Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Concepte i característiques diferencials de la Gestió Pública. Els problemes i actors en l'àmbit públic i privat. La innovació i la gestió pública. La gestió participativa. La cultura directiva. L'eficàcia administrativa. L'eficiència. La gestió de resultats. La innovació tecnològica. La transparència. La qualitat. La contractació pública. La gestió de l'administració pública en temps de crisi.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup P1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Anna Capell Fabri  / Albert Lladó Martínez
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • CG2. Treballar en equip
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució
 • CG8. Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CG9. Gestionar, organitzar i planificar propostes i actuacions
 • CE12. Descriure i analitzar el marc legal, l'organització i el funcionament de les administracions públiques
 • CE13. Fer diagnòstics i programes d'actuació per planificar i gestionar els recursos de les administracions públiques
 • CE14. Descriure i valorar l'entorn econòmic i la dimensió financera del sector públic
 • CE15. Planificar i implantar, analitzar i avaluar polítiques públiques
 • CE16. Aplicar mètodes, conceptes i tècniques d'investigació social i política

Continguts

1. El concepte de gestió púbica. Les seves notes característiques. Evolució de la seva implantació. El model tradicional de l'administració pública. La seva evolució. la nova gestió pública "NPM". Els conceptes d'economia, eficiència i eficàcia. El model constitucional de l'administració pública espanyola.

2. La reforma de l'administració pública espanyola. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Sector públic i administració pública. Principis generals de relació i d'intervenció de les administracions públiques. El funcionament electrònic del sector públic.

3. L'administració general de l'Estat: la seva estructura i òrgans territorials. El sector públic institucional estatal. Anàlisi de l'administració de la Generalitat de Catalunya. L'Estatut d'Autonomia. Les lleis òmnibus. Normativa sobre transparència. La reforma de l'administració de la Generalitat. L'administració local: la Llei de racionalització i sostenibilitat.

4. La eficàcia a l'administració pública: consideracions. El principi jurídic d'eficàcia. Elements d'eficàcia. La eficiència.

5. La racionalitat en la intervenció pública. La coparticipació dels usuaris en el cost dels serveis públic. Els mecanismes de co-pagament. Les polítiques socials.

6. La qualitat a la gestió pública. La qualitat en els serveis. La gestió de la qualitat. Els sistemes i models de gestió de la qualitat. Les cartes de serveis: consideracions, els compromisos i indicadors. El model d'excel·lència.

7. La cultura directiva. La direcció per objectius a l'administració. La direcció estratègica. La planificació estratègica. La gestió per a resultats: concepte, característiques i estructura.

8. Innovació tecnològica i administració electrònica. Antecedents legislatius i evolució. L'administració electrònica a Catalunya. El funcionament electrònic del sector públic. Actuació administrativa automatitzada. La seu electrònica. El portal de transparència. El dret i l'obligació de relació electrònica dels ciutadans amb les administracions públiques: la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

9. El control i la transparència en l'activitat pública. La corrupció, tipus, causes i mesures de control. Normativa estatal i autonòmica sobre transparència. La transparència en l'organització institucional i en les decisions i actuacions de rellevancia jurídica. Transparència en la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial. Transparència en la gestió administrativa. La informació pública. El bon govern. El govern obert. Sistema de garanties. Règim sancionador.

10. Col·laboració público-privada. Les relacions i actors en l'ambit públic. Els partenariats público-privats. La gestió indirecta. El contracte de gestió de serveis públics i les seves modalitats. El contracte de concessió d'obra pública. El contracte de col·laboració entre el sector públic i privat. La societat mixta. ls consorcis. Les fundacions. El concert.

11. La gestió participativa. La participació ciutadana. Antecedents i regulació. Anàlisi de l'administració local.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 1,00 15,00 0 16,00
Anàlisi / estudi de casos 19,00 47,00 14,00 80,00
Elaboració individual de treballs 3,00 12,00 0 15,00
Exposició dels estudiants 0 8,00 0 8,00
Prova d'avaluació 1,00 30,00 0 31,00
Total 24,00 112,00 14,00 150

Bibliografia

 • Trayter Jiménez, Joan Manuel (2023). Derecho administrativo: parte general (8a). Barcelona: Atelier libros jurídicos. Catàleg
 • Palacín Sáenz, Bernabé (2022). A la responsabilidad social por la contratación pública. Madrid: Boletín Oficial del Estado.
 • Ramió, Carles (2012). La Extraña pareja : (2ª ed.). Madrid: Catarata. Catàleg
 • Prats Català, Joan (2005). De la burocracia al "management", del "management" a la gobernanza las transformaciones de las administraciones públicas de nuestro tiempo. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Catàleg
 • Parejo Alfonso, Luciano (2012). Transformación y ¿reforma? del derecho administrativo en España (1). Madrid: INAP.
 • del Cubo Arroyo, I., et altri. (2019). Público y privado en la gestión de los servicios públicos. Reestructuración, externalización y reversión a la administración. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
 • Prats Català, Joan (2006). Avaluació de l'impacte regulatori: pràctica internacional i aplicabilitat a Catalunya. Barcelona: Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible.
 • Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (2012). Noves tendències en gestió pública :. Barcelona: ACCID SAGE. Catàleg
 • Miralbell i Izard, Oriol (2010). Gestió pública del turisme. Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Araguàs Galcerà, Irene (2016). La Transparencia en el ejercicio de la potestad reglamentaria. Barcelona: Atelier Libros Jurídicos. Catàleg
 • Longo, Francisco (2007). Els Escenaris de la gestió pública del segle XXI /. Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya. Catàleg
 • Mora i Rosich, Ramon (2010). Un Sistema d'informació i gestió directiva. Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya. Catàleg
 • Cotino Hueso, L. (2021). Los límites al derecho de acceso a la información pública. Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Farinós i Dasí, Joaquín (2020). Planificación y gestión integrada como respuesta. València: Universitat de València.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Activitat test Seguiment de l'assoliment de conceptes bàsics. 10 No
Elaboració d'un treball relacionat amb un epígraf de l'assignatura Elaboració d'un treball. 15 No
Exposició a l'aula d'un treball relacionat amb un epígraf de l'assignatura Exposició del treball. 15 No
Prova escrita teòrica Domini de les competències pròpies de l'assignatura. 40
Prova escrita pràctica Domini de les competències pròpies de l'assignatura. 20

Qualificació

El sistema per superar l’assignatura de Gestió Pública és el d'avaluació continuada.

Les activitats d’avaluació continuada consistiran en:

- assistència a les classes, presencials o virtuals en el seu cas, i participació activa en les sessions.
- la realització d'una activitat de tipus test, que valdrà el 10% de la nota.
- la realització d'un treball sobre un dels epígrafs de l'assignatura, que valdrà el 15% de la nota.
- l'exposició oral a classe del treball realitzat, per un 15% de la nota.
- una prova escrita de caire teòric, que valdrà el 40% de la nota.
- una prova escrita de caràcter pràctic, que valdrà el 20% de la nota.

S’exigeix una nota mínima de 4 de la prova escrita teòrica per tal de sumar la nota de la resta d'activitats.

Es comunicarà amb antelació suficient el dia d’entrega i correcció de l'activitat tipus test i del treball.

En cas que un alumne no faci l'activitat tipus test, no se li comptarà a la nota final el 10% corresponent.

En cas que un alumne no entregui o no exposi el treball, no se li comptarà a la nota final el percentatge corresponent.


Les activitats recuperables son la prova escrita teòrica i la prova escrita pràctica.
En la recuperació, la prova teòrica valdrà un 50% i la teòrica un 50% de la nota. S'exigeix una nota mínima de 4 a la prova teòrica per tal de sumar la nota de la prova pràctica.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindrà la consideració de no presentat aquell alumne que no es presenti a les proves escrites.

Avaluació única:
Per al cas excepcional en què l'estudiant s'aculli a l'avaluació única tal com es contempla a l'art. 8 de la normativa reguladora dels processos d'avaluació i qualificació dels estudiants, els criteris d'avaluació seran:

-prova escrita teòrica: 50% de la nota.
-prova escrita pràctica: 50% de la nota.

S'exigeix una nota mínima de 4 a la prova teòrica per tal de sumar la nota de la prova pràctica.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.

Tutoria

Les tutories es sol·licitaran als professors de l'assignatura directament a classe o bé per correu electrònic, acordant dia i hora per a la seva realització.

Es prioritzaran les tutories presencials a la Facultat. Tot i això, en funció de les possibles restriccions d'accés i ús de les instal·lacions, es podran dur a terme també mitjançant l'aplicació de videoconferència establerta a tal efecte.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La interacció amb els estudiants es farà, en primer lloc i preferentment, a l'aula durant les classes presencials i en les tutories acordades.

La comunicació habitual amb l'estudiantat es vehicularà a través del Moodle de l'assignatura, on es publicaran les informacions, els materials, exercicis i qualificacions al llarg del curs.

Excepcionalment, i per atendre únicament qüestions no incloses al Moodle, es podran adreçar consultes per correu electrònic als professors de l'assignatura.

Observacions

És imprescindible que l'alumnat assisteixi a classe amb els textos legislatius necessaris, que es comunicaran amb antel·lació.

Tota la informació relativa a l'assignatura i al desenvolupament d'aquesta serà comunicada al Moodle. Per tant, es recomana seguir l'assignatura també a través d'aquesta plataforma i enviar els correus electrònics al professorat quan realment sigui necessari.

El professorat no contestarà els correus electrònics quan la informació consti detallada al Moodle o a la pàgina web de la Facultat de Dret.

Per a la prova escrita pràctica l'alumnat podrà fer ús dels textos legislatius que els professors indicaran prèviament.

L'assistència a classe constitueix un factor bàsic pel bon seguiment de l'assignatura. Es considerarà especialment la participació activa en les sessions.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
La presencialitat a les aules es modificarà si des del rectorat de la UdG o el deganat de la Facultat es dicten canvis respecte a la situació prevista en el moment de tancar el programa de l'assignatura.

En tots els casos es programarà la màxima presencialitat possible, tant per a les activitats pràctiques com per a les classes teòriques.

Modificació de l'avaluació:
No es preveu cap variació respecte al nombre i tipus d'activitats previstes ni pel que fa a les seves ponderacions.

Sempre que les circumstàncies i les resolucions del rectorat i del deganat ho permetin, les avaluacions es faran presencialment en tots els casos.

Tutoria i comunicació:
En cas d'impossibilitat convenientment documentada d'assistència a les aules o a les tutories de forma presencial, les interaccions i comunicació amb l'estudiantat es duran a terme de forma virtual mitjançant les aplicacions habilitades, especialment a través del Moodle de l'assignatura.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.