts.
La nota final estarà constituïda pel 50% de la avaluació teòrica, el 40% de les avaluacions de les pràctiques de laboratori, el 10% del Aprenentatge basat en problemes.
Cada prova escrita o cada activitat d'avaluació continuada s'ha de superar amb un 5 per poder fer mitjana amb la resta d’activitats.
Per tal de poder realitzar les avaluacions de les pràctiques de laboratori es indispensable un 100% d’assistència.
Els estudiants que no hagin superat algun dels apartats podran presentar-se a les activitats de recuperació.
En cas de no superar l'assignatura la nota final serà de 4.
Per aquells estudiants què repeteixin l'assignatura, no es guarda cap nota del curs anterior ni cap activitat realitzada i s'han de tornar a fer totes les parts de l'assignatura i presentar-se a totes les activitats d'avaluació amb excepció del procés d'ABP en cas què es tingui superat.
La denominació de Matricula d'Honor queda subjecte a criteri del professorat en cas de què la nota final de l'assignatura es trobi entre 9,00 i 9,99.

ASSISTÈNCIA:
Es obligatòria l’assistència al 100 % dels tallers pràctics:
El professor podrà excloure de l’assistència a la pràctica a aquell estudiant que hi assisteixi amb retard no justificat i/o no compleixi la normativa de laboratoris establerta. En aquest cas es donarà com NO assistència i es considerarà absència no justificada.
Cap estudiant pot assistir a un taller fora del grup assignat. Només es podran fer canvis de grup i/o torn en cas de causa justificada i autoritzada pel coordinador de l’assignatura. Els estudiants que per incompatibilitat d’horaris amb una altra tasca no puguin assistir amb el seu grup, hauran de gestionar la permuta amb un altre estudiant; aquesta permuta haurà de ser comunicada amb l’antelació suficient al professor del taller per part dels dos estudiants i no es portarà a terme fins a rebre la corresponent autorització.
No s’autoritzaran canvis que comportin superar el nombre màxim d’estudiants per grup (12).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els estudiants, que per un motiu justificat documentalment, no hagin assistit a alguna activitat obligatoria. Hauran de recuperar-la mitjançant activitats establertes pel professorat.

Avaluació única:
Per optar a l'avaluació única de l'assignatura cal fer una petició formal a la Secretaria Acadèmica del Campus de la Salut. En un termini de 15 dies a partir del començament del curs.

L'avaluació única de l'assignatura per l'estudiant que no s'adhereix a l’avaluació continuada de l'assignatura coincideix amb la prova escrita d'avaluació en un percentatge del 50% (en aquest cas també s'avaluarà el continguts de l'ABP), Avaluació pràctica integrada simulació clínica en un percentatge del 40% i 10% del procediment ABP (activitat obligatòria).

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es concertaran les tutories individuals i/o grupals per correu electrònic amb el professorat de l'assignatura. Les tutories es poden fer presencialment o virtualment previ acord de les parts.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiant es portarà a terme principalment mitjançant la plataforma digital Moodle i el correu electrònic.

Observacions

Els resultats d'aprenentatge que demostrarà l'estudiant en aquesta assignatura són:
Reconèixer les situacions que comporten risc vital.
Reconèixer els processos fisiopatològics associats a les situacions de salut plantejades en la persona adulta, tant en processos aguts o crònics com en situacions crítiques o urgents.
Identificar manifestacions normals i anormals en el procés de valoració del pacient per determinar problemes reals i potencials de la persona malalta.

En aquesta assignatura s'integra la competència transversal: Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.
Els resultats d’aprenentatge que s’hi vinculen són:
Sap identificar la intersecció de la desigualtat de gènere amb altres eixos de desigualtat (edat, classe, raça etc.)
Identifica els biaixos, estereotips i rols de gènere.
Identifica els biaixos de gènere en el coneixement existent sobre els processos salut-malaltia-mortalitat.

Assignatures recomanades

 • Anatomofisiologia
 • Atenció d'infermeria a la persona sana
 • Farmacologia clínica i terapèutica
 • Fisiopatologia
 • Infermeria clínica de l'adult 1
 • Pràcticum 2
 • Psicologia aplicada a les alteracions de salut
 • Psicologia de la salut i habilitats comunicatives
 • Tècniques i procediments 2

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari de 100% virtualitat: Les activitats seran virtuals i es mantindran les diferents activitats d'avaluació en entorn virtual.
Escenari de 100% presencialitat no es produirà cap modificació en les activitats a excepció de la presencialitat amb professorat de les mateixes 100%.

Modificació de l'avaluació:
Escenari de 100% virtualitat. L'avaluació virtual no modificarà els criteris d'avaluació.
Escenari de 100% presencialitat no es produirà cap modificació en l'avaluació a excepció de la presencialitat amb professorat de les mateixes (100%).

Tutoria i comunicació:
Escenari de 100% virtualitat totes les tutories concertades per correu electrònic amb el professorat seran virtuals. La comunicació amb l'estudiant no es modifica.
Escenari de 100% presencialitat. No es modifica segons el disseny.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.