Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
HABITAR. EL CAMÍ ENTRE EL DOMÈSTIC I EL COL·LECTIU. "M'interessa més la ciutat que la casa. Poso l'èmfasi en el col·lectiu i estic convençut que l'origen de l'Arquitectura està en el públic" Herman Hertzberger, arquitecte (1932) En el curs Projectes 4 es treballa l'habitatge col·lectiu. / Es desenvolupen treballs compartit i coordinat entre les assignatures de Projectes 4, Urbanística 2 i Representació Arquitectònica 2/ Es treballa en un mateix municipi/Els temes de treball son interescalars, des de l'exploració tipològica dels interiors domèstics, posant en valor els espais in-between, les relacions urbanes, els espais comuns exteriors i interiors. Es fa èmfasi en la proximitat, la col·lectivitat i la vida de barri // Es desenvolupen exercicis de projectes i d'anàlisis en paral·lel. Es duen a terme un conjunt de reflexions teòric- pràctiques, basades en anàlisis d'altres projectes, conferències d'experts convidats, tallers ràpids que es desenvolupen a classe i / o a casa, o en l'elaboració de presentacions, per així diversificar els instruments d'aprenentatge // Dins d'aquest marc complex, es desglossen objectius específics de projecte per elaborar solucions d'habitatge sencilles que dialoguin amb l'entorn. // Els alumnes aprenen que el paper dels arquitectes en la societat és de gran rellevància, transcendència i responsabilitat i que la seva principal i complexa tasca hauria de ser garantir habitabilitat i qualitat espacial a la vida urbana i domèstica de les persones, i mai utilitzar-la com a mitjà per satisfer l'ego o la vanitat individual. // I que imaginar un millor futur urbà, es fa des del present.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA JULIA CAPOMAGGI SEQUENZIA  / MARIA PIA FONTANA
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Competències

 • CB06 Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de les tècniques d'aixecament gràfic en totes les seves fases, des del dibuix d'apunts a la restitució científica
 • CE05 Conèixer els problemes físics, les diferents tecnologies i la funció dels edificis de manera que es doti a aquests de condicions internes de comoditat i protecció dels factors climàtics
 • CE07 Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i el seu entorn, així com la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre ells en funció de les necessitats i de l'escala humanes
 • CE19 Coneixement adequat dels mètodes d'estudi de les necessitats socials, la qualitat de vida, l'habitabilitat i els programes bàsics d'habitatge

Continguts

1. // HABITATGE / AGRUPACIÓ PLURIFAMILIAR / TIPOLOGIES EDIFICATÒRIES / ARQUITECTURA I ESPAIS COL·LECTIU / PROJECTE I SISTEMA DE RELACIONS / PROXIMITAT / SOSTENIBILITAT / ECOLOGIA/ ESCALA HUMANA / BARRI / SISTEMES DE RELACIÓ / INTERESCALARITAT / TOPOGRAFIA / LLOC // Els alumnes s’han de plantejar el projecte de forma raonada, progressiva i aprenent a veure i entendre diferents sistemes de relacions: // RELACIONS ENTRE EDIFICACIÓ I LLOC: Es reforça la capacitat d'entendre la relació d’allò projectat en el seu lloc i les relacions externes a ell mateix / Relació de l’habitatge amb espais naturals , condicions ambientals, vegetació / Edificació com sistemes que determinen el projecte / Definició de la macla i el patró, relacions entre elements i definició de l’espai no ocupat o de relació. // RELACIONS SOCIALS. Es formulen projectes amb tipologies mixtes per tal de promoure la inclusió social, per grups d’edat, raons familiars / Es promou la reflexió sobre l’espai intermedi com espai de socialització / Es valora el paper de les plantes baixes, la reducció en lo possible dela mobilitat i el trànsit rodat / Es valoren els recorreguts a peu i es potencia la vida quotidiana i els serveis públics. // RELACIONS COL·LECTIVES. Es valora l’espai col·lectiu, sigui urbà o edificat com a prolongació de l’espai privat / Es treballa per garantir espais intermedis, evitar espais residuals i millorar la varietat i flexibilitat de les estances, publiques o privades / Es busca garantir una qualitat i varietat en els espais domèstics

2. // ABSTRACCIÓ: INSTRUMENT D'APRENENTATGE / Treballar a partir de tres objectius clars, que marquen etapes de coneixement específics per adquirir les eines corresponents. Es treballa a partir de l'anàlisi i l'abstracció com a mètode d'aprenentatge. // Aprendre a veure i observar. Amb l'objectiu de desenvolupar interès i curiositat, mitjançant l’ anàlisi i a partir de referències que srveixen com a base de coneixement. // Aprendre a imaginar. Per comprendre , escollir i reinterpretar els instruments i les referències donades. Desenvolupar reflexions personals per crear un nou imaginari per projectar // Aprendre a projectar. A partir del dubte, de l’exploració, de l'enumeració de condicionats, sorgeix l’únic territori per la investigació. Un terreny de proves, assajos i errors amb l'objectiu d’aconseguir un projecte adequat i honest

3. // LES PRACTIQUES: APRENENT FENT - Es plantegen diferents tipus de tallers de classe, a partir de quatre eixos de treball, sempre relacionats LLOC / PROGRAMA / CONSTRUCCIÓ /REPRESENTACIÓ - Inicialment, es realitzen treballs per a fomentar la interpretació i el coneixement del lloc. - També es proposen exercicis curts a l’aula, que ajudaran a l'alumne a conèixer la realitat de el lloc, les preexistències, la topografia i els elements que donaran raó i sentit al projecte. - També, es realitzaran reflexions gràfiques a partir de les classes teòriques

4. // DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE. - En el curs es treballa bàsicament l’habitatge. Habitatge privat i col·lectiu. - S’incideix en les lògiques internes i en els sistemes d’agrupació. - Es tracta d'un procés d'aprenentatge progressiu, de diferents escales i enfocaments, on els alumnes aborden el desenvolupament d'un programa de necessitats pensant en l'espai domèstic i col·lectiu. - Es plantegen uns programes que valoren l’espai habitable, la qualitat, les relacions, però no oblida l’aprenentatge de la professió i la tècnica. L’estructura i la construcció. - Tanmateix, s’incideix de forma sistemàtica en els sistemes de representació i en el dibuix, part fonamental per aprendre a entendre i viure un projecte i poder transmetre idees i coneixements.

5. // PRIMER ENFOCAMENT: LES ANÀLISIS INTENCIONATS - Anàlisi d'exemples d'agrupació. A partir d’un ampli recull d’exemples coneguts, es treballa el coneixement i pràctiques sobre els exemples, perquè els alumnes coneguin i analitzin sistemes d'agrupació amb desenvolupament horitzontal, vertical, mixt. - Anàlisi de lloc i entorn. Es treballa sobre l'entorn comú i es realitza un programa conjunt en paral·lel entre assignatures. S'analitzen preexistències, topografia, vegetació, accessibilitat, etc.

6. // TREBALL DE CURS: PROPOSAR/PROJECTAR Projecte 1: Agrupació en tapís. A partir de models d’agrupació de referència i ja dins d’un entorn concret d'un municipi, es proposa un projecte d’agrupació d’habitatges unifamiliars que de forma progressiva s’acaba en un treball de barri, on es valoren específicament els sistemes d’agrupació i el projecte de l’espai lliure.

7. // TREBALL DE CURS: PROPOSAR/PROJECTAR Projecte 2: Agrupació en altura -mixta. A partir de sistemes ja coneguts d'agrupació, s'aporta un nou solar (conjuntament consensuat amb altres assignatures), on s'ha de posar en pràctica els coneixements treballats/apresos fins al moment. El nou programa, ja més ambiciós, treballa l'agrupació en planta baixa, la vialitat, els edificis desenvolupats en alçada, les superfícies comercials, els equipaments i els espais urbans públics i col·lectius. - S'entén l'habitatge com a una unitat en si, però alhora com a part d'un conjunt més ampli: el sector i el barri. - Es valoren els criteris d'agregació segons diferents modalitats: la intervenció i relació amb la ciutat, les plantes baixes, els espais de mediació, la inserció estratègica de nous usos, la materialització de solucions arquitectòniques i urbanes, la imbricació de nous habitatges, etc. - Es tracta d'una oportunitat per mostrar el potencial d'extensió de l'habitatge en l'espai urbà.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 64,00 86,00 0 150,00
Total 64,00 86,00 0 150

Bibliografia

 • Hoffman (1962). Conjuntos residenciales baja densidad. Barcelona: GG. Catàleg
 • Martinéz Arroyo C. / Pemjean R. (2006). Alejandro de La Sota. Cuatro agrupaciones de vivienda. COACM .
 • French, Hilary (2009). Vivienda colectiva paradigmática del siglo XX : plantas, secciones y alzados. Barcelona : Gustavo Gili. Catàleg
 • Martí Arís, Carlos (2000). Las Formas de la residencia en la ciudad moderna : (2a ed.). Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
 • Helio Piñon (2006). Teoria del Proyecto. edicions UPC. Catàleg
 • Magdalena Droste (2019). BAUHAUS. Taschen. Catàleg
 • Pérez Igualada, J. (2008). Elementos del proyecto urbano. Universidad Politécnica de Valencia.
 • Pérez Igualada, J. (2008). Arquitecturas Comparadas. General de Ediciones de Arquitectura.
 • Pérez Igualada, J. (2005). Manzanas, bloques y casas formas construidas y formas del suelo en la ciudad contemporánea. Universidad Politécnica de Valencia.
 • Fontana. Maria Pia; Mayorga, Miguel (2007). Luigi Cosenza. Il territorio abitabile. Florencia: Alinea.
 • Llanos, I., Fontana. M.P. Mayorga, M. Henao, E. (2012). Obregón & Valenzuela en Bogotá 1949-1969. Doce Arquitecturas urbanas. Manizales: Universidad Nacional de Colombia.
 • Fontana, M.P., Mayorga, M., Alzate, E. (2014). Candilis-Josic-Woods y Le Corbusier: “Las ventanas no son un hueco en la pared”. DEARQ, (15),
 • Fontana. M.P.,Mayorga, M., Arboix, A. (2018). Francesc Mitjans: urbanidad doméstica.. Universitat Politècnica de València, Fundación Alejandro de la Sota.
 • Fontana. Maria Pia (2011). El espacio urbano moderno: el conjunto Tequendama-Bavaria en Bogotá. DEARQ, (9),
 • Fontana. M.P.,Mayorga, M. (2020). Casas, calles, barrios y…¿ ciudades que curan?. Barcelona: Col· legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC).
 • Fontana, M.P., Mayorga, M. (2014). Arquitectura Urbana y Espacios de Mediación: Contemporaneidad y Vigencia de la M. MÓDULO Arquitectura CUC, 13(),
 • Fernández Per, A., Mozas, J., Arpa, J. (2014). THIS IS HYBRID. a+t architecture publishers.
 • Mozas, J., Fernandéz, Per A. (2006). Densidad / Density. a+t architecture publishers.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Tallers/Activitats treball a classe, s'avalua participació activa i millora durant el curs 30 No
Projecte/Anàlisi agrupació 1 treball a classe, s'avalua participació activa i millora durant el curs 30 No
Projecte/Anàlisi agrupació 2 treball a classe, s'avalua participació activa i millora durant el curs 30 No
Examen i exposició final del curs Es valora la capacitat de síntesi, la capacitat gràfica i la coherència del resultat de la prova amb el treball desenvolupat durant el curs 10 No

Qualificació

- L'avaluació del curs es basa en una assistència continua i en un avanç constant i progressius
- Es posaran valoracions qualitatives als diferents avenços
- És obligatòria l'assistència al jury/presentació final
- És obligatori assistir a classe (presencial o virtual) i presentar de manera puntual tots els treballs del curs.
- Cal complir amb el 80% d'assistència.
- Es farà una entrega/correcció final
- NO es farà recuperació

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
- Es considera com a no presentat la no assistència al 80% de les sessions
- La nota "No Presentat" equival a no haver lliurat treballs durant el curs, així com a no lliurar el treball final, tot i haver realitzat entregues intermèdies.

Avaluació única:
- Donada la naturalesa del curs és molt important tenir presència constant a classe, però, per atendre les possibles situacions que puguin donar-se, i com a alternativa als alumnes que no puguin participar en les sessions virtuals o presencials, es podrà fer un examen final amb valoració única.
- Per poder fer l'avaluació única s'haurà de tenir un causa justificada
- S'hauran de lliurar tots els treballs i projectes requerits als llarg del curs
- Es realitzarà un examen/presentació final

Requisits mínims per aprovar:
- Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.
- Serà necessari superar amb qualificació minima de 5,0 l'examen/presentació final

Tutoria

Es proposaran assessories / tutories particulars segons cada cas i sempre amb causa justificada

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

- La comunicació principal es mantindrà a través de missatges setmanals al moodle
- També s'establirà un canal directe de comunicació amb els delegats/des del curs

Observacions

- Des de fa 4 anys, desenvolupem un treball compartit i coordinat entre les assignatures de Projectes 4, Urbanística 2 i Representació Arquitectònica 2 sobre Habitatge Col·lectiu.
- La premissa inicial d'aquesta experiència docent és plantejar projectes relacionats amb la realitat de municipis interessats a explorar temàtiques vinculades a l'habitatge col·lectiu. Però sobretot, amb la idea de fomentar la vida de barri i de la proximitat, com a valors associats a la residència
- Es compartirà informació, bibliografia i material de referència de les assignatures coordinades
- Es valorarà la presència constant a classe (presencial o virtual) i, sobretot, la participació activa en els debats, tallers i en les presentacions
- Es recomana que els estudiants vinguin a classe amb material de dibuix. En ambdues modalitat (virtual/presencial) es podran plantejar tallers ràpids
- En cas de docència virtual, serà OBLIGATORI que tots els alumnes tinguin la càmara activada
- Donada la situació que s'ha generat per la crisi sanitària, es donaran alternatives i més flexibilitat a tots els alumnes que ho necessitin per raons justificades

NOTA
Els lliuraments finals són el resultat d'uns enfocaments creuats de les diferents assignatures (Projectes, Urbanística i Representació Arquitectònica), encara que en cadascuna d'elles es manté el seu valor individual, amb el seu propi desenvolupament i resultats específics. Cada curs té un programa amb objectius concrets que els estudiants han de complir, però, de manera complementària, s'ha trobat un espai comú de treball i una metodologia compartida basada en un procés a desenvolupar en tres moments, que defineixen una clara estructura temporal, temàtica i espacial dels tres cursos:
/ Observar l'entorn i l'existent, per conèixer el lloc i desenvolupar capacitat per valorar potencialitats, fortaleses i característiques específiques.
/ Comprendre per proposar, a través d'anàlisis temàtics i propositius
/ Projectar des d'un enfocament interescalar, per donar solucions a escala urbana i arquitectònica.

- El primer dia de classe es lliura als alumnes un material extra de curs amb descripció de temes, bibliografia ampliada i calendari específic
- També se'ls lliura un QUADERN DE TALLERS I ACTIVITATS que poden desenvolupar a casa com a complement d'aprenentatge

Assignatures recomanades

 • Construcció 2
 • Construcció 3
 • Estètica
 • Estructures 1
 • Estructures 2
 • Expressió gràfica 1
 • Expressió gràfica 2
 • Urbanística 1
 • Urbanística 2

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
- Mantindrem sense alteracions l'horari habitual de classe.
- Plantejarem un format de preentregues més seguides per mantenir major continuïtat i contacte amb els estudiants.
- Unificarem el format de lliurament perquè sigui més fàcil la comparació entre les diferents entregues en format digital.
- Incorporarem la realització de treballs a partir de material audiovisual i documentals, perquè els alumnes puguin fer una reflexió més actual sobre la ciutat i l'habitatge.
- Reduirem la durada de les classes teòriques i augmentarem els espais de debat on es plantegin reflexions més articulades i vivencials sobre el projecte.
- Fomentarem el debat a classe animant a tots els alumnes a una participació activa .
- Reforçarem la dinàmica de taller on tots els alumnes puguin estar presents i participar en les correccions dels companys, ja que ajuda a mantenir més atenció i implicació.

Modificació de l'avaluació:
No s'ha modificat el criteri general basat en un sistema d'avaluació continu on es valora la millora progressiva de l'alumne.
- Es valora la implicació, la participació activa a l'aula i la constància i puntualitat en els lliuraments parcials.
- Donada la naturalesa del curs és molt important tenir presència constant, però, per atendre les possibles situacions que puguin donar-se, i com a alternativa als alumnes que no puguin participar en les sessions virtuals, es podrà fer un examen final amb valoració única.

Tutoria i comunicació:
- La comunicació es mantindrà de manera fluïda a través del moodle amb notificacions setmanals de cada lliurament o activitat prevista.
- Mantindrem una comunicació directa amb els delegats / des del curs
- Es podran proposar tutories personalitzades a aquells alumnes que tinguin necessitats especials, amb causa justificada
- Flexibilitzarem els nostres requeriments per adaptar-nos a la situació canviant de cada cas
- Al tenir un sistema d'avaluació continu, podrem concedir terminis en els lliuraments als alumnes que ho necessitin per causes justificades. Això permetrà que no es despengin i que es tornin a incorporar al ritme de la classe

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.