Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Estades en l'entorn laboral. Pràctiques en empresa. Les EEL son l'acció formativa desenvolupada per un estudiant en qualsevol entitat col·laboradora , pública o privada, nacional o estrangera, o en unitats de pròpia universitat, amb l'objectiu d'aplicar i complementar la formació adquirida en la seva formació acadèmica, apropar l'estudiant a la realitat de l'àmbit professional en què exercirà la seva activitat professional i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball. Són pràctiques curriculars aquelles que estan configurades com a activitats acadèmiques en els Plans d’Estudi i suposaran la superació de requeriments per obtenir la titulació, d’acord amb les previsions establertes en el pla d’estudis corresponent. Objectius Les pràctiques acadèmiques han de servir per: • Desenvolupar les competències específiques de la professió, descrites en les titulacions. • Aproximar els estudiants als escenaris professionals reals i incrementar les possibilitats d’accés al mercat laboral. • Reconèixer les pròpies aptituds, actituds i competències personals, les necessitats de formació, analitzar el seus punts forts i febles. • Contrastar l’aprenentatge acadèmic adquirit i les situacions reals presents en el món professional, de tal manera que el l’estudiant sigui capaç de comprendre el sentit de les diverses disciplines que integren els estudis. • Reflexionar sobre allò que cadascú ha fet i après durant l’estada de pràctiques.
Crèdits ECTS:
15

Grups

Grup F

Durada:
Anual
Professorat:
Marta Baena Muñoz  / Cristina Barris Peña  / Francesc Xavier Cahis i Carola  / Jordi Comas Baron  / Xavier Cufí Solé  / Rodolfo de Castro Vila  / Jordi Freixenet Bosch  / Jordi Renart Canalias  / Josep Soler Maso  / Albert Turon Travesa
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%)

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
Marta Baena Muñoz  / Cristina Barris Peña  / Francesc Xavier Cahis i Carola  / Jordi Comas Baron  / Xavier Cufí Solé  / Rodolfo de Castro Vila  / Jordi Freixenet Bosch  / Jordi Renart Canalias  / Josep Soler Maso  / Albert Turon Travesa
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%)

Grup S

Durada:
Anual
Professorat:
Marta Baena Muñoz  / Cristina Barris Peña  / Francesc Xavier Cahis i Carola  / Jordi Comas Baron  / Xavier Cufí Solé  / Rodolfo de Castro Vila  / Jordi Freixenet Bosch  / Jordi Renart Canalias  / Josep Soler Maso  / Albert Turon Travesa
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%)

Competències

 • CT01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CT02 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CT03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CT04 Treballar en equip
 • CT05 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CT06 Dissenyar propostes creatives
 • CT07 Adaptar-se a noves situacions assumint els rols necessaris
 • CT08 Planificar i organitzar les propostes i projectes
 • CT09 Aplicar criteris de qualitat a les propostes i / o projectes
 • CT10 Avaluar la pròpia activitat i aprenentatge, i elaboració d'estratègies per millorar-
 • CT11 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 • CT12 Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 • CT13 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CT14 Proposar noves iniciatives en la planificació i desenvolupament de projectes
 • CE21 Coneixements i capacitats per al càlcul, disseny i assaig de màquines.
 • CE23 Coneixements i capacitats per aplicar els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.
 • CE24 Coneixement aplicat dels fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.
 • CE26 Capacitat per dissenyar sistemes electrònics analògics, digitals i de potència.
 • CE27 Coneixements de regulació automàtica i tècniques de control i la seva aplicació a l'automatització industrial.
 • CE33 Capacitat per aplicar les tècniques de resolució numèrica a problemes d'enginyeria, validant i analitzant els resultats.

Continguts

1. Tasques a desenvolupar segons la descripció que consta en el Pla de Treball inclòs en el conveni de l’Estada en l’Entorn Laboral (EEL).

2. Memòria de l'estada, segons el model de l’Escola. Haurà de contenir com a mínim els següents aspectes: -Dades personals de l’estudiant. -Descripció de l’entitat col·laboradora on s’han realitzat les pràctiques i lloc d’ubicació. -Descripció concreta i detallada de les tasques, treballs desenvolupats i departaments de l’entitat als quals ha estat assignat. -Valoració de les tasques desenvolupades amb els coneixements i competències adquirits en relació als estudis universitaris. -Relació dels problemes plantejats i el procediment seguit per a la seva resolució. -Identificació de les aportacions que, en matèria d’aprenentatge, han suposat les pràctiques. -Avaluació de les pràctiques i suggeriments de millora.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 0 10,00 0 10,00
Pràctiques en empreses / institucions 0 330,00 0 330,00
Tutories individuals 5,00 0 0 5,00
Total 5,00 340,00 0 345

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  Practiques en empreses o institucions. El tutor de l’entitat acollidora avalua la tasca desenvolupada per l’estudiant considerant els següents aspectes:
  • Capacitat tècnica i habilitat per aplicar els coneixements tècnics
  • Capacitat d'organització i planificació del treball
  • Capacitat d'aprenentatge
  • Habilitats d'expressió escrita
  • Habilitats d'expressió oral
  • Creativitat i iniciativa
  • Actitud, esforç i interès de l'alumne en el desenvolupament de les tasques encomanades
  • Facilitat d'adaptació de l'alumne a l'entorn laboral (normes, costums...)
  • Sentit de la responsabilitat
  • Facilitat de relació i comunicació amb els companys de feina
  • Receptivitat a les crítiques
  • Compliment de l'horari de treball estipulat
  • Capacitat de treball en equip
  • Capacitat de treballar de manera autònoma
  • Adequació de la formació de l'alumne per a les tasques encomanades
  • Rendiment de l'alumne i qualitat del treball realitzat
  15 No
  Elaboració de memòria de pràctiques El professor tutor avalua la memòria que presenta l'estudiant sobre l'estada a partir d'una anàlisi crítica del seu contingut. Els aspectes que es consideren són:
  • Informació sobre l’empresa on ha desenvolupat la pràctica (nom, lloc on es troba situada, organigrama, història, etc.)
  • Memòria amb estructura adequada i text coherent, clar i precís
  • Adequació de les tasques desenvolupades al pla d'estudis
  • Compliment dels objectius del projecte de pràctiques
  • Compliment per part de l’estudiant de les seves obligacions i requeriments del tutor
  • Grau d'innovació que impliquen les tasques desenvolupades
  • Coneixements complementaris assolits
  • Conclusions i suggeriments de millora.
  85 No

  Qualificació

  La qualificació s’obté de l'avaluació realitzada pel tutor de l’entitat col·laboradora i l’avaluació realitzada pel professor tutor de l'EPS.
  Els estudiants que demanin reconeixement de l’activitat professional només seran qualificats per la memòria presentada i per una entrevista.
  Per la tipologia de l’activitat no és recuperable.
  El responsable d'informar i de tancar les actes és el coordinador de l'estudi.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Un estudiant rebrà la qualificació de No Presentat si no realitza la totalitat de tasques estipulades al Reglament de l’EPS per a les pràctiques externes dels estudis de Grau, inclosa la presentació de la memòria justificativa de la feina desenvolupada o la no compleció de les hores establertes en el conveni.

  Avaluació única:
  Per la tipologia de l’activitat que suposa fer l’EEL, l’Avaluació Única no implica modificació respecte a que s’estableix pel desenvolupament de les EELs convencionals.

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

  Tutoria

  Les tutories entre el professor tutor i l’estudiant es concertaran per correu electrònic. Si convé, es faran videotrucades pels canals o mitjans que posi a disposició la UdG.
  Les tutories van adreçades al seguiment de la pràctica i de l’aprofitament per a l’estudiant i per a l’entitat, i a l’assessorament a l'estudiant en els aspectes relacionats amb les pràctiques

  Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

  El canal de comunicació principal serà la plataforma de pràctiques Estades en l’Entorn Laboral (http://eps.udg.edu/eel ), secció Notícies.
  En cas de dubtes cal adreçar-se primerament al tutor acadèmic de pràctiques (adreça disponible en l’apartat de dades de la plaça EEL assignada, en el compte de l’estudiant) i en segon terme, al tècnic de pràctiques ( empresa@eps.udg.edu ).
  Si convé, es faran videotrucades pels canals o mitjans que posi a disposició la UdG.

  Observacions

  Per cursar aquesta assignatura l'alumne ha d'estar en disposició de poder-s'hi matricular d'acord amb el Reglament de l’EPS per a les pràctiques externes dels estudis de Grau i Màster i altres normatives de la Universitat de Girona que siguin d’aplicació.
  Trobareu tota la informació relativa a les Estades en l'Entorn Laboral (EEL) a:
  https://www.udg.edu/ca/eps/relacions-amb-empreses/practiques-a-lempresa
  https://apps.udg.edu/prem/
  https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Practiques-academiques-externes-de-graus-i-masters/ (pràctiques acadèmiques externes, normativa UdG)

  Modificació del disseny

  Modificació de les activitats:
  Pel curs 2020-21, es prioritzaran les ofertes de pràctiques que incloguin la opció de teletreball en la seva definició, per la majoria de graus i en els casos i àmbits que sigui possible. I es seguirà el que marqui la UdG en cada Escenari vigent.

  Modificació de Pràctiques 1S:
  En cas de pas a un escenari de no-presencialitat de les pràctiques:
  1. Les pràctiques que contemplin el teletreball no es veuran afectades.
  2. En els casos on la suspensió d'una EEL esdevingui definitiva i no sigui possible la seva finalització, l'Escola Politècnica Superior aplicarà els següents criteris per evitar un efecte negatiu en el desenvolupament formatiu de l'estudiant afectat:
  2.1 Quan s'hagi completat el mínim de 330 hores requerit, l'estada es podrà considerar correctament completada, es finalitzarà anticipadament el conveni de pràctiques i l'estada es podrà avaluar.
  2.2 Quan s'hagi completat el 55% o més del mínim de 330 hores requerit, les pràctiques es consideraran superades i s'oferiran activitats formatives complementàries per a completar els crèdits restants, que seran recomanades pel tutor.
  3. Si l'estudiant és de l'últim curs (està matriculat de tots els crèdits necessaris per acabar l'estudi) s’establirà un pla individualitzat amb la coordinació d’estudis.

  En tots els casos, la informació sobre el número d’hores realitzades per l’estudiant la recollirà la Oficina de les Estades en l’Entorn Laboral, i es comunicarà al tutor i a l’estudiant.

  Modificació de Pràctiques 2S:
  En cas de pas a un escenari de presencialitat 100 %, les pràctiques continuaran el seu procediment i avaluació habitual
  Modificació de l'avaluació:
  L’Avaluació en tots els casos es basarà en l'Informe final emès per l'empresa i la memòria de l'estudiant, essent el tutor el que determina la nota final de les pràctiques. En el cas de realització d’activitats complementàries, el tutor s’encarregarà de la seva avaluació.

  Tutoria i comunicació:
  Les tutories entre tutor-EPS i alumne es concertaran per correu electrònic i es duran a terme en una sessió de videotrucada a través d’alguns dels diferents mitjans oferts per l’EPS-UdG (Google Meet o altres).

  L’estudiant contactarà amb el/la professor/a tutor mitjançant el seu correu electrònic (disponible en l’apartat de dades de la plaça EEL assignada, en el seu compte a la plataforma web de les Estades en l’Entorn Laboral http://eps.udg.edu/eel).
  Per qualsevol dubte també es pot contactar amb el tècnic de les EEL.

  Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

  Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

  Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

  Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

  Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.