Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Marc general, conceptes fonamentals i disposicions legals i reglamentàries de PRL. Subordinació de la reglamentació sectorial, harmonització, anàlisi i esquemes de vinculació. Les responsabilitats dels agents intervienents. Identificació, avaluació i control de riscos laborals. Els instruments de gestió de la PRL (EBSST,ESST,PSST). Anàlisi de les proteccions d’ús comú a les obres de construcció, col•lectives i individuals.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JESUS RODRIGUEZ CASELLAS  / JAUME VALENTI SANTIAGO
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Competències

 • CT04 Treball en equip
 • CT07 Anàlisi de les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CB11 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CE18 Coneixement del dret de la construcció i de les relacions contractuals que es produeixen en les diferents fases del procés d'edificació, així com de la legislació, reglamentació i normatives específiques de la prevenció i coordinació en matèria de seguretat i salut laboral en l'edificació
 • CE19 Aptitud per redactar estudis, estudis bàsics i plans de seguretat i salut laboral, i coordinar la seguretat en fase de projecte o en fase d'execució d'obra

Continguts

1. L'anàlisi, l'estudi i el desenvolupament de la normativa general en PPL i la reglamentació de PRL aplicada al sector de l'edificació i la construcció en general.

2. Determinació de les responsabilitats dels diferents agents que intervenen en el procés de l'edificació.

3. Identificació, avaluació i control dels riscos generals i específics presents durant el procés constructiu i les seves metodologies.

4. Identificació i coneixement dels sistemes elementals de protecció i prevenció, tant col·lectius com individuals.

5. Descripciò,contingut normatiu i criteris de redacció de Estudis bàsics i Estudis de Seguretat i salut en el treball.

6. Conceptes bàsics sobre gestió de la prevenció i sobre el Sistema de gestió de la prevenció.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 10 14
Classes expositives 20 10 30
Classes pràctiques 20 30 50
Elaboració de treballs 10 35 45
Prova d'avaluació 3 0 3
Tutories 10 0 10
Total 67 85 152

Bibliografia

 • Bordoy Colomer, Joaquim (2007 ). La Prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció : a la feina, cap risc . [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Departament de Treball [etc.]. Catàleg
 • Espeso Santiago, José Avelino Pérez Sánchez, Luis Manuel (2004 ). Curso de prevención de riesgos laborales en la construcción (4ª ed.). Valladolid: Lex Nova. Catàleg
 • Fernández Docampo, María Belén (2003 ). Seguridad y salud laboral en las obras de construcción : obligaciones y responsabilidades . Elcano: Aranzadi. Catàleg
 • Poch, Oriol (DL 2002 ). Seguretat i salut : fitxes gràfiques d'informació i formació . [Barcelona]: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya Demarcació de Barcelona amb la col·laboració de la: Generalitat de Catalunya. Catàleg
 • Mínguez Fernández, César (1998 ). Planificación y ejecución de la prevención : evaluación de riesgos en construcción . Madrid: Fundación Escuela de la Edificación. Catàleg
 • Beguería Latorre, Pedro Antonio (DL 1998 ). Manual de composición de medidas preventivas para construir : según el contenido de la Normativa de desarrollo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en especial, el RD 1.627 ([2a ed.]). Girona: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Girona. Catàleg
 • Sáiz Núñez, José (1997 ). Las Redes de seguridad en la construcción . Alicante: Universidad de Alicante. Catàleg
 • Niderleyther Molina, José Antonio (1988 ). Curso de introducción a la seguridad e higiene en la edificación . Madrid: Servicio de Publicaciones del Colegio Oficial deArquitectos. Catàleg
 • Abat Dinarés, Jaume Rimbau Gilabert, Eva (2008 ). Seguretat en el treball . Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Coas Egea, Manrique (2010 ). La Responsabilidad administrativa del empresario en materia de prevención de riesgos laborales . Las Rozas: La Ley. Catàleg
 • Sempere Navarro, Antonio-Vicente Cardenal Carro, Miguel Alzaga Ruiz, Icíar Carrero Domínguez, Carmen (2010 ). Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales . Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters. Catàleg
 • Carrancho Herrero, Mª Teresa (2010 ). Responsabilidad civil del empresario en el ámbito de los riesgos laborales . Madrid: La Ley. Catàleg
 • Golobardes i Alsina, Joan, |tConstrucció: edificació i obra civil López Pérez, Cristóbal, |tRiscos i mesures preventives en diverses activitats productives (2009 ). Seguretat del treball. 1 Especialització . Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Díez Maté, Carlos R. (DL 2008 ). Prevención de riesgos laborales : curso de capacitación para el desempeño de funciones de nivel básico (13ª ed.). Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Catàleg
 • Ruiz Frutos, Carlos (2007 ). Salud laboral : conceptos y técnicas para la prevención de riesgos laborales (3a ed). Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Melià i Navarro, Josep Lluís (DL 2007 ). El Factor humano en la seguridad laboral : psicología de la seguridad y salud laboral . Bilbao: Lettera. Catàleg
 • Manual per a la identificació i avaluació de riscos laborals : versió 3.1 (2006 ). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball. Direcció General de Relacions Laborals. Catàleg
 • Carrancho Herrero, Mª Teresa (2010 ). Responsabilidad civil del empresario en el ámbito de los riesgos laborales . Madrid: La Ley. Catàleg
 • Sempere Navarro, Antonio-Vicente Cardenal Carro, Miguel Alzaga Ruiz, Icíar Carrero Domínguez, Carmen (2010 ). Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales . Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters. Catàleg
 • García de Frutos, Daniel (2009 ). Maquinaria y medios auxiliares . Madrid: Tornapunta :Fundación Laboral de la Construcción. Catàleg
 • Luis Rosel. Director del Proyecto. Fundación Laboral de la construcción (2007). Manual de ergonomia en la construcción (1a ed. febrer 2007). Madrid: Tornapunta ediciones slu.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració de treballs. Elaboració de treballs i l'assoliment dels objectius plantejats.
Els seguiments dels protocols i procediments indicats per a la realització de la pràctica.
La concreció de la solució plantejada.
50
Estudi i resolució dels supòsits. La comprensió del supòsit i el correcta plantejament de la solució. 10
Prova d'avaluació L'adequació de les respostes a les qüestions plantejades.
L'expressió escrita clara, llegible i entenedora.
L'argumentació de les respostes i el grau de concreció.
El vocabulari tècnic i de PRL utilitzat.
L'ús i la qualitat dels croquis i detalls de les solucions plantejades.
40

Qualificació

Classes Pràctiques: L’assoliment dels objectius a aconseguir.El seguiment dels protocols indicats en la realització de les pràctiques i supòsits.
Elaboració de treballs: L’assoliment dels objectius a aconseguir.El seguiment dels protocols indicats en la realització dels treballs, exercicis i supòsits.
Treball en equip: La possibilitat de qualsevol membre del grup pugui explicar i defensar tant el procés de treball, com la seva evolució i els resultats concrets del treball realitzat.La valoració es realitzarà dins de l'apartat de classes pràctiques.
Els treballs i pràctiques s'hauràn de lliurar al professor en el termini que s'estableixi, un cop passat aquest termini no s'acceptarà el lliurament de cap treball. Els treballs i pràctiques de curs no admeten recuperació.
Prova d'avaluació: L’adequació de les respostes a les qüestions plantejades.L’expressió escrita clara, llegible i entenedora. L’argumentació de les respostes i el seu grau de concreció.La possibilitat tècnica i real d'implantació de les mesures corectores.El coneixement de la normativa a aplicar.El grau de rigor tècnic en els dibuixos i croquis.
Complement de la titulació: Els estudiants que ho desitjin podràn optar per l’obtenció del “Certificat de nivell Bàsic” en Prevenció de riscos, segons determinacions del Reglament dels Serveis de Prevenció 39/1997(Annex IV) i del VI Conveni General del Sector de la Construcció(art. 179), amb la realització i superació d’una prova específica (teòrica i pràctica), la qual abordarà una part del temari de l’assignatura que serà específic per a l’obtenció d’aquest certificat, que serà expedit pel Departament.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no assistència a la prova final.
La no presentació d'un 20% dels treballs de curs.

Observacions

Aquesta assignatura és una assignatura de síntesis que treballa els aspectes de seguretat i salut laboral a tenir presents en tot el procés edificatòri i per tant cal poder aplicar una sèrie global de conèixements pels quals es imprescindible tenir assolits i consolidats els conceptes de les assignatures que es ressenyen a l'apartat següent.

"Tot el material penjat en aquesta assignatura és d'ús exclusiu pels estudiants UdG que hi estan matriculats i únicament poden tenir com a finalitat l'aprenentatge dels continguts de la mateixa. Està prohibit qualsevol altre ús ja que atempta contra els drets d'autor i pot tenir conseqüències legals"

Assignatures recomanades

 • Amidaments i pressupostos 1
 • Amidaments i pressupostos 2
 • Construcció 1
 • Construcció 2
 • Construcció 3
 • Construcció 4
 • Control i seguiment de costos, planificació i acords d'obra
 • Dibuix 1
 • Dibuix 2
 • Dret
 • Empresa
 • Estructures 1
 • Geotècnia
 • Gestió i control d'obres
 • Instal·lacions 1
 • Materials 1
 • Materials 2
 • Organització, planificació i equips d'obra 1
 • Sistemes de planificació d'obres