Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Elaboració d'un projecte de fi de carrera com a exercici integrador i de síntesis
Crèdits:
12

Grups

Altres Competències

 • El projecte o treball de fi de carrera (PTFC), com a matèria que forma part dels plans d’estudis tècnics, és un treball de síntesi individual, que es realitza en el tram final dels estudis sota la supervisió d’un director i l’avaluació per una comissió creada a aquest efecte. El PTFC ha de permetre a l’estudiant posar de manifest que sap aplicar, d’una manera integrada, els diferents continguts de la titulació a l’estudi d’una temàtica, al disseny d’una aplicació o a la resolució d’una problemàtica concreta del seu àmbit professional.

Continguts

1. 1. MODALITATS DE REALITZACIÓ DEL PTFC

2. El PTFC pot ser realitzat de les següents maneres:

3. A proposta i sota direcció d’un membre del professorat amb docència a l’Escola i amb presentació i defensa a l'Escola. En casos justificats per la temàtica del PTFC poden actuar com a codirectors dos membres del professorat amb docència a l’Escola.

4. A proposta d’un estudiant. En aquest cas caldrà que un membre del professorat amb docència a l’Escola n’accepti la direcció. Serà amb presentació i defensa a l'Escola. En casos justificats per la temàtica del PTFC poden actuar com a codirectors dos membres del professorat amb docència a l’Escola.

5. A proposta i sota la direcció d’una persona amb titulació universitària, d’igual o superior nivell al de la titulació, externa a l’Escola i amb presentació i defensa a l’Escola. En aquest cas caldrà que un membre del professorat amb docència a l’Escola n’accepti la tutorització i es responsabilitzarà d’assessorar l’estudiant que realitza el projecte per garantir que el PTFC compleixi els objectius acadèmics de l'Escola.

6. A proposta i sota la direcció d’una persona, amb titulació universitària d’igual o superior nivell al de la titulació, externa a l’Escola, i amb defensa en una altra Universitat en el marc d’un programa o conveni de mobilitat que inclogui el PTFC. En aquest cas l’estudiant ha de ser autoritzat pel coordinador de l’estudi de l’Escola i en aquest supòsit no s’aplicarà els punts d’aquesta normativa. L’Escola reconeixerà la qualificació obtinguda previ al lliurament del projecte realitzat i de la qualificació oficial obtinguda.

7. 2. ORGANITZACIÓ DEL PTFC

8. Els PTFC s’organitzaran d’acord amb els següents apartats:

9. - Matrícula i convocatòries del PTFC

10. - Proposta de PTFC

11. - Comissió de Projectes

12. - Realització i seguiment del PTFC

13. - Dipòsit del PTFC

14. - Tribunal d’Avaluació

15. - Presentació i defensa del PTFC

16. - Qualificació

17. 2.1 Matrícula del PTFC

18. Es seguirà la normativa general de la Universitat, que en el moment d'aprovar aquest document és que per a matricular-se de PTFC l’estudiant ha d’haver superat totes les assignatures troncals i obligatòries de tots els semestres anteriors als dos últims semestres de l’estudi. Al mateix temps s’ha de matricular de totes les assignatures que li manquen per acabar la titulació o aportar els justificants de realització de les assignatures de lliure elecció.

19. La matrícula es farà dins els terminis oficials de matrícula de la UdG i segons el nombre de convocatòries a que doni dret la matrícula.

20. Excepcionalment si l’estudiant té aprovades totes les assignatures troncals i obligatòries de tots els semestres anteriors a l’últim de l’estudi, es podrà matricular, durant el segon semestre, en el període d’ampliació de matrícula.

21. Si l’estudiant té pendent el PTFC i no li queden més de 27 crèdits, exclòs el projecte, per acabar els estudis, podrà sol·licitar convocatòria extraordinària, sempre i quan pugui dipositar d’acord amb la normativa vigent.

22. 2.2 Proposta de PTFC

23. La proposta d'un PTFC, es concretarà en el Full de Projecte, que comprendrà els apartats corresponents a les fases de proposta, acceptació, seguiment i avaluació, que l'estudiant podrà trobar entre d'altres llocs a la pàgina Web de l’estudi o a la secretaria de Coordinació d'Estudis.

24. Per a formalitzar la proposta del PTFC, l'estudiant lliurarà el Full de Projecte complimentat a la secretaria de Coordinació d'Estudis, que el recollirà i el remetrà a la Comissió de Projectes per a la seva avaluació.

25. El professorat proposarà i anunciarà de forma convenient (secretaria de Coordinació d'Estudis, Web, Tauler d'anuncis,…) temes pel PTFC i directors per a cadascun. Si hi ha excés de demanda de PTFC per part dels estudiants, l’Escola podrà encarregar una oferta de projectes a cada àrea o Departament proporcional al percentatge de docència en l'estudi.

26. 2.3 Comissió de Projectes

27. El Consell de cada estudi nomenarà una comissió de projectes que es responsabilitzarà de:

28. - Acceptar, esmenar o denegar les propostes de PTFC.

29. - Proposar l’assignació del director o tutor, si escau.

30. - Proposar a la direcció de l'Escola els membres del Tribunal d'avaluació del PTFC.

31. - Establir la normativa de seguiment del PTFC específica per l’estudi.

32. - Decidir, quan alguna de les parts ho requereixi, si les dades, procediments, continguts,... del PTFC poden ser considerats com a confidencials. En aquest supòsit l'estudiant haurà de signar el compromís de confidencialitat.

33. - Coordinar, supervisar i resoldre les qüestions que puguin presentar-se sobre els PTFC de l'estudi.

34. - Establir els criteris de valoració del PTFC pel tribunal.

35. Aquelles tasques que la comissió cregui, les podrà delegar al coordinador de l'Estudi.

36. Aquesta comissió estarà formada pel coordinador de l'estudi, en funcions de president, i per quatre vocals que seran escollits pel Consell d'Estudi d'entre els professors de les àrees de coneixement representades en el Consell d'Estudi.

37. Un vegada la proposta estigui avaluada, la Comissió de Projectes la remetrà a la secretaria de Coordinació d'Estudis, on l'estudiant la podrà recollir. Si la comissió hi ha fet esmenes, aquestes estaran indicades en el Full de Projecte i l'estudiant haurà de rectificar-les en un nou full en el termini establert de revisió, per tal que la Comissió de Projectes en pugui valorar l'acceptació o no.

38. 2.4 Realització i seguiment del PTFC

39. A mesura que l'estudiant avanci en el seu PTFC, és responsabilitat seva efectuar el seguiment del treball amb el seu tutor i altres professors que el tutor consideri. En cada revisió s'anotaran les observacions i el professor signarà el full de seguiment un cop verificades aquestes.

40. Quan l'estudiant disposi de la majoria de la documentació, en aquells estudis on la Comissió de projectes ho cregui oportú, caldrà que el professor responsable de l'assignatura Oficina Tècnica/Projectes doni un vist i plau tècnic previ a la finalització, enquadernació o enregistrament digital del treball.

41. El director-tutor autoritzarà la presentació definitiva una vegada complert el seguiment del PTFC.

42. 2.5 Dipòsit del PTFC

43. Per a poder dipositar el PTFC, cal haver superat totes les assignatures troncals i obligatòries de tots els semestres anteriors a l'últim semestre de la titulació.

44. El dipòsit dels PTFC acceptats s’ha de fer a la secretaria de Coordinació d'Estudis amb el format normalitzat, seguint el model establert pel Consell d'Estudi (o del Centre, si el Consell no n’ha establert cap). La secretaria de Coordinació d'Estudis comprovarà que el projecte s’ajusti a la normativa de realització establerta per l’Escola.

45. En el moment del dipòsit caldrà lliurar a secretaria de Coordinació d'Estudis un original i una còpia, que seran retornats, de la memòria del PTFC, una còpia en suport informàtic (en el format establert per l’Escola) que quedarà en arxiu allà on l'Escola disposi i un resum d’entre 2 i 5 pàgines.

46. L'estudiant lliurarà el Full de Projecte al director-tutor que farà l'informe d'avaluació pertinent i el trametrà a secretaria de Coordinació d'Estudis, per tal que sigui lliurat al Tribunal d'Avaluació.

47. 2.6 Tribunal d'Avaluació

48. La Comissió de Projectes proposa els tribunals formats per tres membres del professorat amb docència a l’Escola, un dels quals és nomenat president i serà el responsable de la Valoració del tribunal. El president pot ser el Coordinador de l'Estudi o el sotsdirector o un altre coordinador del mateix àmbit o un membre de la comissió de projectes de l’Estudi. Es nomena, també, un suplent per a cadascun dels membres. El coordinador de l’Estudi serà el responsable de la signatura de l’Acta.

49. El director del projecte o tutor no pot ser membre del tribunal, però actua com assessor d’aquest mitjançant el Full de Projecte.

50. A partir de la constitució, els membres del tribunal d'avaluació, tindran accés als projecte que es poden defensar en aquella convocatòria, al document de seguiment i, si escau, a l'expedient acadèmic dels estudiants que hagin de ser avaluats.

51. La secretaria de Coordinació d'Estudis comunicarà la composició dels tribunals, els projectes assignats a cadascun i farà arribar als presidents els documents corresponents (projecte i full de projecte) amb temps suficient perquè tots els membres del tribunal en puguin conèixer el contingut. Si el contingut del projecte ha estat considerat confidencial, el tribunal haurà de conèixer i atendre's a aquesta confidencialitat.

52. 2.7 Presentació i defensa del PTFC

53. Durant el curs acadèmic, de setembre a juliol, s’estableixen tres o més períodes de dipòsit i de presentació i defensa. La matriculació dóna dret a dues presentacions i defenses durant l’any acadèmic en què s’ha formalitzat. Les dates de dipòsit i defensa seran fixades per la Direcció de l'Escola, i la Secretària Acadèmica convocarà públicament amb 15 dies d'antelació la defensa del PTFC.

54. La presentació i defensa del PTFC davant del tribunal és pública en tots els supòsits i consisteix en dues fases: la presentació, on l’estudiant realitza l’exposició d’un resum del contingut del projecte, en un temps que el president del tribunal fixa, que fa saber prèviament, i que estarà comprès entre 15 i 40 minuts d’acord amb els requeriments de cada projecte; i la defensa, en la qual els estudiants responen les preguntes que el tribunal creu pertinents sobre el contingut i la realització del projecte.

55. 2.8 Qualificació

56. Un cop finalitzada la presentació i defensa del PTFC, el tribunal en sessió tancada, delibera sobre la qualificació atenent al contingut, la presentació i la defensa del PTFC i a l'informe del Director-Tutor, seguint els criteris de valoració establerts.

57. Si un projecte és aprovat, s’inclou la nota al Full de Projecte. El president del tribunal retorna el projecte a la secretaria de Coordinació d’Estudis i formalitza l'acta del PTFC.

58. Si un projecte no resulta aprovat, el president del tribunal el retorna a la secretaria de Coordinació d’Estudis amb notificació escrita dels comentaris que calguin. La qualificació serà de "Suspens".

59. Els estudiants poden recollir la memòria del projecte a la secretaria de Coordinació d’Estudis i presentar i defensar el mateix projecte corregit, o un altre en un nou període. Si és el mateix PTFC no cal una nova proposta, però en ambdós casos serà obligatori formalitzar un nou dipòsit, i una nova matrícula si es presenta i defensa fora del curs acadèmic.

60. Els projectes dels estudiants que no es presentin a defensar-lo es qualifiquen amb un "No Presentat". Aquests PTFC requeriran un nou dipòsit per a tornar-los a lliurar i presentar.

61. En aquells casos que el tribunal consideri, es podrà considerar atorgar una qualificació de Matrícula d'Honor. Correspondrà a la comissió de projectes atorgar les qualificacions de Matrícula d'Honor definitives, quan les matrícules proposades superin les permeses per la Normativa de la UdG.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

  Qualificació

  Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

  Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

  Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

  Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

  Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.