Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Arquitectura d'una CPU comercial, llenguatge assemblador, i introducció als sistemes operatius
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Xavier Llado Bardera  / Xavier Muñoz Pujol  / Josep Quintana Plana
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Xavier Muñoz Pujol  / Josep Quintana Plana  / Pere Vila Talleda
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • CT03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CT04 Treballar en equip
 • CT10 Avaluar la pròpia activitat i aprenentatge, i elaboració de estratègies per a millorar-les
 • CFB4 Coneixement dels fonaments de l'ús i programació dels computadors, els sistemes operatius, les bases de dades i, en general, els programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
 • CFB5 Coneixement de l'estructura, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtics, així com els fonaments de la seva programació.
 • CCI9 Capacitat de conèixer, comprendre i avaluar l'estructura i arquitectura dels computadors, així com els components bàsics que els conformen.

Continguts

1. <b>Revisió i Modificacions en el disseny d’un computador (el cas de la màquina senzilla: MS)</b>

          1.1. Modificacions del software, del hardware i del firmware

          1.2. Ampliacions del repertori d'instruccions

          1.3. Incorporació d'utilitats

2. <b>La unitat de control microprogramada</b>

          2.1. L'esquema general

          2.2. Microinstruccions i microprogrames

          2.3. El seqüenciador i la memòria del microprograma

3. <b>El subsistema d'entrada / sortida</b>

          3.1. Controladors d'entrada / sortida

          3.2. Tipus d'operacions d'entrada / sortida (conceptes de "polling", interrupcions, DMA, ...)

          3.3. Concepte de processador d'entrada / sortida

4. <b>Conceptes d'aspectes avançats</b>

          4.1. Microprocessadors i microcontroladors

          4.2. Tipus d'arquitectures (Von Neumann i Harvard)

          4.3. Classificació dels computadors segons el repertori d'instruccions (Complex-CISC i Reduced-RISC)

          4.4. Tipus d'emmagatzematge de dades (Little Endian i Big Endian)

          4.5. Segmentació, paral.lelisme, ...

5. <b>Programació en llenguatge assemblador MIPS-32</b>

          5.1. Arquitectura de la màquina MIPS-32, mapa de memòria i representació de dades

          5.2. Llenguatge assemblador (estructura d’un programa, utilitats i el simulador – el cas de l’SPIM-)

          5.3. Els processos i els programes d’assemblatge, muntatge i càrrega

          5.4. Instruccions (representació, formats i pseudoinstruccions) i modes d'adreçament

          5.5. Estructures de control del programa

          5.6. Subrutines (la pila, pas de paràmetres i convenis MIPS)

6. <b>Introducció als sistemes operatius</b>

          6.1. Objectius i funcions dels sistemes operatius

          6.2. Conceptes de planificació i de gestió de memòria

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 8,00 16,00 0 24,00
Resolució d'exercicis 14,00 36,00 0 50,00
Sessió expositiva 30,00 12,00 0 42,00
Sessió pràctica 14,00 16,00 0 30,00
Tutories de grup 4,00 0 0 4,00
Total 70,00 80,00 0 150

Bibliografia

 • Ayguadé i Parra, Eduard (1992 ). La Màquina senzilla : introducció a l'estructura bàsica d'un computador . Barcelona: UPC. Unversitat Politècnica de Catalunya. Catàleg
 • Angulo Usategui, José María (cop. 2003 ). Fundamentos y estructura de computadores . Madrid: International Thomson. Catàleg
 • Hennessy, John L (1995 ). Organización y diseño de computadores : la interfaz hardware ([2ª ed.]). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Hall, Douglas V (1992 ). Microprocessors and interfacing : programming and hardware (2nd ed.). Lake Forest [etc.]: Glencoe. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Realització de les sessions pràctiques. Realització de programes amb els simuladors de la Màquina Senzilla i de MIPS. L'estudiant de forma individual resoldrà diferents exercicis de la Màquina Senzilla i del MIPS. Les pràctiques es realitzaran de manera presencial amb el suport del professor de pràctiques. Per a l'avaluació d'aquestes activitats es tindrà en compte 3 aspectes:
a) Grau de preparació previ de cadascuna de les sessions pràctiques per part de l'estudiant.
b) Realització de cadascuna de les pràctiques proposades.
c) Lliurament de l'informe final de cadascuna de les pràctiques. Es tracta de fer un informe on s'hi faci constar bàsicament els aspectes contemplats en els apartats a i b, anteriorment esmentats, de forma correcta i concisa.
30
Sessions de problemes. Realització de problemes a l'aula de tots els temes de l'assignatura amb l'ajut del professor. Activitat optativa on cada estudiant podrà lliurar els problemes proposats per cada sessió. Per a l'avaluació d'aquesta activitat es tenen en compte 3 aspectes:
a) preparació dels exercicis al principi de la sessió,
b) participació activa en la resolució dels problemes en la classe, i
c) l’assistència a les sessions.
10 No
Realització d'exercicis test. Activitat optativa d'avaluació continuada que té com a objectiu bàsic que l'alumne pugui obtenir realimentació sobre el grau de progrés de cadascun dels temes de l'assignatura. La idea és que cada alumne pugui contestar un quadernet individualitzat que conté qüestions de tipus test com les que apareixen en els diferents exàmens de l'assignatura. El professor té la possibilitat de detectar, de forma individualitzada, les mancances que puguin presentar els alumnes, per tal de proposar activitats de reforç en determinades temàtiques de l'assignatura. Es realitzarà una avaluació sobre cadascun dels quadernets de qüestions que hi ha per a cadascun dels temes de l'assignatura. 10 No
Exàmens. Es proposen un total de 2 exàmens (1 de parcial i un de final). Per veure el contingut i normativa vegeu l'apartat "qualificació". Els exàmens solen tenir una part tipus test (sense apunts) i una part de problemes (amb apunts). Podeu trobar exàmens i les solucions de cursos anteriors a la intranet. 50

Qualificació

Les 4 activitats d'avaluació que es considereran, son:

1) Realització de les sessions pràctiques: realització de programes amb els simuladors de la Màquina Senzilla i el MIPS.

Activitat obligatòria
L'estudiant de forma individual resoldrà diferents exercicis de la Màquina Senzilla i del MIPS. ENTREGA OBLIGATÒRIA: Abans de començar la següent pràctica.

2) Sessions de problemes. Realització de problemes a l'aula de tots els temes de la assignatura amb l'ajut del professor.

Activitat optativa
Cada estudiant podrà lliurar els problemes proposats per cada bloc.

3) Realització d'exercicis test.

Activitat optativa
Aquesta activitat d'avaluació continuada té com a objectiu bàsic que l'alumne pugui obtenir realimentació sobre el grau de progrés de cadascun dels temes de l'assignatura. La idea és que cada alumne pugui contestar un quadernet individualitzat que conté qüestions de tipus test com les que apareixen en els diferents exàmens de l'assignatura. El professor té la possibilitat de detectar, de forma individualitzada, les mancances que puguin presentar els alumnes, per tal de proposar activitats de reforç en determinades temàtiques de l'assignatura. Es realitzarà una avaluació sobre cadascun dels quadernets de qüestions que hi ha per a cadascun dels temes de l'assignatura.

4) Exàmens (parcials i final de recuperació).

Activitat obligatòria
Tots els exàmens consistiran en la realització d'una part tipus test (sense apunts) i una part de problemes (amb apunts). Caldrà obtenir una nota mínima de 3.5 per fer la mitja de les dues parts. És important remarcar que en els exàmens poden aparèixer continguts correponents a les sessions de problemes i pràctiques.

L'avaluació de l'assignatura té en compte les 4 activitats descrites:

1. Examen
Activitat obligatòria. En els exàmens, l'assignatura es divideix en 2 blocs:
- Bloc 1: temes 1 al 3
- Bloc 2: temes 4 al 6

Per cada bloc (MS i MIPS) caldrà treure una nota MÍNIMA de 3.5 per poder fer mitjana. Durant el curs hi haurà els següents exàmens amb la possibilitat d'aprovar els blocs indicats:

- Parcial MS (bloc 1) - Parcial MIPS (bloc 2)
- Final de recuperació / Millora de Nota - blocs 1 i 2

La nota final del bloc d'exàmens serà la mitjana dels 2 blocs i aquesta nota ha de ser >=4 per poder fer mitja amb la resta d'activitats del curs).

2. Pràctiques
Activitat obligatòria. Assistència virtual obligatòria. La nota de pràctiques tindrà en compte l'assistència, el treball realitzat en el laboratori, i els informes lliurats. Els informes de pràctiques es lliuraran a través de la pàgina web de l'assignatura. Caldrà treure una nota>=4 d'aquest bloc per superar el curs. Hi haurà l'opció de recuperació de pràctiques al final de curs només pels estudiants que hagin superat el bloc d'examen (nota igual o superior a 4). En aquesta fase de recuperació de pràctiques la nota màxima del bloc de pràctiques serà de 6 (per poder aprovar l'assignatura).

3. Problemes
Activitat voluntària. L'avaluació tindrà en compte la presentació dels exercicis proposats, la participació i l'assistència a les sessions de problemes.

4. Exercicis tipus test
Activitat voluntària. L'avaluació tindrà en compte la realització d'exercicis de tipus test i els intents necessaris per arribar a la solució.


AVALUACIÓ FINAL

1. Exàmens: si la nota del bloc d'exàmens és >=4 llavors compta el 50% de la nota final (opció de recuperació, 2 examens per bloc). Cada bloc té una part d'examen tipus test i una de problemes i cal treure un 3.5 de cada part per fer la mitjana de l'examen..
2. Pràctiques: si la nota de pràctiques >=4 llavors compta el 30% de la nota final. Cal treure nota MÍNIMA de 4 (opció de recuperació al final del curs si s'aprova el bloc d'examen) .
3. Problemes: compta el 10% de la nota final.
4. Test: compta el 10% de la nota final.

Per tal d'aprovar la assignatura la nota final del curs ha de ser >=5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La realització d'alguna de les següents activitats OBLIGATÔRIES comportarà l'avaluació final de l'assignatura, i per tant es considerarà com a presentat en la nota final:

1) Exàmens
2) Pràctiques (que s'han de realitzar dins els terminis especificats durant el curs)

Avaluació única:
L'avaluació única de l'assignatura consistirà en un examen final que inclourà els 2 grans blocs de l'assignatura (MS i MIPS).

Hi haurà l’opció de fer recuperació d’aquesta prova d’avaluació única sempre que l’estudiant es presenti al primer examen i obtingui una qualificació mitjana mínima de 3.5.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Ens podreu fer arribar els vostres dubtes o concertar tutories (tant de teoria com de pràctiques i problemes) via moodle o via mail en el corresponent professor.

Les tutories es podran realitzar individualment o per grups, i es faran presencialment o utilitzant videoconferència (google meet).

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació habitual en l’assignatura es continuarà fent via moodle.

L'assignatura tindrà el fòrum d'avisos on es guardaran totes les notificacions relatives al curs i també es crearan fòrums específics per cadascuna de les pràctiques i sessions de problemes.

L'interacció individual la podrem fer presencialment als despatxos dels professors sempre que les condicions ho permentin, o bé també via videoconferència (individualment o en grup).

Observacions

Es recomana haver cursat amb profit l'assignatura Estructura i Tecnologia de Computadors I i comprendre suficientment els diferents temes tractats.

ATENCIÓ: alguns dels temes i materials de l'assignatura ETC2 poden ser en anglès.

Assignatures recomanades

 • Estructura i tecnologia de computadors I

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.