Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Química inorgànica i orgànica aplicades. Dissolucions. Termoquímica. Equilibri químic. Reaccions en dissolució aquosa (àcid-base, precipitació i redox). Aplicacions industrials i ambientals.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup DT

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FÉLIX ÁNGEL CARRASCO ALONSO  / FARNERS CORRALES BARBE  / FERRAN SERRA I PARAREDA  / EDUARD SLEEP RONQUILLO
Idioma de les classes:
Català (96%), Castellà (3%), Anglès (1%)

Competències

  • CE05 Capacitat per comprendre i aplicar els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions en l'enginyeria.

Continguts

1. NOCIONS BÀSIQUES DE QUÍMICA INORGÀNICA I ORGÀNICA (7 h)

          1.1. Conceptes i definicions elementals.

          1.2. Taula periòdica dels elements.

          1.3. Formulació i nomenclatura de compostos inorgànics.

          1.4. Formulació i nomenclatura de compostos orgànics.

          1.5. Ajustament de reaccions senzilles i càlculs estequiomètrics.

2. DISSOLUCIONS (6 h)

          2.1. Concepte de dissolució.

          2.2. Unitats de concentració.

          2.3. Classificació de les dissolucions (G-L, L-L i S-L).

          2.4. Dissolucions electrolítiques (electròlits forts i febles) i no electrolítiques.

          2.5. Aplicacions industrials (extracció, destil·lació i cristal·lització).

          2.6. Propietats col·ligatives de les dissolucions.

                    2.6.1. Disminució de la pressió de vapor. Deliqüescència.

                    2.6.2. Elevació de la temperatura d'ebullició.

                    2.6.3. Disminució de la temperatura de congelació.

                    2.6.4. Pressió osmòtica. Osmosi inversa.

3. TERMOQUÍMICA (5 h)

          3.1. Canvis energètics en les reaccions químiques i els processos físics.

          3.2. Variació d'energia interna, d'entalpia, d'entropia i d'energia de Gibbs.

          3.3. Equació de Gibbs-Helmholtz.

          3.4. Entalpia de formació i entropia en condicions estàndard.

          3.5. Lleis de la Termoquímica. Llei de Hess.

          3.6. Espontaneïtat de les reaccions químiques i dels processos físics.

          3.7. Fonts energètiques renovables i no renovables.

4. EQUILIBRI QUÍMIC EN FASE GASOSA (5 h)

          4.1. Relació entre equilibri químic i cinètica química.

          4.2. Equilibris homogenis i heterogenis.

          4.3. Constants d'equilibri (Kc i Kp) i les seves aplicacions.

          4.4. Desplaçament de l'equilibri. Principi de Le Châtelier.

                    4.4.1. Addició/extracció de reactius/productes.

                    4.4.2. Canvi del volum o de la pressió.

                    4.4.3. Variació de la temperatura.

                    4.4.4. Addició de catalitzadors.

5. REACCIONS ÀCID-BASE (8 h)

          5.1. Propietats dels àcids i de les bases.

          5.2. Autoionització de l'aigua. Concepte de pH.

          5.3. Evolució del concepte d'àcid-base. Teories d'Arrhenius, de Brönsted-Lowry i de Lewis.

          5.4. Força relativa d'àcids i bases. Grau de dissociació.

          5.5. Constants d'acidesa (Ka) i de basicitat (Kb).

          5.6. Càlcul del pH: àcids forts i febles; bases fortes i febles.

          5.7. Hidròlisi de sals. Propietats àcid-base de les dissolucions de sals.

          5.8. Efecte de l'ió comú. Efecte salí.

          5.9. Dissolucions amortidores.

          5.10. Reaccions de neutralització.

          5.11. Valoracions àcid-base. Indicadors.

6. REACCIONS DE PRECIPITACIÓ (6 h)

          6.1. Solubilitat dels compostos iònics en aigua.

          6.2. Reaccions de precipitació. Precipitometries.

          6.3. Equilibri de solubilitat de compostos iònics. Constant del producte de solubilitat. Solubilitat en aigua.

          6.4. Efecte de l'ió comú. Efecte salí.

          6.5. Influència del pH en la solubilitat.

          6.6. Dissolució de precipitats per complexació.

          6.7. Estovament d'aigües.

7. REACCIONS D'OXIDACIÓ-REDUCCIÓ (8 h)

          7.1. Ajustament de reaccions redox pel mètode de l'ió-electró.

          7.2. Valoracions redox.

          7.3. Cel•les electroquímiques o piles galvàniques.

          7.4. Potencials estàndard d'elèctrode.

          7.5. Equació de Nernst: efecte de la concentració i de la temperatura.

          7.6. Aplicacions de l'equació de Nernst.

          7.7. Espontaneïtat de les reaccions redox.

          7.8. Piles de concentració.

          7.9. Piles comercials: piles seques, piles alcalines i acumuladors.

          7.10. Cel•les electrolítiques. Llei de Faraday.

          7.11. Corrosió de metalls. Electrodeposició.

8. PRÀCTIQUES DE LABORATORI

          8.1. Introducció al laboratori. Estequiometris: Descomposició del clorat de potassi. Estudi de la reacció d'un metall amb àcid clorhídric.

          8.2. Dissolucions, dilucions i anàlisi volumètrica.

          8.3. Destil.lació (simple, a pressió reduïda i fraccionada). Càlcul de densitat del destil.lat

          8.4. Piles. Electròlisi.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 2,00 0 2,00
Prova d'avaluació 5,00 0 0 5,00
Resolució d'exercicis 15,00 54,00 0 69,00
Sessió expositiva 0 14,00 35,00 49,00
Sessió pràctica 10,00 15,00 0 25,00
Total 30,00 85,00 35,00 150

Bibliografia

  • Carrasco, Félix (2013). Fonaments de química (1ª). Girona: Félix Carrasco (autor-editor). Catàleg
  • Secció d'Enginyeria Química de l'EPS (2013). Pràctiques de Fonaments de química. Publicació interna UdG.
  • Chang, Raymond, College, Williams (cop. 2003). Química (7ª ed). México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Johll, Matthew E. (2008). Química e investigación criminal (1ª ed.). Barcelona: Reverté. Catàleg
  • Masterton, William L, Slowinski, Emil J, Stanitski, Conrad L (1987). Química general superior (6ª ed). México [etc.]: Mc-Graw-Hill Interamericana. Catàleg
  • Whitten, Kenneth W, Davis, Raymond E, Peck, M. Larry (1998). Química general (3a ed). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Pràctiques de laboratori - L'estudiant ha d'assistir obligatoriament a totes les sessions de pràctiques de laboratori (inclosos els estudiants que demanin l'avaluació única).

- El professor valorarà la preparació prèvia de les pràctiques mitjançant qüestions orals al laboratori.

- El professor tindrà en compte l'interès mostrat en la realització de les pràctiques. El professor valorarà també els resultats experimentals obtinguts i els càlculs realitzats per tal d'assolir els objectius de cada pràctica.
5 No
Examen parcial 1 - És obligatori presentar-se a l'examen.

- Els continguts a avaluar corresponen a la primera part de l'assignatura (capítols 1 a 4).

- Aquest examen no admet recuperació.
39,5 No
Examen de pràctiques de laboratori - És obligatori presentar-se a l'examen.

- Aquest examen no admet recuperació.
16 No
Examen parcial 2 - És obligatori presentar-se a l'examen.

- Els continguts a avaluar corresponen a la segona part de l'assignatura (capítols 5 a 7).

- Aquest examen no admet recuperació.
39,5 No

Qualificació

La nota final és la mitjana ponderada de les diferents activitats d'avaluació: 0,05 x nota de laboratori + 0,16 x nota de l'examen de pràctiques + 0,395 x nota de l'examen parcial 1 + 0,395 x nota de l'examen parcial 2.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Constarà com a "no presentat" l'estudiant que no realitzi alguna de les activitats d'avaluació següents: 1) assistir a totes les pràctiques de laboratori; 2) presentar-se a l'examen de pràctiques; 3) presentar-se a l'examen parcial 1; 4) presentar-se a l'examen parcial 2.

Avaluació única:
- Els estudiants amb avaluació única faran un sol examen final sobre tots els continguts de l'assignatura (teoria, exercicis i pràctiques de laboratori).

- L'assistència a les pràctiques és obligatòria i no admet recuperació.

- La nota final és la mitjana ponderada de les diferents activitats d'avaluació: 0,05 x nota de laboratori + 0,95 x nota de l'examen final.

- L'examen final admet recuperació si l'estudiant s'ha presentat a l'examen final i, a més, ha obtingut una nota mínima de l'assignatura de 3,5 punts.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació final igual o superior a 5.

Tutoria

En l'escenari previst de semipresencialitat, les tutories podran fer-se:

- al despatx del professor, sempre que sigui possible;

- a través del correu electrònic (tutories individuals);

- a través de videoconferència, via Google Meet (tutories grupals).

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

- Les tutories presencials amb el professor hauran de ser sol·licitades prèviament a través del correu electrònic.

- Els estudiants podran fer consultes individualment, en tot moment, a través del correu electrònic.

- Els estudiants podran requerir una tutoria grupal per videoconferència. El delegat de la classe informarà el professor de l'horari proposat pels estudiants.

Observacions

La major part dels estudiants tenen una preparació prèvia en Química baixa o nul·la. Per aquesta raó, és fonamental assistir a classe des de l'inici del semestre i realitzar totes les activitats programades. L'estudi constant al llarg del semestre és absolutament necessari.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari de docència no presencial al 100%:

- Les classes de teoria continuaran en format no presencial.

- Les classes de pràctiques d'aula passaran a fer-se no presencialment, a través de videoconferència, via Google Meet, i d'exercicis resolts penjats al moodle.

- Les pràctiques de laboratori deixaran de fer-se al laboratori. Els estudiants hauran d'estudiar detalladament els guions de pràctiques i hauran de completar l'informe amb les dades experimentals que subministrarà el professor de pràctiques.

Modificació de l'avaluació:
Escenari de docència no presencial al 100%:

- Les activitats d'avaluació continuaran sent les mateixes i també les seves ponderacions: nota de laboratori: 5%, examen de pràctiques: 16%, examen parcial 1: 39,5% i examen parcial 2: 39,5%.

- D'igual manera passará amb l'avaluació única: hi haurà un examen final (teoria, exercicis i pràctiques) amb una ponderació del 95% i la nota de laboratori comptarà un 5%.

- L'únic canvi és que les activitats d'avaluació es faran no presencialment.

Tutoria i comunicació:
Escenari de docència no presencial al 100%:

Les tutories i vies de comunicació seran el correu electrònic i la videoconferència, via Google Meet. Les tutories presencials quedaran anul·lades.