Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Bases per la interpretació, redacció y validació de documentació tècnica en format gràfic. Introducció a les tècniques de disseny assistit per ordinador. L'expressió gràfica a l'enginyeria és un llenguatge gràfic basat en normes tècniques mundialment acceptades. El domini del llenguatge gràfic és important per compartir informació de projectes d'enginyeria entre professionals de diferents àmbits i nacionalitats. Tanmateix aquest llenguatge permet modelitzar i representar problemes tècnics d'una manera entenedora.
Crèdits ECTS:
7

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Lluís Albó Rigau  / Manuel Alcala Vilavella  / Francisco Javier Espinach Orús  / Pere Falgas Negre  / Fernando Julian Perez  / Santiago Verdaguer Vilaro  / David Viñas Tubau
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Francisco Javier Espinach Orús  / Faust Seculi Diaz  / David Viñas Tubau
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Francisco Javier Espinach Orús  / Faust Seculi Diaz  / David Viñas Tubau
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Grup D

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Francisco Javier Espinach Orús  / Faust Seculi Diaz  / David Viñas Tubau
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Competències

 • CE06 Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.

Continguts

1. NORMATIVA BÀSICA

          1.1. Iniciació a la normativa, justificació de la seva necessitat

          1.2. Iniciació a la història de la expressió gràfica

          1.3. Formats, cassillers, plegat, UNE-EN

          1.4. Classes de línies

          1.5. Escales

          1.6. Retolació

          1.7. Acotació formal

2. VISUALITZACIÓ DE VOLUMS

          2.1. Croquització

          2.2. Sistema Europeu

          2.3. Sistema Americà

          2.4. A partir de dues vistes, desenvolupar la tercera projecció.

          2.5. Projectar les vistes necessàries mínimes per definir un volum. Acotació completa.

          2.6. Projectar les sis vistes pel sistema europeu.

          2.7. Visualització de volums en tres dimensions (croquitzat).

3. NORMALITZACIÓ

          3.1. Seccions; abatudes i separades.

          3.2. Talls: totals, a un quart, parcials, per plans paral.lels, amb gir, desenvolupats .

          3.3. Detalls ampliats.

          3.4. Vistes locals.

          3.5. Vistes parcials.

          3.6. Vistes particulars.

          3.7. Vistes auxiliars.

          3.8. Vistes complementàries.

          3.9. Trencaments.

          3.10. Acotació específica .

          3.11. Representació normalitzada de rosques.

          3.12. Aplicació pràctica a peces industrials.

          3.13. Soldats

4. MUNTATGE I ESPECEJAMENT DE CONJUNTS

          4.1. Ensamblats, roscats i soldats.

          4.2. Normalització aplicada a cada peça del conjunt.

          4.3. Cotes de relació.

          4.4. Elements normalitzats específics.

          4.5. Dibuix isomètric aplicant talls i desplaçament.

          4.6. Especejament en explosió.

5. DIBUIX ASSISTIT PER ORDINADOR (CAD)

          5.1. Iniciació al CAD

          5.2. Ordres de dibuix i edició.

          5.3. Sistemes de referències i coordenades.

          5.4. Impressió.

          5.5. Acotació.

6. PROJECTE D'ESPECIALITAT

          6.1. PBL (Problem Based Learning) autoaprenentatge

          6.2. Mecànics

          6.3. Químics.

          6.4. Electrònics.

          6.5. Elèctrics

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4,00 2,00 0 6,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 12,00 13,00 0 25,00
Prova d'avaluació 28,00 36,00 0 64,00
Resolució d'exercicis 0 8,00 0 8,00
Sessió pràctica 45,00 27,00 0 72,00
Total 89,00 86,00 0 175

Bibliografia

 • Verdaguer Pujadas, Narcís (2013 ). Normalización aplicada al dibujo industrial. I . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Félez, Jesús (DL 1996 ). Dibujo industrial (2ª ed. revisada). Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Auria Apilluelo, José M. (cop. 2000 ). Dibujo industrial : conjuntos y despieces . Madrid [etc.]: Paraninfo. Catàleg
 • Ramos Barbero, Basilio (1999 ). Dibujo técnico . Madrid: AENOR. Catàleg
 • Revilla Blanco, Alberto (DL 1990 ). Acotación (Reedición). San Sebastián: Donostiarra. Catàleg
 • Gonzalo Gonzalo, Joaquín (DL 1991 ). Cortes, secciones y roturas . San Sebastián: Donostiarra. Catàleg
 • Chevalier, A. (1992 ). Dibujo industrial (2ª ed). México: UTEHA. Catàleg
 • Álvarez Bengoa, Víctor (DL 1997 ). Perspectiva : axonométrica y caballera . San Sebastián: Donostiarra. Catàleg
 • Montaño La Cruz, Fernando (2010 ). AutoCAD 2010 . Madrid: Anaya Multimedia. Catàleg
 • Gómez González, Sergio (2012- ). SolidWorks práctico . Barcelona: Marcombo. Catàleg
 • Lombard, Matt (cop. 2011 ). SolidWorks 2011 parts bible . Indianapolis: Wiley. Catàleg
 • Gindis, Elliot (2016). Up and running with AutoCAD 2017 :. London, United Kingdom: Academic Press is an imprint of Elsevier, a https://www.sciencedirect.com/science/book/9780128110584 Catàleg
 • Orosun, R. O, Orosun, M. M, Salawu, N.B, Ige, S.O (2019-08-01). PCB DESIGN USING LOCAL TECHNOLOGY AND AutoCAD. Journal of physics. Conference series, 1299(1), 12063-, a https://omnia.udg.edu/discovery/search?query=any,contains,autocad%20eagle&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&vid=34CSUC_UDG:VU1&offset=0 Catàleg
 • Ulrich, Gael D. (2004). Chemical engineering process design and economics : a practical guide (2nd ed.). Durham, N.H: Process. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Exercicis de dibuix industrial realitzats a l'aula i/o fora de l'aula. Qualitat de traç.
Ús eficient de la normativa.
Grau de definició geomètrica i mètrica de les peces.
15 No
Exercicis de dibuix industrial realitzat en una PAC (Prova d'Avaluació Continuada) Qualitat de traç.
Ús eficient de la normativa.
Grau de definició geomètrica i mètrica de les peces.
30 No
Exercicis de muntage i especejament realitzats a l'aula. Qualitat de traç.
Ús eficient de la normativa.
Grau de definició geomètrica i mètrica de les peces.
Representació de les peces roscades, muntades o soldades.

10 No
Prova d'avaluació continuada de muntage de conjunts. Qualitat de traç.
Ús eficient de la normativa.
Representació de les peces roscades, muntades o soldades.
Representació de peces normalitzades.
Caixetí de muntage.
10 No
Prova d'avaluació continuada d'especejament de conjunts. Qualitat de traç.
Ús eficient de la normativa.
Grau de definició geomètrica i mètrica de les peces.

10 No
Pràctiques corresponents a les sessions de DAO Ús eficient de les eines DAO.
Correcció del resultat.
5 No
Exercici d'avaluació PAC - DAO Ús eficient de les eines DAO.
Correcció del resultat.
10 No
Representació d'un esquema relacionat amb la especialitat. Exercici guiat. Exercici realitzat de forma correcta i dintre els terminis proposats. 5 No
Representació d'una documentació tècnica relacionada amb una altra especialitat. Exercici guiat. Exercici realitzat de forma correcta i dintre els terminis proposats. 5 No

Qualificació

La nota final d’avaluació continuada serà la mitjana ponderada de les avaluacions parcials de cadascun dels blocs temàtics.

• Normativa 45%
• Muntatge i especejament 30%
• Disseny assistit per ordinador 15%
• Dibuix d’especialitat 10%

Cada bloc temàtic te previstes unes activitats d’avaluació definides a la fitxa

Per a optar a avaluació continuada s’ha d’haver entregat els exercicis d’avaluació proposats pels professors, tant els que es fan dintre com fora de l’aula i obtenir una puntuació igual o superior a 5 en tots els blocs temàtics.

Tots els exercicis dels blocs temàtics s’han d’entregar dintre el termini proposat pels professors. Fora d’aquest termini la nota de l’exercici es penalitzarà amb un 5% per dia de retard.
Aquells estudiants que no aprovin l’assignatura per avaluació continuada han de presentar-se a l’examen final de l’assignatura del blocs temàtics amb notes inferiors a 5. Tots els estudiants poden presentar-se la prova final de l’assignatura amb el benentès que al fer-ho renuncien a la nota d’avaluació continuada. Si la mitjana surt aprovada però l’avaluació d’un dels blocs temàtics és inferior a 3 o dos dels blocs inferior a 4, la nota de l’assignatura serà suspens, sigui quina sigui la nota mitjana. Els estudiants que no es presentin a l’examen final d’un bloc no superat per avaluació continuada tindran un 0 en aquest bloc.
La nota de l’avaluació final de l’assignatura serà la mitjana ponderada de les avaluacions de cadascun dels blocs temàtics, canviant la nota d’avaluació continuada per la nota de l’examen final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant rebrà la qualificació de No Presentat si no assisteix a un mínim del 80% de les sessions pràctiques de l'assignatura i/o no realitza un mínim del 50% de les activitatas d'avaluació.

Avaluació única:
Tothom que ho demani tindrà dret a l’avaluació única recuperable.
Aquesta avaluació constarà d'una prova escrita de cadascuna de les parts: Normativa aplicada al dibuix tècnic, Muntatge i Especejament de conjunts, DAO i dibuix d'especialitat.

Tanmateix els estudiants hauran de presentar una relació de documents gràfics realitzats mitjançant programari de disseny assistit per ordinador corresponent a la seva especialitat i el projecte bàsic d'especialitat. Els professors comunicaran als estudiants els exercicis que caldrà presentar.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mitjana major o igual a 5.0 i cap bloc d'avaluació amb una nota inferior a 3

Tutoria

Els professors establiran horaris de tutoria, tant en modalitat presencial com remota, si és el cas. Els horaris de tutoria es comunicaran als estudiants a la primera jornada de classe amb el professor.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Els canals de comunicació dels professors amb els estudiants seran:
-Les notícies de la pàgina web de l'assignatura
-El correu electrònic.
Els mètodes d'interacció seran:
-La interacció a l'aula
-Les activitats proposades a la plana web de l'assignatura
-El correu electrònic
-La tutoria presencial
-La tutoria remota usant el programari oficial de la UdG

Observacions

És molt recomanable que els alumnes de l'assignatura hagin cursat dibuix tècnic al Batxillerat i/o haver seguit el curs de Dibuix Bàsic, que ofereix l'EPS abans de l'inici de les classes reglades.
En cas de no haver cursat dibuix tècnic l'alumne pot preparar l'assignatura amb qualsevol dels llibres de dibuix tècnic de batxillerat.
La tutoria dels exercicis proposats a l'aula és una eina molt important perquè el professorat i l'estudiantat tinguin constància del progrés en les competències.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.