Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Administració pública i Dret Administratiu. L’ordenament jurídic administratiu. L’organització administrativa: Teoria general.L’organització administrativa de l’Estat Autonòmic. La posició de l’Administració davant la Llei. El principi de legalitat. La posició del ciutadà enfront l’Administració.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup P1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ALBERT LLADO MARTINEZ  / JUAN MANUEL TRAYTER JIMENEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 • CE3. Comparar i avaluar l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE4. Realitzar anàlisis comparatives i avaluar l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques
 • CE8. Identificar i valorar la dimensió històrica dels processos polítics i socials
 • CE9. Reconèixer i analitzar el comportament dels actors polítics i socials
 • CE12. Descriure i analitzar el marc legal, l'organització i el funcionament de les administracions públiques
 • CE13. Fer diagnòstics i programes d'actuació per planificar i gestionar els recursos de les administracions públiques
 • CE19. Percebre el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i adquirir consciència de la interdisciplinarietat dels problemes jurídics
 • CE20. Identificar el Dret com a producte històric i reconèixer, en la seva gènesi i conjunt, les principals institucions jurídiques

Continguts

1. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DRET ADMINISTRATIU 1.1 La formació històrica del Dret Administratiu. 1.2 L’Administració Pública com a persona jurídica. El concepte d’Administració Pública. 1.3 El Dret Administratiu com a ordenament jurídic. El Dret Administratiu com a ciència jurídica. 1.4 Característiques del Dret Administratiu. 1.5 Límits en l’aplicació del Dret Administratiu

2. L’ORDENAMENT JURÍDIC ADMINISTRATIU. 2.1 Estructura i característiques de l’ordenament jurídic administratiu. 2.2 El reglament, concepte, naturalesa i delimitació de figures afins. 2.3 Els principis bàsics de la relació entre la llei i el reglament. La reserva de llei. 2.4 Fonament i titularitat de la potestat reglamentària. 2.5 Classes de reglaments. 2.6 El procediment d’elaboració de reglaments. 2.7 L’eficàcia dels reglaments i la inderogabilitat singular. 2.8 Límits de la potestat reglamentària i control dels reglaments il·legals. 2.9 Circulars i instruccions de servei. 2.10 Els principis generals del Dret, el procediment i la pràctica administrativa.

3. L’ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA: TEORIA GENERAL 3.1 La personificació jurídica de l’administració pública. 3.2 La regulació de l’organització administrativa en el Dret administratiu espanyol. 3.3 Els principis de l’organització administrativa. Les tècniques d’alteració de l’exercici de competències dels òrgans administratius. 3.4 Els principis i regles de les relacions interadministratives. 3.5 Els òrgans administratius: conceptes i classes. 3.6 Els òrgans col•legials: règim jurídic.

4. L’ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA DE L'ESTAT AUTONÒMIC 4.1 L’Administració general de l’Estat: administració central i perifèrica. L’administració consultiva. 4.2 L’administració de les Comunitats Autònomes. 4.3 L’Administració local i el seu règim d’autonomia. 4.4 L’Administració institucional: organismes autònoms i entitats públiques empresarials. 4.5 L’anomenada “administració corporativa”. 4.6 Les administracions independents.

5. LA POSICIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ DAVANT LA LLEI. El principi de legalitat 5.1 La submissió de l’Administració al principi de legalitat. 5.2 Manifestació del principi de legalitat mitjançant l’atribució de potestats administratives. 5.3 Potestats reglades i potestats discrecionals. Els conceptes jurídics indeterminats. 5.4 Límits a les potestats discrecionals. 5.5 El control de la discrecionalitat. La desviació de poder. 5.6 La posició de l’Administració Pública enfront els tribunals.

6. LA POSICIÓ DEL CIUTADÀ ENFRONT L'ADMINISTRACIÓ. 6.1 Els conceptes d’administrat: ciutadà i persona interessada. 6.2 Capacitat, legitimació i representació del ciutadà davant l’administració. 6.3. Les relacions generals i especials de subjecció. 6.4 Drets i deures dels ciutadans. 6.5 La participació ciutadana en l’activitat administrativa.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4,00 20,00 0 24,00
Prova d'avaluació 2,00 60,00 0 62,00
Sessió expositiva 18,00 0 10,00 28,00
Sessió pràctica 10,00 24,00 0 34,00
Tutories de grup 1,00 0 1,00 2,00
Total 35,00 104,00 11,00 150

Bibliografia

 • Trayter Jiménez, Joan Manuel (2020). Derecho Administrativo: parte general (5a). Barcelona: Atelier.
 • García de Enterría, Eduardo (2013). Curso de derecho administrativo (13). Madrid: Thomson Civitas.
 • Esteve Pardo, José (2019). Lecciones de derecho administrativo (Novena edición). Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales SA. Catàleg
 • Sánchez Morón, Miguel (2016). Derecho administrativo: parte general (12). Madrid: Tecnos.
 • Cosculluela Montaner, Luis (2017). Manual de derecho administrativo: parte general (28). Madrid: Civitas.
 • Martín Rebollo, Luis (2017). Leyes administrativas (23). Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi.
 • Santamaría Pastor, Juan Alfonso (2016). Principios de derecho administrativo general (4). Madrid: Iustel.
 • Santamaría Pastor, Juan Alfonso (2010). Los Principios jurídicos del derecho administrativo (1). Las Rozas: La Ley.
 • Toledo Jáudenes, Julio (2014). Legislación de la justicia administrativa (36). Madrid: Civitas.
 • Galán Cáceres, Julio (2016). Derecho administrativo: general y especial. Casos prácticos. (3). Madrid: Centro de Estudios Financieros.
 • Parejo Alfonso, Luciano (2016). Lecciones de derecho administrativo (8). Valencia: Tirant lo Blanch.
 • Gamero Casado, Eduardo (2008). Derecho administrativo para el ECTS: mat. docentes adaptados al proc. de Bolonia (1). Madrid: Iustel.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Activitat pràctica núm. 1 (10%) Domini de les competències pròpies de l'assignatura. 10 No
Activitat pràctica núm. 2 (10%) Domini de les competències pròpies de l'assignatura. 10 No
Prova escrita d'avaluació continuada: part teòrica. (50%) Domini de les competències pròpies de l'assignatura. 50
Prova escrita d'avaluació continuada: part pràctica (30%) Domini de les competències pròpies de l'assignatura. 30

Qualificació

El sistema d'avaluació per superar l’assignatura de Dret Administratiu és el d'avaluació continuada.

Les activitats d’avaluació continuada consistiran en:
- la realització de dues activitats pràctiques obligatòries, a raó del 10% de la nota cadascuna.
- una prova escrita de caire teòric, que valdrà el 50% de la nota.
- una prova escrita de caràcter pràctic, que valdrà el 30% de la nota.

S’exigeix una nota mínima de 4 de la prova escrita teòrica per tal de sumar la nota de les activitats i prova escrita pràctiques.

Es comunicarà amb antelació suficient el dia d’entrega i correcció de les activitats pràctiques.

En cas que un alumne no entregui una activitat obligatòria, no se li contarà a la nota final el 10% corresponent.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindrà la consideració de no presentat aquell alumne que no faci la prova escrita.

Avaluació única:
Per al cas excepcional en què l'estudiant s'aculli a l'avaluació única tal com es contempla a l'art. 8 de la normativa reguladora dels processos d'avaluació i qualificació dels estudiants, els criteris d'avaluació seran:

-prova escrita teòrica: 50% de la nota.
-prova escrita pràctica: 50% de la nota.

S'exigeix una nota mínima de 4 a la prova teòrica per tal de sumar la nota de la prova pràctica.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es sol·licitaran als professors de l'assignatura directament a classe o bé per correu electrònic, acordant dia i hora per a la seva realització.

Es prioritzaran les tutories presencials a la Facultat. Tot i això, en funció de les possibles restriccions d'accés i ús de les instal·lacions per causa de la COVID-19, es podran dur a terme també mitjançant l'aplicació de videoconferència establerta a tal efecte.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La interacció amb els estudiants es farà, en primer lloc i preferentment, a l'aula durant les classes presencials. Alternativament, si és necessari, a través de les videoconferències que es programin.

La comunicació habitual amb l'estudiantat es vehicularà a través del Moodle de l'assignatura, on es publicaran les informacions, els materials, exercicis i qualificacions al llarg del curs.

Excepcionalment, i per atendre únicament qüestions no incloses al Moodle, es podran adreçar consultes per correu electrònic als professors de l'assignatura.

Observacions

És imprescindible que l'alumnat assisteixi a classe amb els textos legislatius corresponents.

Tota la informació relativa a l'assignatura i al desenvolupament d'aquesta serà comunicada al Moodle. Per tant, es recomana seguir l'assignatura també a través d'aquesta plataforma i enviar els correus electrònics al professorat quan realment sigui necessari.

El professorat no contestarà els correus electrònics quan la informació consti detallada al Moodle o a la pàgina web de la Facultat de Dret.

Per a la prova escrita pràctica l'alumnat podrà fer ús dels codis legislatius.

L'assistència a classe constitueix un factor bàsic pel bon seguiment de l'assignatura.

Assignatures recomanades

 • Introducció al dret constitucional

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas de necessitat de modificació del sistema presencial habitual de l'assignatura, es passaria a:

-Cada setmana es posarien a disposició a través del Moodle els capítols complerts del manual de l’assignatura corresponents al tema teòric que cal estudiar. Substituirien el sistema presencial, basat en els apunts de classe a partir de l’explicació del professor.

-Al mateix temps, mantenint les dates i hores previstes en l'horari de l'assignatura, es farien les classes a través de l'aplicació de videoconferència que s'estableixi a la UdG.

Amb aquest sistema es farien tant les activitats pràctiques com les explicacions de teoria, amb interacció directa en temps real amb els estudiants

Modificació de l'avaluació:
No es preveu cap variació respecte al nombre i tipus d'activitats previstes ni pel que fa a les seves ponderacions. En cas necessari, es farien els següents canvis de format:

1- Les activitats de tipus pràctic d’avaluació continuada (dues pràctiques amb valor d’un 10% de la nota cadascuna) es desenvoluparien a través dels sistemes online habilitats a l'efecte.


2- Les activitats de prova escrita (teòrica i pràctica) mantindrien la data prevista al calendari d’avaluació continuada. La seva realització online es duria a terme mitjançant les aplicacions previstes per a aquesta circumstància.

En tot cas, tant les preguntes de la prova teòrica com de la pràctica sempre versaran sobre aspectes tractats i explicats a les classes, hagin estat aquestes presencials o telemàtiques.


Pel que fa a les proves de recuperació, tindran la mateixa estructura i percentatges que les proves teòrica i pràctica de l'avaluació continuada.

Tutoria i comunicació:
En cas d'impossibilitat de assistència a les aules i/o a les tutories de forma presencial, les interaccions i comunicació amb l'estudiantat es duran a terme de forma virtual mitjançant les aplicacions habilitades, especialment el Moodle de l'assignatura.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.