Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Els acabats. Descripció detallada de les tipologies i aspectes a considerar durant la fase de projecte i d'execució. Control dels elements.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JESUS RODRIGUEZ CASELLAS  / JORDI SOLER BUSQUETS
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Competències

 • CT02 Recerca i selecció d'informació de manera eficaç
 • CB11 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CE07 Aptitud per identificar els elements i sistemes constructius, definir la seva funció i compatibilitat, i la seva posada en obra en el procés constructiu. Plantejar i resoldre detalls constructius

Continguts

1. Sistemes constructius convencionals. Per cada sistema :

          1.1. Tipologies

          1.2. Propietats / Característiques dels elements constructius.

          1.3. Condicionants de disseny i tecnològics dels sistemes constructius

          1.4. Interacció d'elements i sistemes constructius : estructura / envolupant / compartimentació / acabats

          1.5. Condicionants de l'execució en obra

          1.6. Anàlisi de detalls constructius i fotografies d’obra en execució

          1.7. Normativa aplicable. Catàleg d'elements constructius del CTE

2. Sistema envolupant

          2.1. Façanes d’obra de fàbrica : totxo / bloc / formigó

          2.2. Obertures i proteccions

3. Sistema de compartimentació

          3.1. Parets i envans : d’obra de fàbrica / prefabricades

          3.2. Fusteria interior

4. Sistema d'acabats

          4.1. Revestiment de parets i sostres

                    4.1.1. Arrebossats / estucs / enguixats

                    4.1.2. Aplacats / enrajolats

                    4.1.3. Sostres falsos continus

          4.2. Paviments

                    4.2.1. Amorfs : formigó / terratzo in situ

                    4.2.2. Rajoles : pedra / terratzo / ceràmica

                    4.2.3. Peces : fusta / suro / estratificats

5. Fusteria

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 14 14 28
Cerca d'informació 0 20 20
Classes expositives 15 10 25
Prova d'avaluació 2 0 2
Total 31 44 75

Bibliografia

 • Castellano i Costa, Josep (2002 ). Análisis técnico del proceso constructivo de la edificación . [Málaga]: INDYCCE. Catàleg
 • Paricio Ansuategui, Ignacio (1996 ). La Construcció de l'arquitectura (3ª ed., rev.). Barcelona: ITEC. Catàleg
 • González Moreno-Navarro, José Luis (cop. 1997 ). Les Claus per a construir l'arquitectura . Barcelona: Departament de Política Territorial i Obres Públiques :GG. Catàleg
 • Alcalde Pecero, Francisco (cop. 2002 ). Banco de detalles arquitectónicos . Sevilla: Francisco Alcalde Pecero :Marsay. Catàleg
 • Per cada tema es publicarà un guió amb la bibliografia específica (2014). *.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques d'aula ( PA ) :

Activitats individuals d’aprenentatge, desenvolupades, algunes a l’aula I d'altres fora de l'aula, amb indicacions i correccions del professor.
Es tracta de pràctiques basades en l'anàlisi gràfic i el raonament constructiu.
Formen part del sistema d’avaluació directe de l’assignatura.
Es realitzaran un total de 3 exercicis que formaran part de l'avaluació continuada
40
Examen ( EX ) Prova d'avaluació individual sobre els continguts teòrics i pràctics exposits Durant tot el curs. S'inclou el temari i continguts exposats en les conferències/ponències comercials .....

Valoració en funció de :
/ Assoliment del coneixement específic.
/ Capacitat d’anàlisi i síntesi.
/ Concreció de la resposta.
40
L'alumne recollirà informació relacionada amb el temari i la recopilarà en foprmat de portafoli (PF) L'alumne confeccionarà un documenta mab tota la informació recolida relacionada amb el temari. 20

Qualificació

Sistema d’avaluació continua, basat en les activitats d’avaluació descrites.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Pràctiques d'aula (PA)= 40%
Recollida de documentació i elaboració de document (PF)= 20%
Examen (EX)= 40%
- - - - - - - - - - - - - - - -
L’assignatura es considera aprovada si la nota obtinguda d'aplicar els percentatges especificats és igual o superior a 5.
En cas contrari, l’assignatura es considera suspesa i no es guarda cap nota per un altre curs acadèmic.
- - - - - - - - - - - - - - - -
( PA ) Pràctiques d'aula
Durant el curs es realitzaran exercicis. Els exercicis es plantejaran durant les sessions pràctiques de l'assignatura, i alguns d'ells seran d'entrega immediata i d'altres s'acabaran de resoldra fora de l'aula, i caldrà entregar-los en la data que s'especifiqui. Es valorarà la qualitat tècnica de les sol.lucions proposades així com el format gràfic d'entrega.
NO s'admet la realització de les proves fora de la data prevista ni el lliurament fora del format establert.
- - - - - - - - - - - - - - - -
( PF ) Elaboració de PORTAFOLI
Durant el transcurs del curs l'alumne buscarà informació relacionada amb el temari exposat pel professor a fi i efect d'el.laborar un document on figuri tota aquella informació que esconsideri rellevant relacionada amb el temari del curs. EL document s'entregarà a final de curs

- - - - - - - - - - - - - - - -
L' examen (EX) es realitza a final de curs, segons el calendari establert.
L'assignatura NO disposa de cap activitat recuperable.

- - - - - - - - - - - - - - - -
Podria comportar la qualificació de suspens de l'assignatura en cas de detectar :
.- Qualsevol acció de còpia durant l'activitat d'avaluació o en el moment de la seva correcció.
.- La utilització de telèfons mòbils o similars durant l'examen.
- - - - - - - - - - - - - - - -
L'assignatura NO disposa de cap activitat recuperable

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es considera l’opció de No Presentat en el cas de que es faci lliurament de menys del 40% de les activitats d’avaluació del curs.
Per tant, encara que l’alumne no faci l’examen, si ha lliurat més del 40% de les activitats d’avaluació del curs, no es podrà considerar com a No Presentat.
L’estudiant ha de tenir present que la qualificació de “No Presentat” exhaureix convocatòria de qualificació.

Observacions

Per al seguiment d'aquesta assignatura, l’alumne ha de tenir o desenvolupar :
.- interès per la construcció
.- capacitat de dibuixar a mà alçada.
.- capacitat d’integrar els coneixements adquirits a les altres assignatures de l’estudi.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Dedicació :
Es preveu una dedicació total a l’assignatura de 75 hores.
Una part es destina a docència i activitats amb professor.
La resta es considera treball autònom de l’alumne destinat a :
.- Desenvolupament dels treballs / activitats
.- Recerca de bibliografia / informació complementaria
.- Estudi / preparació dels temes
- - - - - - - - - - - - - - - -

Tutories :
.- Es concretaran amb el professor via mail.

Assignatures recomanades

 • Construcció 1
 • Construcció 2
 • Construcció 3
 • Expressió gràfica 1
 • Expressió gràfica 2
 • Fonaments de física 1
 • Fonaments de física 2
 • Fonaments de materials
 • Materials 1
 • Materials 2