Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
50
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Maria Pilar Albertin Carbo  / Ester Blay Gil  / Gloria Brugues Catala  / Roger Campdepadros Cullell  / Juan Gonzalo Escobar Marulanda  / Ignacio Gonzalez Sanchez  / Leanid Kazyrytski Kazyrytski  / Jordi Merino Noé  / Maria Isabel Narvaez Mora  / Luis Vicente Recuenco Vegas  / Albert Sabater Coll  / Daniel Varona Gomez
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • CG6. Analitzar i relacionar les competències professionals adquirides, amb les necessitats de l'entorn laboral, especialment de l'àmbit local
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Valorar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CG11. Dissenyar propostes creatives per analitzar casos i resoldre problemes del propi àmbit
 • CE14. Analitzar els models de prevenció i intervenció de la criminalitat i seleccionar aquells que resultin més adequats per a cada problema específic
 • CE16. Analitzar situacions complexes en l'àmbit criminològic i elaborar les estratègies d'intervenció
 • CE17. Identificar i descriure els diversos factors que poden incidir en el fenomen criminològic investigat
 • CE20. Dissenyar una investigació criminològica identificant l'estratègia metodològica adequada als objectius plantejats
 • CE23. Proposar i argumentar mesures preventives a situacions criminològiques
 • CE32. Exposar i argumentar amb claredat, davant un públic especialitzat (professors i professionals convidats) i no especialitzat (companys), l'anàlisi realitzada sobre un problema de conflicte o de criminalitat i les seves respostes
 • CE33. Analitzar els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en les persones i la col·lectivitat de les actuacions en l'àmbit criminològic
 • CE34. Valorar la importància dels principis ètics per al benefici de les persones, de la societat i la professió
 • CE36. Analitzar casos i simular situacions que requereixen utilitzar un llenguatge no discriminatori i respectuós de les diverses parts implicades en el conflicte i en la criminalitat

Continguts

1. Els treballs final de Grau es poden fer sobre qualsevol temàtica criminològica

2. Per a obtenir el títol de grau en Criminologia, cal realitzar el Treball de Fi de Grau (TFG) i matricular els crèdits corresponents aquest més de Juliol. En el cas de la nostra Facultat, els TFG tenen assignats 9 crèdits. El TFG consisteix en la realització, per part de l’estudiant, d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixement, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en l’ensenyament corresponent, cosa que es farà sota la direcció d’un tutor o director del treball. El TFG està orientat a l’avaluació de competències associades al títol i conclou amb la defensa pública i l’avaluació i qualificació del treball. El TFG s’ha de dur a terme de manera individual. De totes maneres a Criminologia el treball de camp es pot fer en grup i sobre aquesta base fer els treballs individuals. .

3. Per a matricular-se en el TFG, l’estudiant ha de haver matriculat també totes les assignatures requerides per obtenir la titulació, amb l’única exempció dels crèdits corresponents a reconeixement acadèmic. També pot quedar pendent l’acreditació de la tercera llengua.

4. A començament de curs es farà pública l'oferta de professors que tutoritzaran TFGs. L'alumnat pot lliurement signat acords de tutorització amb un professor/professora (imprès disponible a l'aplicatiu del TFG). Aquest acord s'haurà de dipositar a secretaria acadèmica dintre del termini que s'indiqui. Els estudiants que no hagin signat acords, triaran les opcions que més li agradin, dintre de les opcions disponibles, però cas que una opció hagi estat triada per més d’un estudiant, la preferència s’atorgarà en funció de l’expedient acadèmic.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 10,00 210,00 0 220,00
Tutories de grup 5,00 0 0 5,00
Total 15,00 210,00 0 225

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  TFG L'alumnat haurà d'elaborar un treball que evidèncie haver assolit les competències i habilitats corresponents. Tant la forma com els continguts han de complir les exigències acadèmiques. S'han de tenir en compte les recomanacions de la Guia elaborada a l'efecte. 70 No
  Defensa oral El TFG s'ha de defensar de forma oral davant del Tribunal designat a l'efecte. S'avalua la capacitat d'expressió oral, de raonar i de defendre el treball elaborat. 30 No

  Qualificació

  Condicions per aprovar:

  1. Per dipositar el TFG s'ha de tenir el vist i plau de la persona que tutoritza el tFG.
  2. Treure una nota mitjana mínima de 5/10.

  L'avaluació es compon de dues parts:
  - el treball lliurat (70%) de la nota. Aquest treball ha de complir els requisits formals, metodològics i de contingut requerits per aquesta classe de treballs. És important tenir en compte les recomanacions de la Guia elaborada a l'efecte.

  - la defensa del treball davant d'un tribunal (30%) de la nota. S'ha de fer una presentació del treball en un temps máxim de 15 minuts i respondre a les preguntes que formuli el tribunal. Es poden utilitzar materials per a la presentació.

  El Treball Final de Grau NO és recuperable.

  NOTA MOLT IMPORTANT: EN CAS DE COPIA PARCIAL O TOTAL, "MAQUILLATGE" DE TEXT, O QUALSEVOL ALTRE MODALITAT DE FRAU (SENSE IMPORTAR LA SEVA EXTENSIÓ) EN EL TREBALL, DONARÀ LLOC A LA NOTA DE 0 SUSPENS I EN EL SEU CAS A L'OBERTURA D'UN EXPEDIENT SANCIONADOR.

  Atesa la situació d'excepcionalitat provocada per la Covid, si no es pot fer la defensa oral de forma presencial, es preveu que es faci aquesta defensa a través d'un vídeo que els alumnes enviaran al membres del seu tribunal.
  (Els vídeos seran d'uns 10 minuts i els alumnes podrà utilitzar qualsevol eina per fer-los i enviar-los al tribunal).

  (Mireu l'apartat d'Observacions)

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Tindrà nota de NO PRESENTAT l'alumnat que no dipositi el TFG en temps i forma.
  Igualmente, l'alumne que per qualsevol motiu no defensi el seu TFG davant del Tribunal corresponent tindrà la consideració de no presentat.

  Avaluació única:
  No hi ha

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

  Observacions

  Atesa la situació d'excepcionalitat provocada per la Covid, si no es pot fer la defensa oral de forma presencial, es preveu que es faci aquesta defensa a través d'un vídeo que els alumnes enviaran al membres del seu tribunal.
  (Els vídeos seran d'uns 10 minuts i els alumnes podrà utilitzar qualsevol eina per fer-los i enviar-los al tribunal).
  Els membres del Tribunal faran arribar als alumnes el comentaris, valoracions i preguntes que considerin. És convenient enviar al menys una mínima valoració.

  Els alumnes enviaran per mail les seves respostes.

  El TFG consisteix en la realització, per part de l’estudiant, d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixement, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en l’ensenyament corresponent, cosa que es farà sota la direcció d’un tutor o director del treball.

  El TFG s’ha de dur a terme de manera individual.

  El TFG està orientat a l’avaluació de competències associades al títol i conclou amb la defensa pública i l’avaluació i qualificació del treball.

  Per a matricular-se en el TFG, l’estudiant ha de haver matriculat també totes les assignatures requerides per obtenir la titulació, amb l’única exempció dels crèdits corresponents a reconeixement acadèmic.

  Abans de la matrícula es farà pública la oferta de temes/tutors sobre els que es pot fer el TFG.

  L'alumne matriculat pot buscar a un professor i signar un conveni sobre el tema i tutorització del TFG.

  Els alumnes que no hagin signat cap acord triaran tres opcions dins de l'oferta publicada. En aquest cas el repartiment de temes serà per estricte ordre de nota de l'expedient acadèmic. Per tant, en el cas que una opció hagi estat triada per més d’un estudiant, la preferència s’atorgarà a la nota més alta d’expedient.

  CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA GENER/FEBRER
  Cal demanar l'avançament de convocatòria dins del termini (contactar amb secretaria)

  Assignació tribunals: 18 de desembre
  Data límit presentació de treballs: 14 de gener
  Opció A: Dates defenses presencial o virtual presencial (excepcionalitat covid i així ho acorden les membres del tribunal) TFG davant del tribunal: 28 i 29 de gener i 2 de febrer (s'assignarà dia i hora a cada estudiant)
  Opció B: 28 i 29 de gener: atesa l’excepcionalitat covid es farà lliurament dels vídeos amb la defensa oral del TFG (d’uns 10 minuts) al e-mail dels membres del seu tribunal (es podrà utilitzar qualsevol eina o plataforma).
  1 i 2 de febrer: Els membres del tribunal enviaran per e-mail als seus alumnes els comentaris, valoracions o preguntes que considerin oportunes. És convenient enviar al menys una mínima valoració.
  3 i 4 de febrer: Els alumnes donaran resposta per e-mail al tribunal.
  5 a 8 de febrer: Publicació de les notes a l’aplicatiu del TFG.

  CONVOCATÒRIA MAIG/JUNY
  Data límit presentació de treballs: 10 de maig (l’anul·lació de convocatòria serà 4 dies abans)
  Assignació tribunals: 15 de maig
  Opció A: Dates defenses presencial o virtual presencial (excepcionalitat covid i així ho acorden les membres del tribunal) TFG davant del tribunal 26 maig - 27 maig – 28 maig - 3 juny - 8 juny - 16 juny - 22 juny (s’assignarà dia i hora a cada estudiant)
  Opció B: 26 i 27 de maig: atesa l’excepcionalitat covid es farà lliurament dels vídeos amb la defensa oral del TFG (d’uns 10 minuts) al e-mail dels membres del seu tribunal (es podrà utilitzar qualsevol eina o plataforma).
  31 de maig a 2 de juny: Els membres del tribunal enviaran per e-mail als seus alumnes els comentaris, valoracions o preguntes que considerin oportunes. És convenient enviar al menys una mínima valoració.
  4 a 8 de juny: Els alumnes donaran resposta per e-mail al tribunal.
  10 a 14 de juny: Publicació de les notes a l’aplicatiu del TFG.

  Els tribunals hauran d'entrar les qualificacions dels TFG a l'aplicatiu:
  (Abans el tribunal haurà de reunir-se virtualment per deliberar).

  Si el tribunal considera que és convenient, i així ho acorda, podrà organitzar la defensa oral online en directe a través d'alguna de les plataformes que es poden utilitzar per a la docència. En aquest cas, el tribunal ho haurà de comunicar a la Coordinació d'Estudis i a la Secretaria abans de la data de comunicació de Tribunals, i les dates del Tribunals s'ajustaran a les previstes per a la defensa presencial.

  Modificació del disseny

  Modificació de les activitats:
  Els estudiants que preparan els seu TFG disposen d'una temàtica ben delimitada i dels materials necessaris per redactar-lo. La Biblioteca de la UdG s'esforça per facilitar-los l'accés a tota mena de recursos electrònics durant el periode d'excepcionalitat provocada per la Covid.

  Modificació de l'avaluació:
  En aquest sentit no es preveu cap altre canvi que no s'hagi explicat amb anterioritat.

  Tutoria i comunicació:
  Davant la impossibilitat de realitzar tutories presencials, el seguiment de la redacció dels TFGs es farà amb l'intercanvi de correus electrònics i videotrucades de Whatsapp, o altres opcions per internet.

  Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

  Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

  Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

  Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

  Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.