Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Comercialització i màrqueting dels productes agroalimentaris. Valoracions i peritatges agroalimentaris.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Pere Bordas Tutau  / Joan Pujol Planella
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT05 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CE18 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Transferència de tecnologia, entendre, interpretar, comunicar i adoptar els avenços en el camp agrari.
 • CE19 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Valoració d'empreses agràries i comercialització

Continguts

1. COMERCIALITZACIÓ AGROALIMENTÀRIA

          1.1. El mercat. Concepte de mercat. El mercat de productes agroalimentaris. Demanda, oferta i equilibri de mercat. Tipologies de mercat.

          1.2. Bases de la comercialització. Utilitats, funcions i serveis. Agents comercials. Canals comercials. Formes de compra-venda. Marges comercials.

          1.3. Tipus de mercats. Generalitats. Mercats minoristes. Mercats centrals majoristes. Mercats en producció o en origen. Mercats de trànsit. Mercats mixtes. Mercats de futurs. Mercats d’opcions.

          1.4. Normalització i tipificació. Avantatges i inconvenients. Determinació de les categories. Aplicació i control de la normalització.

          1.5. Envasaments i embalatges. Conceptes bàsics. Funcions. Inconvenients. Materials a utilitzar. L’envàs i el medi ambient. Envasos i embalatges perduts i recuperables. Dimensions i forma. Polivalència i normalització.

          1.6. Etiquetatge. Generalitats. Informació obligatòria de l’etiquetatge dels productes alimentaris destinats al consumidor final. Altres consideracions referents a l’etiquetatge. Exemples d’etiquetes.

          1.7. El transport de productes. Introducció. Elecció del canal de distribució. Elecció del mitjà de transport. Protecció física de la mercaderia. Protecció jurídica de la mercaderia.

          1.8. Introducció al màrqueting. El pla de màrqueting. Comercialització i màrqueting: breu revisió històrica. Variables que afecten al màrqueting. Màrqueting estratègic i màrqueting operatiu. Màrqueting-mix i pla de màrqueting.

          1.9. La investigació de mercats. L’obtenció d’informació. Classificacions de les tècniques d’obtenció d’informació. La investigació exploratòria. La investigació descriptiva.

          1.10. El màrqueting estratègic. La situació actual del màrqueting estratègic. Segmentació del mercat. Anàlisi de l’atractiu del mercat de referència. Anàlisi de la competitivitat. Anàlisi de la cartera de productes. Estratègies empresarials.

          1.11. El màrqueting operatiu (I): política de producte. Introducció. Diferenciació del producte. Cartera de productes.

          1.12. El màrqueting operatiu (II): política de preus. Factors que influeixen en la fixació de preus. Mètodes i estratègies de fixació de preus.

          1.13. El màrqueting operatiu (III): política de distribució. Distribució i màrqueting. Estratègies de distribució.

          1.14. El màrqueting operatiu (IV): política de promoció. La publicitat. Les promocions de vendes. Les relacions públiques. Les vendes personals.

2. VALORACIÓ AGROALIMENTÀRIA

          2.1. Introducció a la valoració. Definició de valor o taxació. Objecte de la valoració agrària. Àmbit d’aplicació. L’informe de valoració. Problemàtica de la valoració agrària.

          2.2. El concepte de valor. Valor de mercat. Cost de reposició. Valor de renda. Valor objectiu. Valor subjectiu.

          2.3. El valor de mercat com a valor objectiu. Condicions de la seva aplicació. Determinació del valor de mercat. Aspectes que modifiquen el valor de mercat. Valoració d’existències. Casos pràctics d’aplicació.

          2.4. Valoració d’actius en formació. Valoració en base al cost de formació. Actualització dels costos de formació. Aplicació proporcional del benefici. Casos pràctics d’aplicació.

          2.5. Valoració d’elements subjectes a desgast. El valor inicial com a base de valoració. Correcció del valor inicial. L’amortització com a criteri de correcció. Aplicació d’altres criteris de correcció. Càlcul del valor inicial basant-se en el valor de mercat. Càlcul del valor inicial basant-se en el cost de formació. Aplicació de la metodologia ASAE. Casos pràctics d’aplicació.

          2.6. Els mètodes sintètics o comparatius clàssics. Classe de valor que es vol estimar. Mètode sintètic per classificació directa. Mètode sintètic per correcció. Mètode dels valors típics. Mètode sintètic per comparació espacial. Mètode sintètic per comparació temporal. Casos pràctics d’aplicació.

          2.7. Els mètodes comparatius actuals. Criteri de comparació per radis. Anàlisi de resultats. Criteri dels dos extrems. Criteri de l’origen. El mètode Beta. El mètode de la distribució triangular. El mètode de regressió com estimador òptim en els criteris de comparació. Casos pràctics d’aplicació.

          2.8. El mètode analític clàssic. Fonaments del mètode analític. Concepte de renda. El tipus de capitalització. Inconvenients del mètode analític clàssic. Casos pràctics d’aplicació.

          2.9. El mètode analític actual. Separació de renda i benefici. Hipòtesi de benefici normal. Aplicació de mètodes estadístics per a determinar el tipus de capitalització. Fórmules de càlcul: limitació de l’horitzó temporal. Casos pràctics d’aplicació.

          2.10. La valoració en els casos d’expropiació. La llei d’expropiació. Procediment expropiatori. Mètodes de valoració proposats per la llei d’expropiació. Els casos d’arrendament dins el procés d’expropiació. Casos pràctics d’aplicació.

          2.11. La valoració de danys i perjudicis. Avaluació tècnica dels danys causats per qualsevol tipus de factor. Disminució en la producció. Disminució del valor d’actius. Disminució del valor de renda. Valoració de servituds. Valoració d’ocupacions temporals. Casos pràctics d’aplicació.

          2.12. Valoració en el cas de garantia hipotecària. Normativa legal aplicable. Tipus de valor a determinar. Casos pràctics d’aplicació.

          2.13. Valoració ornamental. Definició de valor ornamental. Mètodes simple de valoració. La norma Granada. Casos pràctics d’aplicació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,00 15,00 0 17,00
Prova d'avaluació 2,00 20,00 0 22,00
Sessió expositiva 30,00 30,00 0 60,00
Sessió participativa 10,00 10,00 0 20,00
Sessió pràctica 6,00 0 0 6,00
Sortida de camp 8,00 0 0 8,00
Treball en equip 2,00 15,00 0 17,00
Total 60,00 90,00 0 150

Bibliografia

 • Alonso Sebastián, Ramón (2007 ). Valoración de empresas : teoría y casos prácticos aplicaciones al sector agroalimentario . Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Alonso Sebastián, Ramón (200? ). Valoración agraria : casos prácticos de valoración de fincas (2a ed). Madrid: Editorial Agrícola Española. Catàleg
 • Caballer, Vicente (2008 ). Valoración agraria (5a. ed). Madrid: Mundi-Prensa. Recuperat 05-07-2011, a http://site.ebrary.com/lib/cbuc/docDetail.action?docID=10268682 Catàleg
 • Caballer, Vicente (1999 ). Valoración de árboles : frutales, forestales, medioambientales, ornamentales . Madrid [etc.]: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Caballer, Vicente (cop. 1998 ). Métodos de valoración de empresas . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Caldentey Albert, Pedro (1993 ). Economía de los mercados agrarios . Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Caldentey Albert, Pedro (1994 ). Marketing agrario (2ª ed., rev. y ampl.). Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Caldentey Albert, Pedro (2004 ). Comercialización de productos agrarios (5ª ed.). Madrid: Agrícola Española :Mundi-Prensa. Catàleg
 • Cardells, F. i Salvador, P (2000). Manual de Valoración de Árboles y Arbustos. València: Universidad Politécnica de Valencia.
 • García Arca, Jesús (cop. 2005 ). El Envase y el embalaje : su relación con la logística . [Vigo]: Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo. Catàleg
 • Guadalajara, Natividad (1996 ). Valoración agraria : casos prácticos (2ª ed. rev. y ampl.). Barcelona: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Lambin, Jean-Jacques (cop. 1995 ). Marketing estratégico (3ª ed.). Aravaca: McGraw-Hill Interamericana España. Catàleg
 • Rodríguez-Barrio, J. Enrique (1990 ). Gestión comercial de la empresa agroalimentaria . Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Romero, Carlos (1993 ). Técnicas de gestión de empresas (3ª ed., rev. y ampl.). Madrid: CEPADE [etc.]. Catàleg
 • Vidal, F.; Brugarolas, M.; Del Campo, J.F.; Fernández, M.; Martín, M.A.; Melián, (2002). Economía agraria y valoración. Elx: Editorial Miguel Hernández. Catàleg
 • Vidal, F. (1997). Los modelos de regresión aplicados a la valoración de arbolado. Un caso particul. Congreso de la Asociación Nacional de Peritos Tasadores Judiciales,,

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Realització d'un treball de curs consistent en un cas pràctic de comercialització/màrqueting d'un producte alimentari. Activitat a realitzar en grup. S'haurà de presentar un informe i fer una presentació oral Es valorarà la correcció tècnica i formal de l'informe, així com la correcció de la presentació oral. 20 No
Realització d'un treball de curs consistent en un cas pràctic de valoració agroalimentària. Activitat a realitzar en grup. S'haurà de presentar un informe i fer una presentació oral Es valorarà la correcció tècnica i formal de l'informe, així com la correcció de la presentació oral. 20 No
Examen final Es valorarà la demostració de coneixements i la correcció de les respostes. 60

Qualificació

L'avaluació continuada consistirà en la realització de dos treballs en grup. Cadascun aportarà un 20% de la qualificació. Aquests treballs consistiran en:
a) La anàlisi d'un cas pràctic de comercialització/màrqueting d'un producte alimentari.
b) La realització d'un informe de valoració agroalimentària.
Els dos s'hauran de presentar en forma de document i exposar oralment. No s'acceptaran informes entregats passades les dates d'entrega fixades. Es tracta d'una activitat no recuperable.

La resta de qualificació s’obtindrà de l’examen final, el qual caldrà superar amb una nota mínima de 4. L'activitat és recuperable durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic.

En qualsevol cas, per poder aprovar l'assignatura, l'estudiant ha d'haver assistit a un mínim del 80% de les sessions de pràctiques d'informàtica i sortides de l’assignatura.

Si en qualsevol tipus d'activitat acadèmica es detecten actuacions fraudulentes (utilització d'informació sense autorització, utilització d'informació falsa, utilització de dispositius no autoritzats, suplantació de la identitat, plagis totals o parcials, compra i venda de proves, pràctiques i treballs, etc) l'estudiantat implicat suspendrà automàticament l'assignatura. En funció del tipus d'acte fraudulent la Direcció de l'Escola iniciarà els procediments adients d'acord amb la Llei 3/2022 de 24 de febrer de Convivència Universitària (https://www.boe.es/eli/es/l/2022/02/24/3).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant rebrà la qualificació de No Presentat si no assisteix a un mínim del 80% de les sessions de pràctiques d'informàtica i sortides de l’assignatura i/o no realitza un mínim del 50% de les activitats d’avaluació.

Avaluació única:
L'estudiant que sol·liciti avaluació única seguint el procediment establert per l'EPS no participarà de l'avaluació continuada, i la totalitat de la seva qualificació provindrà de l'examen final.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Els dubtes de l'assignatura es poden resoldre mitjançant tutories amb el professor (individuals o grupals). Prèviament, cal enviar un mail a l'adreça institucional del professor sol·licitant la tutoria.
Cada professor atendrà tutories exclusivament de la part de l'assignatura que hagi impartit.
Les tutories es poden realitzar en persona o videotrucada a través d’alguns dels diferents mitjans oferts per l’EPS-UdG (Google Meet o altres), segons acord entre alumne i professor.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

El canal bàsic de comunicació i interacció amb l'estudiant és el correu institucional dels professors. Qualsevol correu rebut s'intentarà respondre amb la màxima celeritat possible, sempre respectant els períodes lectius.
Tot i que també es poden enviar missatges des del Moodle de l'assignatura, els professors recomanen els e-mails directes.

Assignatures recomanades

 • Empresa

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.