Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Bases i fonaments de la biologia vegetal i animal en l'àmbit agroalimentari
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Anna Bonaterra Carreras  / Luis Alejandro Moll Dos Santos
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB03 Aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes
 • CE02 Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria
 • CE08 Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

Continguts

1. BIOLOGIA EN L'ÀMBIT AGROALIMENTARI

          1.1. LA BIOLOGIA. Objecte d’estudi de la biologia. La biologia com a ciència bàsica i aplicada. La Biologia aplicada a l'àmbit agroalimentari

          1.2. SISTEMES BIOLÒGICS. Concepte d'organisme viu. Composició elemental dels éssers vius. La cèl·lula. Teoria cel·lular. Nivells d’organització en els sistemes biològics.

2. COMPOSICIÓ QUÍMICA DELS ÉSSERS VIUS

          2.1. L'ENTORN AQUÓS. Propietats físico-químiques i biològiques de l'aigua. Fenòmens osmòtics. Àcids, bases i amortidors. Activitat de l'aigua.

          2.2. PROTEÏNES. Tipus, estructura i propietats dels aminoàcids. Enllaç peptídic i seqüència d'aminoàcids. Polipèptids. Classificació, estructura i tipus de proteïnes.

          2.3. GLÚCIDS. Tipus, estructura i propietats generals dels monosacàrids. L'enllaç glucosídic, oligosacàrids i polisacàrids. Heteròsids. Importància biològica: funcions estructurals i de reserva.

          2.4. LÍPIDS. Classificació i funcions: àcids grassos. Lípids saponificables: triacilglicèrids, fosfoglicèrids,esfingolípids i ceres. Lípids no saponificables.

          2.5. ÀCIDS NUCLEICS. Funció. Composició química: nucleòsids i nucleòtids. L'enllaç fosfodiéster. Organització estructural: àcid desoxirribonucleic i àcid ribonucleic. La doble hèlix del DNA. Tipus de RNA i funcions: ribosòmic, missatger i de transferència.

3. ESTRUCTURA CEL•LULAR I NIVELLS D'ORGANITZACIÓ

          3.1. LA CÈL·LULA. Teoria cel·lular. Procariotes i eucariotes, característiques. Teories endosimbiòntiques de l’origen dels eucariotes. Cèl·lula vegetal i cèl·lula animal, característiques i principals diferències.

          3.2. PARET CEL·LULAR, MEMBRANES CEL·LULARS I CITOPLASMA. Característiques i composició de la paret cel·lular de bacteris, fongs. Paret cel·lular dels vegetals, composició, modificacions i funcions. Membranes biològiques. Transport cel·lular.Citoesquelet cel·lular.

          3.3. COMPONENTS CEL.LULARS I. Orgànuls citoplasmàtics. Mitocondris: origen estructura i funció. Plastidis: origen, estructura i especialitzacions. Cloroplasts: característiques estructurals i funcionals.

          3.4. COMPONENTS CEL.LULARS II. Sistemes de membrana. El reticle endoplasmàtic. Complex de Golgi. Altres components citoplasmàtics. Lisosomes. Vacuols. Peroxisomes. Ribosomes. El nucli eucariota. Embolcall nuclear. Nucleoplasma, cromatina i cromosomes.

          3.5. ORGANITZACIÓ DE CÈL·LULES EN TEIXITS I. Teixits vegetals. Teixits meristemàtics i teixits adults. Teixit de recobriment, fonamental i conductor.

          3.6. ORGANITZACIÓ DE CÈL·LULES EN TEIXITS II. Desenvolupament embrionari. Segmentació de l'ou. Blàstula, gàstrula, nèurula. Teixits animals. Teixit connectiu, epitelial, muscular i nerviós.

4. DIVISIÓ CEL.LULAR I REPRODUCCIÓ

          4.1. EL GENOMA. El genoma procariota. El genoma nuclear eucariota. Codi genètic i replicació del DNA. Codi genètic i síntesi proteïca. Transcripció i Traducció. Mecanismes i localització cel·lular de la síntesi proteica en eucariotes. Mutacions i reparació del DNA.

          4.2. CICLE CEL·LULAR. El cicle cel·lular, fases i regulació. Cicle cel·lular en procariotes: divisió cel·lular i reproducció. Cicle cel·lular en eucariotes. Mitosi: etapes i citocinesi. Funcions biològiques. Meiosi: fases i esdeveniments. Significació biològica de la meiosi. Formació de gamets en animals i vegetals.

          4.3. HERÈNCIA I TRANSMISSIÓ DE CARÀCTERS. Genètica mendeliana. Relació gen-caràcter. Genotip i fenotip. Monohibridisme. Polihibridisme. Herència no Mendeliana. Tipus de dominància. Gens amb al.lels múltiples, interacció gènica, lligament i recombinació. Herència del sexe i herència lligada al sexe. Genètica quantitativa.

5. FISIOLOGIA DEL METABOLISME

          5.1. INTRODUCCIÓ AL METABOLISME. Transferència de matèria i energia en els éssers vius. Fonts d'energia, de poder reductor i de carboni. Anabolisme i catabolisme. Principals rutes metabòliques i la seva localització cel·lular. Metabòlits intermediaris de transferència i emmagatzematge d’energia i poder reductor. Regulació del metabolisme.

          5.2. METABOLISME D'OBTENCIÓ D'ENERGIA. Respiració aeròbica de glúcids i fermentacions. Rendiment energètic. Degradació oxidativa de lípids i rendiment energètic. Localització i regulació dels processos.

6. DIVERSITAT

          6.1. NIVELLS D'ORGANITZACIÓ DELS ORGANISMES VIUS. Característiques. Grups actuals d’organismes i relacions filogenètiques entre ells.

          6.2. VIRUS, BACTERIS I FONGS. Característiques generals i principals grups d’interès en l'àmbit agroalimentari

          6.3. ORGANISMES VEGETALS. Principals grups d'interès en l'àmbit agroalimentari. Característiques morfològiques.

          6.4. ORGANISMES ANIMALS. Principals grups d'interès en l'àmbit agroalimentari. Característiques morfològiques.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Exposició dels estudiants 2,00 8,00 0 10,00
Prova d'avaluació 5,00 28,00 0 33,00
Resolució d'exercicis 0 13,00 0 13,00
Sessió expositiva 26,00 22,00 0 48,00
Sessió participativa 13,00 13,00 0 26,00
Sessió pràctica 10,00 10,00 0 20,00
Total 56,00 94,00 0 150

Bibliografia

 • Audesirk, Teresa. (2008). Biología : la vida en la Tierra (8a ed.). México [etc: Pearson Educación. Catàleg
 • Azcón Bieto, Joaquín (cop. 2008 ). Fundamentos de fisiología vegetal (2a ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana. Catàleg
 • Barceló Coll, Juan (cop. 2001 ). Fisiología vegetal . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Brock biología de los microorganismos (2015) (14ª ed.). Madrid [etc: Pearson Educación. Catàleg
 • Curtis, Helena (2008 ). Biología (7ª ed. en español). Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Griffiths, Anthony J. F. (DL 2008 ). Genética (9 ed.). Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Hickman, Cleveland P. (cop. 2009 ). Principios integrales de zoología (14ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Izco, Jesús (cop. 2004 ). Botánica (2ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill-Interamericana. Catàleg
 • Nelson, David L. (David Lee) (2017). Lehninger principles of biochemistry (7th edition). New York: W.H. Freeman. Catàleg
 • Pelczar, Michael J (1993 ). Microbiology : concepts and applications . New York [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Salisbury, Frank B. (2000). Fisiología de las plantas. Madrid: International Thomson Editores Spain-Paraninfo. Catàleg
 • Solomon, Eldra Pearl. (2008). Biología (8a ed.). México D.F: McGraw-Hill/Interamericana. Catàleg
 • Strasburger, Eduard Sitte, Peter Fortes Fortes, M.ª Jesús (cop. 2004 ). Tratado de botánica (35ª ed. alemana actualizada por Peter Sitte ... [et al.]). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Voet, Donald (2016 - 06??). Fundamentos de bioquímica : la vida a nivel molecular : 4a edición. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Pràctiques de laboratori Actitud al laboratori. Habilitats demostrades. Presentació dels qüestionaris. No s'acceptarà cap lliurament fora del termini establert. 10 No
Problemes, exercicis i proves d'autoavaluació Correcció en la resolució dels problemes o exercicis. No s'acceptarà el lliurament de cap exercici fora del termini fixat 15 No
Exposició d'un tema relacionat amb els continguts S'avaluarà el contingut i la presentació oral 5 No
Prova escrita de pràctiques de laboratori Aplicar els coneixements adquirits durant les pràctiques de laboratori 10
Proves escrites relacionades amb els continguts de l'assignatura Demostració d'assoliment de coneixements 60

Qualificació

Activitats d'assistència obligatòria: pràctiques d'aula i pràctiques de laboratori. Totes les activitats d'avaluació són d'assistència obligatòria.

Tots els exercicis d'avaluació que es proposin i que no siguin presentats en els terminis establerts seran qualificats amb una nota de 0 punts i no es podran recuperar.

Els problemes, exercicis, proves d'autoavaluació, exposició d'un tema relacionat amb els continguts i els qüestionaris de les pràctiques de laboratori no són recuperables.

Els exàmens escrits són recuperables durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic. Per superar aquestes proves cal una nota mínima de 5 (sobre 10).

Per aprovar l'assignatura, cal realitzar totes les activitats d'avaluació i obtenir un mínim de 5 (sobre 10) en la nota global de les proves escrites i en la nota final de l'assignatura.

Un “no presentat” en una prova escrita anul·la la possibilitat de recuperar-la.

Si en qualsevol tipus d'activitat acadèmica es detecten actuacions fraudulentes (utilització d'informació sense autorització, utilització d'informació falsa, utilització de dispositius no autoritzats, suplantació de la identitat, plagis totals o parcials, compra i venda de proves, pràctiques i treballs, etc) l'estudiantat implicat suspendrà automàticament l'assignatura. En funció del tipus d'acte fraudulent la Direcció de l'Escola iniciarà els procediments adients d'acord amb la Llei 3/2022 de 24 de febrer de Convivència Universitària (https://www.boe.es/eli/es/l/2022/02/24/3)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Rebrà la qualificació de No Presentat si no assisteix a un mínim del 80% de les sessions pràctiques de l’assignatura, tant d'aula com de laboratori i altres activitats d'assistència obligatòria i/o en cas de no presentació d'almenys un 80% de les activitats d’avaluació (qüestionaris, problemes, exercicis i proves d'autoavaluació).

Avaluació única:
Els estudiants que s'acullin a aquesta opció s'avaluaran a través d'una prova escrita recuperable que inclourà tots els continguts teòrics i pràctics de l'assignatura. La qualificació final serà la que s'obtingui en aquesta prova.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es podran fer presencials o a través de videoconferència.
Els estudiants hauran de sol·licitar cita prèvia per correu electrònic institucional i acordar l'hora de la reunió amb el professor amb el qual es vulgui concertar la tutoria.
S'utilitzaran els mateixos procediments quan els professors vulguin convocar a algun estudiant o grup d'estudiants a una sessió de tutoria.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La plataforma Moodle serà l'espai que s'utilitzarà per:
- posar a l'abast dels estudiants les presentacions dels continguts que s'imparteixin i els altres materials de suport.
- proposar i rebre treballs i exercicis, a través de les tasques i altres eines de la plataforma.
- publicar els resultats de les proves d'avaluació, a través del qualificador.
- comunicar i rebre consultes sobre aspectes d'organització de l'assignatura, a través del forum d’avisos i notícies.

L'us del correu electrònic es considera adequat per concertar tutories (individuals o en grups reduïts) amb els professors de teoria i de pràctiques, però no per resoldre dubtes o preguntes referides als continguts de l'assignatura.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.