Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Sistema polític i drets dels ciutadans: funcions dels drets en el sistema democràtic. Els drets com a eines d'autonomia, participació política i participació social, i com a formes de reacció davant la desigualtat I l'exclusió. Estudi dels diferents tipus de drets i dels seus sistemes de garanties
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup P1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARCO APARICIO WILHELMI  / AMARO SANCHEZ SANCHEZ
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

  • CG1. Aprendre de manera autònoma
  • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
  • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
  • CE3. Comparar i avaluar l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
  • CE4. Realitzar anàlisis comparatives i avaluar l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques
  • CE8. Identificar i valorar la dimensió històrica dels processos polítics i socials
  • CE9. Reconèixer i analitzar el comportament dels actors polítics i socials
  • CE20. Identificar el Dret com a producte històric i reconèixer, en la seva gènesi i conjunt, les principals institucions jurídiques

Continguts

1. Tema 1. Evolució històrica del reconeixement dels drets: els drets en el pas de l'Estat liberal a l'Estat social. La internacionalització dels drets. Trets essencials dels drets: naturalesa, estructura, dimensions, eficàcia, vinculació, límits, titularitat (individual i col·lectiva; nacionalitat i estrangeria) i exercici dels drets. Els deures constitucionals.

2. Tema 2. Garanties dels drets: normatives (eficàcia, vinculació, reserva de llei, contingut essencial, reforma constitucional), institucionals (Ministeri Fiscal, Defensor del Poble) i jurisdiccionals (dret a la tutela judicial efectiva, recurs preferent i sumari, recurs d'empara, vies internacionals). La suspensió dels drets: suspensió col·lectiva i individual.

3. Tema 3. El principi d’igualtat. Vessants de la igualtat. Igualtat i no discriminació. Titularitat. Caràcter relacional i terme de comparació. Igualtat en la llei i en l'aplicació de la llei. La igualtat com a eina de transformació social. La inexistència d'igualtat en la il•legalitat. La igualtat entre particulars.

4. Tema 4. Els drets de l’àmbit individual com a eines d'autonomia. En especial, els drets a la vida, a la llibertat i la seguretat, a l'honor, la intimitat i la pròpia imatge, a la inviolabilitat del domicili i al secret de les comunicacions.

5. Tema 5. Els drets com a eines de participació social i de participació política. En especial, la llibertat d'expressió i d'informació, el dret d'associació, el dret de reunió i manifestació i els drets de participació (dret a participar en assumptes públics, dret a accedir a càrrecs públics i dret a accedir a la funció pública).

6. Tema 6. Els drets econòmics i socials i els principis rectors com a forma de reacció front la desigualtat. Sorgiment i evolució. En especial, els drets educatius, la llibertat sindical i el dret de vaga. Els principis rectors i el problema de la seva protecció.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 4,00 74,00 0 78,00
Sessió expositiva 22,00 0 0 22,00
Sessió pràctica 12,00 38,00 0 50,00
Total 38,00 112,00 0 150

Bibliografia

  • Aparicio Pérez, Miguel Ángel, Barceló Serramalera, Mercè (coords.) (2016). Manual de Derecho Constitucional (3ª ed.). Barcelona: Atelier. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Exàmens teòrics Es valora que el contingut, que haurà d'estar adequadament exposat i argumentat, sigui correcte i complet.

Important: per aprovar l'assignatura cal aprovar la part teòrica, tal com s'indica a l'apartat de criteris de qualificació del programa.
70 No
Pràctiques avaluables Es valora que l'alumne sigui capaç d'arribar a resoldre supòsits de fet recolçant-se correctament en les normes constitucionals i infraconstitucionals aplicables a cada cas, que argumenti adequadament i que sàpiga entendre i emprar correctament la jurisprudència. 30 No

Qualificació

I) SISTEMA D'AVALUACIÓ:

La nota final de l'assignatura, que s’impartirà en règim d’avaluació continuada, s'obtindrà de la següent manera:

- El 70% de la qualificació correspondrà a la part teòrica, i es repartirà en dos exàmens durant el curs, que s’hauran d’aprovar obligatòriament per a poder aprovar l’assignatura, i que podran ser objecte de recuperació cas de ser suspesos en la data que es fixi al calendari oficial d’exàmens.

- El 30% de la qualificació correspondrà a la part pràctica, i derivarà de dues pràctiques avaluables, no recuperables. Per tal que aquest 30% es computi, caldrà aprovar els dos exàmens teòrics.

II) PART TEÒRICA:

a) Nombre de proves d’avaluació:

-es duran a terme dos exàmens teòrics, en les dates previstes en el calendari d'activitats d'avaluació. El professor indicarà els temes que seran objecte de cada un d'ells.

-cada examen suposarà un 35%, conformant així tots dos el 70% que val la part teòrica en el conjunt de l'assignatura.

b) Obligació d’aprovar tots els exàmens teòrics:

-per aprovar la part teòrica caldrà haver obtingut almenys un 5 sobre 10 en cada un dels dos exàmens.

-IMPORTANT: Si en algun dels dos exàmens no s’arriba a 5, la part teórica quedarà suspesa, i la nota global que correspondrà en aquesta part teòrica serà com a màxim de 4.5, independentment de que la mitja resultant de les dues notes dels exàmens teòrics pugués resultar superior.

c) Possibilitat de recuperació d'exàmens suspesos:

-no obstant, els alumnes que no hagin arribat al 5 sobre 10 en algun dels dos exàmens de la part teòrica, podran examinar-se per a recuperar la part o parts suspeses, en la data oficial de l’examen final de l’assignatura que es fixi al calendari d’exàmens de la facultat. La nota que s'obtingui a la recuperació substitueix la nota corresponent obtinguda durant el curs.

-IMPORTANT: Igualment caldrà arribar al 5 sobre 10 en la part o les parts de les que l’alumne s’examini de nou per poder aprovar la part teòrica. Si no s’arriba a 5 en alguna de les esmentades parts, la part teòrica queda suspesa tot aplicant-se la mateixa regla de l'apartat anterior (nota global máxima de 4.5 en la part teòrica independentment de què la mitja entre les dues notes dels exàmens teòrics resultés superior).

d) Alumnes que vulguin tornar a examinar-se d’una part aprovada:

-si un alumne que ha aprovat un o dos dels exàmens teòrics fets durant el curs vol malgrat això tornar a examinar-se a l’examen final de la part o parts aprovades, ha de tenir en compte que es perd automàticament la nota aconseguida durant el curs i que la nota que valdrà serà la de l’examen final, tant si és superior com si és inferior a l’obtinguda durant el curs.

III) PART PRÀCTICA:

a) Pràctiques avaluables i no avaluables:

-a més de les pràctiques no avaluables que es puguin fer durant el curs (resolució de supòsits de fet, comentaris de textos i de sentències, debats, etc.) es faran dues pràctiques avaluables.

b) Impossibilitat de recuperar les pràctiques avaluables:

-en cap cas es podran repetir ni recuperar les pràctiques avaluables.

-si un alumne ha suspès l'avaluació continuada perquè, malgrat haver aprovat els exàmens teòrics de l'esmentada avaluació, ha suspès les pràctiques avaluables, i la nota final d'avaluació continuada resultant de fer la mitja entre les notes teòriques i les pràctiques (en els termes que indica l'apartat IV) dóna com a resultat un suspens, aleshores, atès que les pràctiques avaluables no són recuperables, l'alumne té únicament l'opció de tornar a examinar-se d'una o de totes dues parts teòriques a l'examen teòric final de recuperació (vegeu apartats II.c i II.d), amb l'objectiu que, en el cas que aconsegueixi millorar la nota de la part teòrica, la nota mitja final pugui eventualment arribar a l'aprovat. En tal cas, s'aplica igualment allò que disposa l'apartat II.d) del programa, relatiu als alumnes que vulguin tornar a examinar-se d'una part teòrica aprovada.

c) Necessitat d'aprovar la part teòrica:

-com s’indicarà en el proper apartat, la nota pràctica només es tindrà en compte si s’ha aprovat la part teòrica, és a dir, tots dos exàmens teòrics, ja sigui durant l'avaluació continuada o bé a la recuperació final.

IV) NOTA FINAL:

a) Càlcul de la nota final:

-per aprovar l’assignatura caldrà obtenir almenys un 5 sobre 10 com a nota final.

-la nota final s’obté a partir de la nota global teòrica (70% de la nota final) i la nota global pràctica (30% de la nota final), tenint sempre en compte el requisit que s'indicarà a l'apartat b).

-cal tenir present, doncs, que aprovar la part teòrica (ja sigui durant el curs o a l'examen final de recuperació) pot no ser suficient per aprovar l'assignatura, doncs la part teòrica és només el 70% de la nota final, a la que cal afegir el 30% de la part pràctica, tal com ja s'ha indicat anteriorment.

b) Obligació d’aprovar la part teòrica:

-perquè es procedeixi a fer l’indicat promig entre ambdues notes (teòrica i pràctica) caldrà, però, haver obtingut com a mínim un 5 sobre 10 de nota global a la part teòrica (la qual cosa exigeix aprovar tots dos exàmens teòrics -ja sigui durant l'avaluació continuada o bé a la recuperació final-, doncs en cas contrari la nota global màxima que es podrà obtenir a la part teòrica, com s'ha dit, serà de 4.5).

-IMPORTANT: en conseqüència, amb menys d’un 5 sobre 10 de nota global a la part teòrica, la part pràctica no computarà, se suspendrà l'assignatura i la nota final d'aquesta serà l’esmentada nota global obtinguda sobre 10 a la part teòrica (que, com s'ha indicat a l’anterior paràgraf i a l’apartat II, en cap cas podrà ser superior a 4.5).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació de “No Presentat” procedirà quan l’alumne, no havent superat l'assignatura per la via de l'avaluació continuada, no es presenti després a l'examen teòric final de recuperació, en la data oficial que es fixi en el calendari d'exàmens aprovat per la Facultat.

Avaluació única:
Consta d'un examen amb dues parts teòriques i una part pràctica. Cada part teòrica val un 40% de la nota i la part pràctica un 20%.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Presencials (despatx 217 de la facultat de Dret) i on-line, en format individual o col·lectiu.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Per mitjà de tutories, que podran ser individuals o col·lectives, presencials o on-line. Òbviament, també a través de la comunicació per mitjà de correu eletrònic (marco.aparicio@udg.edu) o del moodle.

Observacions

1) Cal disposar d'un codi de lleis polítiques actualitzat (2017). Es recomana el llibre "Leyes políticas del Estado", publicat per l'editorial Aranzadi, o qualsevol altre recopilació normativa similar que tingui un índex per matèries al final del llibre.

2) Igualment l'alumne ha de comptar, per complementar les explicacions de classe, amb el manual recomanat a la bibliografia, que es correspongui amb l'edició més recent del mateix (2016).

3) Caldrà estar atents/es a la situació que es pugui derivar de rebrots de la pandèmia doncs en funció de les limitacions que se'n puguin derivar caldrà adaptar el format de la docència ampliant activitat no presencial (tutories col·lectives, classes online).

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas de no poder-se realitzar docència presencial durant algun període de temps, els professors adequaran durant el mateix les activitats no avaluables a aquesta situació proporcionant als alumnes a través del Moodle els materials necessaris. Pel que fa a les activitats avaluables, vegeu el proper apartat.

Modificació de l'avaluació:
En el cas que en la data de realització de qualsevol examen no sigui possible realitzar-lo presencialment per no estar permès a causa de raons sanitàries, l'examen serà realitzat oralment a través d'una defensa online. L'examen inclouria 2 preguntes de caire teòric i una pregunta amb una dimensió més pràctica.

Amb anterioritat, els professors indicaran la plataforma a través de la qual es realitzaria la prova.

L'examen així realitzat tindrà, de cara al còmput de la nota final de l'assignatura, el mateix valor que tingués assignat segons el programa l'examen al que substitueixi, tant si aquest examen pertanyia al sistema d'avaluació contínua com si pertanyia al d'avaluació única. Es mantenen pel demés l'estructura i totes les normes d'avaluació que recull per a tots dos sistemes d'avaluació el programa de l'assignatura.

El fet que un concret examen no pugui ser realitzat presencialment, i hagi de ser substituït per una altra activitat en els termes abans indicats, només afecta a l'esmentat examen. Si més endavant hi hagués previstos altres exàmens, aquests seran realitzats presencialment si en les dates corresponents això és viable.

Tutoria i comunicació:
Els i les estudiants poden contactar mitjançant el correu electrònic amb el professor, per plantejar qualsevol dubte que els pugui sorgir. Independentment d'això, els professors podran preveure altres formes de comunicació a través del Moodle, com ara tutories col·lectives (videoconferències) o individuals, quan això resulti oportú.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.