Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Microbiologia i tècniques microbiològiques
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA BONATERRA CARRERAS  / LUIS ALEJANDRO MOLL DOS SANTOS  / EMILIO MONTESINOS SEGUI  / MIREIA PUIG GARCIA
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • CB01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CB03 Aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes
 • CE08 Seleccionar i aplicar les metodologies adequades per a la presa de mostres i l'anàlisi de components alimentaris i substàncies tòxiques, així com la caracterització i el control de poblacions i comunitats microbianes

Continguts

1. PRIMERA PART: MICROBIOLOGIA GENERAL

          1.1. INTRODUCCIÓ (3 hores)

                    1.1.1. La Ciència de la Microbiologia i el món microbià. Evolució històrica i àmbit de la Microbiologia. Postulats de Koch. Tipus de microorganismes i nivells d'organització. La Microbiologia com a Ciència aplicada.

                    1.1.2. Tècniques d'observació, morfologia, estructura i composició dels microorganismes. Nocions generals de microscòpia. Microscòpia òptica. Microscòpia electrònica de transmissió i d'escombrat.- Tècniques de fixació i tinció de microorganismes.- Estructura, composició i morfologia dels virus, bacteris i microorganismes eucariotes.

          1.2. CULTIU, CONSERVACIÓ I CONTROL DELS MICROORGANISMES (6 hores)

                    1.2.1. Aïllament, cultiu axènic i conservació. Preparació del material i medis de cultiu. Requeriments nutricionals dels microorganismes i tipus de medis.- Obtenció de cultius axènics. Tècniques. Aïllament de microorganismes aerobis i anaerobis. Aïllament i cultiu de virus.- Conservació dels microorganismes. Col.leccions de cultius tipus.

                    1.2.2. Tècniques per a la quantificació. Anàlisi quantitativa de bacteris i fongs mitjançant mètodes microbiològics. Determinació de cèl.lules totals i de viables. Mètodes bioquímics, turbidimètrics, reològics i calorimètrics.- Anàlisi quantitativa de virus.

                    1.2.3. Creixement cel.lular, poblacional i cultiu en massa. Creixement cel.lular i poblacional.- Cultiu tancat: fases i paràmetres cinètics. Efecte de la concentració de nutrients i dels paràmetres físico-químics.- Cultiu continu. Quimiostat i turbistat. Els "fermentadors" industrials.- Multiplicació i cultiu de virus.

                    1.2.4. Control dels microorganismes mitjançant agents físics i químics. La cinètica de mort en poblacions de microorganismes. Determinació de constants d'inactivació.- Efecte de la temperatura. Calor i fred. Esterilització, tindalització i pasteurització.- Pressió osmòtica i activitat de l'aigua.- Potencial redox i pH.- Toxicitat i disponibilitat d'oxigen.- Radiacions.- Pressió hidrostàtica.

          1.3. METABOLISME I GENÈTICA (6 hores)

                    1.3.1. Nocions generals de metabolisme microbià. Bioenergètica. Anabolisme i catabolisme. Fonts d'energia, poder reductor i carboni.- Tipus fisiològics de microorganismes segons la seva nutrició.- Relació entre el tipus de metabolisme i potencial redox.- Esquema metabòlic global.

                    1.3.2. Principals vies catabòliques. Hidròlisi de polimers i principals exoenzims implicats.- Degradació de monosacàrids.- Degradació de compostos orgànics no glucídics: àcids grassos, hidrocarburs, compostos aromàtics i aminoàcids.- El cicle dels àcids tricarboxilics.

                    1.3.3. Fermentació. Concepte de fermentació.- Tipus de fermentacions: Fermentació alcohòlica i làctica. Fermentació àcida-mixta i butilenglicòlica. Fermentació acetona-butanol i butírica. Fermentació propiònica i succínica. Fermentació de compostos nitrogenats. Fermentació de compostos aromàtics.

                    1.3.4. Respiració. Concepte de respiració.- Compostos respirables i transport electrònic.- La cadena respiratòria aeròbia en microorganismes heterotrofs. Respiracions anaeròbies de nitrats, sulfats i carbonats.- Respiració en microorganismes quimiolitotrofs. Oxidació de compostos reduïts de ferro, sofre, nitrogen.

                    1.3.5. Biosíntesi i regulació del metabolisme microbià. Reducció assimilatòria de diòxid de carboni, nitrats i sulfats. Principals vies anabòliques en microorganismes heteròtrofs. Biosíntesi de metabolits secundaris en bacteris i fongs: principals substàncies d'interès. Nivells de regulació. Regulació de la síntesi d'enzims: Control de la transcripció i control post-transcripcional.- Factors ambientals que influeixen en la regulació del metabolisme.

                    1.3.6. Cicle cel.lular i transmissió de caràcters. Cicle cel.lular en microorganismes procariotes i eucariotes. Concepte i bases moleculars de la mutació. Mutacions induïdes i espontànies. Tipus d'agents mutagènics. Expressió fenotípica. Intercanvi genètic en microorganismes: Transformació i transfecció. Transducció especialitzada i generalitzada. Conjugació. Seqüències d'inserció i transposons. Enzims de restricció. L'enginyeria genètica. Aplicacions, restriccions i legislació.

          1.4. DIVERSITAT (4 hores)

                    1.4.1. Principis de sistemàtica microbiana i mètodes per a la identificació en microbiologia. Categories taxonòmiques. Concepte d'espècie. Problemàtica de la classificació dels virus. El manual Bergey's de Bacteriologia Sistemàtica. Manuals de classificació de llevats, fongs i d'altres microorganismes eucariotes. Proves morfològiques i ultraestructurals. Tincions específiques. Proves bioquímiques i presència d'activitats enzimàtiques. Microauxanogrames. Immunodiagnòstic. Tècniques d'hibridació i amplificació d'àcids nucleics. Anàlisi de lípids de membrana.- Automatització del procés d'identificació.

                    1.4.2. Eubacteris Gramnegatius. Bacteris fotòtrofs, quimiolitòtrofs, gramnegatius anaerobis i espiroquetes. Bacteris gramnegatius aerobis, rickèttsies i clamídies. Bacils gramnegatius aerobis facultatius

                    1.4.3. Eubacteris Grampositius. Cocs i bacils grampositius no esporulats. Cocs i bacils grampositius endosporulats.

                    1.4.4. Grups bacterians diversos. Bacteris sense paret. Actinomicets i grups relacionats. Arquebacteris

                    1.4.5. Floridures i llevats. Característiques, cicles vitals i principals grups de fongs. Interès agroindustrial, farmacèutic i patològic.

                    1.4.6. Algues i protozous. Algues microscòpiques. Principals grups. Protozous. Principals grups.

                    1.4.7. Prions, viroids i virus. Viroids i prions. Naturalesa i tipus.-Classificació dels virus. Bacteriòfags. Principals grups. Micòfags. Principals grups. Virus de vegetals. Principals grups i malalties víriques dels vegetals. Virus d'animals. Principals grups i malalties víriques dels animals.

          1.5. MICROBIOLOGIA AMBIENTAL (1 hora)

                    1.5.1. Els microorganismes en el medi natural. Ambients terrestres, aquàtics i aeris. Importància ecològica de les interfases i gradients: Colonització de les superfícies i fenòmens d'adsorció, dispersió i successió. Els microorganismes com agents de canvi geoquímic: cicles biogeoquímics. Interaccions entre microorganismes i d'altres organismes: Mutualisme. Competència. Amensalisme. Predació. Parasitisme. Sinergisme.

                    1.5.2. Interaccions entre microorganismes i organismes superiors. Interaccions amb vegetals: sistema radicular, part aèria. Reconeixement específic hoste-paràsit. Patogènesi i mecanismes de defensa en vegetals. Principals virosis, bacteriosis i micosis dels vegetals i la seva epidemiologia. Control químic i biològic de malalties. Interaccions amb animals. Interaccions no patogèniques. Interaccions patogèniques: sistema immunitari en animals. Principals malalties infeccioses d'interès clínic i veterinari i la seva epidemiologia. Quimioteràpia, vacunoprofilaxis i sueroteràpia.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 0 8,00 0 8,00
Prova d'avaluació 2,00 20,00 0 22,00
Resolució d'exercicis 12,00 35,00 0 47,00
Sessió expositiva 0 15,00 26,00 41,00
Sessió pràctica 24,00 8,00 0 32,00
Total 38,00 86,00 26,00 150

Bibliografia

 • Bergey, David Hendricks (c1989). Bergey's manual of systematic bacteriology. Baltimore [etc.]: Williams & Wilkins. Catàleg
 • Brock, Thomas D (1978). Biología de los microorganismos (2ª ed). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Davis, Bernard D (1990). Microbiology (4th. ed). Philadelphia [etc.]: J.B. Lippincott. Catàleg
 • De Kruif, Paul (1975). Los Cazadores de microbios. Madrid: Aguilar. Catàleg
 • Luria, S.E, Darnell, James E (1977). Virología general. Barcelona: Omega. Catàleg
 • Madigan, Michael T, Martinko, John M, Parker, Jack (1997). Brock biology of microorganisms (8th ed). Upper Saddle River: Prentice Hall. Catàleg
 • Pelczar, Michael J, Chan, E.C.S, Krieg, Noel R (1993). Microbiology, : concepts and applications. New York [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Stanier, Roger Y. (1988). Microbiología (2ª ed.). Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Ecologia microbiana de los alimentos (1983-1984). Zaragoza: Acribia. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Resolució de casos pràctics i problemes. Obligatori. Valoració dels exercicis. 20 No
Pràctiques de laboratori Assistència obligatòria. Actitud i habilitats. 5 No
Elaboració de l'informe de pràctiques Entrega obligatòria. Registre dels resultats i resposta a les qüestions plantejades al guió de pràctiques. 15 No
Prova escrita Assoliment dels coneixements de teoria i pràctiques 60

Qualificació

Activitats d'assistència obligatòria: pràctiques d'aula i pràctiques de laboratori. Totes les activitats d'avaluació són d'assistència obligatòria.

Tots els exercicis d'avaluació que es proposin i que no siguin presentats en els terminis establerts seran qualificats amb una nota de 0 punts i no es podran recuperar.
Les pràctiques d'aula i laboratori no són recuperables.
L'examen escrit és recuperable durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic. Per superar aquesta prova cal una nota mínima de 5 (sobre 10) i obtenir un mínim de 5 en la nota global de l'assignatura.

Per aprovar l'assignatura, cal realitzar totes les activitats d'avaluació i obtenir un mínim de 5 (sobre 10) en la nota final de l'assignatura.

Un “no presentat” en una activitat recuperable anul·la la possibilitat de recuperar-la.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Rebrà la qualificació de No Presentat si no assisteix a un mínim del 80% de les pràctiques d'aula i laboratori i/o en cas de no presentació d’una activitat d’avaluació declarada obligatòria.

Avaluació única:
Els estudiants que s'acullin a aquesta opció s'avaluaran a través d'una prova escrita recuperable que inclourà tots els continguts teòrics i pràctics de l'assignatura. La qualificació final serà la que s'obtingui en aquesta prova.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Mentre perduri el periode excepcional decretat pel rector de la UdG i acordat en el Consell Interuniversitari de Catalunya, les tutories es podran fer a través de videoconferència.
Els estudiants hauran de sol·licitar cita prèvia per correu electrònic i acordar l'hora de la reunió amb el professor amb el qual es vulgui concertar la tutoria.
S'utilitzaran els mateixos procediments quan els professors vulguin convocar a algun estudiant o grup d'estudiants a una sessió de tutoria.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

- Els continguts teòrics s'impartiran de manera virtual síncrona a través de videoconferència en l'horari establert .
- Les pràctiques de laboratori i pràctiques d'aula seran presencials

La plataforma Moodle serà l'espai que s'utilitzarà per:
- posar a l'abast dels estudiants les presentacions dels continguts que s'imparteixin en les sessions virtuals i els altres materials de suport.
- proposar i rebre treballs i exercicis, a través de les tasques i altres eines de la plataforma.
- publicar els resultats de les proves d'avaluació, a través del qualificador.
- comunicar i rebre consultes sobre aspectes d'organització de l'assignatura, a través del forum d’avisos i notícies.

L'us del correu electrònic es considera adequat per concertar tutories (individuals o en grups reduïts) amb els professors de teoria i de pràctiques, però no per resoldre dubtes o preguntes referides als continguts de l'assignatura.

Observacions

Les pràctiques són obligatòries per aprovar l'assignatura

Assignatures recomanades

 • Biologia

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Adaptació a un escenari del 100% de presencialitat

- Les sessions d'exposició continguts teòrics no presencials passaran a impartir-se de manera presencial.

- Les sessions de pràctiques d'aula i de laboratori es continuaran impartint de manera presencial


Modificació de l'avaluació:
Adaptació a un escenari del 100% de presencialitat

No es modifiquen les activitats d'avaluació que consten de:

-Resolució de problemes (20% de la nota final)

-Aptituds demostrades en les Pràctiques de laboratori (5% de la nota final)

-Informe de pràctiques (15% de la nota final)

-Prova escrita (60% de la nota final)

Aquells estudiants que no puguin seguir les activitats avaluables hauran de sol·licitar avaluació alternativa (segons mitjans i període establerts). L’avaluació alternativa consistirà en un examen final únic.

Criteris de qualificació
Activitats de presentació obligatòria: problemes i pràctiques de laboratori. Totes les activitats d'avaluació són de presentació obligatòria.

Criteris específics de la nota No Presentat
Rebrà la qualificació de No Presentat si no assisteix a un mínim del 80% de les sessions pràctiques d'aula i laboratori i/o en cas de no presentació d’una activitat d’avaluació declarada obligatòria.

Tutoria i comunicació:
TUTORIES:
-es concertaran per correu electrònic i es realitzaran de forma presencial.

MOODLE:
- s'utilitzarà per distribuir les presentacions dels continguts que s'imparteixin en les sessions virtuals i els altres materials de suport.
- La proposta de treballs i exercicis es farà a través de les tasques i altres eines de la mateixa plataforma.
- Els resultats de les proves d'avaluació es comunicaran a través del qualificador.
- Les informacions dels professors i les consultes dels estudiants sobre aspectes d'organització es vehicularan a través del forum d'avisos i notícies.

e-MAIL:
L'us del correu electrònic es considera adequat per concertar tutories (individuals o en grups reduïts) amb els professors de teoria i de pràctiques, però no per resoldre dubtes o preguntes referides als continguts de l'assignatura.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.